Tài liệu Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt) docx

1 677 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 18:16

=======================& b b C Đàn chim Việt. ˆ « « « « ˙ « « « « . œ œ » » » » » » » » ˙ ˙_ » » » » » » » » Œ Về ˆ « « « « ˆ « « « « đây ˆ « « « « j khi ˆ « « « « j gió ˆ « « « « mùa » » » » » » » » œ thơm œ Văn Cao ˙ » » » » . ngát Ơi œ » » » » J lũ œ » » » » J ll ll llll ll ll ==========================& b b œ » » » » chim « « « « « « « « « ˆ ˆ giang ˙ « « « « hồ ˆ « « « « j . Bao ˆ « « « « k ˆ « « « « j . cánh ˆ « « « « k đang ˆ « « « « . cùng ˆ_ « « « « j dật ˆ « « « « j. dờ ˆ « « « « k ˆ « « « « j . trên khắp ˆ « « « « k ˙ « « « « cố đô ˙ « « « « Œ Từng ˆ « « « « ll ll ll ll ==========================& b b œ » » » » đôi trên œ » » » » J œ » » » » J đất œ » » » » Bắc ríu œ » » » » J rít œ » » » » J œ » » » » ca » » » » » » » » » » » » » » » » » » » œ u œ œ u œ u ˙ » » » » u u œ » » » » J . Mờ œ » » » » K œ » » » » J . mờ œ » » » » K trong œ » » » » nắng œ » » » » ven ˙ « « « « trời Chim ‰ reo œ » » » » J œ » » » » J thương œ » » » » J ll ll ll ll ==========================& b b ˙ » » » » nhớ chim Œ œ » » » » J ngân œ » » » » J œ » » » » xa » » » » » » » » » » » » » » » » » » » œ u œ œ u œ u ˙ » » » » u u œ » » » » J œ » » » » J Hồn œ » » » » J còn œ » » » » J vương œ » » » » vấn ˆ « « « « về ˙ « « « « xưa Œ Về ˆ « « « « ll ll ll ll ==========================& b b ˆ « « « « nơi hoàng ˆ « « « « j ˆ « « « « j hôn œ » » » » J Thái ˆ « « « « Nguyên ˆ « « « « j tung ˙ « « « « hoành Œ Từ ˆ « « « « œ » » » » . Bắc sơn œ » » » » J kia œ » » » » thời œ » » » » J tung œ » » » » J ˙ » » » » cánh Œ Tới œ » » » » ll ll ll ll ==========================& b b ˆ « « « « đây ˆ « « « « j chim ˆ « « « « j thấy ˆ « « « « lòng ‰ ngập ˆ_ « « « « j ˙ « « « « ngùng Œ Nhớ œ » » » » ˆ « « « « ai ˆ « « « « j trên ˆ « « « « j mấy ˆ « « « « đồi ‰ Yên ˆ « « « « j ˙ « « « « Thế Œ Kìa ˆ « « « « ll ll ll ll ==========================& b b œ » » » » . nước xa œ » » » » J xa œ » » » » sông œ » » » » J Cấm œ » » » » J ˆ « « « « còn « « « « « « « « « ˆ mòt ˆ ˙ « « « « mùng #ˆ « « « « ngoài ˆ « « « « bến ˙ « « « « xuân ˆ « « « « Œ Ĩ ll ll ll llll ==========================& b b Chim ˆ « « « « « j . ˆ . đang ˆ ˆ « « « « « k œ » » » » » J . œ . bay qua œ œ » » » » » K » » » » » » » » » œ œ Bắc œ œ œ » » » » » œ sang ˙ ˙ » » » » » Trung Œ người ˆ « « « « j Nam ˆ « « « « j ˆ. ˆ « « « « « . còn nghe ˆ ˆ « « « « « j ˆ « « « « « j . ˆ. lời chim ˆ ˆ « « « « « k ˆ. ˆ « « « « « « j . nhắn ˆ_ « « « « « « « kˆ lúc w w _ xa ll ll ll ll ==========================& b b ˆ . ˆ « « « « « j . Ai tha ˆ « « « « « kˆ œ » » » » » J . œ . hương nghe œ » » » » » Kœ œ » » » » » » Jœ réo œ » » » » » » Jœ rắt œ œ » » » » » oanh œ » » » » » . œ . ca Cánh ˆ « « « « « jˆ nhạn ˆ « « « « « « j . ˆ . vào ˆ ˆ « « « « « « k ˆ « « « « « j . ˆ. mây ˆ ˆ « « « « « « k ˙ « « « « « ˙ thiết tha lưu ˆ. ˆ « « « « « « j . luyến ˆ ˆ « « « « « « k ˆ_ « « « « « j . ˆ . một ˆ_ « « « « « kˆ w w _ U trời xa. ll ll ll ”” . =======================& b b C Đàn chim Việt. ˆ « « « « ˙ « « « « . œ œ » » » » » » » » ˙ ˙_ » » » » » » » » Œ. » » » » œ thơm œ Văn Cao ˙ » » » » . ngát Ơi œ » » » » J lũ œ » » » » J ll ll llll ll ll ==========================& b b œ » » » » chim « « « « « «
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan