Vận dụng lý thuyết hình thái kinh tế xã hội vào xây dựng kinh tế xã hội tại Việt Nam

12 685 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 22:09

Mc Lc Lời mở đầu Học thuyết về hình thái kinh tế - hội của Mác ra đời đã cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp con ngời hiểu đợc logic khách quan của quá trình tiến hoá hội, giúp chúng ta có những phơng pháp khoa học để nghiên cứu sự phát triển của lịch sử. Học thuyết về hình thái kinh tế hội với đỉnh cao là hình thái kinh tế hội chủ nghĩa (XHCN) lần đầu tiên đợc thực tế hóa tại một quốc gia đó là Liên Xô rồi lan sang Đông Âu, Tuy nhiên vào đầu thập niên 90 của thế kỉ 20 hệ thống hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã tan rã. Các nớc hội chủ nghĩa còn lại trong đó có Việt Nam đã nhanh chóng đa đất nớc vào tiến trình đổi mới thoát khỏi sự sụp đổ dây chuyền. Đảng và Nhà nớc ta vẫn kiên trì lựa chọn con đờng đi lên chủ nghĩa hội, nhận định sự sụp đổ của Liên Xô và các nớc Đông Âu trên con đờng đi lên XHCN chỉ là sự sụp đổ của một mô hình, một sai lầm trong t duy khi áp dụng Triết học Mác -Lờnintrong đó có học thuyết về hình thái kinh tế hội. Nớc ta đang trên con đờng quá độ lên chủ nghĩa hội, do đó việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở mức độ bình thờng mà cần phải nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện để có hiểu hết đợc ý nghĩa của luận, có nh thế thì mới vận dụng đợc một cách sáng tạo vào tình hình cụ thể của đất nớc. Nhận thấy tầm quan trọng của việc vận dụng học thuyết kinh tế - hội vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội của nớc ta hiện nay, em đã lựa chọn đề tài học thuyết hình thái kinh tế - hội với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hộiViệt Nam hiện nay. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hớng dẫn Th.S Nguyễn Thị Giáng Hơng đã có những định hớng giúp em hoàn thành bài tiểu luận này. Do hạn chế nhất định về tiếp thu kiến thức hiểu biết và thời gian hoàn thành, nên bài tiểu luận không thể tránh 1 đợc sai sót, em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến để để em có thể hoàn thành tốt hơn những bài tiểu luận về sau. Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Trần Văn Đợc Chơng 1: Cơ sở luận về hình tháI kinh tế hội 1.1 Phạm trù hình thái kinh tế - hội Hình thái kinh tế - hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trng cho hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lợng sản xuất và với một kiến trúc thợng tầng tơng ứng đợc xây dựng trên những quan hệ sản xuất đó. 1.2. Kết cấu hình thái kinh tế - hội Mỗi một hình thái kinh tế - hội bao giờ cũng gồm ba bộ phận cấu thành: Lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thợng tầng. Mỗi bộ phận có một vị trí, vai trò nhất định và có quan hệ biện chứng với các bộ phận khác trong hình thái kinh tế hội. 1.2.1 Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất là sự biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Nó là kết quả của năng lực thực tiễn của con ngời trong quá trình tác động vào tự nhiên. Lực lợng sản xuất là sự kết hợp giữa ngời lao động và t liệu sản xuất trong đó ngời lao động là yếu tố quan trọng nhất của lực lợng sản xuất. 2 Bên cạnh ngời lao động thì t liệu sản xuất cũng là một bộ phận không thể thiếu đợc cấu thành nên lực lợng sản xuất. Cùng với đối tợng lao động thì công cụ lao động cũng là một thành tố cơ bản của lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất là nền tảng vật chất - kỹ thuật của một hình thái kinh tế - hội. Lực lợng sản xuất là yếu tố suy đến cùng quyết định sự hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế- hội. 1.2.2 Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất, là những quan hệ cơ bản chi phối và quyết định mọi quan hệ hội. Mỗi hình thái kinh tế - hội có một kiểu quan hệ sản xuất tơng ứng với sự phát triển của lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt hội này với hội khác. Những quan hệ sản xuất tạo thành bộ xơng của hình thái kinh tế - hội, nó hợp thành cơ sở hạ tầng của hội. 1.2.3 Kiến trúc thợng tầng Bộ phận cơ bản thái thứ ba trong hình thái kinh tế - hội là kiến trúc thợng tầng tơng ứng nghĩa là một kiểu kiến trúc thợng tầng do cơ sở hạ tầng sinh ra trong đó cơ sở hạ tầng là sự tổng hợp của quan hệ sản xuất. Kiến trúc thợng tầng là toàn bộ những t tởng, những thiết chế tơng ứng và những quan hệ nội tại của thợng tầng đợc hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. 1.2.4 Mối quan hệ biện chứng giữa các bộ phận của hình thái kinh tế - hội 1.2.4.1 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của trình độ phát triển của lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt hợp thành phơng thức sản xuất, giữa chúng có sự tác động qua lại biện chứng với nhau hình thành quy luật hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài ngời. Quy luật về sự phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất vạch rõ tính chất phù hợp khách 3 quan của quan hệ sản xuất và sự phát triển của lực lợng sản xuất. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lợng sản xuất cũng là một cách khách quan. Mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Để tìm hiểu quy luật này thì trớc hết chúng ta cần phải hiểu thế nào là tính chất lực lợng sản xuất, thế nào là trình độ của lực lợng sản xuất. Nói một cách khái quát thì tính chất của lực lợng sản xuất chính là tính cá nhân hay tính hội của lực lợng sản xuất, còn trình độ của lực lợng sản xuất chính là trình độ cao hay thấp tinh xảo hiện đại hay lạc hậu của lực lợng sản xuất, của phân công lao động hội trong mối quan hệ biện chứng giữa lực lợng sản xuất và quan hệ hội mà trớc hết là quyết định sự hình thành quan hệ sản xuất. Tuy nhiên thì khi phù hợp cũng nh lúc không phù hợp với lực lợng sản xuất thì quan hệ sản xuất luôn có tính độc lập tơng đối đối với lực lợng sản xuất, điều đó đợc thể hiện trong nội dung sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với sự phát triển của lực lợng sản xuất Nhng cần chú ý là ở đây có sự tác động hai chiều: chiều phù hợp và chiều không phù hợp. Khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất thì nó sẽ trở thành động lực chính để phát triển lực lợng sản xuất. Nhng khi quan hệ sản xuất không còn phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất thậm chí còn phá hoại lực lợng sản xuất. Thực tế thì không phải lúc nào quan hệ sản xuất cũng phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, hơn nữa ngay cả khi quan hệ sản xuất phù hợp với lực lợng sản xuất đã bao hàm trong nó cả sự không phù hợp rồi nghĩa là giữa chúng có mâu thuẫn. Giải quyết những mâu thuẫn này phải xuất phát từ tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất mà đặt ra những yêu cầu cho việc điều chỉnh quan hệ sản xuất cho phù hợp. 1.2.4.2 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thợng tầng 4 Cơ sở hạ tầng là sự tổng hợp tất cả những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế - hội. Mỗi một hình thái kinh tế - hội có một cơ sở hạ tầng và kiến trúc thợng tầng xác định, nó hình thành một cách khách quan và gắn liền với những điều kiện hội cụ thể. Trong đó cơ sở hạ tầng, toàn bộ những quan hệ kinh tế của hội bao giờ cũng giữ vai trò quyết định mà trớc hết là quyết định sự hình thành, quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thợng tầng. Cơ sở hạ tầng nào thì kiến trúc thợng tầng ấy hay giai cấp nào thống trị về mặt kinh tế thì đồng thời cũng là giai cấp thống trị hội về tất cả các mặt khác. Cơ sở hạ tầng thay đổi thì nhất định sớm hay muộn sẽ dẫn đến sự thay đổi của kiến trúc thợng tầng, quá trình này diễn ra ngay trong từng hình thái kinh tế - hội cũng nh chuyển tiếp từ hình thái này sang hình thái kinh tế - hội khác. Trong các hội có đối kháng giai cấp, mâu thuẫn của cơ sở hạ tầng đợc biểu hiện là mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Khi cơ sở hạ tầng cũ bị xoá bỏ thì kiến trúc thợng tầng cũ cũng mất đi thay vào đó là kiến trúc thợng tầng mới đợc hình thành từng bớc thích nghi với cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên sự biến đổi của cơ sở hạ tầng dẫn đến sự biến đổi của kiến trúc thợng tầng là một quá trình diễn ra phức tạp. Đó là quá trình đấu tranh lâu dài trên tất cả các lĩnh vực của đời sống và hội. Các bộ phận của kiến trúc thợng tầng không phải phụ thuộc một chiều vào cơ sở hạ tầng mà trong quá trình phát triển chúng có tác động qua lại với nhau và quan hệ lớn đến cơ sở hạ tầng cũng nh các lĩnh vực khác nhau của đời sống hội. Điều này có nghĩa là kiến trúc thợng tầng luôn có tính độc lập tơng đối, sự phụ thuộc của nó vào cơ sở hạ tầng thờng không trực tiếp và không đơn giản, kiến trúc thợng tầng không phải là sản phẩm thụ động của cơ sở hạ tầng mà chúng có khả năng tác động trở lại mạnh mẽ đối với cơ cấu kinh tế của hội. Khi đề cập đến việc tác động trở lại của kiến trúc thợng tầng đối với cơ sở hạ tầng chúng ta phải hiểu ở đây có sự tác động hai chiều: chiều tích cực và chiều tiêu cực. Nếu kiến trúc thợng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng và phù hợp với kinh tế tiến bộ thì nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng do đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - hội. Ngợc lại, nếu kiến trúc thợng tầng tác động ngợc chiều với sự vận 5 động cảu cơ sở hạ tầng, khi nó là sản phẩm của những kinh tế lỗi thời thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng và do đó kìm hãm sự phát triển của kinh tế - hội. Nhng tác động kìm hãm đó chỉ là tạm thời, sớm muộn sẽ bị cách mạng khắc phục về cơ bản. 1.3. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - hội là một quá trình lịch sử tự nhiên Sự phát triển của các hình thái kinh tế - hội là một quá trình lịch sử tự nhiên là bởi vì một điều đơn giản là con ngời muốn sống trớc hết phải ăn, mặc, ở rồi mới có thể nói đến chính trị khoa học. Mà muốn nói đợc điều đó thì con ngời phải tiến hành sản xuất vật chất. Chính sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển hội, lịch sử của hội loài ngời thực chất là sự phát triển của sản xuất vật chất . Sự phát triển và biến đổi không ngừng của lực lợng sản xuất kéo theo sự thay thế lẫn nhau của các quan hệ sản xuất , phơng thức sản xuất. Phơng thức sản xuất thay đổi kéo theo toàn bộ trật tự hội thay đổi là sự thay đổi của các hình thái kinh tế hội theo quy luật hình thái kinh tế hội sau cao hơn, tiến bộ hơn thay thế hình thái kinh tế hội trớc. Mặt khác thì sự phát triển của hội, sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế hội cũng tuân theo quy luật khách quan vốn có của nó, động lực phát triển của hội nằm ngay trong lòng của hội đó là sự vận động của các mâu thuẫn hội mà tr- ớc hết là mâu thuẫn giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất, mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thợng tầng. Khi đề cập đến sự phát triển của các hình thái kinh tế hội ta không thể phủ nhận tính phong phú nhiều vẻ của nó bởi lẽ sự phát triển của hội không những phụ thuộc vào những quy luật chung , quy luật đặc thù của tong hình thái trong những điều kiện cụ thể mà còn bị phụ thuộc, chi phối bởi những điều kiện địa , tính độc đáo của nền văn hoá dân tộc, hệ t tởng tâm hộiSự phụ thuộc và tác động qua lại giữa chúng là điều kiện để náy sinh sự phong phú và đa dạng của đời sống hội. 6 CHƯƠNG 2: Vận dụng thuyết về hình tháI kinh tế hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hộiViệt Nam. 2.1. Đi lên chủ nghĩa hội con đờng phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam Trớc hết phải nói rằng khuynh hớng phát triển đi lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa không phải là kết quả của chủ quan duy ý trí, đó cũng không phải là t duy sai lầm đốt cháy giai đoạn mà là một khuynh hớng phát triển khách quan, có thực trong đời sống hội. Chúng ta lựa trọn con đờng đi lên chủ nghĩa hội bỏ qua chủ nghĩa t bản là do tính tất yếu của thời đại, do những điều kiện khách quan cũng nh chủ quan quy định. 2.2. Nguyên về hình thái kinh tế hội chi phối định hớng XHCN ở nớc ta 2.2.1.Sự nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa hội trong tình hình mới Xây dựng hội chủ nghĩa là mục tiêu của Đảng và nhân dân ta. Đổi mới là không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là làm sao cho mục tiêu ấy đợc thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa hội, bằng hình thức, bớc đi và biện pháp thích hợp. Chủ nghĩa Mác- Lênin sẽ là nền tảng t tởng và là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Loại bỏ những quan niệm sai lầm về chủ nghĩa Mác- Lênin, về CNXH, vận dụng sáng tạo và phát triển những nguyên của chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện lịch sử cụ thể. Đổi mới tổ chức và phơng thức hoạt động của hệ thống chính trị là nhằm tăng c- ờng vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản nhà nớc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nghĩa là tăng cờng sức mạnh và hiệu lực của chuyên chính vô sản làm cho các tổ chức chính trị hoạt động năng động có hiệu quả hơn. Sự lãnh đạo của Đảng là 7 điều kiện quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ thành quả hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Xây dựng nền dân chủ hộ chủ nghĩa phát huy quyền lảm chủ của nhân dân ta trên mọi lĩnh vực vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. Dân chủ phải đi đôi với tập chung, kỷ luật, pháp luật với ý thức trách nhiệm công dân. Dân chủ phải có lãnh đạo để phát huy dân chủ đúng hớng. 2.2.2 Học thuyết về hình thái kinh tế - hội là cơ sở cho lí luận của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa ( CNH-HĐH) đất nớc Công nghiệp hoá hiện đại hoá là tạo nên lực lợng sản xuất cần thiết cho chế độ hội mới. Từ trớc đó đến nay công nghiệp hoá hiện đại hoá khuynh hớng phát triển tất yếu của mọi đất nớc. Đối với nớc ta, vốn xuất phát điểm thấp, là một nớc nông nghiệp chậm phát triển muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu nhanh chóng đạt tới trình độ một nớc phát triển tất yếu phải đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nh là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc. Đại hội đại biểu lần thứ 8 của Đảng đã khẳng định " Xây dựng nớc ta thành một nớc công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của một lực lợng sản xuất", có thể nói những lí luận tơng tự cơ bản trong học thuyết của Mác về hình thái kinh tế-xã hội chính là cơ sở lí luận cho phép chúng ta khẳng định sự nghiệp CNH-HĐH ở nớc ta hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc, của thời đại. Đối với vấn đề nớc ta để phù hợp với lực lợng sản xuất Đảng ta đã nêu công nghiệp hoá phải đi đôi với hiện đại hoá, kết hợp với bớc tiến tuần tự về công nghệ với việc tranh thủ những cơ hội đi tắt, đi đầu, hình thành những mũi nhọn phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa học công nghệ chung. 2.2.3 Tính tất yếu phải phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hớng XHCN Bất kì một hội nào muốn phát triển thì cũng đều phải tuân theo quy luật khách quan đó là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. CNH-HĐH đất nớc tạo nên lực lợng sản xuất cần thiết cho chế độ 8 mới thì đơng nhiên ta cũng phải chú trọng xây dựng một quan hệ sản xuất mới cho phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Muốn vậy ta phải chú trọng xây dựng và phát nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc theo định hớng XHCN vừa bảo đảm để mọi thành phần kinh tế phát triển và cạnh tranh lành mạnh, vừa tạo điều kiện để thành phần kinh tế XHCN từng bớc trở thành thành phần kinh tế chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Lực lợng sản xuất của nớc ta hiện nay vừa thấp vừa không đều nên không thể nóng vội nhất loạt xây dựng quan hệ sản xuất nhiều thành phần trên sơ sở công hữu về t liệu sản. Thực tiễn cho thất chính sách kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đã gáp phần giải phóng và phát triển sản xuất đa đến những thành phần đã góp phần giải phóng và phát triển sản xuất đa đến những thành tựu lớp có ý nghĩa quan trọng. Do đó chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới và phát triển có hiệu quả kinh tế nhà nớc để làm tốt vai trò chủ đạo, làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trởng kinh tế và giải quyết vấn đề hội, mở đờng, hỗ trợ cho các ngành khác cũng phát triển trong khi đó thì kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác hình thức liên kết tự nguyên của những ngời lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành viên với sức mạnh tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn nhũng vấn đề của sản xuất, xây dựng và đời sống. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần cũng có nghĩa là chúng ta không bỏ qua thành phần kinh tế t bản nớc ngoài, kinh tế nhà nớc vai trò quan trọng trong việc động viên tiềm năn to lớn về công nghệ, khả năng tổ chức quản lí. Cùng với các loại hình trên thì Đảng ta cũng coi kinh tế cá thể, tiểu chủ có vai trò quan trọng lâu dài, kinh tế t bản trong nớc có khả năng gáp phần xây dựng đất nớc và câng phải khuyến khích thành phần kinh tế này. 2.2.4 Một số yếu tố đặt ra đối với Đảng ta trong tình hình mới. Thực tiễn cho thấy để cho nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng nhng và đảm bảo theo đúng định hớng hội chủ nghĩa và công cuộc hiện đại hoá đất nớc thành công thì vai trò lãnh đạo của Đảng chức năng quản lý, điều hành của nhà nớc có ý nghĩa quyết định. Muốn vậy thì chúng ta phải tiếp tục xây dựng XHCN, nhà nớc của nhân dân, do dân và vì dân, lấy giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thực hiển 9 đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cơng hội. Không những thế chúng ta còn phải tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa trên bình diện t tởng văn hoá làm cho thế giới quan Mác- Lênin đạo đức t tởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của hội. Thừa kế và phát huy những truyền thống hội tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nớc. Tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng đợc văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm chất quý giá của con ngời với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mĩ ngày càng cao. Đồng thời thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hợp tác hữu nghị với tất cả các nớc và một phần quan trọng là phải xây dựng Đảng trong sạch và vững mành về chính trị t tởng và tổ chức ngang tàm nhiệm vụ bảo đảm cho Đảng trên trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp hội chủ nghĩa ở nớc ta. Để sự lãnh đạo của Đảng thực sự là nhân tố có ý nghĩa, bảo đảm giữ vững tính định hớng XHCN thì mỗi ngời dân phải đợc vũ trang bằng t tởng, lí luận mang tính cách mạng và khoa học trong bối cảnh nhiều thế lực thù địch đang không ngừng can thiệp trên mặt trận t tởng làm xói mòn niềm tin vào CNXH trong lòng ngời dân. 10 . Trần Văn Đợc Chơng 1: Cơ sở lý luận về hình tháI kinh tế xã hội 1.1 Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ. tự xã hội thay đổi là sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo quy luật hình thái kinh tế xã hội sau cao hơn, tiến bộ hơn thay thế hình thái kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng lý thuyết hình thái kinh tế xã hội vào xây dựng kinh tế xã hội tại Việt Nam, Vận dụng lý thuyết hình thái kinh tế xã hội vào xây dựng kinh tế xã hội tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn