Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hoá

19 4,197 68
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 14:02

Tiu lun mụn hc K nng lónh o Ging viờn: TS.Lờ Th Thu Thu TRNG I HC NGOI THNG KHOA SAU I HC - - - - - - - - - - Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hoá * * * Giảng viên : TS. Lê thị thu thuỷ Học viên : giang công sang Stt : 83 LớP : CAO HọC K6.2 QTKD KHOA SAU ĐạI HọC TRƯờng đại học ngoại thơng Hà Nội 2010 Trang - 1 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 3 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 1.1. Khái quát về lãnh đạo 4 1.2. Các phong cách lãnh đạo 4 1.2.1 Phong cách lãnh đạo chuyên quyền 4 1.2.2 Phong cách lãnh đạo bàn giấy 5 1.2.3 Phong cách lãnh đạo dân chủ 6 1.2.4 Phong cách lãnh đạo tự do 7 PHẦN 2 – VỀ VẤN ĐỀ LÃNH ĐẠO TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 7 2.1. Vấn đề toàn cầu hoá 7 2.1.1 Khái niệm về toàn cầu hoá 7 2.1.2 Tác động của toàn cầu hoá trong lĩnh vực kinh tế 7 2.1.3 Tác động của toàn cầu hoá trong văn hoá, xã hội và ngôn ngữ 7 2.1.4 Khía cạnh chính trị 8 2.1.5 Các xu hướng chống và ủng hộ toàn cầu hoá 9 2.2. Toàn cầu hoá đối với các doanh nghiệp và yêu cầu của một nhà lãnh đạo 10 2.2.1 Thách thức đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá 10 2.2.2 Những kỹ năng một nhà lãnh đạo cần có 10 2.2.3 Phẩm chất cần có của người lãnh đạo 12 2.2.4 Những tố chất cần có của một nhà lãnh đạo 14 2.3. Kỹ năng riêng biệt cần phải có của một nhà lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hoá 16 2.3.1 Nhạy cảm về văn hóa 16 2.3.2. Khả năng quản lý một đội ngũ nhân viên đa dạng 16 2.3.3 Khả năng thích nghi và tính sáng tạo 16 2.3.4 Khả năng quản lý hiệu quả và lợi nhuận 17 Trang - 2 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ KẾT LUẬN 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 LỜI MỞ ĐẦU Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, xóa đi các rào cản giữa các quốc gia và biến thế giới thành một thị trường duy nhất. Các doanh nghiệp, lớn cũng như nhỏ, đều có cơ hội để trở thành một đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Khi đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải có những kỹ năng nhất định để điều hành một công ty không những đủ khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước mà còn phải phát triển lớn mạnh, có phạm vi hoạt động vượt ra khỏi biên giới quốc gia mình, đủ sức cạnh tranh với các công ty khác trên toàn cầu. Thực tế này dẫn đến các yêu cầu về phẩm chất và kỹ năng một nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cần phải có để quản lý doanh nghiệp môt cách có hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Trang - 3 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1Khái quát về lãnh đạo Lãnh đạo là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong khoa học về tổ chức - nhân sự. Đó là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và dẫn đắt hành vi của cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức. 1.2Các phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác. Có nhiều phong cách lãnh đạo, và những phong cách này được hình thành dựa trên hệ thống những giả định và luận thuyết riêng. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo/quản lý riêng dựa trên kết hợp các yếu tố bao gồm niềm tin, giá trị và những tiêu chuẩn cá nhân liên quan, ở cấp độ lớn hơn đó là những yếu tố về văn hóa doanh nghiệp và các chuẩn mực chung mà trên một hệ thống tổng thể chung đó, có thể có một phong cách sẽ thích hợp, được ủng hộ nhưng phong cách khác lại không có điều kiện áp dụng. Nhìn chung có các phong cách lãnh đạo chủ yếu sau: Phong cách lãnh đạo chuyên quyền (Autocratic); Phong cách lãnh đạo bàn giấy (Bureaucratic); Phong cách lãnh đạo dân chủ (Democratic); Phong cách lãnh đạo tự do (Hands-off) 1.2.1 Phong cách lãnh đạo chuyên quyền Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán được đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền lực vào tay một mình người quản lý, người lãnh đạo - quản lý bằng ý chí của mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập thể. Trang - 4 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ Phương pháp này được xem là cổ điển. . Đây là một trong trong những cách quản lý bằng quyền lực và ra quyết định thẩm quyền khi có thể Người quản lý không tham khảo ý kiến nhân viên. Nhân viên được dự kiến sẽ chấp hành hiệu lệnh mà không nhận được bất kỳ lời giải thích. Môi trường động cơ được sản xuất bằng cách tạo ra một bộ cấu trúc của phần thưởng và trừng phạt. Phong cách lãnh đạo này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo nói với các nhân viên chính xác những gì họ muốn các nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ lời khuyên hay hướng dẫn nào cả . Phong cách này thích hợp khi những nhân viên mới chưa qua đào tạo những người không biết được nhiệm vụ thực hiện hoặc các thủ tục theo, giám sát hiệu quả có thể được cung cấp chỉ có thông qua đơn đặt hàng chi tiết và hướng dẫn, nhân viên không đáp ứng với bất kỳ phong cách lãnh đạo khác, có khối lượng sản xuất cao nhu cầu hàng ngày, có giới hạn thời gian, trong đó để đưa ra quyết định, quyền lực của nhà quản lý là thử thách của một nhân viên, công việc cần phối hợp với các bộ phận khác, tổ chức. Tuy nhiên với phong cách này đôi khi hiệu quả làm việc chỉ cao khi có mặt lãnh đạo, và nó còn tạo ra không khí gây hấn trong tổ chức, và mọi người bị phụ thuộc vào định hướng của một cá nhân. Các phong cách lãnh đạo độc đoán không được sử dụng khi nhân viên đang căng thẳng, sợ hãi hoặc khi họ đang muốn ý kiến của mình được người khác lắng nghe, hoặc các nhân viên bắt đầu phụ thuộc vào người quản lý của mình để làm cho tất cả các quyết định . 1.2.2 Phong cách lãnh đạo bàn giấy Lãnh đạo bàn giấy là nơi mà người quản lý quản lý bằng giấy tờ sổ sách. Tất cả mọi thứ phải được thực hiện theo thủ tục hay chính sách. Nếu nó không được đề cập trong giấy tờ, người quản lý sẽ đưa lên cấp trên giải quyết. Các nhà quản lý này giống như là một sĩ quan cảnh sát hơn là một nhà lãnh đạo, họ luôn thực thi theo các quy tắc. Phong cách này có thể hiệu quả khi: Nhân viên thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu các nhân viên cần phải hiểu các tiêu chuẩn hoặc thủ tục, nếu các nhân viên phải Trang - 5 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ làm việc với thiết bị nguy hiểm hoặc tinh tế đòi hỏi một tiêu chuẩn và quy tắc hoạt động hoặc khi nhân viên thực hiện nhiệm vụ đó có yêu cầu xử lý tiền mặt. Phong cách này không hiệu quả khi: Công việc hình thành thói quen mà rất khó để phá vỡ, đặc biệt là khi nó không còn thích hợp. Khi người lao động không còn yêu thích công việc của họ và họ chỉ làm những gì mà lãnh đạo yêu cầu chỉ định. 1.2.3 Phong cách lãnh đạo dân chủ Phong cách lãnh đạo dân chủ cũng được gọi là phong cách có sự tham gia vì nó khuyến khích nhân viên là một phần của việc ra quyết định. Người quản lý dân chủ, giữ nhân viên của họ thông báo về tất cả mọi thứ có ảnh hưởng đến công việc của mình, phong cách lãnh đạo này yêu cầu phải là một huấn luyện viên những người có tiếng nói cuối cùng, nhưng tập hợp thông tin từ các nhân viên trước khi quyết định. Nhờ phong cách lãnh đạo dân chủ có thể tạo điều kiện sản xuất với chất lượng cao và số lượng cao cho công việc trong thời gian dài. Các nhân viên nhận được sự tin tưởng và sự hợp tác từ các đồng nghiệp nên tạo nên tinh thần làm việc cao. Các nhà lãnh đạo dân chủ thường phát triển kế hoạch để giúp nhân viên đánh giá hiệu suất của mình, cho phép nhân viên để thiết lập mục tiêu, khuyến khích nhân viên để phát triển trong công việc và được đẩy mạnh, nhận diện và khuyến khích thành tích. Cũng giống như các phong cách khác, phong cách dân chủ là không phải luôn luôn thích hợp. Nó chỉ thành công khi được sử dụng với những nhân viên có tay nghề cao hoặc có kinh nghiệm hoặc khi thực hiện thay đổi hoạt động hoặc giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc nhóm. Các phong cách lãnh đạo dân chủ là hiệu quả nhất khi: Lãnh đạo muốn giữ nhân viên và thông báo về những vấn đề ảnh hưởng đến họ; Lãnh đạo muốn nhân viên để chia sẻ trong việc ra quyết định và nhiệm vụ giải quyết vấn đề; Người lãnh đạo muốn tạo cơ hội cho nhân viên để phát triển một ý thức cao về phát triển cá nhân và sự hài lòng công việc; Có một vấn đề lớn hoặc phức tạp đòi hỏi nhiều đầu vào để giải quyết; Thay đổi phải được thực hiện hoặc giải quyết khi nó ảnh hưởng đến nhân viên hoặc nhóm nhân viên; Bạn muốn khuyến khích xây dựng đội ngũ và tham gia. Trang - 6 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ Lãnh đạo Dân chủ không nên được sử dụng khi: Không có đủ thời gian để có được đầu vào của mọi người; Nó sẽ dễ dàng hơn và đạt hiệu quả về chi phí cao hơn so với việc người quản lý để đưa ra quyết định; Các doanh nghiệp không có khả năng sai lầm; Quản lý cảm thấy bị đe dọa bởi loại hình này lãnh đạo; Nhân viên an toàn là một mối quan tâm quan trọng. 1.2.4 Phong cách lãnh đạo tự do Đây là phong cách quản lý mà người quản lý cho phép nhân viên quyền tự do càng nhiều càng tốt. Tất cả các quyền tác giả hoặc quyền lực được trao cho các nhân viên và họ phải xác định mục tiêu, đưa ra quyết định, và giải quyết vấn đề một mình. Đây là một phong cách hiệu quả để sử dụng khi: Người lao động có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, và giáo dục. Nhân viên có sự tự tin trong công việc của họ và chắc chắn việc thực hiện thành công công việc đó. Sử dụng các chuyên gia bên ngoài, chẳng hạn như các chuyên gia tư vấn nhân viên. Nhân viên đáng tin cậy và có kinh nghiệm trong công việc. Phong cách này không nên được sử dụng khi: Nhân viên cảm thấy không yên tâm khi chưa sẵn sàng là một người quản lý hay khi người quản lý không thể cung cấp phản hồi thường xuyên để cho nhân viên biết họ đang làm như thế nào hoặc người quản lý không hiểu trách nhiệm của mình và hy vọng các nhân viên có thể hỗ trợ mình. PHẦN 2 – VỀ VẤN ĐỀ LÃNH ĐẠO TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 2.1Vấn đề toàn cầu hoá 2.1.1 Khái niệm toàn cầu hoá Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hoá, kinh tế, v.v. trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá hầu như được dùng để chỉ các tác động của thương mại nói chung và tự do hóa thương mại hay "tự do thương mại" nói riêng. Cũng ở góc độ kinh tế, người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn cầu kéo theo các dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, văn hoá. Trang - 7 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ 2.1.2 Tác động của toàn cầu hoá trong lĩnh vực kinh tế Khi toàn cầu hóa phổ biến rộng khắp, các tổ chức quốc gia sẽ mất dần quyền lực, quyền lực này sẽ chuyển về tay các tổ chức đa phương như WTO. Các tổ chức này sẽ mở rộng việc tự do đối với các giao dịch thương mại, và thông qua các hiệp ước đa phương hạ thấp hoặc nâng cao hàng rào thuế quan để điều chỉnh thương mại quốc tế. Toàn cầu hóa cũng làm cho hiện tượng "chảy máu chất xám" diễn ra nhiều và dễ dàng hơn, kéo theo biến tướng là nạn "săn đầu người". Hai hiện tượng này đã góp phần gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển, giữa từng khu vực riêng biệt trong một đất nước. 2.1.3 Khía cạnh văn hoá, xã hội và ngôn ngữ Toàn cầu hoá sẽ tạo ra những hiệu quả trái ngược ở mức độ cá nhân hay dân tộc, mà kết cục thế nào đến nay cũng vẫn chưa ngã ngũ. Toàn cầu hoá sẽ tạo ra: • Một sự đa dạng cho các cá nhân do họ được tiếp xúc với các nền văn hoá và văn minh khác nhau. Toàn cầu hoá giúp con người hiểu hơn về thế giới và những thách thức ở quy mô toàn cầu qua sự bùng nổ các nguồn thông tin, việc phổ thông hoá hoạt động du lịch, việc tiếp cận dễ dàng hơn với giáo dục và văn hoá; • Một sự đồng nhất đối với các dân tộc qua ảnh hưởng của các dòng chảy thương mại và văn hoá mạnh 2.1.4 Khía cạnh chính trị Toàn cầu hoá sẽ làm tăng lên nhiều lần các mối quan hệ giữa các công dân trên thế giới và cũng như các cơ hội cho từng người. Tuy nhiên nó đặt ra vấn đề là phải tìm ra một giải pháp thay thế cho hệ thống chính trị và hiến pháp hiện tại dựa trên khái niệm nhà nước-quốc gia. Các thực thể này đã từng gây ra những tác động tiêu cực trong suốt lịch sử do tính chất can thiệp mạnh bạo của nó. Ảnh hưởng của chúng giảm dần do sự toàn cầu hoá, và không còn đủ tầm xử lý nhiều thách thức mang tính toàn cầu ngày nay. Từ đó nảy sinh thách thức cần thiết lập một toàn cầu hoá dân chủ thể chế nào đó. Kiểu toàn cầu hoá này dựa trên khái niệm "công dân thế giới", bằng cách kêu gọi mọi Trang - 8 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ người sống trên hành tinh này tham gia vào quá trình quyết định những việc liên quan đến họ, mà không thông qua một bức màn "quốc tế". Các tổ chức phi chính phủ muốn thay vào khoảng trống này, tuy nhiên họ thiếu tính hợp pháp và thường thể hiện các tư tưởng đảng phái quá nhiều để có thể đại diện tất cả công dân trên thế giới. 2.1.5 Chống và ủng hộ toàn cầu hoá - Chống toàn cầu hoá Các nhà hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng coi một số khía cạnh của toàn cầu hoá là nguy hại. Phong trào này không có tên gọi thống nhất. "Chống toàn cầu hoá" là thuật ngữ mà báo chí hay dùng nhất. Có rất nhiều kiểu "chống toàn cầu hoá" khác nhau. Nói chung, những phê phán cho rằng kết quả của toàn cầu hoá hiện không phải là những gì đã được hình dung khi bắt đầu quá trình tăng cường thương mại tự do, cũng như nhiều tổ chức tham gia trong hệ thống toàn cầu hoá đã không xét đến lợi ích cho các nước nghèo cũng như giới lao động. Nhiều nhà hoạt động xã hội "chống toàn cầu hoá" coi toàn cầu hoá là việc thúc đẩy chương trình nghị sự của những người theo chủ nghĩa tập đoàn, một chương trình này nhằm mục tiêu giới hạn các quyền tự do cá nhân dưới danh nghĩa lợi nhuận. Họ cũng cho rằng sự tự chủ và sức mạnh ngày càng tăng của các tập đoàn dần dần hình thành nên các chính sách chính trị của nhà nước quốc gia. - Ủng hộ toàn cầu hoá (chủ nghĩa toàn cầu) Những người ủng hộ toàn cầu hoá dân chủ có thể được gọi là những người ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu. Họ cho rằng giai đoạn đầu của toàn cầu hoá là hướng thị trường, và sẽ được kết thúc bởi giai đoạn xây dựng các thiết chế chính trị toàn cầu đại diện cho ý chí của toàn thể công dân thế giới. Những người ủng hộ thương mại tự do dùng các học thuyết kinh tế như lợi thế so sánh để chứng minh thương mại tự do sẽ dẫn đến một sự phân phối tài nguyên hiệu quả hơn, với tất cả những ai tham gia vào quá trình tìm kiếm lợi ích từ thương mại. Thương mại tự do sẽ cho những nhà sản xuất tại các nước một thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Đồng thời tạo ra sự cạnh tranh giữa các nguồn tư bản, từ đó Trang - 9 - Tiểu luận môn học Kỹ năng lãnh đạo Giảng viên: TS.Lê Thị Thu Thuỷ đem lại lợi ích cho người lao động trên toàn thế giới; cũng như cạnh tranh giữa nguồn nhân công trên toàn thế giới sẽ mang lại lợi ích cho các nhà tư bản và trên hết là cho người tiêu thụ. Thế giới ngày càng chia sẻ những vấn đề và thách thức vượt qua khỏi quy mô biên giới quốc gia, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường tự nhiên, và như vậy phong trào được biết đến trước đây với tên gọi phong trào chống toàn cầu hoá từ nay đã biến thành một phong trào chung của các phong trào vì toàn cầu hoá; họ tìm kiếm, thông qua thử nghiệm, các hình thức tổ chức xã hội vượt qua khỏi khuôn khổ nhà nước quốc gia và nền dân chủ đại diện. Do đó, cho dù các lý lẽ của phe chống toàn cầu hoá lúc ban đầu có thể bị bác bỏ thông qua các thực tế về quốc tế hoá như ở trên, song sự xuất hiện của một phong trào toàn cầu là không thể chối cãi và do đó chúng ta có thể nói về một tiến trình thực sự hướng tới một xã hội nhân bản ở quy mô toàn cầu của tất cả các xã hội. 2.2. Toàn cầu hoá đối với các doanh nghiệp và yêu cầu của một nhà lãnh đạo 2.2.1 Thách thức đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia, xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh", vừa tạo ra những cơ hội cho sự phát triển nhưng cũng vừa có những thách thức đối với các quốc gia, nhất là các quốc gia đang ở trình độ kém phát triển. Vì toàn cấu hoá là một xu thế, một quá trình khách quan cho nên không thể đảo ngược. Toàn cầu hoá nói chung, một mặt, là sự tiếp nối, sự khẳng định và hoàn thiện các khuynh hướng đã hình thành từ lâu trong lịch sử thế giới, mặt khác, nó cũng là một hiện tượng mới, bắt đầu bằng toàn cầu hoá về kinh tế, rồi dần đần lôi cuốn theo toàn cầu hoá về một số lĩnh vực văn hoá và tác động mạnh mẽ đến chính trị. 2.2.2 Những kỹ năng một nhà lãnh đạo cần có • Kỹ năng lãnh đạo: Đây là một kỹ năng không thể thiếu của một nhà quản lý. Lãnh đạo giỏi được thử thách qua sự thành công trong việc thay đổi hệ thống và con Trang - 10 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hoá , Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hoá

Từ khóa liên quan