Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pdf

5 580 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 05:18

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép vấn giám sát thi công đường dây trạm biến áp cấp điện áp từ 35kV trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê: quan thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định lệ phí cấp phép Theo quy định Thông số 124/2008/TT-BTC n . Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thuơng 2. Sở Công Thương làm giấy hẹn trả lời tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ gửi thông báo thu phí thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế. Nếu tổ chức đáp ứng đủ điều kiện quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp phép. 4. Yêu cầu nộp lệ phí cấp phép (đối với tổ chức được cấp phép). Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại tại Sở Công Thương hoặc bằng đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu) 2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc 3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý,Chuyên gia vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hợp đồng lao động đã ký với tổ chức vấn (theo mẫu) 4. Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức vấn đã thực hiện hoặc các Chuyên gia vấn chính của tổ chức vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất. 5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác vấn do tổ chức đề nghị cấp phép. 6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN . 2. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia vấn chính Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Điều kiện chung: - Là tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh, được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật - hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép. - năng lực tài chính để thực hiện lĩnh vực được cấp phép Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN . 2. Điều kiện cụ thể: Quyết định số Nội dung Văn bản qui định - Là tổ chức vấn chuyên ngành, năng lực chuyên môn về công nghệ công trình đường dây trạm biến áp; - đội ngũ chuyên gia vấn kinh nghiệm trong các lĩnh vực đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia vấn chủ trì phải bằng tốt nghiệp đại học trở lên, kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực vấn đã kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây trạm biến áp; - trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc vấn đầu xây dựng các công trình đường dây trạm biến áp; - Yêu cầu về năng lực của tổ chức vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây trạm biến áp như sau: Hạng 4 (quy mô cấp điện áp đến 35kV): ít nhất 05 chuyên gia vấn chính chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây trạm biến áp. 32/2006/QĐ-BCN . . Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có. mô cấp điện áp đến 35kV) : Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pdf, Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pdf, Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn