Phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động ở trường trung cấp xây dựng thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

125 931 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 14:02

BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ ĐÌNH HIẾU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍCH ỨNG VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC VINH, NĂM 2011 1 LỜI CẢM ƠN Sau ba năm học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Vinh, đến nay Luận văn Thạc Quản lý Giáo dục với đề tài “Phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa” đã cơ bản hoàn thành. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh, khoa Sau Đại học, xin cảm ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ chúng tôi suốt quá trình học tập, nghiên cứu vừa qua. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn Tốt nghiệp này. Tôi xin cảm ơn Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Xây dựng Việt Nam-VINACONEX; Ban giám hiệu, các phòng ban trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa đã tạo điều kiện về vật chất, thời gian và động viên tinh thần để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp, các bạn học viên lớp Cao học K17 chuyên ngành Quản lý Giáo dục đã động viên khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập cũng như để hoàn thành Luận văn này. Thông qua những nội dung học tập được trường với sự giảng dạy nhiệt tình và tâm huyết của các thầy cô giáo đã giảng dạy hướng dẫn tôi nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp đã giúp tôi nâng cao kiến thức để có thể hoàn thiện đề tài. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Vinh, tháng 12 năm 2011 2 Tác giả: Vũ Đình Hiếu MỤC LỤC PHẦN I. MỞ ĐẦU .1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4. Giả thiết khoa học .4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .4 6. Phương pháp nghiên cứu 5 7. Những đóng góp của luận văn 5 8. Cấu trúc luận văn 6 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7 Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .7 1.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .7 1.1.2. Đào tạo nghề trên thế giới 9 1.1.3. Đào tạo nghề Việt Nam 12 1.1.4. Một số loại chương trình đào tạo nghề 16 1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 24 1.2.1. Khái niệm về chương trình đào tạo 24 1.2.2. Chương trình đào tạo nghề .26 1.2.3. Kế hoạch đào tạo nghề .28 1.2.4. Mô hình tổ chức đào tạo .31 1.3. Một số vấn đề phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động 33 1.3.1. Khái niệm chung về phát triển .33 1.3.2. Phát triển chương trình đào tạo 33 1.3.3. Giáo dục đào tạo nghề với sự nghiệp phát triển Kinh tế – Xã hội 35 3 1.3.4. Tầm quan trọng của phát triển chương trình đào tạo nghề trong quản lý giáo dục nghề nghiệp .39 Kết luận chương 1 41 Chương 2. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG THANH HÓA 42 2.1. Điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa .42 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 42 2.1.2. Đặc điểm Kinh tế Xã hội .44 2.1.3. Thuận lợi, khó khăn và những ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của nhà trường .46 2.2. Tổng quan về Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa 47 2.2.1. Quá trình thành lập và phát triển .47 2.2.2. Chức năng nhiệm vụ 49 2.2.3. Cơ cấu tổ chức .51 2.2.4. Cơ sở vật chất của Nhà trường .52 2.2.5. Về đội ngũ giáo viên của Nhà trường .53 2.2.6. Quy mô đào tạo hiện tại 56 2.2.7. Định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới 58 2.3. Thực trạng chương trình đào tạo nghề Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa .59 2.3.1. Các ngành nghề và loại hình đào tạo .60 2.3.2. Chương trình khung .61 2.3.3. Kế hoạch đào tạo nghề .64 2.4. Thực trạng phát triển chương trình đào tạo nghề Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa .68 2.4.1. Khảo sát chất lượng đào tạo nghề 68 2.4.2. Nhận xét chung 77 2.5. Nguyên nhân của thực trạng 80 2.5.1. Những điểm mạnh 80 4 2.5.2. Những điểm yếu .81 Kết luận chương 2 83 Chương 3. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍCH ỨNG VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG THANH HÓA .84 3.1. Quan điểm phát triển chương trình đào tạo 84 3.1.1. Quan điểm tiếp cận .84 3.1.2. Lý do lựa chọn 86 3.2. Phát triển chương trình đào tạo .86 3.2.1. Nguyên tắc 86 3.2.2. Quy trình xây dựng chương trình .87 3.2.3. Xác định nhu cầu đào tạo 87 3.2.4. Phân tích nghề 88 3.2.5. Thiết kế chương trình .95 3.2.6. Biên soạn giáo trình, tài liệu 104 3.2.7. Thăm dò tính cấp thiết và khả thi của chương trình .106 3.3. Phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động, thuận loại và khó khăn .107 3.3.1. Thuận lợi 107 3.3.2. Khó khăn 108 Kết luận chương 3 109 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 1. Kết luận 110 2. Kiến nghị 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC .115 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Đọc là DACUM Phát triển chương trình đào tạo CTĐT Chương trình đào tạo GD&ĐT Giáo dụcđào tạo LĐTB&XH Lao động thuơng binh và xã hội MĐNLTH Tích hợp modul năng lực thực hiện MĐNLTH-MH Tích hợp modul năng lực thực hiện và môn học NXB Nhà xuất bản UBND Ủy ban nhân dân MN Mầm non TH Tiểu học THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TTGDTX Trung tâm giáo dục thường xuyên CĐ Cao đẳng ĐH Đại học CNH-HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa KT-XH Kinh tế - Xã hội KH-KT Khoa học - Kỹ thuật VH-XH Văn hóa xã hội TCCN Trung cấp chuyên nghiệp CĐN Cao đẳng nghề TCN Trung cấp nghề SCN Sơ cấp nghề CBCNV Cán bộ công nhân viên PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Lý do khách quan Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc, là động lực phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò của GD - ĐT. 6 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đặt ra mục tiêu 5 năm 2011 đến 2015 là: " Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại " .[20] Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XI cũng khẳng định: "Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dụcđào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức .”. Phát huy trí tuệ và tay nghề của người lao động trong thời kỳ đổi mới là khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2010 - 2020. Bảo đảm đi tắt - đón đầu, tránh nguy cơ tụt hậu về kỹ thuật, rút ngắn được khoảng cách về sự phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội đã định hướng cho giáo dụcđào tạo: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”; "Tiếp tục nâng cao giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục"; "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội" .[20] Thực hiện chủ trương của Đảng, đào tạo nghề là bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực trong công việc đổi mới và đạt được những kết quả đáng kể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, đào tạo nghề đang đứng trước 7 những thách thức và bộc lộ những hạn chế nhất định. Năng lực đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu về nguồn lực của nền công nghiệp sản xuất hiện đại cả về số lượng và chất lượng. Quy mô đào tạo nghề hiện nay trình độ, thiết bị, đào tạo lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Đào tạo chưa gắn với sử dụng, tình trạng thất nghiệp có xu hướng gia tăng và đào tạo ra không được sử dụng làm lãng phí cho Nhà nước và xã hội. Mâu thuẫn giữa đào tạo nghề và sử dụng lao động của các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết. Nhiều nước trên thế giới và khu vực đã tiến hành đổi mới đào tạo nghề một cách toàn diện để giải quyết mâu thuẫn trên. Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực đào tạo nghề nhưng vẫn chưa đồng bộ, hoàn thiện và khả thi, chưa được áp dụng vào các cơ sở dạy nghề. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu về đào tạo nghề và đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đào tạo và làm cho quá trình đào tạo nghề gắn với yêu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp. Trước yêu cầu của sự phát triển chung, để đào tạo được nguồn nhân lực tại chỗ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh Thanh Hóa xác định cần tập trung đào tạo các ngành nghề mũi nhọn đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và yêu cầu của thị trường lao động. Thực tế cho thấy, đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu lao động và khi người lao động sau đào tạo có việc làm ngay sẽ tạo ra động lực để thu hút các doanh nghiệp, các công ty tham gia vào công tác đào tạo nghề, góp phần tạo ra lực lượng lao động có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường và nhu cầu phát triển chung của tỉnh. 1.2. Lý do chủ quan 8 Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1378 ngày 6/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Thành lập trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa thuộc Tổng công ty VINACONEX Chuyển từ đào tạo công nhân kỹ thuật lên đào tạo trung cấp chuyên nghiệp(TCCN) song song với đào tạo trung cấp nghề(TCN) nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các công ty thành viên thuộc Tổng công ty VINACONEX. Từ khi thành lập VINACONEX đã xác định mục tiêu của mình là “Không ngừng mở rộng, không ngừng vươn xa” để trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Nhận thức được vị trí, vai trò của chương trình đào tạo nghề là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo nghề của nhà trường, góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Tổng Công ty cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá trong những năm qua đã đầu tư, tổ chức xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo nghề của Nhà trường. Tuy nhiên với yêu cầu đổi mới sự nghiệp đào tạo đang đặt ra cho nhà trường nhiều thách thức mới. Chương trình đào tạo còn nhiều bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ của công tác đào tạo TCCN và TCN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Với những lý do đã trình bày trên tôi chọn đề tài: “Phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá” để đào tạo nghề thực sự gắn liền với sử dụng lao động là hướng nghiên cứu chính của tôi. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 9 3.1. Khách thể nghiên cứu Vấn đề phát triển chương trình Đào tạo nghề thích ứng với thị trường Lao động. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Phát triển chương trình Đào tạo nghề thích ứng với thị trường Lao động Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa. 3.3. Phạm vi nghiên cứu Đổi mới, hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo nghề Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá. 4. Giả thiết khoa học Nếu đề xuất được giải pháp có tính hệ thống, khoa học và khả thi để phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động tại Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa, học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều khả năng tìm kiếm việc làm, mau chóng thích ứng được với công việc chuyên môn được giao, có điều kiện thuận lợi để tiếp tục nâng cao tay nghề. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài 5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của đề tài 5.3. Đề xuất giải pháp phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động tại trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá 6. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng các nhóm phương pháp sau: 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Tổng hợp, phân tích, khái quát hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài thông qua nghiên cứu các văn kiện Nghị quyết của Đảng, của Nhà 10 . triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động ở trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa. Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa là trường. văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục với đề tài Phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động ở trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động ở trường trung cấp xây dựng thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Phát triển chương trình đào tạo nghề thích ứng với thị trường lao động ở trường trung cấp xây dựng thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan