Một số giải pháp quản lý công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học nông lâm bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

117 2,401 19
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 09:24

LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc, cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới Ban Giám Hiệu trường Đại học NôngLâm Bắc Giang, nơi đã cho phép tôi được đi học, luôn ủng hộ và tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần trong thời gian học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, Phòng đào tạo, Khoa sau đại học, các Thầy giáo, Cô giáotrường Đại học Vinh đã quản lý, giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập. Tôi xin bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS. Nguyễn Thị Hường, Người đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ và hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn bè, đồng nghiệp và các em sinh viên, bạn đọc, đã cùng chung sức đóng góp ý kiến, giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình học tập, thực hiện nghiên cứu luận văn. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, bản thân tôi đã có nhiều cố gắng, song trong luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm luận văn, các Thầy giáo, Cô giáo và các Bạn đồng nghiệp để nội dung nghiên cứu của đề tài hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!. Vinh, tháng 12 năm 2011 Tác giả luận văn VŨ QUANG TRUNG i MỤC LỤC MỤC LỤC .II MỞ ĐẦU 1 1. do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3 3.1. Khách thể nghiên cứu: .3 3.2. Đối tượng nghiên cứu: 3 4. Giả thuyết khoa học .3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .3 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu .4 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận .4 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4 7.3. Phương pháp thống kê toán học .4 8. Dự kiến cấu trúc luận văn .4 CHƯƠNG 1 5 CƠ SỞLUẬN CỦA CÁC GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠISỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 5 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5 1.2 Một số khái niệm cơ bản 7 1.2.1 Quản .7 1.2.2 Đào tạo 9 1.2.3 Tín chỉ .10 1.2.4 Giải pháp .11 1.2.5 Giải pháp quảnđào tạo theo hệ thống tín chỉ 11 1.3 Một số vấn đề về đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học .11 1.3.1 Đặc điểm của đào tạo theo hệ thống tín chỉ .11 1.3.2 Ưu điểm của đào tạo theo hệ thống tín chỉ 12 1.3.3 Tính tất yếu của việc triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học 16 1.4 Quản công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ 23 1.4.1 Mục tiêu của quản công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ 23 1.4.2 Nội dung quản công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ .24 1.4.3 Phương thức quản công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ 27 1.5 Cơ sở pháp về quản công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ 31 1.5.1 Quá trình tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chí ở Việt nam .31 1.5.2 Chỉ đạo của Bộ Giáo dụcĐào tạo về tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ .32 Kết luận chương 1 34 CHƯƠNG 2 35 ii THỰC TRẠNG QUẢN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNGLÂM BẮC GIANG .35 2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển trường Đại học NôngLâm Bắc Giang 35 2.1.1 lược về lịch sử hình thành và phát triển .35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo của nhà trường 35 2.1.3 Về cơ cấu tổ chức công tác đào tạo 36 2.1.4 Quy mô đào tạo của nhà trường 38 2.1.5 Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 38 2.2 Thực trạng quản công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông -Lâm Bắc Giang .40 2.2.1 Thực trạng công tác tuyên truyền, tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên về đào tạo theo hệ thống tín chỉ .41 2.2.2 Thực trạng quản chương trình và kế hoạch đào tạo .43 2.2.3 Thực trạng phương pháp dạy học theo yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ .50 2.2.4. Thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho đào tạo theo hệ thống tín chỉ 56 2.2.5 Thực trạng công tác quản HS - SV .60 2.3 Nhận xét về thực trạng .70 2.3.1 Mặt mạnh 70 2.3.2 Những hạn chế .70 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 71 Kết luận chương 2 72 CHƯƠNG 3 74 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNGLÂM BẮC GIANG .74 3.1 Định hướng và nguyên tắc đề xuất giải pháp .74 3.1.1 Định hướng phát triển nhà trường 74 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất giải pháp .75 3.2 Các giải pháp quảncông tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang .77 3.2.2 Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ 80 3.2.3. Quản lí đội ngũ giảng viên và khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy 82 3.2.4 Tăng cường công tác quản lí sinh viên .86 3.2.5 Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ .90 3.3 Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp .94 3.3.1 Mục đích đánh giá 94 3.3.2 Nội dung đánh giá .94 3.3.3 Phương pháp đánh giá 96 3.3.4 Kết quả trưng cầu ý kiến .96 Kết luận chương 3 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .100 1. Kết luận .100 2. Kiến nghị .102 TÀI LIỆU THAM KHẢO .105 iii PHỤ LỤC .107 iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ HÌNH 1.1: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN .9 HÌNH 1.2: CẤU TRÚC HỆ THỐNG QUẢN 9 HÌNH 2.1: CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ KHOA/ BỘ MÔN 37 BẢNG 2.1: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (%) 41 HÌNH 2.2: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNGLÂM BẮC GIANG 45 BẢNG 2.2: ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ HIỆN NAY: .46 BẢNG 2.3: ĐÁNH GIÁ VỀ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU HÀNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ .49 BẢNG 2.4: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNGLÂM BẮC GIANG .53 BẢNG 2.5: THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ DẠY HỌC .57 BẢNG 2.6: THỰC TRẠNG THIẾT BỊ PHỤC VỤ DẠY HỌC .58 BẢNG 2.7: HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CHO ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG 59 ĐẠI HỌC NÔNGLÂM BẮC GIANG 59 HÌNH 2.3: ĐỒ HỆ THỐNG QUẢN SV 61 BẢNG 2.8: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN SINH VIÊN 68 BẢNG 3.1: CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP 96 BẢNG 3.2: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA CỦA CÁC GIẢI PHÁP .96 BẢNG 3.3: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP 97 v BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu BM Bộ môn Bộ GD& ĐT Bộ Giáo dụcĐào tạo Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CBCNV Cán bộ công nhân viên CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất CVHT Cố vấn học tập DH Dạy học ĐH – CĐ Đại học cao đẳng ĐTTC Đào tạo tín chỉ ĐVHT Đơn vị học trình ĐVTC Đơn vị tín chỉ ECTS European Credit Transfer and Accumulation System GV Giảng viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HP Học phần HS – SV Học sinh sinh viên KT-XH Kinh tế xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NDCTĐT Nội dung chương trình đào tạo PĐT Phòng đào tạo PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa SV Sinh viên TC Tín chỉ TH Thực hành vi MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế có tác động đến tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dụcđào tạo. Trong xã hội hiện đại, giáo dục được xác định là một động lực và mục đích của sự phát triển xã hội. Sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta hiện nay đang diễn ra trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá được gia tăng ở mức độ cao. Đổi mới giáo dục là xu thế của thời đại và cũng là một tất yếu hiện nay ở Việt Nam. Kết luận của Hội nghị lần thứ VI của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, phương hướng phát triển giáo dụcđào tạo, khoa họccông nghệ đến năm 2005 và đến năm 2010 đã khẳng định: “Đổi mới mãnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo cho người học. Từng bước áp dụng các phương tiện tiên tiến và các phương pháp hiện đại vào quá trình dạy- học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, nhất là sinh viên đại học…”. Quan điểm này đã được thể hiện trong thực tiễn đổi mới giáo dục Việt Nam, trong đó có giáo dục Đại học. Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam đã được khẳng định trong đề án phát triển giáo dục Đại học Việt nam đến năm 2010 và 2020 với nội dung chính như: 1/ Xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường Đại học; 2/ Rà soát, hoàn thiện, bổ sung chương trình, giáo trình; 3/ Đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên; 4/ Tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế,… theo đó là đổi mới trong quản đào tạo đại học. Từ năm 2004- 2005, nhiều trường Đại học ở nước ta đã đăng ký và thực thi đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đổi mới mô hình đào tạo theo niên chế sang mô hình đào tạo theo hệ thống, học phần và đào tạo theo hệ thống tín chỉ là thay đổi lớn, tích cực trong quản lí, tổ chức đào tạo đại học ở nước ta. Quản đào tạo đại học theo mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở nước ta phải đáp ứng các yêu cầu như: 1/ Tổ chức tốt các thành tố của quá trình đào tạo theo 1 yêu cầu của hệ thống tín chỉ. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và cũng là nội dung quan trọng mà quản đào tạo theo hệ thống tín chỉ phải thực hiện; 2/ Vận hành tốt các thành tố của quá trình đào tạo để đáp ứng được các yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Điều này có nghĩa, sau khi đã tổ chức được các thành tố của quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, cần phải thiết lập những quan hệ cụ thể cho các thành tố này có thể vận hành chúng phù hợp với logic vận động của quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ; 3/ Các cá nhân và bộ phận tham gia vào quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ phải được trang bị tốt về lí luận và kĩ năng thực hành với quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Các yêu cầu trên cho thấy, để tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉmột trường Đại học, cần có sự chuẩn bị lâu dài, phải phát huy tốt vai trò của quảnđào tạo trong quá trình đó. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong bức tranh toàn cảnh nền giáo dục Việt Nam với xu hướng hoà nhập toàn cầu thì hơn bao giờ hết trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang cũng đang trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo theo định hướng của Bộ GD& ĐT, thực hiện mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Bản chất của đào tạo theo hệ thống tín chỉ là thực hiện cá nhân hoá việc học tập của người học. Cá nhân hoá việc học tập là một trong những mục tiêu mà giáo dục thế giới nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng mong muốn đạt được để nhằm mục đích làm cho người học tuỳ theo năng lực, sức học, thời gian và điều kiện của mình tham gia vào quá trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất – tích cực nhất. Điều này có ý nghĩa cực kỳ to lớn với sinh viên trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, những người sẽ trực tiếp tham gia và đáp ứng nguồn nhân lực xã hội về sau. Tuy nhiên, bước đầu triển khai mô hình quản đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, gây tranh luận trong giảng viên, sinh viên; những biện pháp cần triển khai chưa được hoạch định một cách khoa học. Điều này gây những cản trở không nhỏ cho tiến trình thực hiện mô hình đào tạo theo hệ 2 thống tín chỉ tại trường Đại học. Thực tiễn này đòi hỏi cần phải có những nghiên cứu nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quản đào tạo của Nhà trường. Những phân tích trên là lí do để tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp quảncông tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang”. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các giải pháp quản nhằm góp phần triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quảnđào tạo theo hệ thống tín chỉtrường Đại học 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp quảncông tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang. 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thực sự chưa đáp ứng được với nhu cầu đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Nếu có các giải pháp quản đào tạo có cơ sở khoa học nhằm gắn kết các thành tố của quá trình đào tạo theo tín chỉ, thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu + Hệ thống hoá các vấn đề luận về quảnđào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học. + Khảo sát và đánh giá thực trạng quản công tác đào tạo theo niên chế và hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. + Đề xuất các giải pháp quảncông tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. 3 6. Phạm vi nghiên cứu + Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp quảncông tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trong những năm học tới. + Khảo sát thực tiễn được thực hiện tại Phòng Đào tạo kết hợp với các khoa chuyên ngành, hệ đào tạo chính quy của Trường. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Đọc tài liệu, phân tích, hệ thống hoá, khái quát hoá tài liệu có liên quan đến đề tài để xây dựng các khái niệm công cụ và khung lí thuyết của đề tài. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Điều tra, khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý, sinh viên để xác định những khó khăn khi thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ và những tồn tại trong quảnđào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường. Tổng kết kinh nghiệm quản lí các cơ sở giáo dục đại học và kinh nghiệm quảnđào tạo theo hệ thống tín chỉ của một số trường đã triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 7.3. Phương pháp thống kê toán học Nhằm xử số liệu thu được 8. Dự kiến cấu trúc luận văn + Phần Mở đầu + Phần Nội dung chính gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sởluận của các giải pháp quảncông tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạisở đào tạo đại học. Chương 2: Thực trạng công tác quản đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học NôngLâm Bắc Giang. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp quảncông tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học NôngLâm Bắc Giang. 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học nông lâm bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục , Một số giải pháp quản lý công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học nông lâm bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn