Một số giải pháp quản lí cơ sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học vinh

81 669 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 12:55

Bộ Giáo dục và Đào tạo Trờng Đại học Vinh --------------------------------------- Nguyễn Hữu Sáng Một số giảI pháp quản sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lợng đào tạo trờng đại học Vinh Chuyên ngành: quản lý giáo dục M số : 60.14.05ã luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi Vinh - 2006 Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Lãnh đạo Nhà trờng, Khoa Sau đại học Trờng Đại học Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi đợc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ mới. Xin chân thành cảm ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu vừa qua. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn nhà giáo u tú, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi đã chân tình hớng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em, bạn bè đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá tình học tập, nghiên cứu. Những nội dung học tập đợc trờng thông qua tài liệu đợc các nhà giáo lên lớp hớng dẫn nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp đã giúp tôi nâng cao nhận thức để hoàn thiện đề tài: Một số những giải pháp quản sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lợng đào tạo trờng Đại học Vinh. Xin chân thành cảm ơn. Nguyễn Hữu Sáng 2 Bảng ký hiệu viết tắt BCH Ban chấp hành BGH Ban Giám hiệu CBGD Cán bộ giảng dạy CBQL-GD Cán bộ quản lý - giáo dục CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CNTT Công nghệ Thông tin CN Công nghệ CSVC sở vật chất DH Dạy học ĐCN Đa chức năng ĐPT Đa phơng tiện ĐT Đào tạo GV Giáo viên GD Giáo dục GDCT Giáo dục chính trị GDTH Giáo dục Tiểu học GD-ĐT Giáo dục và đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GDTC Giáo dục Thể chất HS HS-SV Học sinh Học sinh - sinh viên KT-XH Kinh tế - xã hội KH-TC Kế hoạch Tài chính K.THPT Khối Trung học Phổ thông PĐT Phòng đào tạo PPDH Phơng pháp dạy học PTKTDH Phơng tiện kỹ thuật dạy học QL Quản lý QP Quốc phòng SĐH Sau đại học TBDH Thiết bị dạy học CTCT&HS-SV Công tác chính trị và học sinh - sinh viên KĐCL-TTGD Kiểm định chất lợng và Thanh tra giáo dục TB Thiết bị TKB Thời khoá biểu TTGDTX Trung tâm Giáo dục Thờng xuyên TTTTTL-TV Trung tâm Thông tin T liệu và Th viện Mục lục Lời cảm ơn Danh mục các ký hiệu viết tắt trong luận văn Mở đầu .1 Chơng 1: sở lý luận về vấn đề nghiên cứu .6 1.1. Tổng quan của vấn đề nghiên cứu 6 1.2. Một số khái niệm bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu 6 1.3. sở vật chất và thiết bị dạy học trong giáo dục đào tạo 10 1.4. Quản sở vật chất và thiết bị dạy học trong giáo dục đào tạo .12 1.5. Chất lợng và chất lợng đào tạo 14 Chơng 2: Thực trạng sở vật chất và công tác quản sở vật chất trờng Đại học Vinh 15 2.1. Những thông tin bản về trờng Đại học Vinh 15 2.2. cấu đội ngũ và quy mô đào tạo của trờng Đại học Vinh 17 2.3. Thực trạng sở vật chất và công tác quản sở vật chất trờng Đại học Vinh .21 Chơng 3: Một số giải pháp quản sở vật chất góp phần nâng cao chất lợng đào tạo trờng Đại học Vinh .51 3.1. sở xác định các giải pháp quản .51 3.2. Một số giải pháp quản sở vật chất góp phần nâng cao chất lợng đào tạo trờng Đại học Vinh 54 Kết luận và kiến nghị .70 Danh mục tài liệu tham khảo .74 Phụ lục 77 Mở đầu I. Lý do chọn đề tài 1.1. Sự nghiệp CNH - HĐH đất nớc đặt ra cho giáo dục đại học yêu cầu đổi mới bản và toàn diện các lĩnh vực hoạt động của các trờng đại học. Việc đổi mới bản và toàn diện các hoạt động của nhà trờng nhằm mục đích nâng cao chất lợng và hiệu quả đào tạo. Một trong những yếu tố đảm bảo chất lợng giáo dục đại học sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nớc đã thu đợc những thắng lợi đáng kể trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Cùng với sự thay đổi căn bản đó, giáo dục đào tạo cũng đã đạt đợc những thành tựu quan trọng. Luật Giáo dục sửa đổi đã đợc Quốc hội thông qua. Đảng, Nhà nớc và toàn xã hội ngày càng quan tâm hơn đến sự nghiệp giáo dục đào tạo; giáo dục đào tạo đợc coi là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nớc và của toàn dân. 1.2. Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế về giáo dục đại học, trờng Đại học Vinh cũng nh các trờng đại học khác đã đổi mới nội dung chơng trình, ph- ơng pháp và quy trình đào tạo, tăng dần quy mô tuyển sinh, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Nhà trờng đã chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý theo hớng chuẩn hóa, đồng bộ hóa, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm tạo thêm động lực trong dạy và học, đồng thời huy động mọi nguồn lực để năng cấp sở vật chất phục vụ dạy và học, cải thiện môi trờng đào tạo. 1.3. Từ năm học 2001 đến nay, trờng Đại học Vinh khẳng định hớng phát triển trong giai đoạn mới là Giữ vững chất lợng đào tạo các ngành s phạm, tranh thủ mọi điêù kiện để đa dạng hóa loại hình đào tạo, quyết tâm đa trờng Đại học Vinh trở thành trung tâm văn hóa, khoa học của các tỉnh Bắc miền Trung. Đây 6 giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Trờng đã đạt đợc nhiều kết quả to lớn và quan trọng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cấu ngành nghề và quy mô đào tạo, đã tạo nên vị thế vững vàng của một trờng đại học đa ngành thuộc khu vực Bắc miền Trung. 1.4. Nghị quyết hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Trờng Đại học Vinh (khóa XXVII) về nhiệm vụ đổi mới phơng pháp dạy học nhằm quán triệt, triển khai kết luận của hội nghị trung ơng 6 (Khóa IX) đã khẳng định đổi mới phơng pháp dạy- học nh là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lợng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới của nhà trờng. Nhà trờng đã chú trọng hơn trong việc đầu t nâng cấp và tăng cờng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập. 1.5. Việc đánh giá chất lợng giáo dục Đại học đã đợc Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt thành một yêu cầu cấp bách và nhiệm vụ lâu dài đối với hệ thống giáo dục Đại học quốc gia. Bộ trởng Bộ giáo dục đào tạo đã ký quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2004 về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm định chất lợng đào tạo của trờng Đại học và Hiệu trởng trờng Đại học Vinh đã ký quyết định số 2851/QĐ-KĐCL & TTGD ngày 27/12/2004 về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lợng Khoa đào tạo Đại học tại tr- ờng Đại học Vinh. Đó là những biện pháp quan trọng nhằm triển khai hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lợng giáo dục đại học tại trờng Đại học Vinh. Đối chiếu với các tiêu chuẩn về kiểm định chất lợng giáo dục Đại học, trong thời gian qua Nhà trờng đã nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thiếu thốn để phát huy hiệu quả sử dụng sở vật chất. Tuy nhiên, công tác quản sở vật chất, trang thiết bị còn một số bất cập, nh: Cha lập đợc kế hoạch sử dụng dài hạn mang tầm chiến lợc; kế hoạch ngắn hạn theo tháng, quý thiếu căn cứ, còn mang tính chất phục vụ nhu cầu đột xuất; tổ chức thực hiện cha đồng bộ, chỉ đạo cha kiên quyết .; khâu kiểm tra cha đợc thờng xuyên và cha những biện pháp xử lý kịp thời sau kiểm tra. Việc sử dụng trang thiết bị dạy học vào quá trình dạy 7 học còn hạn chế, thiết bị xuống cấp và hỏng hóc nhiều nhng công việc duy tu bảo dỡng cha theo đúng định kỳ. Bởi vậy, trong công tác quản sở vật chất và trang thiết bị dạy học cần những giải pháp hữu hiệu nhằm khai thác một cách hiệu quả nhất. 1.6. Trờng Đại học Vinh đang từng bớc tiếp nhận trang thiết bị của nhiều dự án quốc gia. Theo kế hoạch đầu t của những dự án này, chủng loại và số lợng trang thiết bị sẽ tăng gấp nhiều lần so với hiện nay. Để đáp ứng với mục tiêu đào tạo, trờng cần cải tiến công tác quản lý, tổ chức khai thác hợp lý CSVC nhằm nâng cao chất lợng dạy và học. Với những lý do nh đã trình bày, chúng tôi chọn đề tài Một số giải pháp quản sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lợng đào tạo trờng Đại học Vinh. II. Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu các vấn đề tính lý luận về quản lý, đặc biệt là quản lý trờng học, kết hợp với việc đúc kết những bài học kinh nghiệm về công tác quản sở vật chất trờng Đại học Vinh trong những năm qua từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu cải tiến công tác quản sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lợng đào tạo tại trờng Đại học Vinh. III. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tợng nghiên cứu Các giải pháp cải tiến công tác quản lý và khai thác sử dụng sở vật chất nhằm nâng cao chất lợng đào tạo tại trờng Đại học Vinh. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Công tác quản sở vật chất tại trờng Đại học Vinh 8 - Nghiên cứu công tác quản sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập lý thuyết tại các phòng học, phòng học đa chức năng của nhà tr- ờng. - Sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong trờng nhằm tăng cờng hiệu quả phục vụ đào tạo. IV. Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng các giải pháp quản lý và khai thác, sử dụng sở vật chất phù hợp, hiệu quả thì sẽ góp phần nâng cao chất lợng đào tạo trờng Đại học Vinh. V. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Tìm hiểu sở lý luận về khoa học quản lý, quản lý trờng học, quản lý CSVC phục vụ hoạt động đào tạo. 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng sở vật chất và công tác quản lý trang thiết bị phục vụ dạy và học (đánh giá thực trạng sử dụng quản lý phòng học, phòng học đa chức năng) trờng Đại học Vinh. 5.3. Đề xuất một số giải pháp cải tiến công tác quản sở vật chất và phát triển phòng học đa chức năng tại trờng Đại học Vinh. VI. Phơng pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm các phơng pháp nghiên cứu lý luận. 6.1.1. Nghiên cứu lý luận về quản sở vật chất và thiết bị. 6.1.2. Nghiên cứu tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ và các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài: Chất lợng đào tạo, công tác quản sở vật chất. 6.2. Nhóm các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn. 6.2.1. Khảo sát đánh giá sở vật chất, công tác quản lý thiết bị dạy học tại các phòng học đa chức năng. - Phơng pháp phỏng vấn trò chuyện. 9 - Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm. 6.2.2. Phơng pháp hỗ trợ khác: - Phơng pháp chuyên gia. - Phơng pháp thống kê phân tích và tổng hợp số liệu. Vii. ý nghĩa của việc nghiên cứu 7.1. ý nghĩa lý luận: Đề tài nghiên cứu góp phần làm rõ thêm khái niệm sở vật chất phục vụ cho dạy học, nhấn mạnh vai trò của sở vật chất trong việc nâng cao chất lợng đào tạo. 7.2. ý nghĩa thực tiễn: Đề tài nhằm góp phần khắc phục những bất cập giữa quy mô và công tác quản sở vật chất bằng một số giải pháp cụ thể, phù hợp và là vấn đề cấp thiết của trờng Đại học Vinh hiện nay. 10 . số giải pháp quản lý cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lợng đào tạo ở trờng Đại học Vinh. 51 3.1. Cơ sở xác định các giải pháp quản lý .51. thức để hoàn thiện đề tài: Một số những giải pháp quản lý cơ sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lợng đào tạo ở trờng Đại học Vinh. Xin chân thành cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lí cơ sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học vinh , Một số giải pháp quản lí cơ sở vật chất nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học vinh

Từ khóa liên quan