Tài liệu Đề thi đại học môn Vật lý 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nội doc

7 812 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 06:16

ĐẶNG VIỆT HÙNG –TOÁN TIN ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Email: 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------------------------------- (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : VẬT LÝ, khối A Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề ---------------------------------------------------------- Họ và tên thí sinh :…………………………………………………………. Số báo danh :………………………………………………………………. I. phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (40 Câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos 5πt- cm 2 π       . Đ ộ dài quãng đ ường mà vật đ i đ ược trong khoảng thời gian 1,55s tính từ lúc vật bắt đ ầu dao đ ộng là: A. 140 5 2+ cm B. 150 5 2+ cm C. 160 5 2− cm D. 160 5 2+ cm Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đ ứng gồm quả cầu có khối lượng m = 0,4kg gắn vào lò xo có đ ộ cứng k. Đ ầu còn lại gắn vào một đ iểm cố đ ịnh. Khi vật đ ứng yên, lò xo dãn 10cm. Tại vị trí cân bằng người ta truy ền cho quả câu một vận tốc v 0 = 60cm/s hướng xuống. Lấy g = 10m/s 2 . Tọa đ ộ quả cầu khi đ ộng n ă ng b ằng thế n ă ng là A.0,424m B. ± 4,24cm C.- 0,42m D. ± 0,42m Câu 3: Cho mạch đ iện xoay chiều như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Đ iện trở thuần R =300Ω, tụ đ iện có dung kháng Z C =200Ω. Hệ số công su ất của mạch AB là cosφ = 2 /2. Cu ộn dây có cảm kháng Z L là A.250 2 Ω B.500Ω C.300Ω D.200Ω Câu 4: Phát biểu nào sau đ ây là sai khi nói về lực hạt nhân ? A. L ực hạt nhân là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đ ã biết hiện nay B. L ực hạt nhân chỉ có tác dụng khi khoảng cách giữa hai nuclon bằng hoặc nhỏ hơn kích thước hạt nhân C. L ực hạt nhân có bản chất là lực đ iện D. L ực hạt nhân là lực hút Câu 5: Một con lắc lò xo treo thẳng đ ứng có vật nặng khối lượng m = 100g đ ang dao đ ộng đ iều hòa. Vận t ốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4cm/s và gia tốc cực đ ại là 4m/s 2 . Lấy π 2 = 10. Đ ộ cứng của lò xo là A.16N/m B.6,25N/m C.160N/m D.625N/m Câu 6: Khi một vật dao đ ộng đ iều hòa, phát biểu nào sau đ ây có nội dung sai? A.Khi v ật đ i từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì đ ộng n ă ng t ă ng dần. B.Khi v ật đ i từ vị trí cân bằng đ ến vị trí biên thì thế n ă ng giảm dần. C.Khi v ật ở vị trí biên thì đ ộng n ă ng triệt tiêu. D.Khi v ật qua vị trí cân bằng thì đ ộng n ă ng bằng cơ n ă ng. Câu 7: Con lắc đ ơn có chiều dài 1,44m dao đ ộng đ iều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = π 2 m/s 2 . Thời gian ng ắn nhất quả nặng đ i từ biên đ ến vị trí cân bằng là A.2,4s B.1,2s C.0,6s D.0,3s Câu 8: Thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp S 1 và S 2 phát ra hai sóng có cùng biên đ ộ 1cm, bước sóng λ = 20cm thì tại đ iểm M cách S 1 50cm và cách S 2 một đ oạn 10cm sẽ có biên đ ộ A.2cm B.0cm C. 2 cm D. 2 /2cm L R C B A Mã đề 006 ĐẶNG VIỆT HÙNG –TOÁN TIN ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Email: 2 Câu 9: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16cm đ ang dao đ ộng cùng pha, cùng phương vuông góc với mặt n ước. C là một đ iểm trên mặt nước thuộc đ ường cực tiểu, giữa đ ường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có m ột đ ường cực đ ại. Biết AC = 17,2cm; BC = 13,6cm. Số đ ường cực đ ại qua cạnh AC là A. 16 đ ường B. 6 đ ường C. 5 đ ường D. 8 đ ường Câu 10: Trong các đ ại lượng đ ặc trưng của dòng đ iện xoay chiều sau đ ây, đ ại lượng nào không dùng giá tr ị hiệu dụng? A.Hi ệu đ iện thế. B.Cường đ ộ dòng đ iện. C.Suất đ iện đ ộng. D.Công suất. Câu 11: Trong một đ oạn mạch đ iện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết đ iện trở thuần 0 R , cảm kháng 0 L Z ≠ , dung kháng 0 C Z ≠ . Phát biểu nào sau đ ây đ úng ? A. Cường đ ộ hiệu dụng của dòng đ iện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường đ ộ tức thời thì ch ắc đ ã bằng nhau. B. Hiệu đ iện thế hiệu dụng giữa hai đ ầu đ oạn mạch luôn bằng tổng hiệu đ iện thế hiệu dụng trên từng phần t ử. C. Hiệu đ iện thế tức thời giữa hai đ ầu đ oạn mạch luôn bằng tổng hiệu đ iện thế tức thời trên từng phần tử. D. Cường đ ộ dòng đ iện và hiệu đ iện thế tức thời luôn khác pha nhau. Câu 12: Khi mắc dụng cụ P vào hiệu đ iện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì thấy cường đ ộ dòng đ iện trong mạch bằng 5,5A và trễ pha so với hiệu đ iện thế đ ặt vào là π 6 . Khi mắc dụng cụ Q vào hi ệu đ iện thế xoay chiều trên thì cường đ ộ dòng đ iện trong mạch cũng vẫn bằng 5,5A nhưng sớm pha so v ới hiệu đ iện thế đ ặt vào một góc π 2 . Xác đ ịnh cường đ ộ dòng đ iện trong mạch khi mắc hiệu đ iện thế trên vào m ạch chứa P và Q mắc nối tiếp. A. 11 2A và trễ pha π 3 so với hiệu đ iện thế B. 11 2A và sớm pha π 6 so với hiệu đ iện thế C. 5,5A và sớm pha π 6 so với hiệu đ iện thế D. một đ áp án khác Câu 13: Một nguồn phóng xạ nhân tạo có chu kỳ bán rã 2 giờ, có đ ộ phóng xạ lớn hơn mức đ ộ an toàn cho phép 64 l ần. Hỏi sau thời gian tối thiểu bao nhiêu đ ể làm việc an toàn với nguồn này? A.6 gi ờ B.12giờ C.24giờ D.128 giờ Câu 14: Phát biểu nào sau đ ây là không đúng? A.C ảm ứng từ do ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của đ ộng cơ không đ ồng bộ ba pha có đ ộ lớn không đ ổi. B.C ảm ứng từ do ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của đ ộng cơ không đ ồng bộ ba pha có phương không đ ổi. C.C ảm ứng từ do ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của đ ộng cơ không đ ồng bộ ba pha có hướng quay đ ều. D.C ảm ứng từ do ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của đ ộng cơ không đ ồng bộ ba pha có tần số quay bằng t ần số của dòng đ iện. Câu 15: Một máy phát đ iện xoay chiều có công suất 10MW. Dòng đ iện phát ra sau khi t ă ng thế lên đ ến 500kV đ ược truyền đ i xa bằng dây tải có đ iện trở 50Ω. Tìm công suất hao phí trên đ ường dây tải A.20W B.80W C.20kW D.40kW Câu16: Cho mạch đ iện xoay chiều như hình vẽ, u AB = U 2 sin2πft(V). cuộn dây thuần cảm có đ ộ tụ cảm L = 5/3π(H). T ụ đ iện có đ iện dung C = 10 -3 /24π(F). Hiệu đ iện thế tức thời u MB và u AB lệch pha nhau 90 0 . Tần số f của dòng đ iện xoay chiều có giá tr ị là A.50Hz B.60Hz C.100Hz D.120Hz R L C r = 0 M B A ĐẶNG VIỆT HÙNG –TOÁN TIN ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Email: 3 Câu 17: Cho mạch đ iện xoay chiều gồm R, cuộn dây thuần cảm L = 0,159H và C 0 = 100/π( µ F). Đ ặt vào hai đ ầu mạch một hiệu đ iện thế u = U 0 sin100πt(V). Cần mắc thêm tụ C có giá trị thế nào và có giá trị bao nhiêu đ ể mạch có cộng hưởng đ iện? A.Mắc nối tiếp thêm tụ C = 100/π( µ F). B.Mắc nối tiếp thêm tụ C = 2.10 -4 /π(F). C.M ắc song song thêm tụ C = 100/π( µ F). D.Mắc nối tiếp thêm tụ C = 2.10 -3 /π(F). Câu 18: Nguời ta dùng cách nào sau đ ây đ ể duy trì dao đ ộng đ iện từ trong mạch với tần số riêng của nó? A. Đ ặt vào mạch một hiệu đ iện thế xoay chiều. B. Đ ặt vào hai đ ầu mạch một hiệu đ iện thế một chiều. C.Dùng máy phát dao đ ộng đ iện từ đ iều hòa. D.T ă ng thêm đ iện trở của mạch dao đ ộng. Câu 19: Chọn câu trả lời SAI A. Hai h ạt nhân nhẹ kết hợp thành một hạt nhân nặng hơn gọi là phản ứng nhiệt hạch. B. M ột hạt nhân rất nặng hấp thu một nơtrôn và vỡ thành 2 hạt nhân có số khối trung bình. Sự vỡ này gọi là s ự phân hạch. C. Ph ản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt đ ộ thấp . D. Ph ản ứng hạt nhân nhân tạo đ ược gây ra bằng cách dùng hạt nhân nhẹ bắn phá những hạt nhân khác. Câu 20: Khi mắc tụ đ iện có đ iện dung C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu đ ược sóng có bước sóng λ 1 = 60m; khi mắc tụ có đ iện dung C 2 với cuộn L thì thu đ ược sóng có bước sóng λ 2 = 80m. Khi mắc nối tiếp C 1 với C 2 thì mạch thu đ ược sóng có bước sóng bao nhiêu? A. λ = 48m B. λ = 70m C. λ = 100m D. λ = 140m Câu 21: Cho mạch dao đ ộng đ iện từ LC đ ang dao đ ộng tự do, đ ộ tự cảm L = 1mH. Nguời ta đ o hiệu đ iện th ế cực đ ại giữa hai bản tụ là 10V Cường đ ộ dòng đ iện cực đ ại trong mạch là 1mA. Tìm bước sóng của sóng đ iện từ mà mạch này cộng hưởng. Cho c = 3.10 8 m/s A.100m B.200m C.188,5m D.300m Câu22: Phát biểu nào sau đ ây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử? A. H ạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn. B. Số nuclon bằng số khối A của hạt nhân. C. S ố nơtron N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z. D. Hạt nhân trung hòa về đ iện. Câu 23: Một khối chất phóng xạ I 131 53 sau 24 ngày thì đ ộ phóng xạ giảm bớt 87,5%. Tính chu kỳ bán rã c ủa I 131 53 A. 8 ngày B. 16 ngày C. 24 ngày D. 32 ngày Câu 24: Catốt của một tế bào quang đ iện có công thoát A = 2,9.10 -19 J, chiếu vào tế bào quang đ iện ánh sáng có b ước sóng λ = 0,4 µ m. Tìm đ iều kiện của hiệu đ iện thế giữa anốt và catốt đ ể cường đ ộ dòng quang đ iện triệt tiêu. Cho h = 6,625.10 -34 Js; c = 3.10 8 m/s; e = 1,6.10 -19 C. A. U AK = 1,29V B. U AK = - 2,72V C. U AK ≤ - 1,29V D. U AK = -1,29V Câu 25: Tần số nhỏ nhất của photon trong dãy Pasen là tần số của photon đ ược bức xạ khi e : A.Chuy ển từ mức n ă ng lượng P về mức n ă ng lượng N. B.Chuy ển từ mức n ă ng lượng vô cực về mức n ă ng lượng M. C.Chuy ển từ mức n ă ng lượng N về mức n ă ng lượng M. D.Chuy ển từ mức n ă ng lượng N về mức n ă ng lượng K. Câu 26: Giới hạn quang đ iện λ 0 của natri lớn hơn giới hạn quang đ iện ' 0 λ của đ ồng vì A. natri d ễ hấp thu phôtôn hơn. B. phôtôn d ễ xâm nhập vào natri hơn đ ồng. C. đ ể tách một electron ra khỏi bề mặt kim loại làm bằng natri thì cần ít n ă ng lượng hơn khi tấm kim loại làm b ằng đ ồng. D. các electron trong mi ếng đ ồng tương tác với phôtôn yếu hơn là các electron trong miếng natri. Câu 27: Hiệu đ iện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 18.200V. Bỏ qua đ ộng n ă ng của các electron khi b ức khỏi catốt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra. Cho e = -1,6.10 -19 C; h = 6,625.10 -34 Js; c = 3.10 8 m/s A. 68pm B. 6,8pm C. 34pm D. 3,4pm Câu 28: Ưu đ iểm tuyệt đ ối của phép phân tích quang phổ là ĐẶNG VIỆT HÙNG –TOÁN TIN ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Email: 4 A.phân tích đ ược thành phần cấu tạo của các vật rắn, lỏng đ ược nung nóng sáng. B.Xác đ ịnh đ ược tuổi của các cỗ vật, ứng dụng trong ngành khảo cổ học. C.xác đ ịnh đ ược sự có mặt của các nguyên tố trong một hợp chất. D.xác đ ịnh đ ược nhiệt đ ộc cũng như thành phần cấu tạo bề mặt của các ngôi sao trên bầu trời. Câu 29: Các hadron là tập hợp: A. các mezon và các photon B. Các mezon và các barion C. các mezon và các lepton D. các photon và cá barion s Câu 30: Phát biểu nào sau đ ây đúng? A. Âm có c ường đ ộ lớn thì tai ta có cảm giác âm đ ó “to” B. Âm có c ường đ ộ nhỏ thì tai ta có cảm giác âm “bé” C. Âm có t ần số lớn thì tai có cảm giác âm đ ó “to” D. Âm “to” hay “nh ỏ” phụ thuộc vào mức cường đ ộ âm và tần số âm Câu 31: Hạt nhân 24 11 Na phân rã − β với chu kỳ bán rã là 15 giờ, tạo thành hạt nhân X. Sau thời gian bao lâu m ột mẫu chất phóng xạ 24 11 Na nguyên chất lúc đ ầu sẽ có tỉ số số nguyên tử của X và của Na có trong m ẫu bằng 0,75? A. 24,2h B. 12,1h C. 8,6h D. 10,1h Câu 32: Nguyên tắc của máy quang phổ dựa trên hiện tượng quang học chính là hiện tượng nào và bộ ph ận đ ể thực hiện tác dụng trên là A. giao thoa ánh sáng, hai khe Young. B. tán s ắc ánh sáng, ống chuẩn trực. C. giao thoa ánh sáng, l ă ng kính. D. tán sắc ánh sáng, l ă ng kính. Câu 33: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đ ơn sắc λ 1 = 0,51 µ m và λ 2 . Khi đ ó thấy tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λ 1 trùng với một vân sáng của bức xạ λ 2 . Tính λ 2 . Biết λ 2 có giá trị từ 0,6 µ m đ ến 0,7 µ m. A. 0,64 µ m B. 0,65 µ m C. 0,68 µ m D. 0,69 µ m Câu 34: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,18 µm vào catôt của một tế bào quang đ iện. Giới hạn quang đ iện của kim loại dùng làm catôt là λ 0 = 0,30 µm. Vận tốc ban đ ầu cực đ ại của electron quang đ iện là: A. 9,85.10 5 m/s. B. 8,36.10 6 m/s. C. 7,56.10 5 m/s. D. 6,54.10 6 m/s. Câu 35: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm ba bức xạ đ ỏ, lục, lam đ ể tạo thành ánh sáng tr ắng. Bước sóng của ánh sáng xạ đ ỏ, lục, lam theo thứ tự là 0,64 µ m, 0,54 µ m, 0,48 µ m. Vân trung tâm là vân sáng tr ắng ứng với sự chồng chập của ba vân sáng bậc k = 0 của các bức xạ đ ỏ, lục, lam. Vân sáng tr ắng đ ầu tiên kể từ vân trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng đ ỏ? A. 24 B. 27 C. 32 D. 2 Câu 36: Trong hiện tượng quang đ iện ngoài vận tốc ban đ ầu của electron quang đ iện bật ra khỏi kim loại có giá tr ị lớn nhất ứng với electron hấp thu A. toàn b ộ n ă ng lượng của phôtôn. B. nhiều phôtôn nhất. C. đ ược phôtôn có n ă ng lượng lớn nhất. D. phôtôn ngay ở bề mặt kim loại. Câu 37: Phương trình dao đ ộng cơ đ iều hòa của một chất đ iểm là 2π x=Asin ωt+ 3       . Gia tốc của nó sẽ bi ến thiên đ iều hòa với phương trình: A. 2 π a=Aω cos ωt- 3       B. 2 5π a=Aω sin ωt- 6       C. 2 π a=Aω sin ωt+ 3       D. 2 5π a=Aω cos ωt- 6       Câu 38: Một nguồn O dao đ ộng với tần số f=25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 11 g ợn lồi liên tiếp là 1m. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng: A. 25cm/s B. 50cm/s C. 1,50m/s D. 2,5m/s Câu 39: Một nguồn O dao đ ộng với tần số f=50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên đ ộ 3cm (coi như không đ ổi khi sóng truyền đ i). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Đ iểm M nằm trên mặt ĐẶNG VIỆT HÙNG –TOÁN TIN ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Email: 5 nước cách nguồn O đ oạn bằng 5cm. Chọn t=0 là lúc phần tử nước tại O đ i qua vị trí cân bằng theo chiều d ương. Tại thời đ iểm 1 t ly đ ộ dao đ ộng tại M bằng 2cm. Ly đ ộ dao đ ộng tại M vào thời đ iểm ( ) 2 1 t = t +2,01 s bằng bao nhiêu ? A. 2cm B. -2cm C. 0cm D. -1,5cm Câu 40: Mạch dao đ ộng đ iện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L=50mH và tụ đ iện C. Biết giá trị cực đ ại của cường đ ộ dòng đ iện trong mạch là 0 I =0,1A . Tại thời đ iểm n ă ng lượng đ iện trường trong mạch b ằng -4 1,6.10 J thì cường đ ộ dòng đ iện tức thời bằng A. 0,1A B. 0,04A C. 0,06A D. không tính đ ược vì không biết đ iện dung C II. PHẦN RIÊNG(10 cau). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50). Câu 41: Trong thí nghiệm với tế bào quang đ iện, khi thay đ ổi cường đ ộ chùm sáng kích thích thì sẽ làm thay đ ổi A. đ ộng n ă ng ban đ ầu cực đ ại của các electron quang đ iện. B. hi ệu đ iện thế hãm. C. c ường đ ộ dòng quang đ iện bão hòa. D. đ ộng n ă ng ban đ ầu cực đ ại của electron quang đ iện và cường đ ộ dòng quang đ iện bão hòa . Câu 42: Một lò xo có khối lượng không đ áng kể, chiều dài tự nhiên l 0 = 125cm, treo thẳng đ ứng, một đ ầu gi ữ cố đ ịnh, một đ ầu gắn với quả cầu nhỏ khối lượng m. Chọn trục Ox thẳng đ ứng hướng xuống, gốc O ở v ị trí cân bằng của quả cầu. Quả cầu dao đ ộng đ iều hòa với phương trình x = 10sin(ωt – π/6)(cm). Trong quá trình dao đ ộng, tỉ số giữa đ ộ lớn lớn nhất và nhỏ nhất của lực đ àn hồi là 7/3. Tìm tần số góc và chiều dài lò xo t ại thời đ iểm t = 0. Lấy g = 10m/s 2 , π 2 = 10. A. ω = π(rad/s), L = 145cm B. ω = 2π(rad/s), L = 145cm C. ω = 2π(rad/s), L = 125cm D. ω = π(rad/s), L = 125cm Câu 43: Sóng truyền dọc theo sợi dây c ă ng ngang và rất dài. Biết phương trình sóng tại O có dạng u o = 3sin4πt(cm), vận tốc truyền sóng là v = 50cm/s. Nếu M và N là hai đ iểm gần nhau nhất dao đ ộng cùng pha v ới nhau và ngược pha với O thì khoảng cách từ O đ ến M và từ O đ ến N là A. 25cm và 75cm B. 37,5cm và 12,5cm C. 50cm và 25cm D.25cm và 50cm Câu 44: Hạt nhân α bắn vào hạt nhân Be 9 4 đ ứng yên và gây ra phản ứng CnHeBe 12 6 1 0 4 2 9 4 +→+ . Phản ứng này t ỏa hay thu bao nhiêu n ă ng lượng(tính ra MeV)? Cho m Be = 9,0122u; m α = 4,0015u; m C =12,0000u; m n = 1,0087u; u = 932MeV/c 2 . A. Thu 4,66MeV B. T ỏa 4,66MeV C. Thu 2,33MeV D.Tỏa 2,33MeV. Câu 45: Phát biểu nào sau đ ây Đúng đ ối với cuộn cảm? A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng đ iện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng đ iện một chiều. B. Hiệu đ iện thế giữa hai đ ầu cuộn thuần cảm và cường đ ộ dòng đ iện qua nó có thể đ ồng thời bằng một n ửa các biên đ ộ tương ứng của nó. C. C ảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng đ iện xoay chiều. D. C ường đ ộ dòng đ iện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng đ iện. Câu 46: Một mạch dao đ ộng gồm tụ đ iện có đ iện dung -2 C=2.10 µF và cuộn dây có đ ộ tự cảm L. Đ iện trở thu ần của cuộn dây và các dây nối không đ áng kể. Biết biểu thức của n ă ng lượng từ trường trong cuộn dây là ( ) -6 2 6 1 E =10 sin 2.10 t J . Xác đ ị nh giá tr ị đ i ệ n tích l ớ n nh ấ t c ủ a t ụ . A. 6 8.10 C − B. 7 4.10 C − C. 7 2.10 C − D. 7 8.10 C − Câu 47: Trong thí nghi ệ m Iâng v ề giao thoa ánh sáng ng ườ i ta dùng ánh sáng đ ơ n s ắ c có b ướ c sóng λ . Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân t ố i b ậ c 2 cách v ậ n sáng b ậ c 5 cùng phía so v ớ i vân sáng trung tâm m ộ t đ o ạ n 4,2mm. B ướ c sóng λ b ằ ng A. 0,48µm B. 0,50µm C. 0,60µm D. 0,75µm ĐẶNG VIỆT HÙNG –TOÁN TIN ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Email: 6 Câu 48: M ộ t con l ắ c đ ơ n có chi ề u dài dây treo l , t ạ i n ơ i có gia t ố c tr ọ ng tr ườ ng b ằ ng g dao đ ộ ng đ i ề u hòa v ớ i chu k ỳ b ằ ng 0,2s. Ng ườ i ta c ắ t dây thành hai ph ầ n có đ ộ dài là 1 l và 2 1 l l l= − . Con l ắ c đ ơ n v ớ i chi ề u dài dây b ằ ng 1 l có chu k ỳ 0,12s. H ỏ i chu k ỳ c ủ a con l ắ c đ ơ n v ớ i chi ề u dài dây treo 2 l b ằ ng bao nhiêu A. 0,08s B. 0,12s C. 0,16s D. 0,32s Câu 49: Khi hi ệ u đ i ệ n th ế gi ữ a anod và catod c ủ a ố ng tia R ơ nghen b ằ ng 0,8KV thì b ướ c sóng nh ỏ nh ấ t c ủ a tia X phát ra b ằ ng bao nhiêu ? A. 0 15,5A B. 0 1,55A C. 12,5nm D. 1,25nm Câu 50: M ộ t đ o ạ n m ạ ch g ồ m cu ộ n dây thu ầ n c ả m có đ ộ t ự c ả m 1 L= H 10π , m ắ c n ố i ti ế p v ớ i m ộ t t ụ đ i ệ n có đ i ệ n dung C và m ộ t đ i ệ n tr ở R=40 Ω . C ườ ng đ ộ dòng đ i ệ n ch ạ y qua đ o ạ n m ạ ch ( ) i=2sin 100πt A . Tính đ i ệ n dung C c ủ a t ụ đ i ệ n và công su ấ t trên đ o ạ n m ạ ch, bi ế t t ổ ng tr ở c ủ a đ o ạ n m ạ ch Z=50 Ω . A. 4 mF ; 80W π B. 1 mF ; 80W 4π C. -3 10 F ; 120W 2π D. -3 10 F ; 40W 4π B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60). Câu 51: V ạ ch th ứ nh ấ t và v ạ ch th ứ t ư c ủ a dãy Banme trong quang ph ổ c ủ a nguyên t ử hy đ rô có b ướ c sóng l ầ n l ượ t là 1 λ =656,3nm và 2 λ =410,2nm . B ướ c sóng c ủ a v ạ ch th ứ ba trong dãy Pasen là A. 0,9863 µ m B. 182,6 µ m C. 0,0986 µ m D. 1094nm Câu 52: Tính n ă ng l ượ ng t ỏ a ra khi hai h ạ t nhân đ ơ t ơ ri 2 1 D t ổ ng h ợ p thành h ạ t nhân hêli 4 2 He . Bi ế t n ă ng l ượ ng liên k ế t riêng c ủ a h ạ t nhân đ ơ t ơ ri là 1,1MeV/nuclôn và c ủ a hêli là 7MeV/nuclôn. A. 30,2MeV B. 25,8MeV C. 23,6MeV D. 19,2MeV Câu 53: K ế t lu ậ n nào sau đ ây đ úng ? Cu ộ n dây thu ầ n c ả m A. không có tác d ụ ng c ả n tr ở dòng đ i ệ n xoay chi ề u. B. c ả n tr ở dòng đ i ệ n xoay chi ề u đ i qua và t ầ n s ố dòng đ i ệ n xoay chi ề u càng l ớ n thì nó c ả n tr ở càng m ạ nh. C. c ả n tr ở dòng đ i ệ n xoay chi ề u đ i qua và t ầ n s ố dòng đ i ệ n xoay chi ề u càng nh ỏ thì nó c ả n tr ở càng m ạ nh. D. đ ộ t ự c ả m c ủ a cu ộ n dây càng l ớ n và t ầ n s ố dòng đ i ệ n xoay chi ề u càng l ớ n thì n ă ng l ượ ng tiêu hao trên cu ộ n dây càng l ớ n Câu 54: M ộ t v ậ t M kh ố i l ượ ng 1kg treo vào m ộ t lò xo th ẳ ng đ ứ ng có đ ộ c ứ ng 400N/m . G ọ i Ox là tr ụ c t ọ a đ ộ có ph ươ ng trùng v ớ i ph ươ ng dao đ ộ ng c ủ a M và có chi ề u h ướ ng lên trên, đ i ể m g ố c O trùng v ớ i v ị trí cân b ằ ng. Khi M dao đ ộ ng t ự do v ớ i biên đ ộ 5 cm, tính đ ộ ng n ă ng W đ1 và W đ2 c ủ a qu ả c ầ u khi nó đ i ngang qua v ị trí x 1 = 3cm và x 2 = - 3 cm. A. W đ1 = 0,18J và W đ2 = - 0,18J B. W đ1 = 0,18J và W đ2 = 0,18J C. W đ1 = 0,32J và W đ2 = - 0,32J D. W đ1 = 0,32J và W đ2 = 0,32J Câu 55: T ạ i hai đ i ể m A, B trên m ặ t n ướ c có hai ngu ồ n dao đ ộ ng cùng pha và cùng t ầ n s ố f=12Hz . T ạ i đ i ể m M cách các ngu ồ n A, B nh ữ ng đ o ạ n 1 d =18cm, 2 d =24cm sóng có biên đ ộ c ự c đ ạ i. Gi ữ a M và đ ườ ng trung tr ự c c ủ a AB có hai đ ườ ng vân dao đ ộ ng v ớ i biên đ ộ c ự c đ ạ i. V ậ n t ố c truy ề n sóng trên m ặ t n ướ c b ằ ng bao nhiêu ? A. 24cm/s B. 26cm/s C. 28cm/s D. 20cm/s Câu 56: Ánh sáng vàng trong chân không có b ướ c sóng là 589nm. V ậ n t ố c c ủ a ánh sáng vàng trong m ộ t lo ạ i th ủ y tinh là 8 1,98.10 m/s . B ướ c sóng c ủ a ánh sáng vàng trong th ủ y tinh đ ó là: A. 0,589 µ m B. 0,389 µ m C. 982nm D. 458nm Câu 57: : Phát bi ể u nào sai v ề v ậ t r ắ n quay quanh m ộ t tr ụ c c ố đ ị nh? A. gia t ố c toàn ph ầ n h ướ ng v ề tâm qu ỹ đ ạ o. B. M ọ i đ i ể m trên v ậ t r ắ n có cùng v ậ n t ố c góc t ạ i m ỗ i th ờ i đ i ể m. C. M ọ i đ i ể m trên v ậ t r ắ n có cùng gia t ố c góc t ạ i m ỗ i th ờ i đ i ể m. D. Qu ỹ đ ạ o c ủ a các đ i ể m trên v ậ t r ắ n là các đ ườ ng tròn có tâm n ằ m trên tr ụ c quay. Câu 58: M ộ t bánh xe đ ang quay v ớ i v ậ n t ố c góc 36rad/s thì b ị hãm l ạ i v ớ i m ộ t gia t ố c góc không đ ổ i có đ ộ l ớ n 3rad/s 2 . Góc quay đ ượ c c ủ a bánh xe k ể t ừ lúc hãm đ ế n lúc d ừ ng h ẳ n là ĐẶNG VIỆT HÙNG –TOÁN TIN ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Email: 7 A. 96 rad. B. 108 rad. C. 180 rad. D. 216 rad. Câu 59: Tác d ụ ng m ộ t mômen l ự c M = 0,32 Nm lên m ộ t ch ấ t đ i ể m chuy ể n đ ộ ng trên m ộ t đ ườ ng tròn làm ch ấ t đ i ể m chuy ể n đ ộ ng v ớ i gia t ố c góc không đ ổ i γ = 2,5rad/s 2 . Bán kính đ ườ ng tròn là 40cm thì kh ố i l ượ ng c ủ a ch ấ t đ i ể m là A. m = 1,5 kg. B. m = 1,2 kg. C. m = 0,8 kg. D. m = 0,6 kg. Câu 60: M ộ t mômen l ự c có đ ộ l ớ n 30Nm tác d ụ ng vào m ộ t bánh xe có mômen quán tính đ ố i v ớ i tr ụ c bánh xe là 2kgm 2 . N ế u bánh xe quay nhanh d ầ n đ ề u t ừ tr ạ ng thái ngh ỉ thì v ậ n t ố c đ ộ góc mà bánh xe đ ạ t đ ượ c sau 10s là A. ω = 120 rad/s. B. ω = 150 rad/s. C. ω = 175 rad/s. D. ω = 180 rad/s. . NĂM 2009 Môn thi : VẬT LÝ, khối A Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Họ và. DỤNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Email: 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi đại học môn Vật lý 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nội doc, Tài liệu Đề thi đại học môn Vật lý 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nội doc, Tài liệu Đề thi đại học môn Vật lý 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nội doc