Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

121 5,082 64
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2013, 20:46

Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải MỤC LỤC Lời mở đầu Danh mục sơ đồ, bảng biểu Danh mục các từ viết tắt CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN . 1.1. KẾ TOÁN VỒN BẰNG TIỀN 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc của kế toán vốn bằng tiền 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm vốn bằng tiền . 1.1.1.2. Phân loại vốn bằng tiền . 1.1.1.3.Nguyên tắc hạch toán của vốn bằng tiền . 1.1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 1.1.2. Kế toán tiền mặt. . 1.1.2.1. Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt . 1.1.2.2 Kế toán tiền mặt 1.1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 1.1.3.1. Một số quy định khi hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng 1.1.3.2. Chứng từ sổ sách sử dụng . 1.1.3.3. TK sử dụng . 1.1.3.4.Phương pháp hạch toán 1.1.3.5.Sơ đồ tổng quát tiền gửi ngân hàng 1.1.4. Kế toán tiền đang chuyển 1.1.4.1. Khái niệm . 1.1.4.2. TK sử dụng . 1.1.4.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ tiền đang chuyển 1.1.4.4. Sơ đồ tổng quát tiền đang chuyển 1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.2.1. Kế toán các khoản phải thu . 1.2.1.1.Nguyên tắc hạch toán các khoản phải thu 1.2.1.2. Kế toán khoản phải thu khách hàng 1.2.1.3. Kế toán khoản phải thu nội bộ . 1.2.1.4. Kế toán khoản phả thu khác . 1.2.1.5. Kế toán khoản dự phòng phải thu khó đòi . 1.2.2. Kế toán các khoản phải trả nhà cung cấp SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 1 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải 1.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán các khoản phải trả nhà cung cấp . 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 1.2.2.3. Phương pháp hạch toán . 1.2.3. Hạch toán các khoản thanh toán với Nhà nước 1.2.3.1.Kết cấu nội dung phản ánh . 1.2.3.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . 1.2.4 Hạch toán các khoản tạm ứng . 1.2.4.1. Kết cấu nội dung phản ánh . 1.2.4.2. Phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . 1.3. CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN 1.3.1. Hình thức Nhật ký Chung . 1.3.2. Hình thức Nhật ký sổ Cái 1.3.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 1.3.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ . 1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN ASICO VIỆT NAM 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN ASICO VIỆT NAM . 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển của công ty . 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của công ty 2.1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty . 2.1.2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 2.1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Doanh nghiệp . 2.1.3.Vị thế của doanh nghiệp trên thị trường . 2.1.4. Tình hình khách hàng yêu cầu thị trường . 2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty . 2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán 2.2.3. Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại công ty . 2.2.3.1 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 2 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải 2.2.3.2 Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN ASICO VIỆT NAM 2.3.1. Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại công ty 2.3.1.1. Đối với các khoản vốn bằng tiền . 2.3.1.2. Đối với các khoản thanh toán 2.3.2. Quá trình hạch toán các nghiệp vụ tại Công Ty CP Thương Mại Vận Chuyển ASICO Viêt Nam . 2.3.2.1.Kế toán nghiệp vụ tiền các khoản phải thanh toán 2.3.2.2.Hạch toán quỹ tiền mặt . 2.3.2.3.Hạch toán quỹ tiền gửi ngân hàng . 2.3.2.4. Kế toán các khoản phải thu khách hàng 2.3.2.5. Kế toán các khoản phải thu nội bộ 2.2.2.6. Kế toán các khoản tạm ứng 2.2.2.7 Kế toán các khoản phải trả nhà cung cấp . 2.2.2.8 Kế toán các khoản thanh toán với Nhà nước LỜI MỞ ĐẦU   !"#$%&% '%'()'&)!* SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 3 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải +,#-..%/%!-#'#$ 0 /1)23456 7$%!"!-'14897$:'#$: 4 %#$:.;<=#<()%7$:' #&)>4?)@)6#$A 7$:' 62 '%'%31# B/ %'6%!C?8)1 A1()%'+1/#/%A .D&-/2)!-%E%!"2)F!* "8#-'!-)3(-G%?+.A#$:') -#4/7HI#$:'!2 -%? A JK88 .I%%'? L8/%>8 )##HI'#$:%?+'A% )A().88A %!") 'M'!N5$? N6O/$? LCC?(. 8 N.>PKAQ!"Q?8)1R#$# BF#SJQ.%!" ?A?8)1>P K9.#)G%#T4/8#$:' :%! )N.%+%A>8#'C)/#6A#$: '#'8B#C3A5)?8)1% ? LOO%!"N.0%%!)N ?+%&$!#'%!3)!6 !U3/ #I)840T811 M+405 %!"?A%6#&1 (C27V+28%K 8 V!-?HI#$%!##$:')3D) !8?#'FHI5)'& SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 4 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải )!*%I#I.8/8D&. WX Y%?D Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thương Mại Vận Chuyển ASICO Việt Nam,, sau khi tìm hiểu nhận thấy tầm quan trọng của Kế Toán Vốn bằng tiền trong Công ty, trên cơ sở những kiến thức có được từ học tập, từ nghiên cứu em đã lựa chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” tại Công ty làm đề tài tốt nghiệp. Nội dung báo cáo gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận vốn bằng tiền các khoản thanh toán Chương II: Thực trạng công tác hạch toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Thương Mại Vận Chuyển ASICO Việt Nam Chương III: Nhận xét kiến nghị về thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Thương Mại Vận Chuyển ASICO Việt Nam. Để hoàn thành chuyên đề này em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị ở phòng kế toán trong Công ty sự hướng dẫn của Thầy Giáo Hoa Ngọc Minh – giảng viên khoa kinh tế trường đại học Giao thông vận tải, nhưng thời gian thực tập lượng kiến thức tích lũy có hạn, quá trình tiếp cận những vấn đề mới mặc dù rất cố gắng. Song, báo cáo của em khó tránh khỏi những sai xót. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của thầy cô giáo các cô chú, anh chị ở phòng kế toán trong Công ty để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức để bài báo cáo được hoàn thiện tốt nhất phục vụ cho công tác thực tế sau này. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Z6%B[[9Z6%B/8'K Z6%B[P9Z6%B/8'KR/S SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 5 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải Z6%B[\9Z6%B/8'HM Z6%B[]9Z6%B/8'%+ Z6%B[^9Z6%B/88#-8 Z6%B[_9Z6%B/8#$2%6#&)C Z6%B[`9Z6%B/88)!*8 Z6%B[a9Z6%B/88#8VZVV Z6%B[b9Z6%B/88/4 Z6%B[[c9()1C8d148<L Z6%B[[[9()1C8d14<L=T8 Z6%B[[P9()1C8d1440T Z6%B[[\9()1C8d14<L=40 Z6%B[[]9()1C8d148)38+#> Z6%BP[9U8+? LA.+ Z6%BPP9Z6%B8+8A.+ Z6%BP\9Z6%B)1C8d14V<L Z6%BP]9e+)1/8#$'K Z6%BP^9Z6%B/88#I8 Z6%BP_9Z6%B/88) Z6%BP`9()1C/8[\\[ UP[9J$f3A.+ UPP9V#I UP\9V#I UP]9ZT?;'K UP^9ZT8?;'K UP_9ZT<L UP`9ZT8(g[[[ UPa9ZTIM UPb9ZT8'HM UP[c9ZTh8(g[[P UP[[9UT"8#-!* UP[P9ZT8 UP[\9ZTh8(g[\[ UP[]9ZT/4 UP[^9ZTh8(g[][ UP[_9ZT8(g\\[ UP[`9ZT)!*8 UP[a9ZT(g[\\[ UP[b9ZT(g\\\[ UPPc9(*(VGV UPP[9ZTV<L U$P[9i8%6j(j( SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 6 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải U$PP9k U$P\9i8%6j(j( U$P]9j+%'&8 U$P^9k U$P_9i8%6j(j( U$P`9j+8h U$Pa9j+8" U$Pb9i%6j(j( U$P[c9j+8 U$P[[9i%6j(j( U$P[P9j+8 U$P[\9j+%'&/4 U$P[]9k U$P[^9i%6j(j( U$P[_9j+8/4 U$P[`9k3 U$P[a9i%6j(j( U$P[b9k< U$PPc9j+' DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT jUh 9j+8h jUV 9j+8V" ij(j( 9i8%68)&F Vi 9VM k( 9k kh 9k ZG 9Z$! ZkZ 9Z$8 (VGV9(< (VhV 9(<8M (jVi9('HM CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.1. KẾ TOÁN VỒN BẰNG TIỀN SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 7 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải [[[ g8%K%#I+3OA8#$:' 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm vốn bằng tiền. 7$:' 814'C%6#&2NB/ !-188)&#C4F!68)?8)1 A7$:'  / #HI *Đặc điểm vốn bằng tiền. 7$:' <A#$ ! %A%!"1)?8)18#)8? 8  ()?8)1#$:'#0%!"HI%%8 4#'88"AKO#<! 8#0 ?A#8KB8" h>#1#<+?+.#$:'  /#$%DW? L 4Kl#1#$:'> M+3 %$!"AC <#FO71)?8)1/8#$:'8AI: ##$:'WCFOK /I )?)@%DW#H I#$:'MA8+3O%? L'$ AV!- 7$:'  /#$> !%#@MA ?8)15%m+8)#%/? ()%'+/8# 'K#8?M.N%84 )D%!"#$ !%F< /%>?+#DA#$ !% 1.1.1.2. Đặc điểm,phân loại vốn bằng tiền. ()%!"!-14'B9('KR [[[S(jViR[[PS('%+R[[\Sh /)3%''7V /#/%8?L>?LJQ /#$:'%'HI# SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 8 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải NI%>8#+3? L0 /:? LKl 11#%0 /HI? #%5I%> 1.1.1.3.Nguyên tắc hạch toán của vốn bằng tiền. g8#$:'MA8+3O9 =g8#$:'HI%6#&' %B7VR7VS =h8 //?+%T)%B7Vdn8M !-7V.$/*%8#I%T8# %!"do)30+3)3(gcc`=V/8 / =h8 /#/%8?L>?L%!"%88:'/* %8d8CR<S)do$ !")@ !"?+8#mA0 / =7$8F8%'f /8/dn8$ %8C 1.1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền. g8CN#I9 =k8>8&*N#11D /A0 / #$:')#? L3K#? L8 /#$:' :%'8#F08!".# "I'K) =j8811C88 /#$:')# 3f%? L#$:'%3# ? 1.1.2. Kế toán tiền mặt. 1.1.2.1. Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt. pV+3O? L'K/?;9 SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 9 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Giao thông vận tải =('K/?;A%!"?)XO%A%' $O)$8+ =J@?'KA%6#&%A?;%!"8%$T A?;.%!"3.88.%!")C 8#<!8f%!"'K840" 4 #NLA8%$K8)!2 pV+3O8'K/?;9 =hf8#(g[[[$'KM/#/>?L %8?LC<?;'K =h8'K/#/>?L%8?L8 #8ML!"L?;/%6#&%!"? L#/8!8 / :'A%6#&q3#/>?L%8?L)!-<?; %+%A8AI#'M%%%$ !")@ !"8%& !"%38<A!*L!"L?;)3+3  =J@#I'%'F4)3840$" L! 3#/%8?L =g8'K)82T8?;'K%X + 3Id)1C*8#I<?;'K#> )$'B?;/@*%T?;'K%!"2)30 /'K =(A?;2T?;388?;%X11<?;' K#)83$'KB?;C%%$#-T?; 'KA83 1)+3M&%1 8H L =rN/<?;?+%T)%B7VK%6#& '>4HI)8dn8&CA#I 8Kdn81?M 3MM!- SVTH: Phí Thị Loan Lớp KTTH – K14B 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán , Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn