Tài liệu Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời doc

22 568 5
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 23:15

4.7. THIÃÚT BË LẢNH DNG NÀNG LỈÅÜNG MÀÛT TRÅÌI Trong säú nhỉỵng ỉïng dủng ca nàng lỉåüng màût tråìi thç lm lảnh v âiãưu ho khäng khê l ỉïng dủng háúp dáùn nháút vç nåi no khê háûu nọng nháút thç nåi âọ cọ nhu cáưu vãư lm lảnh låïn nháút, âàûc biãût l åí nhỉỵng vng xa xäi hẹo lạnh thüc cạc nỉåïc âang phạt triãøn khäng cọ lỉåïi âiãûn qúc gia v giạ nhiãn liãûu quạ âàõt so våïi thu nháûp trung bçnh ca ngỉåìi dán. Våïi cạc mạy lảnh lm viãûc nhåì Pin màût tråìi (photovoltaic) l thûn tiãûn nháút (hçnh 4.104), nhỉng trong giai âoản hiãûn nay giạ thnh Pin màût tråìi cn quạ cao. Ngoi ra cạc hãû thäúng lả nh cn âỉåüc sỉí dủng nàng lỉåüng màût tråìi dỉåïi dảng nhiãût nàng âãø chảy mạy lảnh háúp thủ, loải thiãút bë ny ngy cng âỉåüc ỉïng dủng nhiãưu trong thỉûc tãú, tuy nhiãn hiãûn nay cạc hãû thäúng ny váùn chỉa âỉåüc thỉång mải họa v sỉí dủng räüng ri vç giạ thnh cn ráút cao hiãûu sút cn tháúp nãn diãûn têch làõp âàût bäü thu cáưn ráút låïn chỉa ph håüp våïi u cáưu thỉûc tãú. Â cọ mäüt säú nh khoa hc nghiãn cỉïu täúi ỉu hoạ bäü thu nàng lỉåüng màût tråìi kiãøu häüp phàóng mng cäú âënh cọ gỉång phn xả âãø ỉïng dủng trong k thût lảnh (hçnh 4.63), våïi loải bäü thu ny cọ Hçnh 4.104. T lảnh dng Pin màût tråìi . 169 thóứ taỷo õổồỹc nhióỷt õọỹ cao õóứ cỏỳp nhióỷt cho maùy laỷnh hỏỳp thuỷ, nhổng dióỷn tờch mỷt bũng cỏửn lừp õỷt hóỷ thọỳng cỏửn phaới rọỹng. Maùy laỷnh hỏỳp thuỷ sổớ duỷng nng lổồỹng mỷt trồỡi thổồỡng coù hai loaỷi: Maùy laỷnh hỏỳp phuỷ rừn, tổùc laỡ duỡng chỏỳt hỏỳp phuỷ rừn nhổ Than hoaỷt tờnh, Silicagel . ; Maùy laỷnh hỏỳp thuỷ duỡng caùc cỷp mọi chỏỳt hỏỳp thuỷ loớng nhổ Amọniừc - Nổồùc, Nổồùc - Brọmuality . 4.7.1. Maùy laỷnh hỏỳp phuỷ rừn duỡng nng lổồỹng mỷt trồỡi ọỳi vồùi maùy laỷnh hỏỳp phuỷ thỗ vióỷc lổỷa choỹn vỏỷt lióỷu laỡm chỏỳt hỏỳp phuỷ vaỡ mọi chỏỳt laỷnh laỡm chỏỳt bở hỏỳp phuỷ laỡ rỏỳt quan troỹng. Vỏỷt lióỷu hỏỳp phuỷ thổồỡng laỡ caùc loaỷi vỏỷt lióỷu daỷng haỷt tổỡ 6 õóỳn 12 mm, coù õọỹ rọựng lồùn õổồỹc hỗnh thaỡnh do caùc maỷch mao quaớn li ti nũm bón trong khọỳi vỏỷt lióỷu. ổồỡng kờnh cuớa mao quaớn chố lồùn hồn mọỹt sọỳ ờt lỏửn õổồỡng kờnh phỏn tổớ cuớa chỏỳt bở hỏỳp phuỷ thỗ vỏỷt lióỷu mồùi coù taùc duỷng tọỳt. Do chổùa nhióửu mao quaớn nón bóử mỷt tióỳp xuùc cuớa vỏỷt lióỷu rỏỳ t lồùn. Vờ duỷ nhổ than hoaỷt tờnh coù bóử mỷt hióứu quaớ lón õóỳn 1500m 2 /g. Ngoaỡi bóử mỷt tióỳp xuùc ra, vỏỷt lióỷu hỏỳp phuỷ coỡn coù mọỹt sọỳ tờnh chỏỳt hoaù hoỹc cỏửn thióỳt tuyỡ thuọỹc vaỡo thaỡnh phỏửn hoaù hoỹc cuớa chuùng. Vờ duỷ nhổ than hoaỷt tờnh coù aùi lổỷc rỏỳt maỷnh vồùi hydrocacbon, trong luùc silicagel laỷi coù tờnh chỏỳt huùt nổồùc rỏỳt maỷnh. Than hoaỷt tờnh vaỡ caớ silicagel õóửu coù khaớ nng họửi phuỷc tọỳt.Vỏỷt lióỷu hỏỳp phuỷ cỏửn õaùp ổùng caùc yóu cỏửu: + Coù khaớ nng hỏỳp phuỷ cao tổùc laỡ huùt õổồỹc mọỹt lổồỹng lồùn caùc khờ cỏửn khổớ tổỡ pha khờ. + Phaỷm vi hỏỳp phuỷ rọỹng, khổớ õổồỹc nhióửu loaỷi khờ khaùc nhau. + Coù õọỹ bóửn cồ hoỹc cỏử n thióỳt. + Coù khaớ nng hoaỡn nguyón dóự daỡng. + Giaù thaỡnh reớ. Hióỷn nay coù hai loaỷi vỏỷt lióỷu hỏỳp phuỷ phọứ bióỳn laỡ Than hoaỷt tờnh vaỡ Silicagel Than hoaỷt tờnh 170 Nguyón lióỷu õóứ laỡm than hoaỷt tờnh laỡ nhổợng vỏỷt coù chổùa caùcbon nhổ gọự, than buỡn, xổồng õọỹng vỏỷt. Than hoaỷt tờnh laỡ mọỹt chỏỳt hỏỳp phuỷ rỏỳt tọỳt, noù õổồỹc ổùng duỷng chuớ yóỳu trong vióỷc thu họửi caùc dung mọi hổợu cồ vaỡ õóứ laỡm saỷch khờ. Nhổồỹc õióứm cuớa than hoaỷt tờnh laỡ dóự chaùy ồớ nhióỷt õọỹ cao, thổồỡng khọng õổồỹc duỡng than ồớ nhióỷt õọỹ lồùn hồn 200 0 C. óứ khừc phuỷc nhổồỹc õióứm õoù, ngổồỡi ta thổồỡng trọỹn silicagel vồùi than hoaỷt tờnh nhổng õióửu õoù laỷi giaớm hoaỷt tờnh cuớa than. Vồùi õỷc tờnh vóử õổồỡng kờnh mao quaớn than hoaỷt tờnh thổồỡng coù thóứ hỏỳp thuỷ caùc chỏỳt sau õỏy: - Hồi axờt, Metanol , benzen, toluen etylaxetat vồùi mổùc õọỹ hỏỳp phuỷ bũng 50% troỹng lổồỹng baớn thỏn. - Axeton ,acrolein ,Cl , H 2 S vồùi mổùc õọỹ 10 õóỳn 25%. - CO2 , etylen : mổùc õọỹ thỏỳp. Silicagel Silicagel laỡ axit silic kóỳt tuớa khi cho taùc duỷng vồùi H 2 SO 4 hay HCl hay laỡ muọỳi cuớa chuùng vồùi silicat natri, kóỳt tuớa õoù õem rổớa saỷch vaỡ sỏỳy ồớ nhióỷt õọỹ 115 õóỳn 130 0 C, õóỳn õọỹ ỏứm 5 ữ 7%. Silicagel õổồỹc ổùng duỷng ồớ daỷng haỷt coù kờch thổồùc tổỡ 0,2 õóỳn 0,7mm. Bóử mỷt hỏỳp phuỷ õaỷt õóỳn 600m 2 /g. ặẽng duỷng chuớ yóỳu cuớa Silicagel laỡ õóứ sỏỳy khờ (huùt hồi nổồùc trong họựn hồỹp khờ). Baớng 4.7 Caùc sọỳ lióỷu kyợ thuỏỷt cuớa caùc chỏỳt hỏỳp phuỷ thọng duỷng. Vỏỷt lióỷu Khọỳi lổồỹng õồn vở õọứ õọỳng, kg/m 2 ổồỡng kờnh lọự rọựng, m Thóứ tờch lọự rọựng tọứng cọỹng, cm 3 /g Bóử mỷt lọự rọựng , m 2 /g Than hoaỷt tờnh 380 ữ 600 (20 ữ 40).10 - 10 0,6 ữ 0,8 500 ữ 1500 Silicagel 400 ữ 900 (30 ữ 200).10 -10 ~ 0,4 200 ữ 600 Alumoge l 1000 90.10 -10 0,39 175 171 Cháút bë háúp phủ thỉåìng dng l Metanol. Metanol (CH 3 OH) l rỉåüu metylic khäng mu, ráút âäüc, dãù chạy, pha våïi nỉïåc thnh dung dëch cọ mi cäưn, âỉåüc sn sút bàòng phỉång phạp täøng håüp xục tạc åí ạp sút cao (250bar, 380 0 C) tỉì cacbon monộxit v hydro. - Ỉu âiãøm: khäng àn mn kim loải chãú tảo mạy. - Nhỉåüc âiãøm: âàõt tiãưn, dãù bay håi, täøn tháút vo khäng khê khi hãû thäúng khäng hoảt âäüng v dãù chạy, näø cng nhỉ nhiãưu trỉåìng håüp cọ tênh cháút âäüc hải. Trong mạy lảnh háúp phủ dng nàng lỉåüng Màût tråìi ngỉåìi ta thỉåìng dng nháút l càûp váût liãûu - mäi cháút Than hoảt tênh - Metanol. Cáúu tảo thiãút bë mạy lảnh háúp phủ Hçnh 4.105 l hãû thäúng mạy lảnh háúp thủ dng cháút háúp phủ ràõn kiãøu giạn tiãúp (nàng lỉåüng màût tråìi cáúp nhiãût cho mäi cháút trung gian l nỉåïc v nỉåïc nọng cáúp nhiãût cho bäü háúp thủ). Täø håüp hãû thäúng gäưm 172 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hçnh 4.105. Så âäư ngun l hãû thäúng mạy lảnh háúp phủ ràõn NLMT 1- Bỉïc xả màût tråìi 2- Bäü thu NLMT 3- Âỉåìng láúy nỉåïc nọng 4- Bäü háúp thủ 5- Nỉåïc lảnh vo 6- Van chàûn 7- Bäü pháûn ngỉng tủ 8- Bưng lảnh 9- Dn lảnh 10- Bçnh chỉïa 11- Bçnh nỉåïc nọng 2 hãû thäúng âun nỉåïc v hãû thäúng lm lảnh kiãøu háúp thủ ghẹp våïi nhau. Hãû thäúng cung cáúp nỉåïc nọng dng nàng lỉåüng màût tråìi åí âáy dng collector kiãøu äúng cọ gỉång parbolic phn xả âãø nỉåïc nọng thu âỉåüc âảt âãún nhiãût âäü 80 0 C âãún 90 0 C. Cháút háúp phủ l Than hoảt tênh v Mäi cháút lảnh l Methanol. Ngun l hoảt âäüng Collector (2) háúp thủ nàng lỉåüng màût tråìi lm nọng nỉåïc. Nhiãût âäü nỉåïc trong bçnh chỉïa nỉåïc nọng (11) tàng lãn v lm tàng nhiãût âäü ca thiãút bë háúp thủ (4). Nhiãût âäü mäi cháút trong bäü háúp thủ tàng lãn âãún nhiãût âäü T g1 (nhiãût âäü bàõt âáưu bäúc håi ca mäi cháút lảnh ca cháút háúp thủ) v lm cho ạp sút trong hãû thäúng tàng âãún ạp sút ngỉng tủ p k . Khi âọ håi mäi cháút thoạt ra âỉåüc ngỉng tủ lải åí bäü pháûn ngỉng tủ (7) v âỉåüc dáùn vãư pháưn chỉïa lng mäi cháút (10). Nhiãût âäü ca nỉåïc v bäü pháûn háúp thủ tiãúp tủc tàng lãn do nháûn nhiãût tỉì bỉïc xả màût tråìi v âảt dãún nhiãût âäü cỉûc âải T g2 khong 80 0 C âãún 90 0 C. Nỉåïc nọng trong bçnh chỉïa âỉåüc dáùn âi sỉí dủng vo ban âãm hồûc dáùn âãún 1 bçnh chỉïa khạc khi mn lam lanh, nỉåïc trong bçnh chỉïa (11) âỉåüc bäø sung ngưn nỉåïc lảnh bãn ngoi, nỉåïc lảnh âỉåüc dáùn vo v lm lảnh bäü pháûn háúp thủ. Nhiãût âäü bäü pháûn háúp thủ gim xúng mäüt cạch âäüt ngäüt tỉì T g2 âãún T a1 , ạp sút mäi cháút trong bäü háúp thủ gim xúng âãún ạp sút bay håi p 0 , quạ trçnh bay håi ca mäi cháút xy ra v nỉåïc âạ s âỉåüc tảo thnh trong bäü pháûn lm lảnh. Do quạ trçnh lm lảnh bäü pháûn háúp thủ v hån nỉỵa do quạ trçnh háúp thủ cọ thi ra mäüt lỉåüng nhiãût nãn nhiãût âäü nỉåïc lảnh trong bçnh chỉïa s tàng lãn tỉì T 0 âãún T a2 , tuy nhiãn lỉåüng nhiãût ny khäng nh hỉåíng nhiãưu âãún quạ trçnh háúp thủ v nọ cọ thãø täút hån âäúi våïi cạc thiãút bë háúp thủ lm mạt kiãøu âäúi lỉu tỉû nhiãn bçnh thỉåìng do vng tưn hon ngỉåüc ca bäü thu xy ra lm cho nỉåïc ca bçnh chỉïa âỉåüc lm mạt. Quạ trçnh lm lảnh s tiãúp tủc xy ra trong sút âãm cho âãún khi collector cọ thãø nháûn nhiãût tỉì bỉïc xả màût tråìi vo ngy häm sau. Chu trçnh cỉï làûp lải nhỉ váûy. 173 Chu trỗnh nhióỷt õọỹng cuớa maùy laỷnh coù thóứ bióứu dióựn trón õọử thở p-T nhổ hỗnh 4.106. 1 2 4 3 P T Ta1 Tg1 Ta2 Po Pk Tg2 Hỗnh 4.106. ọử thở p -T. Giai õoaỷn 1: 1 - 2 Cỏỳp nhióỷt õúng khọỳi lổồỹng Nhióỷt õọỹ vaỡ aùp suỏỳt cuớa hóỷ thọỳng tng do nhỏỷn nhióỷt tổỡ bọỹ hỏỳp thuỷ. Giai õoaỷn 2: 2 - 3 Nhaớ mọi chỏỳt vaỡ ngổng tuỷ Metanol bừt õỏửu taùch ra khoới than hoaỷt tờnh vaỡ ngổng tuỷ trong thióỳt bở ngổng tuỷ rọửi chaớy xuọỳng bỗnh chổùa. Giai õoaỷn 3: 3 - 4 Laỡm maùt õúng khọỳi lổồỹng Bổùc xaỷ mỷt trồỡi giaớm, bọỹ hỏỳp thuỷ õổồỹc laỡm maùt nhồỡ nổồùc laỷnh. Nhióỷt õọỹ vaỡ aùp suỏỳt cuớa hóỷ thọỳng giaớm. Giai õoaỷn 4: 4 - 1 Bay hồi vaỡ Hỏỳp phuỷ. Mọi chỏỳt bay hồi trong thióỳt bở bay hồi nhỏỷn nhióỷt cuớ a nổồùc cỏửn laỡm õaù vaỡ bở huùt vóử than hoaỷt tờnh trong bọỹ hỏỳp thuỷ. Tờnh nhióỷt cho daỡn bay hồi Tờnh nhióỷt thióỳt bở bay hồi laỡ tờnh toaùn cọng suỏỳt laỷnh cỏửn thióỳt cung cỏỳp cho daỡn bay hồi vaỡ lổồỹng mọi chỏỳt cỏửn thióỳt phaới naỷp vaỡo hóỷ thọỳng. Cọng suỏỳt laỷnh cuớa thióỳt bở bay hồi õổồỹc xaùc õởnh bũng cọng thổùc: Q = Q 1 + Q 2 , [W] (4.81) Trong õoù Q 1 - doỡng nhióỷt tọứn thỏỳt qua kóỳt cỏỳu bao che cuớa thióỳt bở, [W] Q 2 - doỡng nhióỷt do õọng õaù vaỡ laỡm laỷnh khuọn (nóỳu hóỷ thọỳng laỡm õaù), [W] 174 Doỡng nhióỷt õi qua kóỳt cỏỳu bao che Q 1 Q 1 bao gọửm caớ tọứn thỏỳt nhióỷt do dỏựn nhióỷt õọỳi lổu vaỡ bổùc xaỷ. ớ õỏy tọứn thỏỳt do bổùc xaỷ bũng 0 vỗ quaù trỗnh laỡm laỷnh chố dióựn ra khi trồỡi lỷn. Do vỏỷy tọứn thỏỳt nhióỷt qua kóỳt cỏỳu bao che õổồỹc tờnh theo cọng thổùc cuớa õọỳi lổ: Q 1 = K . F . t, [W] (4.82) Trong õoù k - hóỷ sọỳ truyóửn nhióỷt cuớa kóỳt cỏỳu, [W/m 2 K] F - Dióỷn tờch cuớa kóỳt cỏỳu, [m 2 ] . t - ọỹ chónh nhióỷt õọỹ giổợa mọi trổồỡng bón ngoaỡi vaỡ bón trong. Tọứn thỏỳt nhióỷt do laỡm õọng õaù vaỡ laỡm laỷnh khuọn Q 2 Q 2 = Q õ + Q kh = 0 q G + ( ) 21 kkkh ttC M , [W] (4.83) Trong õoù: Q õ - tọứn thỏỳt nhióỷt do laỡm õọng õaù, [W] Q kh - tọứn thỏỳt nhióỷt do laỡm laỷnh khuọn, [W] G - nng suỏỳt laỡm õaù, [kg] - thồỡi gian laỡm õọng õaù, [s] q 0 - nhióỷt lổồỹng cỏửn laỡm laỷnh 1 kg nổồùc tổỡ nhióỷt õọỹ ban õỏửu õóỳn khi õọng õaù hoaỡn toaỡn, [J/kg] M - tọứng khọỳi lổồỹng khuọn, [kg] C kh - nhióỷt dung rióng cuớa khuọn, [J/kg] t k1 - nhióỷt õọỹ khuọn luùc ban õỏửu t k2 - nhióỷt õọỹ khuọn luùc õaù õaợ hoaỡn thióỷn lỏỳy -13 0 C. Vỏỷy nng suỏỳt laỷnh cuớa hóỷ thọỳng coù thóứ xaùc õởnh bũng cọng thổùc: , . 0 b Qk Q = [W] (4.84) Trong õoù: k - hóỷ sọỳ tờnh õóỳn tọứn thỏỳt trón õổồỡng ọỳng vaỡ thióỳt bở hóỷ thọỳng. Hóỷ sọỳ naỡy õọỳi vồùi hóỷ thọỳng laỡm laỷnh trổỷc tióỳp phuỷ thuọỹc vaỡo nhióỷt õọỹ bay hồi cuớa mọi chỏỳt, vồùi t 0 = -15 choỹn k = 1,05. 175 b - hóỷ sọỳ thồỡi gian laỡm vióỷc. ọỳi vồùi hóỷ thọỳng laỷnh nhoớ choỹn b = 0,7 Nhióỷt lổồỹng cỏửn thióỳt õóứ cung cỏỳp cho daỡn bay hồi trong suọỳt thồỡi gian laỡm vióỷc cuớa hóỷ thọỳng: Q = Q 0 . , [J] (4.85) Tổỡ õoù ta coù thóứ suy ra lổồỹng Methanol cỏửn cung cỏỳp laỡ: , ' r Q M mc = [kg] (4.86) trong õoù, r - nhióỷt ỏứn hoaù hồi cuớa Methanol, [J/kg] Tờnh toaùn thióỳt bở ngổng tuỷ Nhióỷt õọỹ ngổng tuỷ phuỷ thuọỹc vaỡo nhióỷt õọỹ mọi trổồỡng laỡm maùt cuớa thióỳt bở ngổng tuỷ. Muỷc õờch cuớa hóỷ thọỳng laỡ khọng phaới tọỳn thóm nguọửn nng lổồỹng ngoaỡi nón choỹn thióỳt bở bay hồi laỡ daỡn ngổng giaới nhióỷt bũng gioù tổỷ nhión. Do õoù hióỷu nhióỷt õọỹ ngổng tuỷ t k giổợa mọi chỏỳt laỷnh ngổng tuỷ vaỡ khọng khờ choỹn: t k = t k - t mt = 15 0 C Dióỷn tờch trao õọứi nhióỷt cuớa thióỳt bở ngổng tuỷ coù thóứ tờch theo cọng thổùc: tk Q F k = . , [m 2 ] (4.87) Trong õoù: Q k - phuỷ taới nhióỷt cuớa thióỳt bở ngổng tuỷ. vồùi hóỷ thọỳng naỡy ta lỏỳy Q k = Q 0 , [W] k - hóỷ sọỳ truyóửn nhióỷt, choỹn k = 30 W/m 2 K F - dióỷn tờch bóử mỷt trao õọứi nhióỷt cuớa daỡn ngổng, [m 2 ] Tờnh toaùn quaù trỗnh hỏỳp phuỷ Theo lờ thuyóỳt cuớa Eucken vaỡ Poljani, ngổồỡi ta coù thóứ tờnh õổồỹc õúng nhióỷt hỏỳp phuỷ cuớa hồi ồớ nhióỷt õọỹ T 2 nóỳu õaợ bióỳt õúng nhióỷt hỏỳp phuỷ cuớa mọỹt thaỡnh phỏửn hồi bỏỳt kyỡ ồớ nhióỷt õọỹ T 1 . ổồỡng hỏỳp phuỷ õúng nhióỷt hỏỳp phuỷ õổồỹc bióứu thở theo õọử thở p-a. Tờnh tung õọỹ a: 176 2 1 12 V V aa = (4.88) trong õoù: a 1 - tung õọỹ cuớa cỏỳu tổớ chuỏứn, thổồỡng choỹn laỡ benzen, [kg/kg than] a 2 - tung õọỹ cỏỳu tổớ cỏửn tờnh, kg/kg than. V 1 , V 2 - thóứ tờch mol cuớa cỏỳu tổớ chuỏứn vaỡ cỏỳu tổớ cỏửn tờnh, [m 3 /kmol] M V = (4.89) Vồùi, M - khọỳi lổồỹng phỏn tổớ, [kg/kmol] Khọỳi lổồỹng phỏn tổớ cuớa benzen laỡ M 1 = 78 kg/kmol Khọỳi lổồỹng phỏn tổớ cuớa metanol laỡ M 2 = 32 kg/kmol - khọỳi lổồỹng rióng, [kg/m 3 ] Khọỳi lổồỹng rióng cuớa benzen laỡ 1 = 879 kg/m 3 Khọỳi lổồỹng rióng cuớa metanol laỡ 2 = 792 kg/m 3 . Ta coù kmolm M V /0887,0 879 78 3 1 1 1 === kmolm M V /0404,0 792 32 3 2 2 2 === Hoaỡnh õọỹ p õổồỹc tờnh theo cọng thổùc 1 1_ 2 1 2_2 lglglg p p T T pp S aS = (4.90) Trong õoù: p 1 , p 2 - hoaỡnh õọỹ cuớa caùc õióứm coù aùp suỏỳt cuớa cỏỳu tổớ chuỏứn vaỡ cỏỳu tổớ cỏửn tờnh, [mmHg] p S_1 - aùp suỏỳt hồi baợo hoaỡ cuớa cỏỳu tổớ benzen ồớ nhióỷt õọỹ T 1 , [mmHg], ta coù p S_1 = 75mmHg p S2 - aùp suỏỳt hồi baợo hoaỡ cuớa cỏỳu tổớ cỏửn tờnh ồớ nhióỷt õọỹ T 2 , [mmHg] 177 lgp= a 0 + a 1 .(T -1 - (7,9151-2,6726.lgT).10 -3 -8,625.10 -7 .T), [Pa] (4.91) T - nhióỷt õọỹ cuớa metanol , K. a 0 = 9,1716 vaỡ a 1 = -2,7596.10 3 T 1 - nhióỷt õọỹ hỏỳp phuỷ cuớa benzen, K . Choỹn T 1 = 20 0 C = 293K. T 2 - nhióỷt õọỹ hỏỳp phuỷ cuớa metanol, K . Choỹn T 2 = 30 0 C = 303K. Tổỡ tờnh toaùn trón ta veợ õổồỹc õổồỡng hỏỳp phuỷ õúng nhióỷt cuớa than hoaỷt tờnh õọỳi vồùi Methanol vờ duỷ coù daỷng nhổ hỗnh 4.7-4. Vaỡ cuợng tổỡ õổồỡng hỏỳp phuỷ õúng nhióỷt naỡy ta cuợng tờnh õổồỹc lổồỹng than hoaỷt tờnh bũng caùch tờnh aùp suỏỳt bay hồi cuớa Methanol rọửi cn cổù vaỡo õọử thở õổồỡng hỏỳp phuỷ õóứ coù õổồỹc hoaỷt õọỹ tộnh a cuớa Methanol. Vaỡ lổồỹng than cỏửn thióỳt õóứ hỏỳp phuỷ hóỳt mọi chỏỳt Methanol laỡ : a M M MC than = , [kg] (4.92) p (mmHg) a (kg/kg) 142,363987,7635 59,9515 66,1455 41,6486 35,91723,9883 0,1344 0,1824 0,1952 0,224 0,2304 0,2528 0,2656 10,5974 0,0616 Hỗnh 4.107. ổồỡng hỏỳp phuỷ õúng nhióỷt cuớa Methanol. 178 [...]... dủng âån Nước tác nhân lạnh hấp thụ nhiệt của nước cần làm lạnh và bay hơi, hơi tác nhân lạnh đi qua tấm chắn phân ly nước rồi đi xuống bình hấp thụ D Dung dòch trung gian trong bình hấp thụ được bơm đẩy phun giọt nhỏ để hấp thụ hơi tác nhân 187 lạnh và trở thành dung dòch loãng, trong quá trình hấp thụ có sản sinh ra nhiệt nên cần phải làm mát cho bình hấp thụ Chu trình máy lạnh âỉåüc thể hiện trên... dòch loãng được gia nhiệt đến nhiệt độ nhất đònh Hơi tác nhân lạnh ở trạng thái quá nhiệt bay ra từ bình phát sinh vào bình ngưng tụ B được làm mát bằng nước giải nhiệt và ngưng tụ thành lỏng tác nhân lạnh h 3' 4' p0 5' 1' pk 3 1 Lỏng tác nhân lạnh đi qua ống tiết lưu chữ U vào bình bay hơi C và được bơm lên phun thành giọt nhỏ trên bề mặt chùm ống bay hơi pk p0 7 2 5 4 9 8 10 cw ci cs c Hçnh 4.117... våïi hãû thäúng lảnh sn xút nỉåïc âạ cäng sút 1kgnỉåïc âạ/ngy ta cọ bäü háúp thủ cọ cáúu tảo nhỉ hçnh 4.109, âáy l èng tõ thiÕt bÞ bay h¬i ®Õn èng ®ơc lç Than ho¹t tÝnh BỊ mỈt hÊp thơ ∅76 ∅27 50 a) ∅25 900 èng ®Õn thiÕt bÞ ngung tơ BỊ mỈt ph¶n x¹ b) 120 120 120 120 Hçnh 4.109 Bäü háúp thủ nàng lỉåüng bỉïc xả màût tråìi 180 120 20 thiãút bë háúp thủ trỉûc tiãúp, nàng lỉåüng bỉïc xả màût tråìi chiãúu... tråìi cng cọ thãø cáúp nhiãût cho mạy lảnh háúp thủ, hçnh 4.116 l så âäư ngun l mạy lảnh háúp thủ H2O-LiBr loải tạc dủng Nỉåïc lmm mát Nước là mạt B A Hơi gia Ngưn nhiãûtnhiệt ÄÚng gim ạp Nước cần làm lạnh Ốn g giảm áp C Nỉåïc cáưn lm lảnh Nướ c lm mạ Nỉåïc làm mát t D HE Båm chánnkhäng Bơm châ không Ống chóng kết tinh ÄÚng chäúng kãút tinh Hçnh 4.116 Mạy lảnh háúp thủ H2O-LiBr loải tạc dủng âån 186... bçnh phạt sinh (Generator), B l bçnh ngỉng tủ (Condenser), C l bçnh bay håi (Evaporator), D l bçnh háúp thủ (Absorber), HE l thiãút bë trao âäøi nhiãût v E l båm dung dëch Quá trình thực hiện của máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr dựa vào đặc tính của dung dòch H2O-LiBr ở nhiệt độ thấp nó hấp thụ hơi nước rất mạnh, còn ở nhiệt độ cao lại giải phóng hơi nước đã hấp thụ Dựa vào đặc tính này để hoàn thành chu . bỗnh chổùa. Nổớa chu kyỡ sau cuớa mọi chỏỳt Thiết bị bay hơi Van tiết luu Bình chứa Thiết bị ngung tụ Bức xạ mặt trời Bộ hấp thụ Van chặn Hỗnh 4.108. Nguyón. 76 27 25 50 ống đục lỗ Than hoạt tính Bề mặt hấp thụ ống đến thiết bị ngung tụ Bề mặt phản xạ ống từ thiết bị bay hơi đến 120 120 120120 a) b) Hỗnh 4.109
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời doc, Tài liệu Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời doc, Tài liệu Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời doc

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn