Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi pptx

1 808 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 16:16

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Tên đơn vị): CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày .tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: .; Fax: ; Email: Doanh nghiệp đã công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) hàng hóa thức ăn chăn nuôi dưới đây để sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu, Doanh nghiệp đề nghị quý Cục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) cho các sản phẩm đã công bố, cụ thể như sau: Tên sản phẩm Số TT Tiếng Việt Tiếng Anh Số TCCS (Company’s Standard) 1 2 3 4 . Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định trong Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Giám đốc (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) . Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Tên đơn vị): . lập - Tự do - Hạnh phúc ngày .tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi pptx, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi pptx, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi pptx

Từ khóa liên quan