Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 docx

17 306 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 14:15

Baỡi giaớng Kóỳt cỏỳu gọự Huyỡnh Minh Sồn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 48 CHặNG V: KT CU G CHậU LặC 1. AI CặNG Vệ KT CU G CHậU LặC 1.1 Caùc sồ õọử kóỳt cỏỳu gọự chởu lổỷc: - Kóỳt cỏỳu chởu lổỷc bũng gọự laỡ loaỷi kóỳt cỏỳu õổồỹc taỷo thaỡnh tổỡ nhổợng thanh gọự cồ baớn (vaùn, gọự họỹp, gọự troỡn) gheùp laỷi vồùi nhau bũng caùc loaỷi lión kóỳt. - Theo hỗnh thổùc kóỳt cỏỳu coù : + Kóỳt cỏỳu phúng: Laỡm vióỷc trong mỷt phúng cuớa noù. + Kóỳt cỏỳu khọng gian: Laỡm vióỷc theo phổồng bỏỳt kyỡ. Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 49 - Theo så âäư tênh, kãút cáúu phàóng âỉåüc chia ra: + Dáưm: Dáưm vạn ghẹp; Dáưìm dạn keo; Dáưm gäù dạn, nhëp thäng thỉåìng 6 ÷12 m, cọ thãø âãún 15m. + Vm: Kãút cáúu cọ lỉûc xä ngang, 2 khåïp, 3 khåïp (loải 1 khåïp v khäng khåïp khäng nãn dng vç khọ thỉûc hiãûn ngàòm cỉïng åí chán vm).Vm cọ dảng tam giạc hồûc vng cung, nhëp 12 ÷ 24m. + Dn: Kãút cáúu gäù nhëp låïn phäø biãún v l loải kãút cáúu räùng cọ nhiãưu dảng khạc nhau. Nhëp låïn nháút tåïi 24 m. Ỉ Dáưm, vm, dn chè chëu ti trng âỉïng. + Khung: Kãút cáúu gäưm cọ ko láùn cäüt, chëu mi ti trng lãn nh, âm bo âäü cỉïng ngang ca nh. 1.2. Lỉûa chn så âäư kãút cáúu: 1. u cáưu sỉí dủng: - Gäưm cạc váún âãư: Khäng gian nh, âäü cỉïng cáưn thiãút ca nh xỉåíng, kh nàng chëu lỉûc ca kãút cáúu, nhiãût âäü v âäü áøm ca khäng khê, håi hoạ hc àn mn kim loải (thäng giäú, chiãúu sạng) âãø tảo âiãưu kiãûn sỉí dủng täút. Âãø kinh tãú nhëp nh nãn chn: L ≤ 10 m: dáưm; L ≤ 20m: dn; L > 20m : vm räùng hay khung räùng. 2. u cáưu kiãún trục: - Hçnh dạng kãút cáúu phi thêch håüp våïi váût liãûu låüp, ph håüp våïi kiãún trục, âiãưu kiãûn thäng giọ chiãúu sạng, kãút cáúu âãø läü hồû c che kên. 3. Âiãưu kiãûn chãú tảo v ngun váût liãûu: - Nãúu chãú tảo trong nh mạy thç nãn ạp dủng cạc loải kãút cáúu hiãûn âải, kãút cáúu häùn håüp thẹp gäù, kãút cáúu gäù dạn. - Nãúu chãú tảo åí hiãûn trỉåìng thç nãn chn hçnh thỉïc kãút cáúu âån gin lm bàòng gäù häüp, gäù vạn våïi kãút mäüng, chãm, chäút thäng thỉåìng. Nãúu cọ thẹp thç cọ thãø lm kãút cáúu häùn håüp thẹp, gäù, trong âọ cạc cáúu kiãûn chëu kẹo lm bàòng thẹp. Ỉ Âãø chn gii phạp kãút cáúu håüp l phi thiãút kãú nhiãưu phỉång ạn räưi chn phỉång ạn tho mn âỉåüc cạc u cáưu m cọ giạ thnh r nháút. 1.3. Xạc âënh trng lỉåüng bn thán ca kãút cáúu Cáưn phi xạc âënh trỉåïc trng lỉåüng bn thán ca kãút cáúu chëu lỉûc âãø: - Tênh lỉûc tạc dủng - So sạnh trng lỉåüng Trng lỉåüng bn thán ca kãút cáúu âỉåüc xạc âënh så bäü theo cäng thỉïc kinh nghiãûm: K bt = )( .1000 bt bt ggpl g ++ (6.1) p,g: Hoảt ti v ténh ti tạc dủng lãn kãút cáúu tênh trãn 1m 2 diãûn têch nh hay trãn 1m di ca nhëp (N/m 2 , N/m) Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 50 g bt : Trng lỉåüng bn thán kãút cáúu ( N/m 2 hay N/m) l: Nhëp kãút cáúu (m) 1000: Hãû säú quy ỉåïc âãø cho k bt cọ trë säú ngun. K bt : hãû säú biãøu thë säú lỉåüng âån vë váût liãûu gäù dng cho kãút cáúu tênh våïi mäüt âån vë ti trng v trãn mäüt âån vë diãûn têch hay mäüt âån vë chiãưu di nhëp Ỉ 1 . 1000 − + = lK gp g bt bt (6.2) Sau khi thiãút kãú, tênh trng lỉåüng bn thán thỉûc tãú ca kãút cáúu, nãúu g bt sai khạc 30% thç phi tênh toạn lải kãút cáúu. ξ 2. DÁƯM GÄÙ TIÃÚN DIÃÛN NGUN Nhëp täúi âa L = 5 ÷ 6 m Så âäư thỉåìng gàûp: - Dáưm âån gin - Dáưm liãn tủc âãø tàng kh nàng chëu lỉûc hồûc gim - Dáưm cọ ân âåỵ âäü vng 2.1. Dáưm âån gin: 1. Cáúu tảo v tênh toạn: - Tiãút diãûn dáưm: Chỉỵ nháût, trn âỉåüc chn theo qui cạch gäù. - Kiãøm tra dáưm: Vãư âäü bãưn v âäü vng nhỉ cáúu kiãûn chëu ún thäng thỉåìng. - Gäúi dáưm: + ÅÍ bãn trãn gäúi tỉûa trung gian (cäüt, dáưm chênh), hai nhëp dáưm âỉåüc kã sạt âáưu vo nhau (h.a) hay chäưng 2 âáưu vạt chẹo lãn nhau (h.b) v dng chäút âãø cäú âënh dáưm. + Chäù âáưu dáưm gäúi vo tỉåìng gảch phi cọ biãûn phạp bo vãû cho gäù khi bë mủc. + Khi âàût dáưm phủ lãn dáưm chênh: âãø gim chiãưu cao kiãún trục ca hãû dáưm cọ thãø càõt khạc åí bãn dỉåïi âáưu dáưm (h.d). Âãø trạnh ỉïng sút củc bäü låïn cọ thãø lm gäù bë tạch ngang thåï, qua thỉûc nghiãûm ngỉåìi ta qui âënh chäù càõt khäúc tu theo trë säú ỉïng sút càõt trong bçnh hb A . : Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 51 hacmkg hb A hacmkg hb A hacmkg hb A 5,0/5,2 . 25,0/4 . 1,0/6 . 2 2 2 ≤⇒≥ ≤⇒≥ ≤⇒≥ A: phn lỉûc gäúi tỉûa H > 18 cm thç a ≤ 0,3 h H = 18 ÷ 12 cm thç a ≤ 0,4 h H < 12 cm thç a ≤ 0,5 h + Gáưn gäúi tỉûa cọ lỉûc táûp trung låïn thç khäng âỉåüc càõt kháúc. + Âãø tiãút diãûn khi thay âäøi âäüt ngäüt nãn càõt kháúc theo âỉåìng vạt chẹo i = 1/4 + Chiãưu di màût tỉûa c ≤ h 2. ỈÏng dủng - Sn nh, tráưn treo, mại nh, táưng háưm mại, . 2.2. Dáưm cọ ân âåỵ 1. Cáúu tảo v tênh toạn: a. Cáúu tảo ân âåỵ: - Tiãút diãûn xáúp xè tiãút diãûn dáưm. - Ân âåỵ: Liãn kãút vo âáưu cäüt v bàõt buläng våïi dáưm; lm tàng kh nàng chëu lỉûc ca dáưm, giụp liãn kãút dáưm våïi cäüt chàõc chàõn hån. Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 52 - Chiãưu di låïn nháút a ca 1/2 ân theo l thutú a = (0,11 ÷ 0,18) l : Tu theo tè lãû tiãút diãûn dáưm v ân a = 0,17 l : Tiãút diãûn dáưm = tiãút diãûn ân - Chiãưu di thỉûc tãú a 2 ca 1/2 ân (âãø cọ â diãûn têch ẹp màût åí âáưu ân) a 2 = a + 10 cm b. Näüi lỉûc tênh toạn - Mämen låïn nháút trong ân âåỵ l khi cọ ti trng ton bäü åí 2 bãn nhëp: M ân = ( ) a lpg 2 + (6.3) - Mämen låïn nháút trong dáưm xy ra khi chè trãn nhëp dáưm âang xẹt cọ hoảt ti, cn 2 nhëp 2 bãn khäng cọ. Do ti khäng âäúi xỉïng, dáưm bë quay âi, âiãøm tiãúp xục giỉỵa dáưm v ân dåỵ vãư phêa cọ hoảt ti lui vo gáưn gäúi tỉûa hån (a 1 < a), phêa bãn kia thç âiãøm tiãúp xục l âáưu ân âåỵ (a 2 = a + 10 cm). Nhëp tênh toạn ca dáưm: l 1 = l - 2a 1 M dáưm = ( ) 28 2 2 1 2 1 qaQlq − − (6.4) a 1 âỉåüc xạc âënh theo âiãưu kiãûn cán bàòng ca ân: q g aa a gl a ql . . 2 . 2 21 21 =⇒ = (6.5) - ÅÍ nhëp biãn ân âåỵ cng quay tỉû do våïi dáưm nãn khäng lm gim nhëp tênh toạn ca dáưm. Nhëp tênh toạn ca dáưm l: l - a 1 2. ỈÏng dủng: Dng lm dáưm cáưu hay dáưm chëu ti trng låïn. 2.3. Dáưm liãn tủc: Dáưm liãn tủc cọ mämen nh nãn tiãút diãûn nh nhỉng lải cáúu tảo phỉïc tảp. Cọ 2 loải: - Dáưm nhiãưu nhëp ténh âënh. - Dáưm liãn tủc ghẹp âäi. 1. Dáưm ténh âënh nhiãưu nhëp - Dáưm bao gäưm: Cạc nhëp mụt thỉìa v nhëp treo xen k nhau . - Chäù näúi näúi phi bo âm quay âỉåüc (M=0), cọ thãø lm kiãøu càõt vạt cọ mäüt buläng giỉỵa Ỉ tênh cháút khåïp. - Chiãưu di x ca mụt thỉìa: + Thỉåìng chn âãø M gäúi = M nhëp , våïi ti trng phán âãưu thç x = 0,1465 l = 0,15 l v: 16 2 ql MM nhg == (= 1/2 M dáưm âån gin) (6.6) EJ ql f m 4 . 384 2 = (= 40% âäü vng ca dáưm âån gin) (6.7) + Chn âãø âäü vng tải cạc nhëp bàòng nhau thç x = 0,21l Baỡi giaớng Kóỳt cỏỳu gọự Huyỡnh Minh Sồn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 53 ; 12 . 384 1 2 4 max ql M EJ ql f g = = (6.8) 24 2 ql M nh = - - ặẽng duỷng: Chố duỡng khi nhởp l 3 (vỗ phaới duỡng thanh gọự daỡi l thanh gọự thổồỡng 4,5 m ((1,4 ữ 1,5)l) vaỡ chởu taới troỹng tộnh phỏn bọỳ õóửu. 2. Dỏửm lión tuỷc gheùp õọi Hỗnh V5 Dỏửm lión tuỷc gheùp õọi Baỡi giaớng Kóỳt cỏỳu gọự Huyỡnh Minh Sồn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 54 - Dỏửm gọửm: Hai nổớa laỡ 2 thanh vaùn õỷt õổùng, õoùng õinh vaỡo nhau trón suọỳt chióửu daỡi dỏửm theo cỏỳu taỷo caùch nhau 40 ữ 50 cm. - ỏửu nọỳi mọựi bón vaùn bọỳ trờ sole nhau ồớ hai phờa gọỳi tổỷa vaỡ vở trờ nọỳi ồớ khoaớng coù M 0tổùc laỡ caùch gọỳi x = 0,21 l. - Dỏửm õổồỹc tờnh toaùn nhổ dỏửm lión tuỷc: + Khi taới troỹng õóửu vaỡ caùc nhởp bũng nhau thỗ: Mọmen ồớ gọỳi thổù 2: M g2 = ql 2 /10 (6.9) Mọmen ồớ caùc gọỳi khaùc: M g = ql 2 /12 (6.10) M g : nọỹi lổỷc duỡng õóứ choỹn tióỳt dióỷn dỏửm ( nhởp bón phaới mồớ to tióỳt dióỷn dỏửm bũng caùch gheùp thóm mọỹt tỏỳm vaùn thổù ba) + Khi taới troỹng õóửu vaỡ nhởp bión coỡn 0,8l thỗ mọmen ồớ caùc gọỳi õóửu bũng nhau M g = ql 2 /12 vaỡ khọng cỏửn gia cổồỡng cho nhởp bión. - Chọự õỏửu nọỳi thanh vaùn õổồỹc õoùng õởnh vaỡo nhau õóứ chởu õổồỹc lổỷc cừt (h.c) x M Q gọi d 2 = (6.11) Goỹi T laỡ khaớ nng chởu lổỷc cuớa mọỹt õinh thỗ sọỳ õinh cỏửn thióỳt ồớ mọựi bón õỏửu nọỳi: Tx M T Q n goi d .2 == (6.12) 3. DệM Tỉ HĩP Dỏửm tọứ hồỹp laỡ loaỷi dỏửm ngừn (dổồùi 4 ữ 5 m) coù tióỳn dióỷn do nhióửu thanh gọự gheùp laỷi theo phổồng ngang bũng caùc loaỷi lión kóỳt nhổ chọỳt, chóm, õinh . Caùc lión kóỳt duỡng trong dỏửm tọứ hồỹp õóửu laỡ lión kóỳt móửm, coù bióỳn daỷng nón dỏửm tọứ hồỹp õổỷoc tờnh toaùn nhổ cỏỳu kióỷn tọứ hồỹp móửm õaợ nóu ồớ chổồng trổồùc. ặ Dỏửm tọứ hồỹp õổồỹc duỡng thay thóỳ cho dỏửm nguyón khi taới troỹng lồùn õoỡi hoới tióỳt dióỷn lồùn vổồỹt quaù tióỳt dióỷn qui caùch. 3.1 Dỏửm chọỳt baớn: 1.Cỏỳu taỷo: - Dỏửm gọửm 2,3 thanh gọự họỹp xóỳp chọửng lón nhau duỡng chọỳt baớn õóứ lión kóỳt. - Chọỳt baớn bọỳ trờ caùch õóửu nhau suọỳt chióửu daỡi dỏửm, rióng khoaớng 0,2 l ồớ giổợa dỏửm coù thóứ khọng õỷt chọỳt vỗ lổỷc trổồỹt nhoớ. - 2 õỏửu dỏửm thóm 2 bulọng xióỳt chỷt caùc thanh gọự vaỡo nhau. - ặu õióứm: + Khọng duỡng kim loaỷi. + Coù thóứ chóỳ taỷo cồ giồùi hoaù vồùi thióỳt bở õồn giaớn. + Dóự chóỳ taỷo chờnh xaùc, chỷt cheợ, taỷo f CT . + Cổùng vaỡ khoeớ (do tờnh dai cuớa chọỳt baớn ặ moỹi chọỳt cuỡng laỡm vióỷc, khọng coù lổỷc õỏứy nhổ trong dỏửm tọứ hồỹp chóm). Baỡi giaớng Kóỳt cỏỳu gọự Huyỡnh Minh Sồn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 55 2. Tờnh toaùn: a Xaùc õởnh tióỳt dióỷn: - Mọmen chọỳng uọỳn cỏửn thióỳt cuớa tióỳt dióỷn: uw Rk M W . = (6.13) M: Mọmen uọỳn lồùn nhỏỳt do taới troỹng tờnh toaùn kóứ caớ troỹng lổồỹng baớn thỏm dỏửm. t w : Hóỷ sọỳ õióửu chốnh W ặ tra búng -Boớ qua giaớm yóỳu do caùc raợnh chọỳt. Cho trổồùc bóử rọỹng dỏửm b, tỗm õổồỹc bóử cao: h= b W6 (6.14) -Bóử cao 1 thanh: h 1 = 2 h hay 3 h vaỡ lỏỳy troỡn theo qui caùch. -Tờnh õọỹ voợng cuớa dỏửm khi sổớ duỷng, duỡng J m = K J . J ng (K j : tra búng) b. Tờnh sọỳ chọỳt baớn: - Sọỳ chọỳt lión kóỳt trón 1/2 nhởp cuớa mọựi maỷch: TJ SM n ng ngmaợ . . 5,1 (6.15) + ọỳi vồùi dỏửm gọửm 2 thanh gọự họỹp: T bh hbh M n maợ . 12 4 . 2 . 5,1 3 (6.16) Baỡi giaớng Kóỳt cỏỳu gọự Huyỡnh Minh Sồn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 56 Th M n . 25,2 max (6.17) + ọỳi vồùi dỏửm coù 3 thanh: Th M n . 2 max (6.18) Chọỳt õổồỹc bọỳ trờ vồùi khoaớng caùch nhoớ nhỏỳt S min = 9 ch .Nóỳu khọng õuớ chọự bọỳ trờ chọỳt thỗ phaới tng tióỳt dióỷn dỏửm vaỡ tờnh laỷi. c. Tờnh õọỹ vọửng cỏỳu taỷo: - óứ khi chởu taới, truỷc dỏửm trồớ thaỡnh thúng. Khi chóỳ taỷo ngổồỡi ta uọỳn sụn dỏửm cho coù õọỹ vọửng ngổồỹc vồùi õọỹ voợng khi chởu taới, õọỹ vọửng naỡy goỹi laỡ õọỹ vọửng cỏỳu taỷo. Thổồỡng lỏỳy f ct = - f vaỡ õổồỹc tờnh theo cọng thổùc 0 2 h nl f K ct = (cm) (6.19) l: Nhởp dỏửm (cm) N K : Sọỳ khe; 2 thanh : n k = 1; 3 thanh : n k = 2 h 0 : Khoaớng caùch giổợa 2 truỷc cuớa caùc thanh ngoaỡi cuỡng. : Bióỳn daỷng trổồỹt cuớa chọỳt baớn ồớ trong maỷch, = 92 cm => 1 1,0 h l f ct = (cm) (6.20) 3.2. Dỏửm chóm: 1. Cỏỳu taỷo: - Dỏửm gọửm 2 hay 3 thanh gọự họỹp hoc troỡn xóỳp chọửng lón nhau roỡi duỡng chóm hay chóm caùch õóứ lión kóỳt laỷi. Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 57 - Cáúu tảo chãm, khong cạch chãm, buläng xiãút . nhỉ åí pháưn liãn kãút chãm - Phäø biãún nháút l dng chãm chỉỵ nháût, dc hay ngang. Chãm ngang biãøu vạt chẹo âọng chàût v dáưm lm viãûc vỉỵng chàõc hån. Dáưm chãm nghiãng dng khi chiãưu ti trng khäng âäøi. Dáưm chãm cạch dng cho kãút cáúu ngoi tråìi âãø thäng thoạng khäng âng áøm. - Dáưm chãm khäng lm âäü väưng cáúu tảo vç ráút khọ lm nãn cho dng khi âäü cỉïng u cáưu khäng cao hồûc cho phẹp vng nhiãưu. - Âàûc âiãøm: + Khäng chãú tảo cå giåïi hoạ âỉåüc nhỉng lải u cáưu chênh xạc cao nãn cáưn thåü gii. + Chãm khäng dai nãn dãù bë phạ hoải củc bäü khi chãú tảo khäng chênh xạc. Tuy nhiãn dáưm chãm lải ph håüp våïi trçnh âäü chãú tảo th cäng nãn âỉåüc dng nhiãưu ch úu lm dáưm cáưu. 2. Tênh toạn: a. Xạc âënh tiãút diãûn: - Tênh toạn dáưm chãm vãư cỉåìng âäü v âäü vng nhỉ cạch tênh cáúu kiãûn täø håüp chëu ún v dng cạc hãû säú âiãưu chènh K W , K J [...]... dỉåïi) gäưm 2 thanh vạn dy 4 ÷ 6 cm, räüng 15 22 cm äm láúy bãn ngoi bủng Cạnh dỉåïi chëu kẹo cáưn chn gäù täút Cạc vạn cạnh âỉåüc âọng âinh tỉì hai phêa vo bủng, pháưn âinh ngáûp vo cạnh bãn kia sau khi trỉì cạc khe håỵ (3 khe x 2mm) v âáưu nhn 1,5d phi låïn ≥ 4d - Bủng: gäưm 2 låïp vạn dy 1 ÷ 3 cm, räüng ≥ 15 cm, âàût nghiãng våïi cạnh mäüt gọc 300 ÷ 450 theo hai chiãưu chẹo nhau Hai låïp vạn bủng... åí giỉỵa khoang thỉï nháút theo T '.b sin β (6.34) D ≤ Rn ϕ F lỉûc nẹn: (6. 35) D= F: Diãûn têch thanh vạn bủng âang kiãøm tra ϕ: Hãû säú ún dc xạc âënh theo chiãưu di tỉû do ca vạn bàòng khong cạch giỉỵa 2 âinh âọng vo vạn bủng - Âinh âọng theo cáúu tảo thỉåìng: Khi δ vạn bủng = 19mm, âinh chn 2 ,5 x 60 mm 22 mm, 3 x 70 mm 25mm, 3 x 80 mm 4 Âäü vng: Tênh nhỉ dáưm ngun nhỉng mämen quạn tênh cọ kãø âãún... diãûn: 2 J= 0,7F h0 2 (6.36) h0 : Khong cạch giỉỵa trủc cạnh trãn v cạnh dỉåïi åí Tiãút diãûn giỉỵa nhëp ca dáưm cạnh song song v dáưm mäüt mại däúc Tiãút diãûn åí 1/4 nhëp åí dáưm 2 mại däúc ξ 5 DÁƯM GÄÙ DẠN 5. 1 Âàûc âiãøm: Cọ 2 loải: - Dáưm gäù dạn keo: do cạc táúm vạn dạn chäưng lãn nhau - Dáưm gäù dạn mng: lm bàòng táúm gäù dạn mng - Ỉu âiãøm: Âáy l loải dáưm tiãn tiãún nháút âỉåüc chãú tảo cäng... tảo phỉïc tảp Phảm vi sỉí dủng: Vản nàng, nhëp cọ thãø tåïi 15 m, âỉåüc dng lm dáưm sn nh, dáưm mại nh, dáưm ca khung, dáưm chênh v dáưm phủ ca cáưu Tuy nhiãn, åí nỉåïc ta dáưm gäù dạn chỉa âỉåüc ạp dủng vç cäng nghiãûp chãú tảo chỉa phạt triãøn Trang 63 Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -5. 2 Dáưm dạn keo: 1 Dáưm nhëp nh: l = 3 ÷ 7 m dng cho sn nh... bn âãø chãm vo giỉỵa hai vạn cạnh ÅÍ chäù cọ vạn âãûm, vạn bủng phi càõt tỉì bãn ngoi vạn cạnh v s âỉåüc liãn kãút våïi vạn cạnh qua hai thanh gäù vng nh, âọng âinh ngang vo bủng v âọng âinh xúng cạnh 5 Dáưm låïn - Âäúi våïi dáưm chëu ti trng låïn, cạnh lm bàòng thanh gäù häüp, khi âọ mäùi låïp vạn bủng s âọng âinh vo thanh gäù häüp (nỉía cạnh) tỉì trong ra âãø âỉåüc hai nỉía dáưm riãng r Sau âọ hai... 1 + tgα l − 1 ⎟ ⎟ tgα ⎜ h0 g ⎠ ⎝ (6.24) Khong cạch giỉỵa hai trủc cạnh åí gäúi dáưm phêa cọ chiãưu cao nh Nhëp dáưm Gọc nghiãng ca cạnh åí trãn - Tiãút diãûn cạnh dỉåïi: Fc = 0,8: N max 0,8mK RK (6. 25) Hãû säú kãø âãún pháưn gim úu cu tiãút diãûn cạnh do läù chäút hay âënh (ạng chỉìng) - Tiãút diãûn mäùi vạn cạnh : a x hC = Fc : 2 chn theo qui cạch - Tiãút diãûn cạnh trãn láúy bàòng cạnh dỉåïi nhỉng... lỉûc nẹn Nmax/2 (vç nh hỉåíng täø håüp ca âinh khäng âạng kãø) Trang 60 Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Nãúu khong cạch giỉỵa hai dáưm phủ ≤ 25a (a: bãư dy mäüt thanh vạn) thç khäng cáưn thỉí äøn âënh cạch trãn - Näúi cạnh dỉåïi: Våïi säú chäút: n= N näi ∑T (6.26) ∑ T: Kh nàng chëu lỉûc ca mäüt chäút 4 màût càõt Nnäúi: Lỉûc kẹo trong thanh cạnh... âng áøm, gäù chäúng mủc, âinh chäúng rè + Biãún dảng låïn do liãn kãút âinh ráút mãưm 2 ỈÏng dủng: - Lm âáưm mại vỉåüt kháøu âäü låïn L = 12m - Lm dáưm cáưu nhëp 30 ÷ 40 m, chiãưu cao âãún vi mẹt Trang 58 Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån -4.2 Cáúu tảo: 1.Hçnh dảng: - Dáưm cọ tiãút diãûn chỉỵ I gäưm bủng l 2 låïp vạn mng xãúp sạt nhau chẹo theo... dủ: Våïi biãøu âäư lỉûc càõt hçnh tam giạc cọ thãø dng phỉång phạp biãøu âäư sau hay dng bng V-1 trang 22 - Cạch 2: Thäng dủng hån l bäú trê chãm cạch âãưu nhau Täøng säú chãm trãn 1/2 nhëp dáưm: n = 1 ,5 Tl / 2 Tch (6.22) ξ4 DÁƯM VẠN GHẸP - Dáưm vạn ghẹp l loải dáưm täø håüp do nhiãưu thanh vạn ghẹp lải våïi nhau bàòng âinh 4.1 Âàûc âiãøm v phảm vi sỉí dủng: 1 Âàûc âiãøm: - Ỉu : + Chãú tảo âån gin, khäng... v bn bủng cọ lọt 2 táúm âãûm cng bãư räüng våïi sỉåìn âỉïng 4 Âáưu näúi: - Khi chiãưu di ca cạnh låïn hån gäù ngun ta phi näúi Vë trê näúi tu theo chiãưu di thanh gäù, thỉåìng åí giỉỵa nhëp dáưm Trang 59 Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Cạnh trãn: Näúi bàòng cạch tç sạt hai âáưu vạn vo nhau, bãn ngoi cọ 2 bn äúp v âàût buläng theo cáúu tảo - . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 51 hacmkg hb A hacmkg hb A hacmkg hb A 5, 0 /5, 2 . 25, 0/4 . 1,0/6 . 2 2 2 ≤⇒≥ ≤⇒≥ ≤⇒≥ A: phn lỉûc gäúi. daỡi l thanh gọự thổồỡng 4 ,5 m ((1,4 ữ 1 ,5) l) vaỡ chởu taới troỹng tộnh phỏn bọỳ õóửu. 2. Dỏửm lión tuỷc gheùp õọi Hỗnh V5 Dỏửm lión tuỷc gheùp õọi Baỡi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 docx, Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 docx, Tài liệu Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 docx