Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung cấp nghề kỹ nghệ thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

115 2,455 5
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:16

BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THẢO MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ NGHỆ THANH HOÁ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN GIA CẦU VINH - 2011 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài “Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” [2, 158]. Trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho nhân dân ta, đất nước ta không chỉ một nền độc lập bền vững, một cuộc sống tự do, hạnh phúc mà còn cả những tư tưởng vĩ đại, một tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Người đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ. Tại đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2 (07/02/1958), Người đã từng nói: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang. Vì vậy, phải tự giác, tự nguyện cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức giống như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa…”. Đến khi viết Di chúc, Người vẫn dành một phần quan trọng để bàn về vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên và yêu cầu: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa 2 “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết [20, 36-37]. Hơn 20 năm kể từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại những thành tựu to lớn, mở rộng quan hệ quốc tế cả về chính trị lẫn kinh tế, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (04/2001) tiếp tục nhấn mạnh 4 nguy cơ, trong đó có nguy cơ: “Tình trạng tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và giảm niềm tin trong nhân dân” [14, 15]. Thực tế cho thấy, nền kinh tế thị trường vẫn đang có ảnh hưởng sâu sắc cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và hệ thống các giá trị, quy phạm đạo đức nói riêng, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức. Điều đáng lo ngại là các tệ nạn xã hội đã xâm nhập vào trường học làm cho một bộ phận học sinh chậm tiến bộ, khó giáo dục, thậm chí hư hỏng, phạm pháp . Trước tình hình đó, việc tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh càng trở nên cấp thiết. Từ nhận thức giáo dục đạo đức là nhân tố nâng cao giáo dục toàn diện, Chỉ thị số 22/2005/CT - BGD & ĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ngày 29 tháng 07 năm 2005 có đoạn: “Triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2005 và giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010, tạo bước chuyển biến cơ bản về quản giáo dụcnâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước…” và Hướng dẫn số 6744/BGD & ĐT ngày 04 tháng 08 năm 2005 chỉ rõ: “Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục chính trị tư tuởng, đạo đức cho học sinh…”. Đồng thời, Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát động và triển khai rộng rãi cuộc vận 3 động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ ngày 03/02/2007 đến hết nhiệm kì khoá X. Sau hơn 2 năm thực hiện, nội dung và ý nghĩa của cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng và hành động của các tầng lớp nhân dân. Trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá với quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, số lượng HS ngày càng tăng. Vị trí nhà trường lại nằm trong địa bàn trung tâm Thành phố Thanh Hoá, không tránh khỏi ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường nên vẫn còn một bộ phận học sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạo đức yếu kém. Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Chính trị, đội ngũ CBGV và HS nhà trường không chỉ tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đã thể hiện sự “học tập”, “làm theo” bằng những việc làm cụ thể bởi Bác; lời nói phải đi đôi với hành động, luận gắn liền với thực tiễn, nói để mà làm. Đây thực sự là một qúa trình lâu dài với nhiều khó khăn, thử thách; đòi hỏi phải có các biện pháp quản giáo dục đạo đức cho học sinh có hiệu quả hơn. Với những do khách quan và chủ quan trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Một số biê ̣ n pha ́ p quản nâng cao chất lượng gia ́ o du ̣ c đa ̣ o đư ́ c cho học sinh trươ ̀ ng Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá”. 2. Mục đích nghiên cứu Qua viê ̣ c nghiên cư ́ u ly ́ luâ ̣ n va ̀ khảo sát thư ̣ c trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá, luận văn đê ̀ xuâ ́ t như ̃ ng biê ̣ n pha ́ p quản gia ́ o du ̣ c đạo đức, go ́ p phâ ̀ n nâng cao châ ́ t lươ ̣ ng gia ́ o du ̣ c toa ̀ n diê ̣ n cho ho ̣ c sinh cu ̉ a nha ̀ trươ ̀ ng. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1.Khách thể nghiên cứu Công tác quản học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá 3.2. Đối tượng nghiên cứu 4 Một số biện pháp quản nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá 4. Giả thuyết khoa học Công tác giáo dục đạo đức học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá đã đạt được những kết quả đáng kể song giai đoạn hiện nay còn nhiều bất cập. Việc nghiên cứu đề xuất và thực hiện được một số biện pháp quản giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá phù hợp với thực tế của nhà trường thì kết quả giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng sẽ được nâng cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1: Nghiên cứu cơ sở luận của vấn đề quản công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá. 5.2: Khảo sát thực trạng các biện pháp quản nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá biện được nguyên nhân của các thực trạng đó. 5.3: Đề xuất một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh của trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá. 6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Đê ̀ ta ̀ i tập trung nghiên cứu một số biê ̣ n pha ́ p quản nâng cao chất lượng gia ́ o du ̣ c đa ̣ o đư ́ c học sinh trươ ̀ ng Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nho ́ m phương pha ́ p nghiên cư ́ u ly ́ luâ ̣ n: Phương pháp này dùng để nghiên cứu các văn bản tài liệu với các thao tác tư duy lôgíc như: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa ca ́ c tài liệu, văn bản, văn kiện . có nội dung liên quan đến đề tài để xây dựng các khái niệm công cụ và tổng quansở luận phù hợp với việc quản giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung cấp nghề trong giai đoạn hiện nay. 5 7.2. Nho ́ m phương pha ́ p nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp này dùng để nghiên cứu thực trạng quản giáo dục đạo đức cho học sinh trươ ̀ ng Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá. Từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp quản giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của nhà trường. Phương pháp này bao gồm: - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi; - Phương pha ́ p quan sát các hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường; - Phương pháp phỏng vấn; 7.3. Phương pháp xử số liệu: Dùng phương pháp toán thống kê, xử số liệu 8. Những đóng góp của đề tài: Dưới góc độ trường Trung cấp nghề lại mang đặc thù đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật các cấp trình độ Trung cấp, cấp nghề, bồi dưỡng thợ bậc caonâng cao dân trí cho cộng đồng dân cư trong tỉnh, thì đây là lần đầu tiên đề tài được thực hiện. Các biện pháp đề ra nếu được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, huy động được sức mạnh toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, có sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng nhà trường, gia đình và xã hội thì chắc chắn sẽ tạo dựng nên một môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho các thế hệ HS trong trường. Từ đó không chỉ áp dụng riêng trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh hoá mà có thể nhân rộng ra tất cả các trường Trung cấp nghề khác trên địa bàn tỉnh. 9. Cấu trúc của đề tài: Ngoài phần Mở đầu và Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo,phụ lục, nội dung của luận văn gồm có ba chương: Chương 1: Cở sở luận luận của đề tài Chương 2: Cơ sở thực tiễn của đề tài Chương 3: Một số biện pháp quản nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hoá. 6 Kết luận và kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục Chương 1 CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Với tư cách là một bộ phận của tri thức nhân loại, những tư tưởng đạo đức học đã xuất hiện hơn 20 thế kỷ trước đây trong tri thức Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. Nó được hoàn thiện và phát triển trên cơ sở các chế độ kinh tế – xã hội nối tiếp nhau từ thấp đến cao. Khổng Tử - nhà hiền triết thế kỷ VI trước công nguyên đã khuyên học trò của mình: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Ông mong muốn xã hội phát triển bình ổn, gia đình sống hạnh phúc, con người giữ được đạo lý. Để thực hiện những ý tưởng đó, ông đề ra nguyên tắc vua tôi, ông bà, cha mẹ, con cháu đều phải theo luật nước, phép nhà. Khổng Tử không phải là người đầu tiên bàn đến đạo đức nhưng công lao chính của ông là đã tổng kết được kinh nghiệm thực tiễn của đời sống xã hội, trên cơ sở đó xây dựng nên các học thuyết về đạo đức. Học thuyết này còn nặng về về tư tưởng Nho giáo và ý thức hệ phong kiến nhưng chứa đựng nhiều vấn đề đạo đức xã hội. Đó là ý thức đối với bản thân, với xã hội, cách ứng xử và hành vi của con người [26, 15]. 7 Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, học thuyết của đạo Phật do Thích Ca Mâu Ni sáng lập đã đề cập đến nhiều vấn đề đạo đức. Cái cốt lõi trong đạo đức Phật giáo là khuyên con người sống thiện, biết yêu thương nhau, tránh điều ác. Trong xã hội Hy Lạp La Mã cổ đại, đặc trưng cơ bản nhất về giáo dục con người được thông qua những truyền thuyết, sử thi, các di sản văn hoá .nhằm đề cao những giá trị đạo đức con người. Đó là nữ thần Atina đẹp như mặt trăng, đầy tình nhân ái đối với con người. Hình tượng thần Dớt (chúa tể) có tài - đức vẹn toàn. Iliát - Ôđixê là bản trường ca bất hủ, một biểu tượng cao đẹp về tính trung thực, lòng dũng cảm, sự trong sáng và cao thượng trong tình bạn, tình yêu. Tất cả những hình tượng đó đều là những phẩm giá đạo đức tốt đẹp của con người [26, 16]. Phương Đông, các học thuyết về đạo đức của người Trung Quốc cổ đại xuất hiện sớm, được biểu hiện trong quan niệm về đạođức của họ. Đạo đứcmột trong những phạm trù quan trọng nhất của triết học Trung Quốc cổ đại. “Đạo” là con đường, đường đi, về sau khái niệm “Đạo” được vận dụng trong triết học để chỉ con đường của tự nhiên. “Đạo” còn có nghĩa là đường sống của con người trong xã hội. Khái niệm “Đức” lần đầu xuất hiện trong “Kim văn” đời nhà Chu. “Đức” dùng để nói đến nhân đức, đức tính và nhìn chung, “Đức” là biểu hiện của đạo, là đạo nghĩa, là nguyên tắc luân lý. Khi bàn đến con người, C.Mác có một luận điểm khoa học rất tuyệt vời: Ông coi con người là một hệ thống những năng lực thể chấtnăng lực tinh thần. Theo cách hiểu của Mác, đạo đức của con người thuộc về những năng lực tinh thần và nhờ chúng mà những năng lực thể chất có định hướng phát triển đúng đắn. Chủ nghĩa Mác đã khẳng định rằng: "Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người có sự tồn tại quy luật đạo đức. Vì đạo đức được nảy sinh, tồn tại, phát triển như là một tất yếu" [26,17]. Đồng thời, chủ nghĩa Mác cũng khẳng định: "Cội nguồn của đạo đốc là từ lao động, từ những hoạt động 8 thực tiễn cải tạo tự nhiên, xã hội, sáng tạo ra những giá trị có ích cho con người, vì con người. Đó là quy luật sinh thành và phát triển của những quan hệ đạo đức xã hội" [26,17]. Về nguồn gốc của đạo đức, chủ nghĩa Mác - LêNin đã chỉ ra rằng, đạo đức không thể tách rời cuộc sống con người. Chính con người bằng hành động thực tế và quan hệ xã hội, đồng thời qua kinh nghiệm lịch sử của mình để xây dựng nên những tiêu chuẩn, giá trị của đạo đức. Như vậy, bản chất của đạo đức trước hết phải là sự phản ánh giá trị cao đẹp của đời sống con người trong mối tương quan giữa người và người, giữa cá nhân và xã hội. Các nhà khoa học, nhà quản giáo dục cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu nhiều đến GDĐĐ cho học sinh. GS.TS Phạm Minh Hạc trong cuốn “Phát triển con người toàn diện thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục đạo đức trong các trường học, củng cố ý tưởng giáo dục gia đình và cộng đồng, kết hợp chặt chẽ với giáo dục nhà trường trong việc giáo dục đạo đức cho con người, kết hợp chặt chẽ giáo dục đạo đức với việc thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp của các cơ quan thi hành pháp luật; tổ chức thống nhất các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào rèn luyện đạo đức, lối sống cho toàn dân, trước hết cho cán bộ đảng viên, cho thầy cô các trường học; xây dựng một cơ chế tổ chức và chỉ đạo thống nhất toàn xã hội về giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức cho mọi người” [21, 171-176]. GS.TS Đặng Vũ Hoạt - tác giả cuốn “Những vấn đề giáo dục học” nghiên cứu vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong quá trình GDĐĐ và đưa ra một số định hướng trong việc đổi mới nội dung và cải tiến phương pháp GDĐĐ cho học sinh trường THPT . 9 PGS.TS Phạm Khắc Chương, trường đại học Sư phạm Hà Nội nghiên cứu một số vấn đề GDĐD trường THPT, trong đó có cuốn “Rèn luyện ý thức công dân”. Nhìn chung, các tác giả đã xác định nội dung, định hướng giá trị và các biện pháp GDĐĐ cho học sinh. Tuy nhiên, hiện nay chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu về các biện pháp quản công tác GDĐĐ cho học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hóa. Vì vậy, đề tài này góp phần đưa ra các biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng GDĐĐ cho học sinh trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hóa. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1. Đạo đứcgiáo dục đạo đức. 1.2.1.1. Đạo đức Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng Latinh là mois– lề thói, một phương thức điều chỉnh hành vi con người. Đức đạo đòi hỏi các cá nhân phải chuyển hoá những đòi hỏi của xã hội và những biểu hiện của chúng thành nhu cầu, mục đích và hứng thú hoạt động của mình. Biểu hiện của sự chuyển hoá này là hành vi cá nhân tuân theo những ngăn cấm, những khuyến khích, những chuẩn mực phù hợp với đòi hỏi của xã hội .Do vậy, sự điều chỉnh đạo đức mang tính tự nguyện và xét về bản chất, đạo đức là sự lựa chọn của con người. Đạo đứcmột hiện tượng lịch sử và xét cho cùng, là sự phản ánh của các mối quan hệ xã hội. Có đạo đức của xã hội nguyên thuỷ, đạo đức của chế độ chủ nô, đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản, đạo đức cộng sản. Trong xã hội có giai cấp, đạo đức có tính giai cấp. Đồng thời, đạo đức cũng có tính kế thừa nhất định, phản ánh “Những luật lệ đơn giản và cơ bản của bất kì cộng đồng nào” (Lê Nin). Đó là những yêu cầu đạo đức liên quan đến những hình 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung cấp nghề kỹ nghệ thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục , Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung cấp nghề kỹ nghệ thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn