Vai trò của triết học mác lênin trong việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên đại học vinh

48 770 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 14:26

Mục lục Trang A. Phần mở đầu 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Tình hình nghiên cứu 4 3. Mục đích nghiên cứu 6 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 5. Phạm vi nghiên cứu 7 6. Phơng pháp nghiên cứu 7 7. ý nghĩa của đề tài 7 8. Kết cấu của đề tài 8 B. Phần nội dung 9 I . Thế giới quan - khái niệm và các hình thức biểu hiện của nó 9 1.1. Khái niệm thế giới quan 9 1.2. Các hình thức biểu hiện của thế giới quan 12 1.3. Vai trò của thế giới quan trong đời sống con ngời 13 II. Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng 14 thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh 2.1. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan 14 2.2. Vài nét về vấn đề thế giới quan của sinh viên Đại học Vinh 19 2.3. Triết học Mác - LêNin và vấn đề bồi dỡng thế giới quan 28 duy vật cho sinh viên Đại học Vinh hiện nay C - Phần kết luận 45 D - Tài liệu tham khảo 47 Lời Cảm Ơn Trong quá trình thực hiện đề tài: Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi đã nhận đợc sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học khoa, các thầy, cô giáo trong khoa Giáo dục Chính trị, thầy giáo hớng dẫn TS. Nguyễn Thái Sơn - ngời đã trực tiếp hớng dẫn một cách chu đáo, tận tình để tôi hoàn thành khoá luận này. Với tình cảm chân thành của mình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hớng dẫn - TS. Nguyễn Thái Sơn và các thầy, cô giáo trong khoa đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Vinh, tháng 05/2006 Sinh viên Trần Thị Bảo An 1 A. phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Thế giới quan đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con ngời và xã hội loài ngời. Thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực và ngợc lại. Vì vậy, việc giáo dục và bồi dỡng thế giới quan đúng đắn, khoa học cho sinh viên cả nớc nói chung và sinh viên Đại học Vinh nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng. Triết học Mác LêNin với t cách là môn khoa học, về các quy luật chung nhất của đời sống tự nhiên và xã hội có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và bồi dỡng thế giới quan duy vật thế giới quan đúng đắn và khoa học cho sinh viên. Ngày nay, tình hình trong nớc và thế giới có nhiều biến động. Sự phát triển của nền kinh tế thị trờng đã đem lại nhiều mặt tích cực. Đó là với sự năng động trong toàn xã hội, cùng với những biện pháp kinh tế mà Đảng và nhân dân ta thực hiện đã nâng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lên một bớc đáng kể. Từ đó, niềm tin của toàn dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nớc ngày càng đợc củng cố vững chắc. Bên cạnh mặt tích cực, nền kinh tế thị trờng cũng có nhiều mặt trái của nó. Về khách quan, nền kinh tế thị tr- ờng với sức mạnh tự phát ghê gớm của nó đã khuyến khích chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, làm cho ngời ta chỉ chú ý đến lợi ích vật chất mà coi nhẹ giá trị tinh thần, chỉ chú ý đến lợi ích cá nhân mà coi nhẹ lợi ích cộng đồng, chỉ chú ý lợi ích trớc mắt mà coi nhẹ lợi ích lâu dài, cơ bản. Do vậy, những năm gần đây, tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống có chiều hớng tăng lên, rất đáng lo ngại. Một bộ phận thanh niên còn mơ hồ về lý t- ởng, cha nhận thức đợc tình hình, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, cha xác định đợc trách nhiệm của thanh niên nói chung và bản thân nói riêng. Sinh viên Đại học Vinh cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Do vậy, đòi hỏi sinh viên phải có một cái nhìn đúng đắn, tức là phải có một thế giới quan khoa học để đấu tranh chống lại những hiện tợng tiêu cực, sai trái trong xã hội và những cám dỗ của nền kinh tế thị trờng. Việc nắm vững những quan điểm cơ bản của triết học Mác - LêNin sẽ giúp cho sinh viên có đợc những điều đó. Sinh viên chính là những chủ nhân tơng lai 2 của đất nớc, là lực lợng đông đảo, đi đầu trong mọi hoạt động. Họ đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế tri thức đang giữ vị trí hàng đầu đối với mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên hiện nay, đang có không ít sinh viên còn mơ hồ, có lối sống không lành mạnh, lập trờng t tởng không vững vàng, còn tin tởng vào bói toán, thờ cúng, mê tín dị đoanThể hiện thái độ an phận, thụ động, ngồi chờ số phận, vào may rủi mà không chú ý trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực hoạt động xã hội, không tự vơn lên để khẳng định mình và xứng đáng với niềm tin của gia đình, bạn bè, nhà trờng và xã hội . Đó là biểu hiện của thế giới quan duy tâm sai trái, phản khoa học. Vì thế, đòi hỏi phải trang bị cho họ một thế giới quan đúng đắn hơn, khoa học hơn, đó chính là thế giới quan duy vậttriết học Mác LêNin cung cấp. Hơn nữa, ngày nay các lực lợng phản động trong và ngoài nớc đang tìm đủ mọi cách để phá hoại chế độ chính trị của ta, âm mu phá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang gắng sức xây dựng. Chúng luôn tìm mọi cách để lôi kéo một bộ phận nhân dân đi theo chúng, phục vụ cho những âm mu và hành động sai trái của chúng bằng nhiều hình thức làm cho lập trờng chính trị, t tởng của họ bị phân tán, không vững vàng. Chúng thờng lợi dụng lớp trẻ để tuyên truyền, kích động bởi thanh niên là lực lợng đông đảo, có tri thức, dễ bị lợi dụng và khi bị lợi dụng hoạt động lại có hiệu quả. Vì vậy, đòi hỏi phải có những biện pháp, những hình thức phù hợp để giáo dục và bồi dỡng cho sinh viên có đợc những nhận thức đúng đắn. Nắm vững những quan điểm cơ bản của triết học Mác LêNin sẽ giúp sinh viên tự giác hơn trong quá trình trau dồi phẩm chất chính trị tinh thần, lý tởng sống phẩm chất đạo đức và năng lực t duy sáng tạo của mình. Đồng thời hình thành cho mình một thế giới quan đúng đắn, khoa học thế giới quan duy vật . Đây là vấn đề cần đợc quan tâm hàng đầu trong công tác giáo dục và đào tạo. Chính vì những lý do đó chúng tôi chọn đề tài: Vai trò của triết học Mác - LêNin trong việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh làm khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định một trong những phơng hớng cơ bản của 3 quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực t tởng và văn hoá, làm cho thế giới quan Mác LêNin và t tởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong tinh thần xã hội[5, 10]. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng lại một lần nữa khẳng định: Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nớc Việt Nam theo con đờng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác LêNin và t tởng Hồ Chí Minh . Điều đó khẳng định rằng: cùng với t tởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác LêNin đã, đang và sẽ có vai trò hết sức quan trọng, soi đờng chỉ lối cho con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Những thành tựu mà chúng ta đạt đợc ngày hôm nay có đợc là nhờ vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác LêNin vào hoàn cảnh cụ thể của nớc ta. Chủ nghĩa Mác LêNin đợc hợp thành bởi ba bộ phận đó là: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Mỗi một bộ phận đều có chức năng thế giới quan tuỳ theo đối tợng nghiên cứu của mình. Trong đó, triết học Mác LêNin là kết tinh tất cả những giá trị cao quý của lịch sử t tởng nói chung và của t duy triết học nói riêng trên hành trình phát triển của nhân loại. Khác với các chế độ xã hội trớc đây, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp tự giác của toàn thể nhân dân lao động dới sự lãnh đạo của Đảng, của giai cấp công nhân. Vì vậy, trang bị thế giới quan khoa học và cách mạng cho giai cấp công nhân và đảng của nó, cho đông đảo nhân dân lao động trở thành nhiệm vụ cơ bản hàng đầu của Đảng và Nhà nớc ta. Ngày nay, việc phát huy vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên- những chủ nhân t- ơng lai của đất nớc đang đợc Đảng và Nhà nớc ta coi trọngquan tâm đúng mức. Điều đó đợc thể hiện rõ nét qua các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên lĩnh vực lý luận, khoa học xã hội và nhân văn ở đất nớc ta. Đã có rất nhiều bài viết về những vấn đề liên quan đến đề tài này trên các Tạp chí cộng sản, Tạp chí triết học Tạp chí cộng sản số 16 (tháng 11/1995 ) có bài: Sáng ngời t tởng duy vật biện chứng của Ph.Ăngghen của tác giả Phạm Phú Hồ. Bài viết đã đề cập đến 4 thân thế, sự nghiệp của Ph.Ăngghen, quá trình hình thành, phát triển và vai trò của t tởng duy vật biện chứng của Ngời. Tạp chí cộng sản số13 (tháng 5/2002) có bài Tấm gơng vĩ đại của C.Mác, đỉnh cao trí tuệ loài ngời" của tác giả Tơng Lai nhân kỷ niệm lần thứ 184 ngày sinh của Ngời. Trên các tạp chí cộng sản số 30 ( tháng 10/2002 ) với bài học thuyết Mác - LêNin với công cuộc đổi mới ở Việt Nam của tác giả Đặng Hữu Toàn; Tạp chí cộng sản số 3 ( tháng 1/2002 ) có bài Sáng tạo và kiên trì chủ nghĩa Mác LêNin cội nguồn những thành quả của công cuộc đổi mới ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn; Tạp chí cộng sản số 5 ( tháng 3/2002 ) có bài Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác LêNin, t tởng Hồ Chí Minh- nguồn gốc thắng lợi của cách mạng nớc ta của tác giả Lê Hữu Nghĩa Những công trình này có dung lợng không nhiều nhng đã nghiên cứu một cách có hệ thống vai trò của chủ nghĩa Mác LêNin và sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta vào công cuộc đổi mới ở nớc ta, đồng thời khẳng định: chủ nghĩa Mác LêNin vẫn là lý luận cách mạng và khoa học của thời đại ngày nay mà không một học thuyết nào có thể thay thế đợc. Tạp chí cộng sản số 18 (tháng 6/2002 ) có bài: Nghiên cứu học thuyết Mác LêNin trong tình hình mới của tác giả Nguyễn Chí Tình. Bài viết khẳng định: Trớc sự phát triển của đất nớc và thời cuộc chúng ta phải có những phơng pháp nghiên cứu học thuyết Mác LêNin một cách đúng đắn và phù hợp. Tuy nhiên, cha có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách chuyên sâu về việc bồi dỡng thế giới quan duy vật của triết học Mác LêNin cho sinh viên. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của các cán bộ giảng dạy môn triết học Mác LêNin khoa giáo dục chính trị trờng Đại học Vinh do Thạc sĩ Trần Viết Quang chủ biên với tên gọi: Bồi dỡng thế giới quan và phơng pháp luận cho sinh viên thông qua giảng dạy môn triết học Mác LêNin đã phần nào làm sáng tỏ thêm vấn đề này. Những công trình, những bài viết, những t tởng trên là những luận cứ quan trọng cho công trình khoa học này. Hi vọng công trình Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh 5 sẽ góp một phần nhỏ cả về lý luận và thực tiễn trong việc trang bị và bồi dỡng thế giới quan đúng đắn và khoa học cho sinh viên Đại học Vinh. 3. Mục đích nghiên cứu Đề tài khóa luận mà chúng tôi nghiên cứu nhằm tới các mục đích: - Hoàn thành yêu cầu bắt buộc của công tác giáo dục đối với một sinh viên cuối khoá, đề tài khoá luận sẽ thay thế cho kỳ thi tốt nghiệp. - Giúp cho bản thân sinh viên có cái nhìn đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về vai trò của triết học Mác- LêNin nói chung và trong việc bồi dỡng thế giới quan nói riêng. - Trên cơ sở thấy đợc vai trò hết sức quan trọng của triết học Mác LêNin, Sinh viên Đại học Vinh sẽ xác định đợc phải làm gì và làm nh thế nào để có hớng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của đất nớc và thời đại. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đợc các mục đích đã nêu ở trên, tác giả đề tài xác định các nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm nh sau: - Trên cơ sở tìm hiểu các từ điển và các tài liệu tham khảo để làm rõ khái niệm thế giới quan. - Làm rõ vai trò triết học với t cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan. - Làm rõ vai trò của triết học Mác LêNin đối với việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh. - Tìm hiểu vài nét về thực trạng thế giới quan của sinh viên Đại học Vinh hiện nay để từ đó đa ra những giải pháp nhằm bồi dỡng thế giới quan đúng đắn, khoa học thông qua việc giảng dạy, và học tập bộ môn triết học Mác LêNin. 5. Phạm vi nghiên cứu Nội dung của đề tài rất phong phú, sâu rộng. Song do khả năng và thời gian có hạn nên trong đề tài này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề sau : + Thế giới quan và các hình thức biểu hiển của nó. 6 + Vai trò của triết học với t cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan. + Một vài nét về vấn đề thế giới quan hiện nay của sinh viên Đại học Vinh. + Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên, cụ thểsinh viên Đại học Vinh . 6. Phơng pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng tổng hợp các phơng pháp nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội nh: Phân tích tổng hợp, lôgic lịch sử, cụ thể khái quát. Ngoài ra, đề tài còn có sự liên kết giữa lý luận và thực tiễn, để có cách nhìn nhận đúng đắn hơn, khoa học hơn. 7. ý nghĩa của đề tài Đề tài Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh là công trình nghiên cứu đầu tay của tác giả (với t cách là một sinh viên). Với công trình nghiên cứu này, tôi đã đợc nâng cao nhận thức của mình trong quá trình tìm hiểu triết học Mác LêNin để có một thế giới quan đúng đắn, khoa học. Hy vọng kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ góp phần nhỏ bé trong việc bồi dỡng thế giới quan đúng đắn, khoa học cho sinh viên Đại học Vinh nói riêng và cả thế hệ trẻ nói chung để góp phần vào việc xây dựng đất nớc Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm, tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề thế giới quan nói riêng và triết học Mác LêNin nói chung. 8. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận bao gồm 2 mục lớn sau: I. Thế giới quan khái niệm và các hình thức biểu hiện của nó. II. Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên Đại học Vinh. 7 B. phần NộI Dung I. Thế Giới Quan - khái niệm Và Các Hình Thức Biểu Hiện Của Nó 1.1 Khái niệm thế giới quan Thế giới quan là một khái niệm phức tạp. Theo cuốn từ điển triết học do nhà xuất bản văn hoá thông tin Hà Nội ấn hành năm 2002 thì thế giới quan là 8 "Toàn bộ những nguyên tắc, quan điểm và niềm tin quy định hớng hoạt động và quan hệ của từng ngời, của một tập đoàn xã hội, của một giai cấp hay của xã hội nói chung đối với thực tại" [4, 535]. Còn theo cuốn từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Đà Nẵng do giáo s Hoàng Phê chủ biên thì thế giới quan là "quan niệm thành hệ thống về thế giới, về các hiện tợng tự nhiên và xã hội" [7, 901]. Cuốn từ điển Bách khoa Xô Viết, nhà xuất bản Bách khoa Xô Viết Matxcơva thì định nghĩa: "Thế giới quan là hệ thống quan niệm, quan điểm khái quát về thế giới và vị trí của con ngời trong thế giới đó, về quan hệ của con ngời với thực tại xung quanh và với chính bản thân con ngời, và là niềm tin, lý tởng, nguyên tắc nhận thức và hành động của con ngời hình thành trên cơ sở những quan niệm, quan điểm đó" [24, 811]. Thế giới quan có nội dung phong phú và cấu trúc phức tạp bao gồm 2 mặt: -Thứ nhất: Nhận thức về bản chất, các quan hệ cơ bản và các quy luật phổ biến khách quan của thế giới tự nhiên và xã hội loài ngời cũng nh t duy của con ngời. -Thứ hai: Trên cơ sở tính quy định của mặt thứ nhất hình thành cơ chế điều chỉnh định hớng hoạt động của con ngời, có nghĩa là tất cả những gì quy định sự lựa chọn cách ứng xử của con ngời với thế giới tự nhiên, với xã hội và trách nhiệm của con ngời đối với thực tại xung quanh. Nh vậy, thế giới quan là hệ thống những quan niệm của con ngời về thế giới, về vị trí của con ngời trong thế giới nhằm giải đáp những vấn đề về mục đích, ý nghĩa cuộc sống của con ngời. Để tồn tại, loài ngời phải thích nghi với giới tự nhiên. Nhng con ngời không thích nghi với thế giới bên ngoài một cách thụ động, mà luôn tìm cách biến đổi thế giới đó theo những yêu cầu cuộc sống của mình. Muốn vậy, con ngời cần hiểu biết về thế giới xung quanh cũng nh về chính bản thân mình. Trong quá trình tìm hiểu, nhận thức đó, con ngời bắt gặp hàng loạt vấn đề cần đợc lý giải. Nhiều câu hỏi đã đợc đặt ra từ xa xa và vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay xung quanh những vấn đề: Thế giới quanh ta là gì? Nó có bắt đầu và kết thúc hay không? Sức mạnh nào chi phối sự tồn tại và biến đổi của nó? Con ngời là gì? Nó đợc sinh ra nh thế nào? Quan hệ của nó với thế giới bên ngoài ra sao? Nó có thể biết gì và làm gì với thế giới đó? Vì sao có ngời tốt, kẻ xấu? Cuộc sống con ngời có ý nghĩa gì? . Những câu hỏi nh vậy đợc đặt ra với mức độ khác nhau đối 9 . ngời. II. Vai Trò Của Triết Học Mác LêNin Trong Việc Bồi Dỡng Thế Giới Quan Cho Sinh viên Đại Học Vinh 2.1. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan Chúng. hiện của thế giới quan 12 1.3. Vai trò của thế giới quan trong đời sống con ngời 13 II. Vai trò của triết học Mác LêNin trong việc bồi dỡng 14 thế giới quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của triết học mác lênin trong việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên đại học vinh , Vai trò của triết học mác lênin trong việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật cho sinh viên đại học vinh

Từ khóa liên quan