Tài liệu TIỂU LUẬN "PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ" doc

15 935 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 03:16

BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG TRONG BỘ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG 1 MỤC LỤC I. SỰ CHUYỂN HOÁ TIỀN TỆ THÀNH BẢN: 1. Công thức chung của bản: Mọi bản mới đầu đều biểu hiện dưới một số tiền nhất định nhưng tiền tệ chỉ biến thành bản trong những điều kiện nhất định. Nếu là tiền thông thường thì hoạt động theo phương thức hàng - tiền - hàng (H-T-H). Công thức này gọi là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn, còn nếu tiền là bản thì vận động theo công thức tiền - hàng - tiền (T-H-T). Công thức này gọi là công thức lưu thông của bản. Mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng. Vì vậy sự vận động sẽ kết thúc khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng mà anh ta cần đến. Trái lại, mục đích sự vận động của bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị. Hơn nữa là giá trị tăng thêm vì vậy nếu số tiền thu về bằng số tiền ứng ra thì sự vận động trở nên vô nghĩa. Vì vậy số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra. Do đó công thức vận động đầy đủ của bản là T-H-T’ trong đó T’= T + t. Số dôi ra đó (t) Mác gọi là giá trị thặng và số tiền ban đầu chuyển hoá thành bản. Vậy bảngiá trị mang lại giá trị thặng dư. Sự lớn lên của giá trị là không có giới hạn. Vì vậy sự vận động của bản cũng không có giới hạn. Mác gọi công thức T-H-T’ là công thức chung 2 của bản vì mọi bản đều biểu hiện trong lưu thông dưới dạng tổng quát đo bản thương nghiệp, bản công nghiệp hay bản cho vay. 2. Mâu thuẫn chung của công thức chung của bản bản vận động theo công thức T-H-T’ trong đó T’ = T + t. Vậy t được sinh ra như thế nào? Như vậy chỉ có 2 trường hợp: trong lưu thông và ngoài lưu thông. a. Trong lưu thông (Trao đổi, mua bán): trao đổi ngang giá hay không ngang giá cũng không tạo ra giá trị mới và do đó không tạo ra giá trị thặng - Trường hợp trao đổi ngang giá (mua bán đúng giá trị ) chỉ là sự chuyển hoá hình thái giá trị từ H - T và ngược lại . Do đó, tiền không lớn lên, giá trị không tăng thêm. - Trao đổi không ngang giá: Mua rẻ (thấp hơn giá trị) thì có lợi trong khi mua. Nhưng khi bán, bán thấp hơn giá trị thì chịu thiệt thòi. Bán đắt (cao hơn giá trị): cái được lợi khi là người bán thì sẽ chịu thiệt khi là người mua. Mua rẻ, bán đắt: điều này chỉ giải thích sự làm giàu của những thương nhân cá biệt chứ không giải thích sự làm giàu của bản nói chung Như vậy trao đổi không ngang giá thì giá trị không tăng thêm b. Ngoài lưu thông (xét hai nhân tố) không có sự tiếp xúc hàng tiền: Nhân tố (T) tiền: “tiền” tự nó không lớn lên. Xét nhân tố (H) hàng: Hàng ngoài lưu thông tức là vào tiêu dùng: + Tiêu dùng vào sản xuất, tức là liệu sản xuất. Vậy giá trị của nó chuyển dịch dần vào sản phẩm - không tăng lên. 3 + liệu tiêu dùng, tiêu dùng cho cá nhân - cả giá trịgiá trị sử dụng đều mất đi. Như vậy cả trong lẫn ngoài lưu thông xét tất cả các nhân tố thì T không tăng thêm. Nhưng nhà bản không thể vận động ngoài lưu thông, có nghĩa là nhà bản phải tìm thấy trên thị trường mua được một thứ hàng hoá (trong lưu thông ) nhưng nhà bản không bán hàng hoá đó, vì nếu bán cũng không thu được gì. Nhà bản tiêu dùng hàng hoá đó (ngoài lưu thông) tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó - hàng hoá đó là sức lao động. Như vậy công thức đầy đủthể viết: Sức lao động T - H sản xuất hàng hoá .H’ - T’ TLSX Như vậy thì mâu thuẫn của công thức chung là bản vận động vừa trong lưu thông nhưng đồng thời vừa không trong lưu thông. 3. Hàng hoá sức lao động: Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trongthể con người, thể lực và trí lực mà người đó sẽ vận dụng trong quá trình sản xuất ra một giá trị sử dụng. Trong bất cứ xã hội nào, sức lao động cũng đều là điều kiện cần thiết để sản xuất. Nhưng không phải bao giờ sức lao động cũng là hàng hoá. Sức lao động chỉ biến thành hàng hoá trong những điều kiện lịch sử nhất định. Đó là: • Người có sức lao động được tự do về thân thể, làm chủ về sức lao động của mình. Việc biến sức lao động thành hàng hoá đòi hỏi phải thủ tiêu chế độ chiếm hữu nô lệ. 4 • Người có sức lao động bị tước đoạt hết liệu sản xuất, để duy trì cuộc sống phải đi làm thuê để sống. Nếu người lao động được tự do thân thể và có liệu sản xuất thì người lao động sẽ bán sản phẩm do mình làm ra chứ không phải sức lao động. Sự tồn tại đồng thời 2 điều kiện nói trên tất yếu biến sức lao động thành hàng hoá. Sức lao động biến thành hàng hoá báo hiệu một giai đoạn mới trong sự phát triển xã hội - giai đoạn sản xuất hàng hoá trở thành phổ biến, đó là sản xuất hàng hoá bản chủ nghĩa. Hàng hoá sức lao động là nhân tố tách chủ nghĩa bản ra khỏi sản xuất hàng hoá giản đơn. Như vậy, sức lao động biến thành hàng hoá là điều kiện quyết định để chuyển hoá tiền tệ thành bản. Tuy nhiên để tiền tệ biến thành bản thì lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ phải đạt tới mức độ nhất định. Sức lao động là hàng hoá đặc biệt: Sức lao động phải là hàng hoá và giống hàng hoá thông thường khác nhưng tính đặc biệt được thể hiện:  Trong quan hệ mua bán: o Chỉ bán quyền sử dụng chứ không bán quyền sở hữu và có thời gian nhất định. o Mua bán chịu - Giá trị sử dụng thực hiện trước - giá trị thực hiện sau. o Chỉ có phía người bán là công nhân làm thuê - Người mua là nhà bản. o Giá cả (tiền lương) luôn thấp hơn so với giá trị. Vì sức lao động phải bán trong mọi điều kiện - mua bán trong mọi điều kiện để sinh sống.  Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động: 5 Giá trị hàng hoá sức lao động cũng giống như hàng hoá thông thường, lượng giá trị sức lao động cũng được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuấttái sản xuất sức lao động. Nhưng khác hàng hoá thông thường vì sức lao động là năng lực (khả năng) tồn tại trongthể sống của con người, để tái sản xuất ra năng lực đó người công nhân phải tiêu dùng một khối lượng sinh hoạt nhất định để thực hiện nhu cầu tái tạo sức lao động. Như vậy lượng giá trị sức lao động được đo lường gián tiếp bằng lượng giá trị sinh hoạt. - Yếu tố cấu thành giá trị sức lao động: + Giá trị liệu sinh hoạt cho bản thân người công nhân + Giá trị liệu sinh hoạt cho gia đình anh ta + Chi phí đào tạo - Sự vận động của lượng giá trị sức lao động (tăng và giảm):  Nhân tố làm tăng là do chí phí đào tạo tăng, do đòi hỏi của cách mạng khoa học kỹ thuật.  Nhân tố làm giảm lượng giá trị sức lao động: do giá trị liệu sinh hoạt giảm và năng suất lao động của ngành sản xuất liệu sinh hoạt tăng.  Giá trị sức lao động đặc biệt khác hàng hoá thông thường: nó mang yếu tố tinh thần và lịch sử. Con người sống trong những điều kiện kinh tế cụ thể ngoài nhu cầu vật chất còn có nhu cầu tinh thần. Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động: cũng giống như hàng hoá khác giá trí sử dụng cũng được thể hiện khi tiêu dùng. Nhưng nó khác ở chỗ nhà bản tiêu dùng sức lao động của công nhân và bắt công nhân lao động kết hợp với liệu sản xuất để tạo ra hàng hoá. Trong quá trình lao động đó người công nhân đã tạo ra một giá trị mới (v + m ) trong đó có một 6 bộ phận ngang bằng với giá trị sức lao động của người công nhân nhà bản dùng để trả lương cho người công nhân đó (đó là v), còn một bộ phận dôi ra ngoài bộ phận sức lao động (m) nhà bản chiếm không. Như vậy: Có thể nói rằng giá trị sức lao động khi nhà bản tiêu dùng nó tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Hay nói cách khác: Giá trị sử dụng đặc biệt của hàng hoá sức lao động là nguồn gốc của giá trịgiá trị thặng dư. Còn các hàng hoá thông thường:  Nếu là liệu sản xuất khi tiêu dùng trong sản xuất thì giá trị của nó được dịch chuyển vào giá trị sản phẩm.  Nếu là liệu sinh hoạt và tiêu dùng cho cá nhân thì cả giá trị lẫn giá trị sử dụng đều mất đi. II. SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG 1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư: Quá trình sản xuất bản chủ nghĩa là sự thống nhát giữa quá trình tạo ra giá trị sử dụng và quá trình lớn lên của giá trị hay quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. Quá trình lao động với cách là quá trình nhà bản tiêu dùng sức lao động có hai đặc trưng:  Công nhân làm việc dưới sự điều khiển của nhà bản như là một bộ phận của bản và được nhà bản sử dụng với hiệu quả cao nhất.  Sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu của nhà bản chứ không phải của công nhân. Nghiên cứu quá trình sản xuất ra giá trị thặng qua ví dụ sau: Giả định để sản xuất 10 kg sợi cần 10 kg bông giá 10 USD, để biến 10 kg bông thành sơi, một công nhân phải lao động trong 6 giờ và mỗi giờ lao 7 động tạo ra một giá trị mới là 0,5 USD. Để biến 10 kg bông thành sợi hao mòn của máy móc là 2 USD. Tiền mua sức lao động trong 1 ngày là 3 USD. Trong quá trình sản xuất sợi đã hao phí theo thời gian lao động xã hội cần thiết. Giả định qúa trình lao động dừng lại ở điểm 6 giờ thi: bản ứng trước Giá trị của sản phẩm mới - Tiền mua bông: 10 USD - Giá trị của bông chuyển vào sợi: 10 USD - Tiền hao mòn máy móc: 2 USD - Giá trị của máy móc chuyển vào sợi: 2 USD - Tiền mua sức lao động: 3 USD - Giá trị do lao động của công nhân tạo ra trong 6 giờ: 3 USD Cộng: 15 USD Cộng: 15 USD So sánh giá trị của sản phẩm mới với giá trị bản ứng trước ta thấy bản ứng trước chưa tăng lên, do đó tiền tệ ứng ra ban đầu chưa chuyển hoá thành bản. Nhưng giá trị sức lao động và giá trị do sức lao động tạo ra là hai đại lượng khác nhau mà nhà bản đã tính toán. Nhà bản đã mua sức lao động trong 1 ngày nên việc sử dụng sức lao động trong ngày đó là thuộc quyền của nhà bản. Chẳng hạn nhà bản bắt công nhân lao động trong 12 giờ thì: bản ứng trước Giá trị của sản phẩm mới - Tiền mua bông (20kg): 20 USD - Giá trị của bông chuyển vào sợi: 20 USD - Tiền hao mòn máy móc: 4 USD - Giá trị của máy móc chuyển vào sợi: 4 USD - Tiền mua sức lao động: 3 USD - Giá trị do lao động của công nhân tạo ra trong 6 giờ: 6 USD Cộng: 27 USD Cộng: 30 USD 8 So sánh giá trị của sản phẩm mới và giá trị của bản ứng trước ta thấy bản ứng trước đã tăng lên là 3 USD (giá trị thặng dư). Do đó tiền đã chuyển hoá thành bản Vậy giá trị thặng là một phần của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do lao động công nhân sản xuất tạo ra mà nhà bản chiếm không. (ký hiệu là m) Bản chất giá trị thặng dư: - Phân tích giá trị của 20Kg sợi do lao động công nhân tạo ra (lao động có tính hai mặt) + Xét về lao động cụ thể của người lao động kéo sợi, trong quá trình lao động người công nhân đã bảo tồn và di chuyển giá trị của bông và máy móc vào giá trị của sợi (c = 24) + Xét lao động trừu tượng trong thời gian đó người công nhân cũng hao phí sức lao động nói chung tạo ra một giá trị lao động mới (v = 6) trong đó có một phần bằng giá trị sức lao động (v = 3) nhà bản dùng để trả lương cho công nhân (trả đúng giá trị sức lao động) còn bộ phận ngoài sức lao đông (m = 3) là giá trị thặng dư. - Phân tích ngày lao động của công nhân: + Khi năng suất lao động cao, ngày lao động của công nhân chia thành hai phần : Thời gian lao động cần thiết (6 giờ) là thời gian lao động để tạo ra một giá trị bằng giá trị sức lao động bỏ ra để tái sản xuất sức lao động (v=3) + T/gian lao động thặng tạo ra giá trị thặng cho nhà bản (m = 3) 6 giờ 6giờ -----------------------------------+------------------------------- 9 Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng v + m = 6 Thời gian l/đ cần thiết - T/gian l/động của CN - Độ dài ngày tự nhiên Mác: Vậy giá trị thặng là 1phần giá trị được sáng tạo ra do kéo dài vượt khỏi giơí hạn mà tại điểm đó giá trị sức lao động được trả ngang giá. III. HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG Cùng với quá trình phát triển của chủ nghĩa bản cũng là quá trình phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cũng là quá trình nâng cao trình độ bóc lột. Có thể khái quát thành hai phương pháp sau: 1. Sản xuất giá trị thặng tuyệt đối: Giá trị thặng tuyệt đối là giá trị thặng thu được do kéo dài tuyệt đối ngày lao động trong điều kiện thời gian lao động cần thiết không đổi. Phương pháp này được áp dụng phổ biến trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa bản khi còn dựa trên lao động thủ công. Ví dụ: Ngày lao động 8 giờ chia thành: - Thời gian lao động cần thiết là 4 giờ - Thời gian lao động thặng là 4 giờ ----------------------------------+------------------------------ 4giờ 4giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng 10 [...]... giảm giá trị của hàng hoá IV QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA BẢN Mỗi phương thức sản xuất bao giờ cũng tồn tại một quy luật phản ánh quan hệ bản chất nhất của phương thức sản xuất đó và đóng vai trò chủ đạo trong hệthống các quy luật kinh tế gọi là quy luật kinh tế cơ bản Theo Mác, sản xuất ra giá trị thặng là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa bản Mục đích trực tiếp của sản xuất bản. .. là giá trị sử dụng mà là sản xuất ra giá trị thặng, nhân giá trị lên Theo đuổi giá trị thặng bằng bất cứ thủ đoạn nào là mục đích, động cơ thúc đẩy sự hoạt động của mỗi nhà bản, cũng như toàn bộ xã hội sản Để sản xuất giá trị thặng tối đa, các nhà bản tăng cường bóc lột công nhan làm thuê không phải bằng cưỡng bức siêu kinh tế mà bằng cưỡng bức kinh tế dựa trên cơ sở mở rộng sản xuất, ... bằng giá trị liệu sinh hoạt Muốn rút ngắn giá trị lao động cần thiết hạ thấp giá trị sức lao động, hạ thấp giá trị liệu sinh hoạt bằng cách tăng năng suất lao động trong ngành sản xuất liệu sinh hoạt - Khi đã có nền sản xuất công nghiệp thì có sự kết hợp cả hai phương pháp trên Ý nghĩa của việc nghiên cứu: - Về mặt lý luận thì khẳng định sự tiến bộ của lịch sử, sự phát triển lực lượng sản xuất. .. không vấp phải giới hạn Giá trị thặng siêu ngạch: Là giá trị thặng thu được ngoài mức trung bình do tăng năng suất lao động cá biệt, hạ thấp giá trị cá biệt so với giá trị xã hội Giá trị thặng siêu ngạch và giá trị thặng ng đối có một cơ sở chunhg, đó là đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động nên giá trị thặng siêu ngạch chỉ là biến ng cuả giá trị thặng ng đối Tuy vậy giữa... là giá trị thặng ng đối dựa trên năng suất lao động xã hội còn giá trị thặng siêu ngạch dựa trên năng suất lao động cá biệt Giá trị thặng siêu ngạch sẽ được thay thế bằng giá trị thặng ng đối khi trình độ kỹ thuật mới được áp dụng cá biệt trở thành được áp dụng phổ biến Vì vậy giá trị thặng siêu ngạch mang tính chất tạm thời Mác gọi giá trị thặng siêu ngạch là hình thức biến ng... ng của giá trị thặng ng đối Sự khác nhau giữa chúng còn thể hiện ở chỗ: giá trị thặng ng đối do toàn bộ giai cấp các nhà bản thu được Nó biểu hiện sự tiến bộ kỹ thuật của chủ nghĩa bản được áp dụng rộng rãi Xét về mặt đó thì nó thể hiện quan hệ của giai cấp công nhân và toàn bộ giai cấp các nhà bản Giá trịt thặng siêu ngạch là mục đích trực tiếp cạnh tranh mà mỗi nhà bản. .. tranh giữa giai cấp vô sản sản trên cơ sở ng quan lực lượng quyết định Do cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nên chế độ ngày làm 8 giờ đã được thực hiện ở các nước bản chủ nghĩa 2 Sản xuất giá trị thặng tư ng đối: 11 Giá trị thặng ng đối là giá trị thặng thu được do rút ngắn thời gian lao động cần thiết, kéo dài ng ứng thời gian lao động thặng trong điều kiện độ dài... và kéo dài ngày lao động/ Như vậy, sản xuất ra giá trị thặng tối đa cho nhà bản bằng cách tăng số lượng lao động làm thuê và tăng mức bóc lột là nội dung của quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất bản chủ nghĩa Quy luật giá trị thặng tác động quyết định đến mọi mặt của xã hội bản Nó quyết định sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa bản và sự thay thế nó bằng xã hội cao hơn,... nhà bản cố gắng đạt được trong cạnh tranh với các nhà bản khác Xét về mặt này, giá trị thặng siêu ngạch không chỉ biểu hiện mối quan hệ giữa công nhân làm thuê và nhà bản mà còn thể hiện mối quan hệ giữa các nhà bản với nhau Như vậy giá trị thặng siêu ngạch là động lực trực tiếp 13 mạnh nhất thúc đẩy các nhà bản cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện tổ chức sản xuất và tổ chức lao động để...4 Tỷ suất giá trị thặng là: m’ = 100% = 100% 4 Sản xuất m tuyệt đối bằng cách kéo dài thời gian lao động thành 10 giờ trong khi thời gian lao động cần thiết là 6 giờ -+ 4giờ 6giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng 4 Tỷ suất giá trị thặng là: m’ = 100% = 150% 6 Với sự thèm khát giá trị thặng dư, nhà bản phải tìm mọi cách . 6 giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - +-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 4giờ 6giờ Thời gian lao động cần thiết Thời gian lao động thặng dư 4 Tỷ. thành: - Thời gian lao động cần thiết là 4 giờ - Thời gian lao động thặng dư là 4 giờ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- + -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - 4giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TIỂU LUẬN "PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ" doc, Tài liệu TIỂU LUẬN "PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ" doc, Tài liệu TIỂU LUẬN "PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỘ TƯ BẢN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ" doc

Từ khóa liên quan