Tài liệu Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx

1 783 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:16

=======================& # 3 4 Cánh đồng hòa bình. « « « « « « « « « ˆ Trên ˆ cánh ˆ _ « « « « .đồng đồng ˆ _ « « « « hòa hòa ˆ _ « « « « bình bình ˆ _ « « « « . này này Triệu Mặt ˆ _ _ « « « « « j bàn trời ˆ _ « « « « « « « « « « chân yên Trònh công Sơn ˆ ˆ « « « « đi vui ˆ « « « « khai lên ˆ« « « « « « « « « ngày đỏ ˆ““{ ll ll ll =========================& # ˙ » » » » mới chói Ruộng Đỏ ˆ« « « « « « « « « ˆ ˙ » » » » lúa trái reo tim œ» » » » » » » œ ˙ « « « « cười người Vì Ngày ˆ« « « « « « « « « cỏ Việt ˆ œ» » » » » » » » Nam cây œ cũng đã ˆ« « « « « « « « « đau qua ˆ cơn thương ˆ« « « « « « « « « cho đau ˆ ll ll ll ll =========================& # ˙ « « « « người dài Đèn Triệu ˆ« « « « « « « « « ˆ ˙ « « « « sáng trái muôn tim ˆ« « « « « « « « « ˆ ˙ « « « « người nhà Cùng Ngày ˆ« « « « « « « « « nhòp Việt ˆ ˆ« « « « « « « « « vui Nam ˆ đốt với ˆ« « « « « « « « « hương con ˆ tim trong ˆ« « « « « « « « « « nhân tim ˆ ll ll ll ll =========================& # ˙ _ « « « « Mẹ loại Lòng Ngày ˆ _ « « « « ˙ « « « « ta ta bừng cùng ˆ« « « « « « « « « như niềm ˆ ˙ « « « « sông tin Là Bàn ˆ« « « « « « « « « giòng tay ˆ œ » » » » sông ta œ » » » » nhắn quyết tin lo œ» » » » » » » hai vun œ ll ll ll ll ==========================& # ˙ « « « « trồng miền Hòa Giờ ˆ« « « « « « « « « bình phục ˆ œ» » » » » » » » sinh như œ trống lúa ˆ« « « « « « « « « thơm chiêng ˆ nuôi khua ˆ « « « « dân vang ˙ « « « « rền mình ˆ« « « « « « « « « Rừng Một ˆ ˙ « « « « sớm núi thanh ˆ« « « « « « « « « nghiêng ˆll ll ll ll ==========================& # ˙ « « « « mình bình Mừng Giọng ˆ« « « « « « « « « ˆ Việt cười ˆ« « « « « « « « « Nam em ˆ thoát vút ˆ« « « « « « « « « ra cao ˆ cơn hơn ˆ « « « « bình diệt ˙ « « « « . minh vong. ˙ « « « « . ˙ « « « « Người ˆ « « « « ll ll ll ll llll ==========================& # œ » » » » đi ˆ« « « « « « « « « về ˆ như œ » » » » nước œ » » » » . lên nhấp ˆ « « « « j nhô ˆ« « « « « « « « « kinh ˆ ˙ « « « « . thành ˙ « « « « Mẹ ˆ « « « « ll ll ll ll ==========================& # œ » » » » ta ˆ« « « « « « « « « cười ˆ sau œ » » » » lũy œ » » » » . tre nắng œ » » » » J qua ˆ« « « « « « « « « ˆ đầy ˙ » » » » . sân ˙ » » » » Bàn ˆ « « « « ll ll ll ll ==========================& # ˆ « « « « chân ˆ« « « « « « « « « nào ˆ ta œ » » » » bước ˆ « « « « . đi sao ˆ « « « « j nghe ˆ« « « « « « « « « nhẹ ˆ ˙ « « « « . nhàng ˙ « « « « Một ˆ _ « « « « ll ll ll ll ==========================& # ˙ _ « « « « ngày mà ˆ _ _« « « « « « « « « lòng ˆ _ ˆ« « « « « « « « « vui ˆ sướng ˆ« « « « « « « « « hơn ˆ muôn ˆ « « « « nghìn ˙ « « « « . năm ˙ « « « « Trên « « « « « « « « « ˆ ˆ cánh . ll ll ll ””{ . =======================& # 3 4 Cánh đồng hòa bình. « « « « « « « « « ˆ Trên ˆ cánh ˆ _ « « « « .đồng đồng ˆ _ « « « « hòa hòa ˆ _ « « « « bình bình ˆ _ « « « « Triệu Mặt ˆ _ _ « « « « « j bàn trời ˆ _ « « « « « « « « « « chân yên Trònh công Sơn ˆ ˆ « « « « đi vui ˆ « « « « khai lên ˆ« « « « « « « « « ngày đỏ ˆ““{
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan