Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam

26 561 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 10:50

Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MỤC LỤC CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TỚI CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ. I-Đầu tư. 1.Khái niệm đầu tư-đầu phát triển. 2. Vai trò của đầu phát triển. 2.1. Đầu vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu. 2.2. Đầu tác động hai mặt đến sự ổn định của nền kinh tế. 2.3. Đầu tác động đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế. 2.4. Đầu vị trí quan trọng ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. 2.5. Đầu với việc tăng cường khả năng khoa học cộng nghệ của đất nước. II- Chuyển dịch cấu kinh tế. 1. cấu kinh tế. 1.1. Khái niệm cấu kinh tế. 1.2. Đặc trưng của cấu kinh tế. 1.2.1. cấu kinh tế được hình thành một cách khách quan. 1.2.2. cấu kinh tế luôn luôn biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện. 1.2.3. Chuyển dịch cấu kinh tế là một quá trình mang tính kế thừa phát triển lịch sử. 1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến cấu kinh tế. 1.3.1. Sự phát triển của thị truờng trong ngoài nước. 1.3.2. Các nguồn lực lợi thế so sánh của đất nước. 1.3.3. Quan hệ đối ngoại phân công lao động quốc tế. 1.3.4. Sự tiến bộ khoa học công nghệ trong điều kiện mở cửa hội nhập. 1.3.5. Chiến lược phát triển chế quản lý kinh tế của nhà nước. 1.4. Phân loại cấu kinh tế. 1.4.1. cấu kinh tế ngành. 1.4.2. cấu kinh tế vùng. 1.4.3. cấu thành phần kinh tế. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 1 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Chuyển dịch cấu kinh tế. 2.1. Khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế. 2.2. Sự cần thiết khách quan của chuyển dịch cấu kinh tế. 2.3. Các nhân tố tác động tới chuyển dịch cấu kinh tế. III- Tác động của đầu trong việc chuyển dịch cấu kinh tế . 1. Tác động của đầu đến chuyển dịch cấu kinh tế. 1.1. Đối với cấu ngành. 1.2. Đối với cấu vùng lãnh thổ. 1.3. Đối với cấu thành phần kinh tế. 2. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hiệu quả của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. 2.1. Hệ số co dãn giữa việc thay đổi cấu ngành với thay đổi DGP: 2.2.Hệ số co dãn giữa việc thay đổi cấu đầu với thay đổi cấu kinh tế của ngành: CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU ĐẾN CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2008. I -Tổng quan về tác động của đầu đến chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam. II - Thực trạng tác động của đầu đến chuyển dịch cấu kinh tế. 1. Thực trạng tác động của đầu đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế. 1.1. Tác động của đầu đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông lâm ngư nghiệp. 1.2. Tác động của đầu đến chuyển dịch cấu ngành công nghiệp xây dựng. 1.3. Tác động của đầu đến chuyển dịch cấu ngành dịch vụ. 2. Thực trang tác động của đầu đến chuyển dịch cấu các thành phần kinh tế. 3. Thực trạng tác động của đầu đến chuyển dịch cấu vùng kinh tế. CHƯƠNG III: MỘT SỐ HẠN CHẾ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015. I - Hạn chế trong hoạt động huy động vốn. 1. Huy động vốn. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 2 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Vấn đề quản lý. 3. Vấn đề sử dụng. II - Môi trường đầu tư. 1. Thủ tục hành chính. 2. sở hạ tầng. 3. Trình độ công nghệ kĩ thuật. 4. Chất lượng nguồn nhân lực. III. Các giải pháp: 1. Phương hướng phát triển dựa vào những thành tựu các tác động tích cực. 2 Các giải pháp cần thiết dựa vào những mặt tiêu cực, hạn chế. * Danh mục tài liệu tham khảo ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 3 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TỚI CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ. I-Đầu tư. 1.Khái niệm đầu tư-đầu phát triển. Đầu theo nghĩa rộng, nói chung, là sự hy sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Như vậy, mục tiêu của mọi công cuộc đầu là đạt kết quả lớn hơn so với những hy sinh về nguồn lực mà người đầu phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư. Nguồn lực phải hy sinh thể là tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động trí tuệ. Những kết quả sẽ đạt được thể là sự tăng lên về tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (đường sá, nhà máy…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, quản lý, khoa học , kỹ thuật) nguồn nhân lực đủ điều kiện làm việc với năng suất cao hơn trong nền sản xuất xã hội. Theo nghĩa hẹp, đầu chỉ bao gồm các hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm đem lại cho nền kinh tế xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được kết quả đó. Như vậy nếu xét theo phạm vi quốc gia thì chỉ hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại để trực tiếp làm tăng các tài sản vật chất, nguồn lực trí tuệ, hoặc duy trì sự hoạt động của các tài sản nguồn nhân lực sẵn thuộc phạm trù đầu theo nghĩa hẹp hay thuộc phạm trù đầu phát triển. Từ đây định nghĩa về đầu phát triển như sau: Đầu phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động, trí tuệ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa cấu trúc hạ tầng, mua sắm thiết bị lắp đặt chúng tên nền bệ, bồi dưõng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các sở đang tồn tại tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế- xã hội, tạo việc làm nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội 2. Vai trò của đầu phát triển. 2.1. Đầu vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu. + Tác động đến tổng cầu: Đầu là một yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, đầu thường chiếm từ 24- 28% trong cấu tổng cầu của tất cả các nước trên thế giới. Đối với tổng cầu, tác động của đầu thể hiện rõ trong ngắn hạn. Xét theo mô hình kinh tế vĩ mô, đầu là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu. Khi tổng cung chưa kịp thay đổi, gia tăng đầu (I) làm cho tổng cầu (AD) tăng (nếu các yếu tố khác không thay đổi). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 4 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD=C+ I + G + X – M Trong đó: C: tiêu dùng I: đầu G: tiêu dùng của chính phủ X: xuất khẩu M: nhập khẩu + Tác động tới tổng cung: Tổng cung của nền kinh tế gồm hai nguồn chính là cung trong nước cung từ nước ngoài. Bộ phận chủ yếu, cung trong nước là một hàm của các yếu tố sản xuất: vốn, lao động, tài nguyên, công nghệ…, thể hiện qua phương trình sau: Q= F (K, L, T, R…) Trong đó: K: vốn đầu L: lao động T: công nghệ R: nguồn tài nguyên Như vậy tăng quy mô vốn đầu là nguyên nhân trực tiếp làm tăng tổng cung của nền kinh tế, nếu các yếu tố khác không đổi. Mặt khác nếu tác động của vốn đầu còn được thực hiện thông qua các hoạt động đầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ…Do đó đầu gián tiếp làm tăng tổng cung của nền kinh tế. 2.2. Đầu tác động hai mặt đến sự ổn định của nền kinh tế. Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu đối với tổng cầu đối với tổng cung của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu dù là lớn hay nhỏ đều cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế của mọi quốc gia. Chẳng hạn, khi đầu tăng lên, cầu của yếu tố đầu tăng lên làm cho giá của các hàng hoá liên quan tăng ( giá chi phí vốn, công nghệ, lao động…), đến mức độ nào đó dẫn đến tình trạng lạm phát, lạm phát làm cho sản xuất đình trệ, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn do tiền lương ngày càng thấp hơn, thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại. Mặt khác, đầu làm cho cầu các yếu tố liên quan tăng, sản xuất của các ngành này phát triển thu hút nhiều lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống người lao động, giảm tệ nạn xã hội. Tất cả các tác động này tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế. Ngược lại khi giảm đầu cũng dẫn đến tác động hai mặt theo chiều hướng ngược lại so với các tác động trên đây. Vì vậy trong điều hành nền kinh tế vĩ mô, các nhà hoặch định chính sách cần thấy hết tác động hai mặt này để đưa ra chính sách nhằm hạn chế tác động xấu nhằm phất huy tác động tích cực, duy trì sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 5 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Đầu tác động đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, muốn giữ tốc độ tăng trưởng mức trung bình thì tỷ lệ đầu phải đạt mức từ 15-25% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước. Vốn đầu Vốn đầu ICOR = ------------------------- Suy ra: Mức đầu tư= ---------------- Mức tăng GDP ICOR Nếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư. các nước phát triển,ICOR thường lớn, từ 5-7 do thừa vốn, thiếu lao động, vốn được sử dụng nhiều để thay thế cho lao động, do sử dụng công nghệ hiện đại giá cao. Còn các nước đang phát triển chậm phát triển ICOR thấp từ 2-3 do thiếu vốn thừa lao động nên thể cần phải sử dụng lao động để thay thế cho vốn, sử dụng công nghệ kém hiện đại, giá rẻ. Chỉ tiêu ICOR của mỗi nước phụ thuộc vào nhiều nhân tố, thay đổi theo trình độ phát triển kinh tế chế chính sách trong nước. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cấu kinh tế hiệu quả đầu trong các nghành, các vùng kinh tế cũng như phụ thuộc vào hiệu quả chính sách kinh tế nói chung. Thông thường ICOR trong nông nghiệp thấp hơn ICOR trong công nghiệp, ICOR trong giai đoạn chuyển đổi chế chủ yếu do tận dụng năng lực sản xuất. 2.4. Đầu vị trí quan trọng ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Việc đào tạo đội ngũ lao động chất lượng chuyên môn cao, sản phẩm làm ra chất lượng yêu cầu cần phải được đầu vào công tác đào tạo từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, chi phí đào tạo đây bao gồm chi phí của nhà nước chi phí của dân cư cho con em đi học. như vậy, để được đội ngũ công nhân lành nghề, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm cần phải thông qua tuyển dụng, chọn lọc,… để tiến hành khâu này cần phải tốn một khoản chi phí nhất định, khi đó sẽ được đội ngũ lao động trình độ chuyên môn, năng suất cao sản phẩm làm ra chất lượng tốt nhất. 2.5. Đầu với việc tăng cường khả năng khoa học cộng nghệ của đất nước. Đầu là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đổi mới phát triển khoa học ,cong nghê của môt doang nghiệp quốc gia. Trong giai đoạn phát triển ,xu hướng đầu mạnh vốn thiết bị gia tăng hàm lượng tri thức chiếm ưu thế tuyệt đối .Tuy nhiên ,qua trình chuyển từ giai đoạn thứ nhất sang giai đoạn thứ ba cũng là quá chuyển từ đầu ít sang đầu lớn ,thay đổi cấu đầu tư.Không vốn đầu đủ lớn sẽ không đảm bảo sự thành công của quá trình chuyển đổi sự phát triển của khoa học công nghệ .Mỗi doanh nghiệp mỗi nước khác nhau cần phải bước đi phù hợp để lựa chọn công nghệ thích hợp.Trên sở đó ,đầu hiệu quả để phát huy lợi thế so sánh của tưng đơn vị cũng như toàn nền kinh tế. II- Chuyển dịch cấu kinh tế. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 6 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. cấu kinh tế. 1.1. Khái niệm cấu kinh tế. cấu kinh tế được sử dụng để biểu thị cấu trúc bên trong, tỷ lệ mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành của một hệ thống. Cấu trúc được biểu thị như một tập hợp những mối liên hệ liên kết hữu các yếu tố khác nhau của hệ thống nhất định. cấu luôn là một thuộc tính của hệ thống. Như vậy, khái niệm cấu kinh tế luôn gắn liền với quan điểm của hệ thống. Nghiên cứu cấu phải đứng trên quan điểm hệ thống. cấu kinh tế là một tổng thể hệ thống kinh tế bao gồm nhiều yếu tố quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau trong một không gian thời gian nhất định. Các bộ phận hợp thành cấu kinh tế bao gồm các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các lãnh thổ kinh tế. cấu kinh tế cấu của tổng thể các yếu tố cấu thành nền kinh tế, quan hệ chặt chẽ với nhau, được biểu hiện cả mặt chất lẫn mặt lượng, tuỳ thuộc từng mục tiêu của nền kinh tế. 1.2. Đặc trưng của cấu kinh tế. 1.2.1. cấu kinh tế được hình thành một cách khách quan. cấu kinh tế được hình thành một cách khách quan của quá trình phân công lao động xã hội phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, về hoạt động của các quy luật kinh tế đặc thù của các phương thức sản xuất sẽ quyết định tính khác biệt về cấu kinh tế của mỗi vùng, mỗi nước. Vì vậy, cấu kinh tế phản ánh tính quy luật chung của quá trình phát triển, những biểu hiện cụ thể phải phù hợp với đặc thù của mỗi nước, mỗi vùng tự nhiên, kinh tế lịch sử, không một cấu mẫu chung cho nhiều nước, nhiều vùng khác nhau. Mỗi quốc gia, mỗi vùng thể cần thiết lựa chọn cấu kinh tế phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển. 1.2.2. cấu kinh tế luôn luôn biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện. Sự biến đổi đó gắn liền với sự biến đổi không ngừng của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin cũng như các yếu tố kinh tế, các quá trình vận động phát triển của các yếu tố kinh tế đó trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. cấu cũ dần dần chuyển dịch hình thành cấu mới. cấu mới ra đời thay thế cấu cũ theo hướng tiến bộ hơn. Cứ như thế cấu vận động, biến đổi không ngừng từ giản đơn đến phức tạp, từ ít hoàn thiện đến hoàn thiện. Sự biến đổi đó của cấu kinh tế chịu sự tác động thường xuyên của các quy luật kinh tế - xã hội, do sự phát triển không ngừng của loài người. 1.2.3. Chuyển dịch cấu kinh tế là một quá trình mang tính kế thừa phát triển lịch sử. Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế là một quá trình tích luỹ về lượng một cách tuần tự. Sự biến đổi về mặt lượng đến một mức độ nào đó dẫn đến sự biến đổi về chất. Nếu như trong quá trình chuyển dịch mà mang tính nóng vội hay trì trệ đều tạo nên một sức cản rất nguy hiểm cho quá trình phát triển kinh tế. Chuyển dịch cấu kinh tế không mang tính tự phát mà chịu sự tác động, điều tiết của các nhà lãnh đạo quản lý kinh tế. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 7 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bằng cảm nhận kinh nghiệm của mình, loài người nhận biết được những gì thể xảy ra trong tưong lai mà từ đó tác động vào đâu, chỗ nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho xã hội. 1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến cấu kinh tế. 1.3.1. Sự phát triển của thị truờng trong ngoài nước. Thị trường là yếu tố hướng dẫn điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh. Yêu cấu đòi hỏi của thị trường cần phải được các doanh nghiệp đáp ứng, từ đó để định hướng đầu của mình theo chiến lược chính sách kinh doanh. 1.3.2. Các nguồn lực lợi thế so sánh của đất nước. Các nguồn lực lợi thế so sánh của đất nước là sở để hình thành chuyên dịch cấu kinh tế một cách bền vững hiệu quả. Nhà nước các doanh nghiệp cần chiến lược đầu phát triển nhằm phát huy các nguồn lực sẵn có, tận dụng lợi thế so sánh để đầu hướng về xuất khẩu những sản phẩm lợi thế, tạo đà hội nhập tham gia hiệu quả vào phân công lao động hợp tác quốc tế. 1.3.3. Quan hệ đối ngoại phân công lao động quốc tế. Quan hệ đối ngoại phân công lao động quốc tế là nhân tố bên ngoài tác động mạnh mẽ tới sự hình thành cấu nền kinh tế. Quan hệ kinh tế đối ngoại tốt sẽ là điều kiện để tăng thu hút vốn đầu nước ngoài vào trong nước, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 1.3.4. Sự tiến bộ khoa học công nghệ trong điều kiện mở cửa hội nhập. Tiến bộ khoa học công nghệ cho phép tạo ra các sản phẩm mới chất lượng cao, lượng vốn bỏ ra thấp, do đó sức cạnh tranh trên thị trường trong nước quốc tế tăng lên. Ngoài ra tiến bộ công nghệ còn cho phép đầu vào những ngành đòi hỏi nhiều chất xám , đi sâu nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Kết quả là làm chuyển dịch cấu kinh tế nói chung hướng tới xuất khẩu, thay thế nhập khẩu, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá hội nhập vào đời sống kinh tế khu vực thế giới. 1.3.5. Chiến lược phát triển chế quản lý kinh tế của nhà nước. Chiến lược phát triển chế quản lý kinh tế của nhà nước là nhân tố quyết định sự hình thành cấu kinh tế. Trong chính sách kinh tế của mỗi nước đều hai mặt bản, đó là chính sách cấu chế quản lý kinh tế. cấu kinh tế hình thành phát triển trong sự điều chỉnh, chuyển dịch để hoàn thiện, giai đoạn mức độ sau cao hơn giai đoạn trước. 1.4. Phân loại cấu kinh tế. cấu kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế quốc dân gồm: 1.4.1. cấu kinh tế ngành. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 8 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Khái niệm: cấu ngành kinh tế là tổ hợp các ngành hợp thành các tương quan tỉ lệ, biểu hiện mối quan hệ giữa các ngành của nền kinh tế quốc dân. cấu ngành kinh tế phản ánh được phần nào tr ình độ phát triển của lực lượng sản xuất phân công lao động của một quốc gia. + Bao gồm các ngành: - Nông- lâm- ngư nghiệp - Công nghiệp xây dựng - Dịch vụ. 1.4.2. cấu kinh tế vùng. + Khái niệm: cấu kinh tế theo vùng, lãnh thổ được hình thành bởi việc bố trí sản xuất theo không gian địa lư. Trong cấu lãnh thổ, sự biểu hiện của cấu ngành trong điều kiện cụ thể của không gian lãnh thổ. Tuỳ theo tiềm năng phát triển kinh tế, gắn liền với sự hình thành phân bố dân cư trên lãnh thổ để phát triển toàn bộ hay ưu tiên một vài ngành kinh tế nào đó. + Bao gồm các vùng sau: - Trung du miền núi phía Bắc - Đồng bằng Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung - Tây Nguyên - Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long. 1.4.3. cấu thành phần kinh tế. + Khái niệm: cấu thành phần kinh tế biểu hiện hệ thống tổ chức kinh tế với các chế độ sở hữu khác nhau khả năng thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội. Nó cũng là một nhân tố tác động đến cấu ngành kinh tế, cấu lãnh thổ trong quá trình phát triển. + Bao gồm các thành phần kinh tế sau: - Kinh tế nhà nước - Kinh tế ngoài nhà nước - Kinh tế vốn đầu nước ngoài 2. Chuyển dịch cấu kinh tế. 2.1. Khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế. Chuyển dịch cấu kinh tế là sự thay đổi tỷ trọng của các bộ phận cấu thành nền kinh tế. Sự dịch chuyển cấu kinh tế xảy ra khi sự phát triển không đồng đều về quy mô, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 9 Phân tích vai trò của đầu chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tốc độ giữa các ngành, vùng. Tương ứng với 3 loại cấu kinh tế ta cũng xét sự chuyển dịch của 3 cấu này: - Chuyển dịch cấu kinh tế ngành - Chuyển dịch cấu kinh tế vùng - Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế. 2.2. Sự cần thiết khách quan của chuyển dịch cấu kinh tế. Quá trình chuyển dịch nền kinh tế nước ta theo hướng CNH- HĐH đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng cấp thiết bởi các lý do sau: Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế tất yếu phải gắn với CNH- HĐH mới sử dụng được nhiều lợi thế so sánh nước công nghiệp chậm phát triển, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển. Thực tiễn nuớc ta vẫn trong tình trạng nền sản xuất nhỏ, sở vật chất kỹ thuật còn thấp kém nhỏ bé, công nghệ lạc hậu….sản phẩm sản xuất ra chất lượng kém, không khả năng cạnh tranh, khó tiêu thụ, đời sống nhân dân gặp khó khăn. Để giải quyết căn bản vấn đề trên phải đổi mới cấu kinh tế. Hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ cho đời sống còn thấp kém so với các nước trong khu vực thế giới. Nhiều ngành, lĩnh vực còn thấp kém làm cho nền kinh tế chưa vững chắc, tài nguyên nhiều, lực lượng lao động dồi dào chưa khả năng khai thác hiệu quả, giải pháp duy nhất để khắc phục là tiến hành CNH- HĐH chuyển dịch cấu kinh tế mở đương cho sản xuất phát triển. Chuyển dịchcơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH để tận dụng hội vượt qua thử thách, khắc phục tránh đuợc các nguy tụt hậu về kinh tế. đi chệch hướng XHCN, quan liêu bao cấp…nhằm thực hiện mục tiêu của Đảng nhà nước đề ra “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. 2.3. Các nhân tố tác động tới chuyển dịch cấu kinh tế. Chuyển dịch cấu kinh tế là một quá trình tất yếu gắn liền với sự phát triển kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là sự phát triển trong quá trình hội nhập. Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế diễn ra như thế nào phụ thuộc vào các yếu tố như: quy mô kinh tế, mức độ mở cửa của nền kinh tế với bên ngoài, dân số của quốc gia, các lợi thế về tự nhiên, nhân lực, điều kiện kinh tế, văn hoá…Nhân tố quan trọng khác góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế đó là quá trình chuyên môn hoá trong phạm vi quốc gia mở rộng chuyên môn hoá quốc tế thay đổi công nghệ, tiến bộ kĩ thuật. Chuyên môn hoá mở đuờng cho việc trang bị kĩ thuật hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng xuất lao động xã hội. Chuyên môn hoá cũng tạo ra những hoat động dịch vụ chế biến mới. Tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ lại thúc đẩy quá trình chuyên môn hoá. Điều đó làm cho tỉ trọng các ngành truyền thống giảm đi, tỉ trọng các ngành dịch vụ kĩ thuật mới tăng trưởng nhanh chóng dần dần chiếm ưu thế. Phân công lao động sự tiến bộ kĩ thuật, công nghệ ngày càng phát triển sâu sắc tạo ra những tiền đề ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu 01 10 . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu tư 01 2 Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu tư 01 3 Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam , Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn