Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học ở trường đại học kinh doanh & công nghệ hàn nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

38 1,259 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:24

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học Vinh Trần đình bích MT S GII PHP NNG CAO CHT LNG QUN Lí HOT NG DY HC TRNG I HC KINH DOANH & CễNG NGH H NI luận văn thạc quản giáo dục VINH - 2011 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đâycông trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Đình Bích 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH,HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CBQL Cán bộ quản ĐH Đại học NCKH Nghiên cứu khoa học GV Giảng viên GD & ĐT Giáo dục và đào tạo SV Sinh viên PPDH Phương pháp dạy học 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………… 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐẠI HỌC 7 1.1. Chất lượng công tác quản hoạt động dạyhọc theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo - những vấn đề luận và thực tiễn 7 1.2. Chất lượng công tác quản hoạt động dạyhọc theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo - quan niệm, tiêu chí đánh giá 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN HOẠT NG D Y H C TR NG I H C KINH DOANH VÀĐỘ Ạ ƯỜ ĐẠ CÔNG NGH HÀ N I – NGUYÊN NHÂN VÀ KINHỆ NGHI MỆ 27 2.1. Tổng quan về cơ cấu tổ chức quản của trường đại học Kinh doanhCông nghệNội . 27 2.2. Thực trạng chất lượng công tác quản hoạt động dạyhọc trường đại học Kinh doanhCông nghệNội 33 2.3. Nguyên nhân và kinh nghiệm về chất lượng công tác quản hoạt động dạyhọc trường đại học Kinh doanhCông nghệNội 46 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANHCÔNG NGHỆNỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 51 3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng công tác quản hoạt động dạyhọc theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo trường đại học Kinh doanhCông nghệNội trong giai đoạn hiện nay . 51 3.2 Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác quản hoạt động dạyhọc theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo trường đại học Kinh doanhCông nghệnội trong giai đoạn hiện nay . 54 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78 4 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Nhân loại đang bước từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin với những biến đổi cực kỳ nhanh chóng cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ. Kinh tế thế giới đang chuyển dần sang nền kinh tế tri thức với hàm lượng tri thức cao và có vai trò quyết định trong các sản phẩm. Để đáp ứng sự phát triển của kinh tế tri thức, của xã hội thông tin trên phạm vi toàn cầu, cách mạng về "học tập" trở thành một tất yếu khách quan mở đường cho cách mạng tri thức của thời đại. Trong xu thế đó, mục đích giáo dục chung của các quốc gia trên thế giới không chỉ dừng lại việc truyền thụ cho học sinh, sinh viên những kiến thức, kỹ năng loài người đã tích lũy được trước đây mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho họ năng lực sáng tạo ra những tri thức mới, phương pháp mới, cách giải quyết vấn đề mới. Đặc biệt là người học phải đạt tới trình độ: học để biết, học để làm, học để phát triển. Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, ngay từ khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, do đó xác định Giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước ta không ngừng quan tâm và coi trọng đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước, với quan điểm chỉ đạo “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, "Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự tu dưỡng, tự tạo việc làm. 5 Tăng cường giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước và các địa phương, vùng, miền". Trải qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, cho đến nay, nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển. Khoảng cách về trình độ kinh tế, khoa họccông nghệ giữa nước ta với các nước phát triển trên thế giới, kể cả một số nước trong khu vực, có xu hướng ngày càng mở rộng thêm, mà một nguyên nhân quan trọng là do sự yếu kém, bất cập và tụt hậu của giáo dục và đào tạo đang trở thành lực cản đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Để thu hẹp nhanh khoảng cách giữa Việt Nam và các nước phát triển trên thế giới thì giáo dục nước ta phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể, nhà trường phải đào tạo những mẫu người lao động mới có khả năng đánh giá, nhận xét nêu vấn đề và biết vận dụng thuyết đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn người lao động, đồng thời cũng phải biết luôn đổi mới kiến thức và năng lực của mình cho phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Thực tiễn cho thấy nền giáo dục nước ta đã và đang có những cải cách to lớn chú trọng đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa và nhất là đổi mới phương pháp (cách dạy, cách học). Trong nh ng n mữ ă g n đây, xu h ng ch đ o trong s đ i m i quá trình d yầ ướ ủ ạ ự ạ h c, nâng cao ch t l ng GD – T, v m t quan đi m, đ nhọ ấ ượ Đ ề ặ ể ị h ng là chuy n sang quan đi m d y h c tích c c (hay cònướ ể ể ạ ự g i là d y h c l y ng i h c làm trung tâm) mà ý t ng c t lõiọ ạ ấ ườ ưở là ng i h c ph i tích c c, ch đ ng, t ch , sáng t o trongườ ả ự ủ ự ủ ạ quá trình h c t p. H i ngh l n th 2 Ban Ch p Hành TW ngọ ậ ị ầ ứ ấ Đả C ng S n Vi t Nam khóa VIII c ng đã xác đ nh: “ i m i m nhộ ả ệ ũ ị Đổ ạ 6 m ph ng pháp giáo d c và đào t o, kh c ph c l i truy nẽ ươ ụ ạ ắ ụ ề th m t chi u, rèn luy n n p t duy sáng t o c a ng i h c.ụ ề ệ ế ư ạ ủ ườ T ng b c áp d ng các ph ng pháp tiên ti n và ph ng ti nừ ướ ụ ươ ế ươ ệ hi n đ i vào quá trình d y h c, đ m b o đi u ki n và th i gianệ ạ ạ ả ả ề ệ t h c, t nghiên c u cho h c sinh, nh t là sinh viên H”. ự ự ứ ấ Đ Cũng như vậy, trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 đã nhấn mạnh: "đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục, chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức, dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống có tư duy phân tích tổng hợp; phát triển năng lực của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động tích cực của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập .". Điều này đòi hỏi phải thay đổi tư duy kịp thời, từ cách nhìn, tầm nhìn đến những yêu cầu rất cao về sự thích nghi. Trường ĐH Kinh doanhcông nghệNội có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, cử nhân và sau ĐH theo phương châm đào tạo các nhà kinh tế thực hành và các nhà kỹ thuật - công nghệ, với quy mô trung bình khoảng 3.000 – 3.500 sinh viên/năm. Nhà trường đã góp phần tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một đội ngũ cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp - những “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trong công tác đào tạo của nhà trường, quan điểm “lấy người học làm trung tâm” vẫn chưa được chú trọng đúng mức; trong giảng dạy, hiện tượng “thầy giảng, trò ghi” vẫn còn phổ biến. Sự quan tâm đầu tư của đội ngũ nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ thực tiễn dạyhọc nhà trường và nhu cầu của xã hội trong tình hình mới hiện nay đòi hỏi các trường ĐH cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao có tri thức, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, năng 7 động và sáng tạo trong công việc, do đó vấn đề đặt ra là cần phải nâng cao chất lượng quản hoạt động dạyhọc của giảng viên và sinh viên trường ĐH Kinh doanhcông nghệNội theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo là nhiệm vụ cấp bách và có tính thực tiễn cao. Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản hoạt động dạy học trường ĐH Kinh doanhCông nghệ Hà Nội” làm Luận văn tốt nghiệp thạc Quản giáo dục của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 2.1 Mục đích nghiên cứu của luận văn Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản hoạt động dạyhọc theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo trường ĐH Kinh doanh & Công nghệNội trong giai đoạn hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn Để đạt được mục đích trên, Luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu quan niệm, vai trò, vị trí, đặc điểm và hoạt động quản hoạt động dạy học theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo. - Phân tích thực trạng hoạt động quản dạy học trường ĐH Kinh doanhCông nghệ Hà Nội. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản hoạt động dạyhọc theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo trường ĐH Kinh doanhCông nghệ Hà Nội. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu của luận văn Khách thể nghiên cứu là hoạt động dạy học trường ĐH Kinh doanhCông nghệ Hà Nội. 8 Đối tượng nghiên cứu là các giải pháp nâng cao chất lượng quản hoạt động dạy học ĐH kinh doanh & Công nghệNội 4. Giả thuyết khoa học. Nếu áp dụng hợp các giải pháp nâng cao chất lượng quản hoạt động dạy học do tác giả đề xuất thì trường ĐH KD&CN HN sẽ nâng cao được tính tích cực, năng động sáng tạo trong hoạt động dạy học 5. Phạm vi và thời gian nghiên cứu của Luận văn. - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động dạyhọc của đội ngũ giảng viên và sinh viên chính quy của trường ĐH Kinh doanhCông nghệNội - Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ năm 2005 đến nay (từ khi hoàn thành hệ thống giảng đường chính). 6. Cơ sở luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 6.1. Cơ sở luận Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng những nguyên cơ bản trong quản giáo dục bậc ĐH, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng ta về công tác giáo dục và đào tạo và thuyết của hoạt động dạyhọc theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo. 6.2. Cơ sở thực tiễn Luận văn dựa trên cơ sở thực tiễn của công tác quản hoạt động dạyhọc của giảng viên và sinh viên trường ĐH Kinh doanhCông nghệNội từ khi hoàn thành hệ thống giảng đường chính đến nay (2005 - 2010); Mục tiêu phát triển đào tạo của Trường tầm nhìn 2020; các tham luận khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực; báo cáo về việc áp dụng công nghệ vào giảng dạyhọc tập. Đồng thời tác giả cũng tham khảo một số luận án, luận văn, các bài viết và tài liệu có liên quan đến nội dung của Luận văn. 9 6.3. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp nghiên cứu như phân tích hệ thống, tổng hợp, thống kê, so sánh, tổng kết thực tiễn, điều tra xã hội học. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương, 7 tiết. 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học ở trường đại học kinh doanh & công nghệ hàn nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học ở trường đại học kinh doanh & công nghệ hàn nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn