Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh

64 700 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA SAU ðẠI HỌC ………………… . … ………………. TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. TRẦN KIM DUNG Nhóm thực hiện: NHÓM 9 – QTKD - ð1 – K19 STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1 ðỗ Thái Dương 23/03/1982 ðồng Nai 2 Nguyễn Lương Ngân 10/02/1985 HCM 3 Trần Nguyễn Băng Dương 06/01/1985 HCM 4 Dương Minh Dũng 30/06/1975 HCM 5 Cao ðình Bền 15/01/1978 Bến Tre Tp.HCM, tháng 12/2010 Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 1 MỤC LỤC PHẦN MỞ ðẦU . 4 A. Lý do chọn ñề tài 4 B. Mục ñích của ñề tài 6 C. Phạm vi phương pháp nghiên cứu . 6 D. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài . 8 E. Cấu trúc của ñề tài 8 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM 1.1. Giới thiệu sơ lược về F9HCM . 9 1.1.1. Các mốc thời gian chính 9 1.1.2. Sơ ñồ hoạt ñộng . 11 1.1.3. ðặc ñiểm nhân sự 12 1.2. Thực trạng về quy trình ñánh giá công việc tại F9HCM . 13 1.2.1. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh nhân viên kế toán . 13 1.2.2. Thang ño ñánh giá quy trình ñánh giá công việc hiện tại của F9HCM 18 1.2.3. Một số tồn ñọng trong quy trình ñánh giá công việc tại F9HCM . 25 1.3. Chính sách lương thưởng hiện tại của F9HCM . 26 1.3.1. Chính sách lương thưởng của F9HCM 26 1.3.2. Một số tồn ñọng trong chính sách lương thưởng hiện tại của F9HCM . 29 Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 2 1.4. Kết quả phỏng vấn . 31 1.4.1. Kết quả phỏng vấn . 32 1.4.2. Một số tồn ñọng . 34 1.4.3. Nhận xét . 36 CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ðỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM 38 2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc 38 2.1.1. Tổ chức ñánh giá chéo . 38 2.1.2. Hoàn thiện lại KPIs ñánh giá . 39 2.1.3. Có cơ chế giám sát, kiểm tra ñể ñảm bảo việc ñánh giá ñúng quy trình có chất lượng . 40 2.1.4. Triển khai ñánh giá theo tháng 40 2.1.5. Bãi bỏ cơ chế ñánh giá theo hạn ngạch . 41 2.1.6. Nâng cao năng lực ñánh giá của các cấp CBQL . 41 2.2. Nhóm giải pháp về hoàn thiện chính sách lương thưởng tại F9HCM . 42 2.2.1. Quy ñịnh các trường hợp có thể xếp rank vượt khung ñối với cán bộ thuộc diện quy hoạch nhằm giữ chân người tài . 42 2.2.2. Quy ñịnh các tiêu chuẩn tăng lương một cách minh bạch 43 2.2.3. Thay ñổi cơ cấu thu nhập theo hướng giảm tỷ trọng các khoản thưởng . 43 2.2.4. Áp dụng chính sách thưởng theo tháng . 44 Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 3 2.3. Một số giải pháp tổng hợp khác . 44 2.3.1. Phát huy bản sắc văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái cho nhân viên 45 2.3.2. Hỗ trợ nhân viên thông qua các khoản trợ cấp khác . 46 2.3.3. Các chính sách ñãi ngộ, phúc lợi khác 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 48 PHỤ LỤC 1: BẢN ðÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH . 49 PHỤ LỤC 2: BẢN ðÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN . 55 PHỤ LỤC 3: NỘI DUNG PHỎNG VẤN CHÍNH . 59 PHỤ LỤC 4: KPIs ðỀ NGHỊ CHO TP KINH DOANH & SALE ADMIN 62 Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 4 PHẦN MỞ ðẦU A. Lý do chọn ñề tài Nhân viên là tài sản quý của doanh nghiệp, sự cam kết ñối với tổ chức kết quả làm việc của nhân viên giữ vai trò quyết ñịnh then chốt ñối với sự phát triển thành công của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Chính vì thế, các nhà quản trị doanh nghiệp ñang cố gắng tìm cách thu hút, phát triển duy trì nguồn nhân lực vừa có trình ñộ cao, có thể mau chóng, linh hoạt phản ứng có hiệu quả với những thay ñổi; vừa gắn kết với tổ chức. Một doanh nghiệp có ñầy ñủ cơ sở vật chất, vốn ñầu tư dồi dào nhưng lại thiếu một ñội ngũ nhân sự tài giỏi chuyên nghiệp thì khó có thể thành công vượt bậc. Thế nhưng, có "tướng tài" mà không giỏi "dụng binh" e rằng khó giữ ñược cơ ngơi an khang thịnh vượng. Tất cả những doanh nhân thành công ñều cho rằng nhân sự là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Nhân sự là một trong những lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ngày nay.ðánh giá nǎng lực nhân viên như thế nào ñể họ tâm phục khẩu phục? Làm sao chọn ñược ñúng người ñể tạo ñiều kiện hợp lý khuyến khích nhân tài làm việc trung thành? ðó là những công việc không ñơn giản. Nhiều doanh nghiệp ñã phải hứng chịu hậu quả vì thiếu kinh nghiệm xây dựng duy trì một hệ thống ñánh giá phát triển nguồn nhân lực một cách chặt chẽ khoa học. Có nơi thì cán bộ chủ chốt bất mãn nghỉ việc, nhân viên cấp dưới hoang mang. Nơi khác thì mất khách hàng do chất lượng dịch vụ giảm sút, sản phẩm bị lỗi nhiều làm tǎng chi phí. Rõ ràng ñánh giá nǎng lực của nhân viên là công việc nhạy cảm vì kết luận này ảnh hưởng nhiều nhất ñến quyền lợi thiết thân của họ, từ việc tǎng lương, xét thưởng cho ñến kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng. 07/11/2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, bên cạnh những cơ hội do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thế giới toàn cầu hóa mang lại, các lãnh ñạo doanh nghiệp Việt Nam ñang phải ñối mặt với vấn ñề khai thác tối ña năng suất lao ñộng của nhân viên, với vấn ñề tạo ñộng lực làm việc Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 5 cho nhân viên nhằm ñạt ñược hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Làm sao có thể ñánh giá hiệu quả thực hiện công việc nhân viên một cách chính xác hiệu quả nhất? Làm sao có thể sử dụng các nguồn lực hạn chế của doanh nghiệp của mình ñể ñộng viên, kích thích ñộng lực làm việc của ñội ngũ nhân viên? Chính sách lương thưởng như thế nào là hợp lý? Cơ chế thị trường ñã xóa bỏ cơ chế tuyển dụng suốt ñời, các lãnh ñạo doanh nghiệp phải ñối mặt với vấn ñề thu hút – duy trì – phát huy tối ña hiệu quả làm việc của nhân viên mình. Vấn ñề ñặt ra là cần thiết lập ñược phương pháp ñánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên xây dựng ñược chính sách lương thưởng hợp lý ñể ñông viên nhân viên làm việc tích cực hơn, gắn bó lâu dài với tổ chức. Vì thế, ñề tài “Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM” ñược chọn. Hy vọng kết quả nghiên cứu của ñề tài này sẽ giúp các lãnh ñạo cty nói riêng các tổ chức khác nói chung có thể tìm ñược các biện pháp ñánh giá chính xác hiệu quả làm việc của nhân viên cũng như các biện pháp về nhân sự nhằm tạo ñộng lực làm việc cho nhân viên, gia tăng mức ñộ gắn kết của họ với tổ chức. Các câu hỏi sẽ ñịnh hướng cho việc thực hiện ñề tài: 1. Thực trạng của việc ñánh giá thực hiện công việc? 2. Lựa chọn các phương pháp & thang ño khi ñánh giá hiệu quả công việc? 3. Nhân viên có hài lòng với kết quả của các kỳ ñánh giá không? 4. Chế ñộ lương thưởng hiện tại có làm cho nhân viên thỏa mãn? Có kích thích ñộng lực của nhân viên? 5. Có mối quan hệ giữa lương thưởng – ñộng lực làm việc – mức ñộ gắn kết với tổ chức của nhân viên? Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 6 B. Mục ñích của ñề tài Nghiên cứu này ñược thực hiện nhằm tìm ñược các biện pháp ñánh giá chính xác hiệu quả làm việc của nhân viên cũng như các biện pháp về nhân sự nhằm tạo ñộng lực làm việc cho nhân viên, gia tăng mức ñộ gắn kết của họ với tổ chức; từ ñó giúp cho các lãnh ñạo cty có cơ sở khoa học ñể phát huy tối ña hiệu quả nguồn nhân lực của công ty mình. ðể ñạt ñược các mục ñích này, nghiên cứu cần phải giải quyết ñược các vấn ñề sau o ðánh giá thực trạng tình hình ñánh giá công việc tại F9HCM - Hiệu quả chưa cao - Còn tồn tại nhiều mặt hạn chế:  ðánh giá theo hạn ngạch -> cứng nhắc  ðánh giá qua loa -> không ñúng năng lực o ðánh giá chính sách nhân sự tạo ñộng lực cho nhân viên - Chính sách lương: tính theo hệ thống cấp bậc, thống nhất trên toàn công ty - Chính sách thưởng: tính theo hệ thống cấp bậc có sự khác nhau giữa các bộ phận dựa trên chức năng ñặc trưng của bộ phận ñó, cũng như dựa trên các tiêu chí ñã ñánh giá -> xuất hiện tình trạng tị nạnh giữa các phòng ban o ðề nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách nhân sự tạo ñộng lực tại F9HCM trong ñiều kiện giới hạn về những nguồn lực của công ty C. Phạm vi phương pháp nghiên cứu Là cty phân phối, cơ cấu hoạt ñộng của F9HCM hiện nay gồm 08 bộ phận với số lượng nhân viên hơn 150 người. Nghiên cứu này nhằm ñưa ra những biện pháp giúp các nhà quản lý công ty có thể ñánh giá chính xác hiệu quả làm việc của Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 7 nhân viên tác ñộng của chính sách lương thưởng ñến ñộng lực làm việc của nhân viên; do ñó nghiên cứu này chỉ chọn 2 bộ phận tiêu biểu o Bộ phận kinh doanh, bộ phận kinh doanh trực tiếp với những chỉ tiêu ñịnh lượng cụ thể; bộ phận trực tiếp tạo giá trị cho cty -> lương cao, bổng hậu o Bộ phận kế toán, bộ phận hỗ trợ với những nhiều chỉ tiêu ñịnh tính, khó ño lường, ñang hưởng mức lương thưởng thấp hơn Quy trình nghiên cứu Tham khảo lại ý kiến của CBNS, CBQL Nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan cũng như phân tích thực trạng ñể xác ñịnh vấn ñề Phỏng vấn CBNS, CBQL về thực trạng, các vấn ñề nhân viên ñang quan tâm cũng như một số ñề xuất gợi ý Phỏng vấn một số cán bộ level 2,3 của phòng kinh doanh & phòng kế toán Thảo luận nhóm => ñề xuất các giải pháp Viết báo cáo, hoàn thiện nghiên cứu Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 8 D. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài Thông qua kết quả khảo sát thực tế về ñánh giá hiệu quả công việc tác ñộng của chính sách lương thưởng của nhân viên ñến ñộng lực làm việc của nhân viên, những kết quả cụ thể mà nghiên cứu sẽ mang lại ðóng góp về thực tiễn Nghiên cứu ñã chỉ ra những khiếm khuyết còn tồn ñọng trong tình hình ñánh giá công việc cũng như trong các chính sách nhân sự, chỉ ra ñược nguyên nhân của chúng, cũng như ñề ra các biện pháp khắc phục, là cơ sở ñể các nhà quản trị cty hoàn thiện cách thức quản lý của mình nhằm ñạt ñược hiệu quả ở mức ñộ cao hơn ðóng góp về lý thuyết Chỉ ra ñược tầm quan trọng của việc ñánh giá hiệu quả công việc tác ñộng của chính sách lương thưởng ñến ñộng lực làm việc của nhân viên sẽ là cơ sở khoa học khách quan cho các nhà quản trị hiểu rõ hơn vai trò của việc ñánh giá hiệu quả thực hiện công việc & tác ñộng của chính sách lương thưởng ñối với nhân viên trong công tác quản trị nhân sự hiện nay E. Cấu trúc của ñề tài Ngoài phần mở ñầu, cấu trúc của ñề tài bao gồm 2 chương • Chương I: Thực trạng về quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM. • Chương II: Một số giải pháp ñề xuất nhằm hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM Hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng tại F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Lớp: QTKD-ð1-K19 Nhóm 9 9 CHƯƠNG I THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM Chương này trình bày thực trạng về quy trình ñánh giá công việc chính sách lương thưởng hiện tại của F9HCM; ñồng thời qua quá trình nghiên cứu thực trạng, các tài liệu liên quan, cũng như dựa vào kết quả phỏng vấn cán bộ nhân sự, cán bộ quản lý trực tiếp một số nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh bộ phận kế toán, kết hợp với thảo luận nhóm ñã xác ñịnh những tồn ñọng của hệ thống ñánh giá công việc cũng như những vấn ñề lương thưởng cần ñược hoàn thiện nhằm tạo ra ñộng lực làm việc cho các cán bộ công nhân viên F9HCM nhiều hơn nữa. 1.1. Giới thiệu sơ lược về F9HCM Trung tâm phân phối sản phẩm Nokia (F9) ñược thành lập ngay sau khi FPT ñược chỉ ñịnh làm nhà phân phối chính thức sản phẩm này tại Việt Nam, là trung tâm ñược thành lập thứ 9 là một trong những ñơn vị trẻ nhất của Công ty Phân phối FPT (FDC). F9 ñã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, ñầy ấn tượng. Liên tục trong giai ñoạn 2003-2009, tốc ñộ tăng trưởng doanh số bình quân của bộ phận ñạt hơn 50%/năm, ñạt mức 400 triệu USD vào năm 2009 Năm 2009, doanh số của F9HCM trên 190 triệu USD với hơn 300 ñại lý trải dài khắp các tỉnh trong ñịa bàn phân phối, ñạt 120% kế hoạch doanh số, 158% kế hoạch lợi nhuận; là một trong những bộ phận có tỷ lệ hoàn thành doanh số & lợi nhuận cao nhất của tập ñoàn 1.1.1. Các mốc thời gian chính - Chi nhánh ñầu tiên của F9 ñược thành lập tại khu Láng Hòa Lạc, Hà Nội (tên gọi nội bộ là F9HN) . QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM Chương này trình bày thực trạng về quy trình ñánh giá công việc và chính sách lương thưởng. quy trình ñánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM. • Chương II: Một số giải pháp ñề xuất nhằm hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc và
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh, Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh