GIẢI PHÁP đổi mới HOẠT ĐỘNG xác lập và bảo vệ QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ đối với NHÃN HIỆU tại VIỆT NAM TRONG điều KIỆN hội NHẬP KINH tế QUỐC tế

27 465 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2013, 15:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ------------0O0------------- ------------0O0------------- LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG XÁC LẬP GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG XÁC LẬP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ QUỐC TẾ Học viên: Phạm Vân Anh Học viên: Phạm Vân Anh Người hướng dẫn :GS.TS. Nguyễn Thị Mơ Người hướng dẫn :GS.TS. Nguyễn Thị Mơ NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH  Chương I Chương I : : Những vấn đề lý luận về nhãn hiệu hoạt động xác Những vấn đề lý luận về nhãn hiệu hoạt động xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu  Chương II Chương II : : Thực trạng hoạt động xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí Thực trạng hoạt động xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam  Chương III: Chương III: Giải pháp đổi mới hoạt động xác lập bảo vệ quyền sở Giải pháp đổi mới hoạt động xác lập bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong điều kiện hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hội nhập kinh tế quốc tế CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÃN HiỆU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÃN HiỆU HOẠT ĐỘNG XÁC LẬP, BẢO VỆ QUYỀN HOẠT ĐỘNG XÁC LẬP, BẢO VỆ QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI NHÃN HiỆU SHTT ĐỐI VỚI NHÃN HiỆU I. Tổng quan về NH I. Tổng quan về NH II. Hoạt động xác lập bảo vệ quyền SHTT đối với NH II. Hoạt động xác lập bảo vệ quyền SHTT đối với NH I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU 1. 1. Khái niệm Khái niệm -- Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu, có khả Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu (Điều 15 Hiệp (Điều 15 Hiệp định TRIPS) định TRIPS) -- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (Điều 4.16 (Điều 4.16 Luật SHTT) Luật SHTT) 2 khía cạnh: - phân biệt nhãn hiệu 2 khía cạnh: - phân biệt nhãn hiệu - chỉ dẫn nguồn gốc của NH - chỉ dẫn nguồn gốc của NH I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) 2. 2. Phân biệt NH với một số khái niệm Phân biệt NH với một số khái niệm -- Tự động phát sinh Tự động phát sinh -- Phân biệt các DN khác Phân biệt các DN khác nhau nhau -- DN bắt buộc phải có TTM DN bắt buộc phải có TTM để đăng ký với cơ quan để đăng ký với cơ quan quản lý NN quản lý NN -- Suốt quá trình hoạt động Suốt quá trình hoạt động của DN của DN -- Được bảo hộ thông qua Được bảo hộ thông qua đăng ký đăng ký -- Phân biệt HH, DV cùng loại Phân biệt HH, DV cùng loại của các DN khác nhau của các DN khác nhau -- DN có thể sử dụng/không DN có thể sử dụng/không sử dụng NH sử dụng NH -- Thời hạn bảo hộ: 10 năm (có Thời hạn bảo hộ: 10 năm (có thể gia hạn nhiều lần) thể gia hạn nhiều lần) Tên thương mại Tên thương mại NH NH -- Mang tính mô tả HH Mang tính mô tả HH -- Không cần đăng ký bảo Không cần đăng ký bảo hộ hộ -- Bắt buộc phải có NHH Bắt buộc phải có NHH -- Chỉ sử dụng cho một HH Chỉ sử dụng cho một HH -- Không mang tính mô tả Không mang tính mô tả -- Có thể được bảo hộ thông Có thể được bảo hộ thông qua đăng ký qua đăng ký -- SP có thể gắn/không gắn SP có thể gắn/không gắn NH NH -- NH có thể sử dụng cho NH có thể sử dụng cho nhiều loại hàng hóa nhiều loại hàng hóa Nhãn hàng hóa Nhãn hàng hóa NH NH I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) -- Thuộc phạm trù về nhận Thuộc phạm trù về nhận thức thức -- Không là đối tượng bảo hộ Không là đối tượng bảo hộ của quyền SHTT của quyền SHTT -- Thuộc phạm trù pháp lý Thuộc phạm trù pháp lý -- Là đối tượng bảo hộ của Là đối tượng bảo hộ của quyền SHTT quyền SHTT Thương hiệu Thương hiệu NH NH I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) 3. 3. Các loại nhãn hiệu: Các loại nhãn hiệu: -- NH tập thể NH tập thể -- NH chứng nhận NH chứng nhận -- NH liên kết NH liên kết -- NH nổi tiếng NH nổi tiếng I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) 4. 4. Vai trò của nhãn hiệu Vai trò của nhãn hiệu -- Khuyến khích người tiêu dùng quyết định chọn mua sản Khuyến khích người tiêu dùng quyết định chọn mua sản phẩm trên thị trường phẩm trên thị trường -- Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào việc phát triển cung Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào việc phát triển cung cấp HH DV với chất lượng như người tiêu dùng cấp HH DV với chất lượng như người tiêu dùng mong muốn mong muốn I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) I. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU (tiếp) II. HOẠT ĐỘNG XÁC LẬP BẢO VỆ QUYỀN SHTT ĐỐI II. HOẠT ĐỘNG XÁC LẬP BẢO VỆ QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI NHÃN HiỆU VỚI NHÃN HiỆU 1. 1. Sự cần thiết phải xác lập bảo vệ quyền SHTT Sự cần thiết phải xác lập bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đối với nhãn hiệu - Xác lập quyền - Xác lập quyền : : (i)(i) tạo lòng tin nơi khách hàng về HH, DV; tạo lòng tin nơi khách hàng về HH, DV; (ii)(ii) tạo sự độc quyền cho DN; tạo sự độc quyền cho DN; (iii)(iii) cơ sở để chống lại hành vi xâm phạm cơ sở để chống lại hành vi xâm phạm - Bảo vệ quyền: - Bảo vệ quyền: tạo động lực phát triển, cạnh tranh lành mạnh tạo động lực phát triển, cạnh tranh lành mạnh . QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG ĐIỀU. vệ quyền sở Giải pháp đổi mới hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong điều kiện hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP đổi mới HOẠT ĐỘNG xác lập và bảo vệ QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ đối với NHÃN HIỆU tại VIỆT NAM TRONG điều KIỆN hội NHẬP KINH tế QUỐC tế , GIẢI PHÁP đổi mới HOẠT ĐỘNG xác lập và bảo vệ QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ đối với NHÃN HIỆU tại VIỆT NAM TRONG điều KIỆN hội NHẬP KINH tế QUỐC tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn