Tài liệu Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển docx

12 752 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 14:15

29 Ph*n l:n các )èn dây tóc cho ánh sáng “5m” (nhi'u vàng và )B), trong kho;ng 2800 – 3300 K. "8 l-c ánh sáng vàng và )B, ng%(i ta th%(ng ph< lên bóng )èn m=t l:p neodymium. K.t qu; là, tuy các bóng nhi3t )= màu kho;ng 2800 K, nh%ng nh( l:p l-c bKng neodymium, ánh sáng tBa ra l6i g*n v:i bóng không l:p l-c nhi3t )= màu kho;ng 5000 K hoIc cao h$n. Nh% v,y )8 ánh sáng tr/ng hi3u qu; g*n nh% ánh sáng ban ngày nên ch-n nguCn sáng (bóng )èn) CRI tM 90 trQ lên và nhi3t )= màu trong kho;ng 5000 - 6000 K. Hãng Panasonic s;n xu5t )èn huHnh quang Pa-Look Premier L FCL gCm 3 lo6i: (a) phát ánh sáng tr/ng 5m (màu )èn dây tóc) (vB h=p bóng )èn in màu da cam), (b) phát ánh sáng tr/ng t9 nhiên (natural light) (vB h=p )èn in màu lGc), (c) phát ánh tr/ng l6nh (cool) (vB h=p bóng )èn in màu tím). (a) tr/ng 5m " " " (b) tr/ng sáng t9 nhiên " " " (c) tr/ng l6nh Bóng nhi'u hình d6ng và kích c4 khác nhau, tu7i th- 13000 gi(, và )= sáng sau 13000 gi( chJ gi;m )i 20%. Bóng hình vòng tròn (xem hình bên d%:i) các c4 9 ()%(ng kính ngoài 12 cm), 15 (17 cm), 20 (20.5 cm), 30 (22.5 cm), 32 (29.9 cm), 40 (37.3 cm). Thông th%(ng )8 tránh ánh sáng b0 rung và ti.t ki3m di3n tích, th8 dùng nguCn sáng gCm 2 bóng )èn hình tròn lCng vào nhau, ví dG c4 30 và 32. Các bóng cho ánh sáng t9 nhiên (tr/ng) lo6i này FCL30ENW/28HL (c4 30) và FCL32ENW/30HL (c4 32) nhi3t )= màu 5200 K. IV) K! thu"t v# s$n d%u cC -i4n Tri1t lA h*i hPa t= th1 kQ 17 [Vicente Carducho (1576 – 1638)]: Ba giai )o6n phát tri8n c<a ho6 s?: • Chép tranh • Sáng t6o • Hoàn h;o 30 1) K! thu"t Flemish (Flamand) “ Fi(u 7. T.t c& h*i viên b$t bu*c ph&i dùng màu ch.t l?@ng cao >: v', và không >?@c v' trên b.t c, th, gì khác ngoài ván gI sKi t+t >ã >?@c ph%i th"t khô, mIi màu >(u ph&i >?@c v' lót trên n(n hai l)p.” "i'u l3 n#m 1546 c<a h=i ho6 s? thành ph> ´s-Hertogenbosch (Hà Lan) - Th%(ng v2 lên gO, ph< gesso tr/ng, )áng gi5y ráp ).n nhVn bóng nh% kính; - Can hình ho6 lên dùng carton )Gc lO hoIc gi5y can ph< b=t than Q mIt trái, sau )ó hãm bKng tempera hoIc màu n%:c; - Ph< varnish (hoIc m=t l:p tempera trNng loãng và trong) lên toàn b= (imprimatura). Màu c<a imprimatura (th%(ng s/c 5m: màu da, vàng )5t, nâu, hoIc )ôi khi xám) quy.t )0nh hòa s/c ch< )6o c<a bNc tranh, d! t6o hài hòa. "8 khô; - V2 lót )$n s/c (monochrome), th%(ng bKng tempera trNng. B/t )*u bKng láng các bóng t>i bKng màu trong. Sau )ó ).n các vùng r=ng giAa sáng và t>í dùng màu bán trong và bán )Gc. NhAng chO sáng nh5t v2 sau cùng, bao gi( cDng bKng màu )Gc, và dày. Càng sáng thì càng dày. - BNc lót khi hoàn thành trông t9a nh% phù )iêu sepia. "8 khô - Ph< m=t l:p láng hoà tr/ng loãng lên trên. "8 khô - "i l6i các kh>i cho rõ. "8 khô. - Láng màu cGc b=, sau )ó lên màu bKng s$n d*u v:i các )= trong và )Gc khác nhau. Hubert và Jan van Eyck, “Ghent altarpiece” (1432) (trích )o6n) th8 th5y rõ l:p v2 lót trên 2 bNc giAa trong 4 bNc liên hoàn trích tM b= tranh bàn th( Q Ghent do anh em Van Eyck v2. 31 V2 lót )$n s/c trong ti.ng P )%&c g-i là verdaccio (phát âm: ver-)A-chi-ô), b/t nguCn tM k+ thu,t v2 fresco (tranh bích ho6). Verdaccio th%(ng )%&c v2 v:i màu )en mars pha v:i vàng ochre, )%&c m=t hoà s/c ph$n ph:t màu lGc xám hoIc ng; vàng. (Verde ti.ng P là màu lGc). th8 th5y verdaccio trong nhi'u fresco Q P, ví dG ph*n n'n trong các bích ho6 t6i Sistine chapel do Michelangelo v2. Michelangelo, Vòm tr*n Sistine (trích )o6n) (1508 – 1512), Vatican V2 lót trong ti.ng Pháp còn )%&c g-i là grisaille (phát âm: gri-zay), chJ lo6i tranh v2 hoàn toàn bKng )$n s/c, bóng màu xám (gris) hoIc nâu. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867) Trái: Odalisque v2 bKng grisaille (kho;ng 1824 ~ 1834), 83.2 x 109.2 cm; Ph;i: Odalisque l:n (1814), 91 x 162 cm, b;o tàng Louvre K? thu(t c9a Jan Vermeer Jan Vermeer sinh n#m 1632 t6i Delft – m=t thành ph> nhB nay thu=c Hà Lan, mà dân s> vào n#m 1600 là kho;ng 17,500 ng%(i. ME ông không bi.t chA, còn b> ông là m=t ng%(i buôn tranh. Khi Vermeer lên 3 tu7i thì Rembrandt )ã là m=t ho6 s? 29 tu7i danh ti.ng t6i Amsterdam. Khi Vermeer lên 6 tu7i, Frans Hals )ã b/t )*u v2 bKng k+ thu,t tr9c ti.p. Khi ông 12 tu7i (1644) và còn ch%a h-c v2 (3 n#m sau, và kéo dài 6 n#m), Diego Velasquez )ã là ho6 s? c<a tri'u )ình Tây Ban Nha. BNc ho6 )*u tiên c<a Vermeer chúng ta bi.t ngày nay )%&c v2 n#m 1655 khi ông 23 tu7i. D%(ng nh% b> cGc, )' tài c<a ông không khác m5y so v:i các ho6 s? ti'n b>i hay )%$ng th(i xN Flander nh% Ter Borch (1617 – 1681), Gabriel Metsu (1629 – 1667), Pieter de Hooch (1629 – 1684), hay Frans van Mieris (1635 – 1681) – song ông )ã lo6i tính cách “dân t=c” c<a ông – tính cách Hà Lan - ra khBi tranh, mà chJ t,p trung vào hoà s/c và ánh sáng. Ngay tM khi 32 b/t )*u s9 nghi3p c<a mình, ông )ã chNng tB là ng%(i kh; n#ng )ánh giá l6i các %:c l3 trong h=i ho6 qua kinh nghi3m c<a riêng ông. Ta c;m th5y tình yêu )Ic bi3t c<a ông )7i v:i nhAng ng%(i và v,t ông v2. Th. gi:i trong tranh Vermeer hi3n ra hoàn h;o h$n th. gi:i th9c. Ông v2 r5t ít, mOi n#m không quá 2 bNc tranh. Ông m5t n#m 43 tu7i (1675). Trong toàn b= s9 nghi3p 20 n#m sáng t6o c<a mình, ông chJ v2 35 bNc tranh. Sinh th(i, ông chJ )%&c xem là m=t ho6 s? tJnh lT, mNc thành công trung bình. Jan Vermeer b0 quên lãng g*n m=t th. kF, cho ).n khi )%&c nhà phê bình Pháp Étienne Joseph Théophile Thoré hay Thoré Bürger (1807 – 1869) tái phát hi3n. Trong m=t bài vi.t )#ng trên Gazette des Beaux Arts n#m 1866, k.t qu; c<a 20 n#m nghiên cNu, Théophile Thoré gán 66 bNc tranh cho Vermeer. Ngày nay Vermeer )%&c coi là m=t trong các ho6 s? v? )6i nh5t c<a th(i hoàng kim Hà Lan (t.k. 17). Palette c9a Vermeer [7]: xanh tr(i (azurite) )B yên chi (carmine) )B thiên th;o (madder lake) (4) )B son (vermillion) (3) ochre )B (red ochre) vàng chì-thi.c (lead-tin yellow) vàng ochre (yellow ochre) (2) l Gc )5t (green earth) (5) chàm (indigo) xanh bi8n thSm (ultramarine) nâu )en s>ng (raw umber) (6) )en than (charcoal black) )en ngà voi, x%$ng (ivory black) (7) tr/ng chì (lead white) (1) Chi ti&t k? thu(t c9a Vermeer: (i) Impasto “Cô gái >Pc th? bên cDa sR” (1657 – 1659) 83 x 64.5 cm, Dresden 33 V2 impasto là )/p (hay trát) m=t l:p màu )Gc dày. Impasto th%(ng )%&c dùng )8 nh5n các chO quan tr-ng, n7i lên, vì l:p màu dày d! gây chú @ so v:i n'n mBng xung quanh, )Ic bi3t là các chO )%&c chi.u sáng m6nh. Trong bNc tranh “Cô gái >Pc th? bên cDa sR” Vermeer )ã v2 impasto r5t dày ph*n trán c<a gái, làm n7i c;m giác da th0t ph;n chi.u ánh sáng. C7 áo tr/ng cDng )%&c v2 impasto bKng nhAng v3t bút vòng cung. Ph*n sáng c<a áo vàng cDng )%&c v2 )/p bKng tr/ng chì tr=n v:i vàng chì - thi.c - thN vàng r9c r4 nh5t dùng trong th. kF 17. Cái giBi c<a Vermeer Q )ây là l>i v2 )/p và cách dùng màu c<a ông )ã làm gái trQ thành trung tâm c<a s9 chú @ mIc dù hình ta khá nhB so v:i toàn b= khung c;nh. (ii) Dùng lapis lazuli (ultramarine) >$t ti(n TM trái: “Ng?Ei >àn bà v)i bình n?)c” (1664 – 1665) 45.7 x 40.6 cm (New York Metropolitan Museum of Art; trích )o6n; )á lapis lazuli Nh% )ã th5y Q trên, b;ng màu c<a Vermeer, cDng nh% c<a nhi'u ho6 s? th(i ông, r5t h6n ch., chJ gCm 10 – 12 màu. Song khác v:i )a s> chJ dùng màu lam azurite rT ti'n, Vermeer )ã dùng ultramarine thN thi3t làm tM )á lapis lazuli, cho màu xanh n%:c bi8n r5t sâu và trong. "ó là màu t>i nh5t sau màu )en trên b;ng màu c<a Vermeer. Khi hòa v:i tr/ng chì, ultramarine c<a lapis lazuli cho hoà s/c r5t r9c r4 ngay c; khi pha nh6t nh5t. Ngày nay ultramarine thN thi3t tM lapis lazuli không )%&c s;n xu5t nAa, mà )%&c thay bQi ultramarine t7ng h&p. Trong bNc tranh “Ng?Ei >àn bà v)i bình n?)c” Vermeer )ã s1 dGng r5t nhi'u ultramarine ()8 v2 c1a kính, áo, bóng trên t%(ng, bóng c<a các v,t màu tr/ng d%:i ánh sáng ban ngày m6nh, bóng trên kh#n tr;i bàn v.v.) Ngay tM bu7i )*u s9 nghi3p, Vermeer )ã phát hi3n ra rKng ultramarine thN thi3t, khi hoà v:i tr/ng chì, than x%$ng, và nâu )5t s>ng (raw umber), cho m=t )= ph;n quang r5t )Ic bi3t d%:i ánh sáng ban ngày mà không thN màu lam nào khác th8 thay th. )%&c. Phát hi3n c<a Vermeer trong cách pha màu lam vào bóng t>i )ã )%&c các ho6 s? tr%(ng phái 5n t%&ng áp dGng r=ng rãi nhi'u n#m v' sau nhKm t6o ra hi3u qu; ánh sáng ban ngày tràn tr'. (iii) Láng 34 Trong bNc tranh “Ng?Ei >àn bà rót sBa” Vermeer dùng ultramarine tr=n v:i tr/ng chì )8 v2 l:p lót tay áo. Sau khi l:p lót khô, ông láng bKng màu vàng trong (yellow lake). K.t qu; cho màu lGc r5t )Ep, không th8 nào )6t )%&c bKng pha màu trên palette. (iv) Dùng cán bút >: v' Trong bNc “Cô gái >*i m0 >O” Vermeer )ã dùng cán bút lông v6ch m5y nhát, làm l= n'n t>i phía d%:i, t6o ra bóng và các chO mBng, trong, trên c7 áo tr/ng c<a gái. (v) Dùng camera obscura [14] “Ng?Ei thêu >Mng ten” (Trích )o6n) Camera obscura xách tay (1669 – 1670), 24.5 x 21 cm, Louvre n#m 1686 Camera obscura (ti.ng Latin: camera = c#n phòng, buCng; obscura = t>i) là m=t cái h=p (hay phòng) kín, mà m=t mIt (t%(ng) )Gc m=t lO nhB, còn mIt (t%(ng) )>i di3n màu tr/ng. Ánh sáng chui qua lO vào h=p (phòng), chi.u lên mIt (t%(ng) )>i di3n m=t bNc ;nh màu l=n ng%&c ()>i xNng g%$ng và quay xu>ng) c<a hình th9c bên ngoài, theo các )0nh lu,t quang h-c. Nhi'u camera obscura l/p th5u kính Q lO )8 th8 chJnh tiêu c9 cho ;nh )%&c rõ nét mà vSn giA )< )= sáng c*n thi.t, kèm theo m=t h3 th>ng g%$ng giúp ng%(i v2 th8 v2 theo hình ph;n chi.u trên màn ;nh. Nguyên t/c c<a camera obscura )ã )%&c ng%(i Trung Qu>c bi.t ).n tM th. kF 5 TCN. Aristotle (384 – 322 TCN) là ng%(i )*u tiên nói t:i nguyên t/c quang h-c c<a camera obscura. Nhà khoa h-c ng%(i \-r,p Alhazen (965 – 1039) là ng%(i ch. t6o ra chi.c camera obscura )*u tiên. BNc “Ng?Ei thêu >Mng ten” là m=t ví dG )i8n hình cho th5y Vermeer )ã dùng camera obscura trong khi v2. NhAng t?nh v,t )%&c v2 tM ;nh l3ch tiêu c9 (unfocused), b0 nhòe )i nh% th%(ng th5y trong ;nh ph;n chi.u c<a camera obscura ).n nOi các s&i chJ thêu màu )B hi3n ra nh% m=t )ám b-t )B (xem hình trích )o6n bên trên). Vermeer )ã t6o nên s9 t%$ng ph;n giAa hình ng%(i phG nA, )%&c v2 r5t rõ, )ang ch#m chú làm vi3c giAa nhAng )C v,t m( ;o chìm trong màu s/c quang h-c. MIc dù Vermeer s1 dGng camera obscura nh% m=t dGng cG tr& giúp, bNc tranh này là m=t minh chNng hùng hCn cho th5y không m=t thi.t b0, hay máy móc nào th8 thay th. s9 sáng t6o c<a ho6 s?. (vi) Dùng lLc >.t >: v' bóng t+i trên da thCt (tr?Eng phái Utrech) LGc )5t (green earth = terre verte) tMng )%&c các danh ho6 P th. kF 14 – )*u th. kF 15 %a dùng )8 v2 lót tr%:c khi ph< màu da th0t, nhKm trung hoà n'n tr/ng quá sáng ph< trên b;ng gO mà th(i )ó th%(ng )%&c dùng )8 v2 tempera. K+ thu,t này d*n d*n m5t )i khi s$n d*u thay th. tempera. Tuy nhiên các ho6 s? Q Utrech (Hà Lan) sau này vSn dùng lGc )5t )8 v2 các chO t>i trên da th0t, l2 vì m=t s> )ã h-c )%&c k+ thu,t này Q P. M=t s> nhà nghiên cNu coi vi3c Vermeer dùng lGc )5t )8 v2 bóng t>i trên da th0t là bKng chNng rKng ông )ã h-c v2 Q Utrech chN không ph;i Q Delft – thành ph> quê h%$ng ông. )i'u l6 là ông chJ dùng lGc )5t )8 v2 bóng t>i da th0t 35 trong nhAng bNc tranh cu>i )(i ông chN không ph;i tr%:c )ó (Xem “Ng?Ei ch%i guitar” bên d%:i). “Ng?Ei ch%i guitar” (1670), 53 x 46.3 cm, Kenwood (vii) Ti(n b+i c#a pointillism, l"p th:, tr=u t?@ng, dripping Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà rót sBa” Vermeer dùng k+ thu,t ch5m )8 v2 t?nh v,t v:i bánh mì và giB trong bNc “Ng?Ei >àn bà rót sBa”. K+ thu,t )ó sau này )%&c các ho6 s? ân t%&ng và tân 5n t%&ng Pháp phát tri8n thành pointillism - k+ thu,t v2 bKng các ch5m màu )8 khi nhìn tM xa thì chúng hoà vào nhau theo quy lu,t hoà s/c quang h-c, tNc là: (ánh sáng )$n s/c) )B + lGc = vàng, lGc + chàm = lam, chàm + )B = tím, và t5t c; các ánh sáng )$n s/c tr=n v:i nhau thì cho màu tr/ng. Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà vi1t th? Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà bên >àn virginal” và ng?Ei h-u gái” Nét bút c<a Vermeer d*n d*n bi.n )7i tM t; r5t th9c ).n %:c l3 nh% khi v2 các n.p tay áo tr/ng c<a ng%(i )àn bà vi.t th%. MIt toile l= ra trong bóng t>i c<a áo, trong khi các chO sáng )%&c v2 bQi các nhát bút chính xác nh% nhát dao c/t. Toàn b= chi ti.t, 36 khi tách riêng, trông gi>ng nh% m=t bNc tranh n1a l,p th8 gi;i tích, n1a trMu t%&ng. Trong bNc “Ng?Ei >àn bà bên >àn virginal” Vermeer chJ dùng vài vLy bút v:i màu xám và tr/ng )8 t; m6ch )á hoa, t9a nh% k+ thu,t dripping c<a Jackson Pollock sau này. 2) K! thu"t Venetian Trái: Giorgione (1477 – 1510): ()%&c cho là bNc) t9 ho6 (trong trang phGc c<a David); Ph&i: Titian (1485 – 1576), t9 ho6 (1567), b;o tàng Prado Giorgione và Titian là hai )6i di3n xu5t s/c c<a tr%(ng phái Venetian. K+ thu,t Venetian t%$ng t9 nh% k+ thu,t Flemish Q chO dùng màu trong láng các chO t>i, song m=t s> )i8m khác c$ b;n: - Thay gO bKng toile; - Thêm d*u hoIc sáp ong vào gesso )8 cho dTo h$n, thêm tr/ng chì và d*u lanh )8 làm l%&t lót. Toile )%&c ph< (size) tr%:c khi lót (prime), và không nhVn bóng nh% tr%:c (toile khá r=ng); - "%(ng vi'n s/c nét và m( )%&c dùng k.t h&p, t6o nên c;m giác th9c, và không gian m( ;o; - "*u tiên v2 b> cGc bKng m*u nâu trong tempera lên n'n sáng, )8 th,t khô; - V2 lót bKng màu )Gc hoIc trong và không rõ )%(ng vi'n )8 sau d! s1a. [Michelangelo sau khi xem tranh c<a Titian )ã nói ông r5t thích màu s/c c<a Titian, song cho rKng tr%(ng phái Venice )ã sai l*m khi không ch0u h-c d9ng hình ho6 cho giBi )ã. Theo Giorgio Vasari, Titian h-c tM Giorgione cách v2 thRng bKng s$n d*u, bB qua hình h-a bKng ph5n hoIc que b6c (silver point)]. Dùng ngón tay )8 xoá làm m'm các chO chuy8n. "8 khô d%:i ánh sáng mIt tr(i )8 làm d*u hoàn toàn m5t màu; - Sau )ó láng nh% k+ thu,t Flamand, và d*n d*n cho màu )Gc vào và v2 %:t ).n khi màu s3t l6i thì )8 khô; - Titian phát hi8n ra thu"t “day” (scumble): pha d*u vào màu )Gc làm màu trQ nên n1a )Gc, rCi dùng bút lông cNng láng lên màu t>i h$n (ng%&c v:i “láng”: màu trong và t>i lên n'n sáng). Cách này th8 hi3n da th0t khi.n da nh% ph5n, và vi!n c,n không khí r5t hi3u qu;. Láng làm n'n l6nh màu phát sáng 5m, còn day làm n'n 5m trQ nên l6nh h$n; - K+ thu,t v2 “béo” trên “g*y”. Các l:p )'u )8 th,t khô rCi m:i v2 các l:p ti.p theo; V' cu>i )(i mình, do nh,n )%&c nhi'u )It hàng, Titian )ã bB cách v2 nói trên, và thay bKng cách sau: 37 - V2 lót bKng màu )Gc )en, tr/ng và )B, dày c; chO t>i lSn chO sáng. BNc lót trông chi ti.t nh% bNc tranh )ã hoàn thành nh%ng )$n s/c và khá t%$i. BNc lót )%&c )8 th,t khô; - Láng màu. Tuy nhiên nhAng bNc tranh giai )o6n sau này c<a Titian không bKng các tác phLm ông v2 khi còn trT (thua v' )= trong và s9 t%$i sáng) . 3) K! thu"t v# tr3c ti)p V2 bKng )*y )< các màu, %:t lên %:t, tM )*u ).n cu>i, không c*n lót, láng, day. T5t c; m-i màu ()Gc hay trong) )%&c dùng nh% nhau và v2 dày. "ôi khi k+ thu,t này )%&c g-i là “a la prima” hay “premier coup”. BNc tranh ph;i t6o c;m giác nh% )%&c v2 chJ sau m=t bu7i, không ngMng. Tr%:c kia các b,c th*y chJ dùng k+ thu,t này )8 v2 phác th;o. NhAng ho6 s? )*u tiên dùng k+ thu,t này vào tác phLm hoàn chJnh là Franz Hals (1580 – 1666) và Diego Velasquez (1599 - 1660). K+ thu,t này r5t thông dGng trong h=i h-a s$n d*u hi3n )6i. Trái: bút phát v2 tr9c ti.p c<a Franz Hals Ph&i: Diego Velasquez, “V3 NA tr%:c g%$ng” (1647 – 1651) 122 x 177 cm, London National Gallery 4) ECi m=i nhH Rembrandt Rembrandt )ã k.t h&p tài tình c; 3 k+ thu,t nói trên. MOi m=t bNc tranh c<a ông là m=t th8 nghi3m, )8 t6o ra hi3u qu; mà ông mu>n. Ông dùng chiaroscuro r5t tuy3t. Rembrandt v2 lót )$n s/c trên n'n )/p dày (impasto) v:i nhi'u tr/ng. Sau khi l:p impasto )ó khô hRn, ông ph< màu lên, ph*n l:n là màu trong, song khi c*n cDng dùng c; màu )Gc. NhAng )i8m sáng nh5t cDng )%&c v2 láng, còn các chO t>i thì l6i khá phong phú v' s/c )= t>i. Toàn b= tranh hoà s/c vàng, nên n.u d*u t6o màng vàng )i m=t chút thì hoà s/c c<a tranh cDng không vì th. mà b0 ;nh h%Qng l/m. 3 nguyên t*c c$ bAn c6a k! thu"t v# nhiDu l=p: 1. Béo trên g%y 2. Dày trên m9ng 3. Lâu khô trên nhanh khô Nh% v,y m:i ch>ng )%&c nNt s$ c5p. [nNt s$ c5p (primary craquelure): do v2 l:p trên khô tr%:c l:p d%:i, nNt thN c5p (secondary carquelure): do tu7i c<a tranh: d*u khô )i, nNt c$ h-c: do ;nh h%Qng bên ngoài nh% va ch6m v.v.] 38 “Béo” tNc là nhi'u d*u t6o màng (d*u lanh) còn “g*y” là ít d*u lanh. N.u v2 ng%&c, tNc l:p d%:i “béo” (dày, hoIc lâu khô) mà l:p trên l6i “g*y” (mBng, hoIc nhanh khô) thì s2 x;y ra hi3n t%&ng l:p trên khô tr%:c trong khi l:p d%:i vSn ti.p tGc khô. K.t qu; là l:p d%:i kéo l:p trên t6o ra các v3t nNt. Chú A: - "Mng bao gi( pha tr/ng hoIc )en vào bóng t>i: Bóng s2 )Gc, m5t trong, m5t vT l=ng lSy, còn toàn b= hòa s/c s2 nIng và xám. - "i8m sáng nh5t trên da th0t không bao gi( là màu tr/ng tuy3t )>i. - "i'u quan tr-ng )8 da th0t t%$i mát, trong sáng, 5m áp là ph;i )%&c v2 bKng láng nhi'u l:p màu, sau không s1a l6i nAa. Pha tr=n trên palette làm m5t s9 t%$i mát c<a da th0t. M<t s3 g0i @ tAng quát v> màu da th,t: (ng%(i Âu!) 1) Da bình th?Eng L:p )*u: tr/ng chì (hoIc titanium), vàng )5t (yellow ochre), nâu )B (burnt Sienna) L:p giAa: nh% trên nh%ng t#ng màu lên so v:i tr/ng L:p cu>i: nâu )B, )B yên chi (carmine lake), nâu t>i (umber) 2) Da mCn: L:p )*u: tr/ng chì, )B vermillion ()B son, )=c vì chNa th<y ngân sulfide mercury HgS), và vàng )5t L:p giAa: nhi'u vàng )5t và vermillion h$n tr/ng L:p cu>i: nhi'u vermillion h$n 3) Da ng?Ei nông thôn: L:p )*u: nâu t>i (umber), tr/ng, m=t ít nâu )B, và lGc )5t L:p sau: "B yên chi, nâu )B (s/c trong bóng t>i) M<t s3 công th7c pha d#u vB: D-u v' lót: D*u lanh )un : vecni Dammar : d*u thông tinh khi.t = 1:1:5 D-u v' l)p giBa: 1:1:4 D-u v' l)p trên cùng: 1:1:3 D-u láng: C$ bAn: Vec-ni Dammar - 30 ml D*u lanh )Ic – 30 ml D*u thông – 60 ml D*u o;i h%$ng (Lavender oil) - 1 gi-t/10 ml (nhB vào tr%:c khi dùng) . ngày nay )%&c v2 n#m 1655 khi ông 23 tu7i. D%(ng nh% b> cGc, )' tài c<a ông không khác m5y so v:i các ho6 s? ti'n b>i hay )%$ng th(i. cm, London National Gallery 4) ECi m=i nhH Rembrandt Rembrandt )ã k.t h&p tài tình c; 3 k+ thu,t nói trên. MOi m=t bNc tranh c<a ông là m=t th8 nghi3m,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển docx, Tài liệu Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển docx, Tài liệu Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển docx

Từ khóa liên quan