Tiểu luận Kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo

20 11,474 97
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 09:04

Tiểu luận Kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo. Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố: Vốn đầu tư, dân số chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2009.HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:1 Nguyễn Thị Thùy Vân Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhI. PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ:Trước hết, tăng trưởng kinh tế là điều kiện quyết định thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quốc gia, của khu vực. Tất cả các nền kinh tế bắt buộc đạt được duy trì mức độ tăng trưởng nhất định mới đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Nhật Babr trước đây Trung Quốc hiện nay trở thành cường quốc kinh tế nhờ đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh. Việt Nam quy mô GDP chỉ đạt 60 tỷ USD năm 2006, với xuất phát điểm rất thấp về kinh tế như vậy thì tăng trưởng kinh tế nhanh duy trì được trong dài hạn là vấn đề tính chất quyết định để không tụt hậu xa so với các nước trong khu vực tiến kịp họ trong tương lai. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng từ 7 8% năm như hiện nay thì sau 10 năm nữa quy mô GDP sẽ tăng gấp đôi theo quy tắc 70.Thứ hai, tăng trưởng cho phép giải quyết các vấn đề xã hội. với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, sự gia tăng khối lượng GDP hay GNP tạo sở vật chất dể chính phủ đề ra thực hiện được các chính sách chương trình xã hội hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp nông thôn, hạn chế tệ nạn xã hội.Thứ ba, tăng trưởng bền vững sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn nước, khoáng sản dầu mỏ… sự hình thành phát triển các khu công nghiệp đô thị hóa được thực hiện 1 cách kiểm soát hợp lý hiệu quả không chỉ gia tăng quy mô duy trì sự gia tăng quy mô đó theo thời gian mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Mặt khác khi tăng trường kinh tế nhanh, tạo ra tiền đề vật chất để bảo vệ môi trường tốt hơn khi mà các nguồn tài chính được đầu tư để tìm ra công nghệ mới, công nghệ sạch, tái sinh… Thứ tư, tăng trưởng sở để phát triển giáo dục khoa học công nghệ. Trong quá trình tăng trưởng, giáo dục công nghệ là yếu tố cực kỳ quan trọng để thúc đẩy những tiền đề vật chất cho phát triển giáo dục khoa học công nghệ dựa trên kết quả tăng trưởng kinh tế.HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:2 Nguyễn Thị Thùy Vân Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhVới những vấn đề quan trọng như trên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tế các nhà hoạch định chính sách.Đà Nẵngthành phố tốc độ phát triển nhanh kinh tế xã hội nhiều chuyển biến tích cực. Với mong muốn tìm hiểu về những yếu tố tác động đến chỉ tiêu kinh tế quan trọng này, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài sau: Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đầu vào đến tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 -2009.II. SỞ LÝ THUYẾT II.1 Tổng sản phẩm trong nước (GDP):Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là toàn bộ giá trị của các hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm). Như vậy, GDP là kết quả của toàn bộ hoạt động kinh tế diễn ra trên lãnh thổ của một nước, nó không phân biệt kết quả thuộc về ai từ do ai sản xuất ra.II.2 Tăng trưởng kinh tế:Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự gia tăng về quy mô, sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thông thường quy mô sản lượng đầu ra được phản ánh qua quy mô GDP. Mức tăng trưởng thường được phản ánh bằng chênh lệch quy mô GDP thực tế giữa năm nghiên cứu năm gốc theo công thức sau: Mức tăng trưởng = GDPt GDPt-1Và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế so với năm gốc bằng: GDPt GDPt-1 GDPt-1Khi nền kinh tế tăng trưởng quy mô của nó lớn hơn, nhưng liệu quy mô dân số lớn, tốc độ tăng dân số nhanh thì cuộc sống của người dân không khấm khá hơn. Vì vậy, chỉ tiêu trên được mở rộng tính trên đầu người, sự gia tăng về quy mô tốc độ GDP tính trên đầu người sẽ phản ánh sự tăng trưởng kinh tế chính xác hơn.HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:3 Nguyễn Thị Thùy Vân% tăng trưởng = Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhII.3 Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế (Các nhân tố về phía cung):Cho đến nay rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm được công bố về lĩnh vực này đã bổ sung rất nhiều những kiến thức về tăng trưởng kinh tế, qua đó cũng xem xét vai trò của các nhân tố quan trọng tới tăng trưởng kinh tế. Các nhân tố quan trọng nhất gồm vốn đầu tư, lao động công nghệ.Các doanh nghiệp trong nền kinh tế sử dụng lao động (N) vốn đầu tư (K) đóng vai trò các đầu vào để sản xuất hàng hóa dịch vụ (GDP).Công nghệ sản xuất hiện quyết định mức sản lượng được sản xuất từ một khối lượng vốn đầu lao động nhất định. Các nhà kinh tế biểu thị công nghệ hiện bằng cách sử dụng hàm sản xuất. Hàm này cho biết các nhân tố sản xuất quyết định mức sản lượng được sản xuất như thế nào. Nếu ký hiệu Y là sản lượng của nền kinh tế (GDP), khi đó hàm sản xuất được viết: Y = F(K, N)Hàm sản xuất phản ánh cộng nghệ hiện nghĩa công nghệ hiện ẩn trong cách thức hàm này chuyền từ vốn đầu lao động thành sản lượng. Nếu ai đó phát minh ra một cách thức tốt hơn đế sản xuất ra hàng hóa thì mức sản lượng cao hơn được sản xuất với cùng một lượng vốn đầu lao động. Như vậy, các nhân tố sau sẽ tác động đến tốc độ tăng GDP:- Vốn đầu tư K- Lao động L (L phụ thuộc vào: Tốc độ tăng dân số (Sinh, chết, di dân); tỷ lệ tham gia của lực lượng lao động).- Công nghệ (Hàm F phụ thuộc vào sự thay đổi công nghệ, chế chính sách).II.4. Mô hình tuyến tính logarit:Khi chúng ta quan tâm đến tốc độ tăng trưởng của biến phụ thuộc theo sự thay đổi tuyệt đối của biến độc lập, chúng ta sử dụng mô hình bán loga.HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:4 Nguyễn Thị Thùy Vân Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhDạng hàm bán loga tổng quát:Ln (Y^) = ß1 + ß2 X2i + ß3 X3i + … + ßk Xki + uiBởi vì khi đó: Khi nhân với 100, ßi thể được diễn dịch là phần trăm thay đổi của Y’ trên một đơn vị của Xki hay còn gọi là tốc độ tăng trưởng tức thời.III. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT:Qua lý thuyết kinh thực nghiệm được trình bày ở trên, nhóm đã xác định mô hình toán học của mẫu nghiên cứu là mô hình tuyến tính lôgarit hay mô hình bán lôga,cụ thể như sau:Ln (Y^) = ß1 + ß2 X2i + ß3 X3i + … + ßk Xki + uiTrong đó, Y là GDP, X2i là vốn đầu tư, X3i là dân số một biến giả X4i biểu thị “sắp xếp lại chế, chính sách”.Mô hình sẽ nghiên cứu tốc độ tăng trưởng của biến phụ thuộc Y theo sự thay đổi tuyệt đối của biến độc lập X2, X3 hay nói cách khác là sự thay đổi một đơn vị của biến độc lập X2, X3 sẽ cho biết phần trăm thay đổi của Y cũng như so sánh sự tác động của biến sắp xếp lại chế, chính sách đến tốc độ tăng trưởng của biến phụ thuộc.IV. NGUỒN DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆUBảng tên biến trong mô hình:Stt Tên biến Loại Định nghĩa Đơn vị đo Ghi chú1 Y Phụ thuộc GDP Tỷ đồng2 X2 Độc lập Vốn đầu tư Tỷ đồng3 X3 Độc lập Dân số Người4 X4 Biến giảSắp xếp lại chế,chính sáchTrước năm 1987 là 0 từ năm1987 là 1HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:5 Nguyễn Thị Thùy Vânßi ==d(Ln(Y)) d (Xk i) Y d (Xk i)1. d (Y)(lấy đạo hàm 2 vế theo Xk i) Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhIV.1. Nguồn số liệu GDP Biến phụ thuộc Y: Đơn vị tính: Tỷ đồngGDP ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1976 2009 THEO GIÁ CỐ ĐỊNHNăm GDP (94)Phân theo thành phần kinh tế Phân theo ngànhNhà nước NQD FDIThuế NKN-L-TS CN-XD DV1976 325,265 67,019 207,225 - 51,021 68,008 107,817 149,4401977 405,006 88,430 246,955 - 69,621 89,502 147,192 168,3121978 492,376 128,656 287,599 - 76,121 96,271 170,648 225,4571979 571,425 161,143 330,140 - 80,142 99,587 198,365 273,4731980 646,738 189,842 372,984 - 83,912 111,024 221,671 314,0431981 737,248 214,563 437,344 - 85,341 120,133 252,335 364,7801982 797,333 226,109 484,213 - 87,011 128,602 262,748 405,9831983 846,156 243,244 516,698 - 86,214 134,074 270,573 441,5091984 915,939 261,544 563,783 - 87,612 142,892 281,573 488,4731985 971,111 272,438 609,531 - 89,142 152,715 304,665 513,7131986 1014,589 276,710 639,238 - 98,641 167,055 310,173 537,3611987 1062,103 283,275 672,694 - 106,134 170,349 326,755 564,9991988 1138,847 311,489 716,907 - 110,451 172,457 341,164 625,2261989 1202,103 330,981 759,068 - 112,054 175,818 352,109 674,1761990 1260,232 357,902 795,120 - 107,210 180,921 367,740 711,5711991 1334,186 383,314 843,536 - 107,336 191,124 392,916 750,1461992 1422,855 436,505 880,954 - 105,396 200,734 425,274 796,8471993 1560,819 474,751 933,883 21,163 131,021 212,115 463,890 884,8141994 1808,297 621,543 976,862 38,063 171,829 225,130 559,768 1023,3991995 2051,620 752,533 981,966 133,638 183,509 229,523 676,937 1145,1601996 2298,011 1036,396 895,572 160,821 205,222 244,946 760,944 1292,1211997 2589,842 1229,43 989,343 176,109 194,960 252,160 928,065 1408,7861998 2817,748 1487,770 915,011 185,146 229,821 260,725 1066,212 1490,8111999 3085,434 1622,870 979,619 247,745 235,200 269,058 1216,374 1600,0022000 3390,199 1847,831 1090,284 264,356 187,728 276,292 1367,944 1745,9632001 3803,941 2087,255 1216,112 295,093 206,481 293,944 1585,057 1925,9402002 4282,947 2404,786 1320,026 331,305 226,830 306,664 1877,393 2098,8902003 4823,427 2789,199 1400,653 384,941 248,634 323,593 2285,595 2214,2392004 5462,841 3306,231 1578,455 450,099 128,058 339,184 2798,311 2325,3462005 6219,483 3532,608 2073,963 503,974 108,938 355,466 3233,480 2630,5372006 6776,200 3848,818 2259,607 549,086 118,689 333,600 3248,400 3194,200HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:6 Nguyễn Thị Thùy Vân Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá Thanh2007 7670,540 4356,795 2557,836 621,555 134,354 345,000 3610,000 3716,0002008 8302,130 4715,532 2768,447 668,119 150,032 350,350 3802,376 4149,4042009 9236,000 5023,475 2004,390 805,247 174,924 323,260 4267,032 4645,708(Nguồn Cục thống kê thành phố Đà Nẵng) IV.2. Nguồn số liệu vốn đầu Biến độc lập (X2):Đơn vị tính: Tỷ đồngVốn đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 1976-2009NămVốnđầu tưPhân theo đơn vị Phân theo ngànhTrong nướcNgoài nướcN-L-TS CN-XD DV1976 5,870 5,857 0,010 0,759 1,936 3,1751977 7,877 7,851 0,030 0,965 2,621 4,2911978 9,900 9,813 0,090 1,181 3,536 5,1831979 12,440 12,354 0,090 1,440 4,315 6,6851980 16,250 16,179 0,070 1,844 5,797 8,6091981 20,410 20,279 0,130 2,296 7,400 10,7141982 27,324 27,050 0,270 2,806 10,069 14,4491983 33,610 33,405 0,210 3,649 12,507 17,4531984 43,130 42,815 0,310 4,508 16,317 22,3061985 55,980 55,470 0,510 5,689 22,095 28,1961986 71,020 70,294 0,730 7,057 28,418 35,5461987 93,690 92,033 1,660 9,118 37,169 47,4031988 117,870 115,104 2,770 10,101 46,899 60,8691989 150,060 145,375 4,680 10,563 58,420 81,0771990 192,560 184,855 7,710 13,358 74,485 104,7191991 385,819 374,040 11,780 24,573 144,142 217,1041992 571,332 537,365 33,970 35,703 208,348 327,2821993 713,720 631,681 82,040 43,579 263,076 407,0611994 857,347 739,194 118,150 51,201 324,532 481,6151995 1057,540 809,104 248,440 57,816 380,376 619,3481996 1255,742 879,212 376,530 58,932 443,917 752,8931997 1624,500 1202,585 421,920 77,797 600,594 946,1091998 1872,700 1418,369 454,330 74,290 699,622 1098,7881999 2132,256 1925,334 206,920 79,618 762,409 1290,2282000 2359,100 2233,457 125,640 86,384 850,160 1422,5562001 2927,550 2643,014 284,540 39,440 898,952 1989,1582002 3750,070 3447,559 302,510 81,173 1169,257 2499,642HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:7 Nguyễn Thị Thùy Vân Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá Thanh2003 4670,557 4250,214 420,340 82,957 1084,792 3502,8082004 6443,750 5870,736 573,020 280,309 1752,181 4411,2612005 7365,600 6507,280 858,320 12,305 1189,605 6163,6902006 10073,987 9865,848 1108,140 105,000 1980,800 7988,1872007 11100,000 9990,000 1110,000 122,100 2331,000 8646,9002008 12771,000 9655,000 3116,075 5956,100 2558,700 4256,0002009 15300,000 11545,094 3754,906 6834,400 3004,563 5461,037(Nguồn Cục thống kê thành phố Đà Nẵng)IV.3. Nguồn số liệu dân số - Biến độc lập (X3)Đơn vị tính: NgườiDÂN SỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1976 - 2009Năm Dân sốPhân theo giới Phân theo khu vựcNam Nữ Thành thị Nông thôn1976 452881 215673 237208 309909 1429721977 452399 213980 238419 308085 1443141978 451905 213299 238606 306706 1451991979 451415 212616 238799 303805 1476101980 450932 211804 239128 298938 2519941981 456143 214707 241436 301876 1542671982 461409 217555 243854 306145 1552641983 466755 220402 246353 310349 1564061984 472140 223369 248771 314587 1575531985 477596 226283 251313 318398 1591981986 495490 235855 259635 331978 1635121987 513890 246158 267732 345287 1686031988 533026 257239 275787 358939 1740871989 552809 268018 284791 376466 1763431990 573509 278877 294632 392832 1806771991 586700 284785 301915 402594 1841061992 600400 292279 308121 411699 1887011993 614000 297790 316210 420283 1937171994 628180 305368 322812 430808 1972731995 642570 312456 330114 440136 2034241996 657600 319656 337944 519384 1382161997 672468 327021 345447 531330 1411381998 687934 334941 352993 543770 1441641999 702546 342243 360303 555392 147154HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:8 Nguyễn Thị Thùy Vân Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá Thanh2000 716282 351013 365269 565440 1508422001 728823 354605 374218 575850 1529732002 741215 361444 379771 586954 1542612003 752439 361271 391168 597152 1552872004 763297 370615 392682 607488 1558092005 790191 384429 405762 627886 1623052006 798551 388816 409735 633251 1653002007 816119 397854 418265 649639 1664802008 818300 402300 416000 710800 1075002009 887069 437512 449557 770499 116570(Nguồn Cục thống kê thành phố Đà Nẵng)IV.4. Tổng hợp số liệu sử dụng trong mô hìnhNămYGDPLn (Y)X2 X3 X4Vốn ĐT Dân số chế, ch/sách1976 325,265 5,784640 5,870 452881 01977 405,006 6,003902 7,877 452399 01978 492,376 6,199243 9,900 451905 01979 571,425 6,348133 12,440 451415 01980 646,738 6,471941 16,250 450932 01981 737,248 6,602924 20,410 456143 01982 797,333 6,681272 27,324 461409 01983 846,156 6,740704 33,610 466755 01984 915,939 6,819950 43,130 472140 01985 971,111 6,878441 55,980 477596 01986 1014,589 6,922239 71,020 495490 11987 1062,103 6,968006 93,690 513890 11988 1138,847 7,037772 117,870 533026 11989 1202,103 7,091828 150,060 552809 11990 1260,232 7,139051 192,560 573509 11991 1334,186 7,196077 385,819 586700 11992 1422,855 7,260421 571,332 600400 11993 1560,819 7,352966 713,720 614000 11994 1808,297 7,500141 857,347 628180 11995 2051,620 7,626385 1057,540 642570 11996 2298,011 7,739799 1255,742 657600 11997 2589,842 7,859352 1624,500 672468 11998 2817,748 7,943693 1872,700 687934 11999 3085,434 8,034448 2132,256 702546 12000 3390,199 8,128644 2359,100 716282 1HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:9 Nguyễn Thị Thùy Vân Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá Thanh2001 3803,941 8,243793 2927,550 728823 12002 4282,947 8,362397 3750,070 741215 12003 4823,427 8,481240 4670,557 752439 12004 5462,841 8,605724 6443,750 763297 12005 6219,483 8,735442 7365,600 790191 12006 6776,200 8,821172 10073,987 798551 12007 7670,540 8,945142 11100,000 816119 12008 8302,130 9,024267 12771,000 818300 12009 9236,000 9,130864 15300,000 887069 1(Nguồn Cục thống kê thành phố Đà Nẵng)V. ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾTV.1 Ước lượng mô hìnhXX’ = (XX’)-1 = X’Y = ß =Vậy mô hình được ước lượng là:Ln (Y^) = 3,584429121 + 0,0000135804 X2 + 0,0000624431 X3 + 0,054801846 X4HVTH: Ngô Thị Thu Trang Trang:10 Nguyễn Thị Thùy Vân34 88090.561 20866983 2488090,561 782873391,1 69360390428 87857,7720866983 69360390428 1.34069E+13 1627340824 87857,77 16273408 243,650559085 0,00016235 -7,73763E-06 1,0016886380,00016235 9,59611E-09 -3,53914E-10 4,24959E-05-7,73763E-06 -353914E-10 1,68624E-11 -2,40048E-061,001688638 4,24959E-05 -2,40048E-06 0,512077151254,682013764308,5493160346820,7190,1508633,5844291211,35804E-056,24431E-060,054801846[...]... tác động đến sự tăng trưởng GDP của thành phố Mô hình cũng cho thấy là biến giả chế chính sách thay đổi tác động không nhiều đến tốc độ tăng trưởng GDP Từ đó rút ra kết luận khi dân số của thành phố tăng thêm 1 người thì đóng góp vào tốc độ tăng GDP là 0,000678% VII HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU HƯỚNG MỞ RỘNG Do số lượng quan sát của mẫu nhỏ, trong đó đặc biệt là những số liệu mà phần vốn đầu tư chiếm... Ước lượng lại ta được: Ln(Y) = 3, 330 86 + 0,00000678 X3 VI.2 Kết luận Mối liên hệ giữa tốc độ thay đổi của biến phụ thuộc - GDP biến độc lập vốn đầu dân số là mối liên hệ theo chiều thuận tức là tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng tăng khi vốn đầu dân số tăng Điều này phù hợp với phần lý thuyết đã trình bày Tuy nhiên qua kiểm định trên thì mức vốn đầu tư không ý nghĩa tác động... 195,599 > F 0,05 (3, 30 ) = 8, 63, H0 bị bác bỏ: R2 ≠ 0 Vậy, mô hình ý nghĩa V.5.2 Kiểm định giả thiết về ßi H0 : ßi = 0 H1 : ßi ≠ 0 | t 1| = 9.594 | t 2| = 0.709 < t 0,025 30 | t 3| = 7.777 | t 4| = 0 .39 2 < t 0,025 30 t 2, t 4 < t 0,025 30 nên biến X2, X4 không ý nghĩa trong mô hình, nghĩa là vốn đầu sự thay đổi chế, chính sách không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP của Đà Nẵng Mô hình... Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS TrươngThanh IX TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Chương trình giảng dạy Cao học môn Kinh tế lượng, PGS.TS Trương Bá Thanh, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2 Bài giảng Kinh tế lượng, PGS.TS Nguyễn Quang Đông, NXB Thống kê, 20 03 3 Niên giám thống kê hằng năm, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 4 Giáo trình kinh tế vĩ mô, TS Bùi Quang Bình, khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đà. . .Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS TrươngThanh V.2 Các trị số thống kê Thống kê t: Y’Y = 1 936 ,092 ß’ = ß^’.(X’Y) = e2 = σ^2 = Cov(ß^) 3, 584429121 1 ,35 804E-05 6,2443E-06 0,0548018 1 934 ,944 833 RSS = (Y’Y) - ß^’.(X’Y) = 1,147024 e2/n-k = 0, 038 234 137 = σ^2 (XX’)-1 = 0, 139 575975 6,20 731 E-06 -2,95842E-07 0, 038 2987 6,2073E-06 3, 669E-10 -1 ,35 32E-11 1,6248E-06 -2,9584E-07 -1 ,35 32E-11 6,4472E- 13 -9,178E-08... xét về tốc độ tăng trưởng thì tốc độ tăng trưởng cao chỉ thực sự từ năm 19 93 Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả nghiên cứu VIII LỜI CẢM ƠN HVTH: Ngô Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thùy Vân Trang:18 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS TrươngThanh Nhóm chúng tôi mong nhận được ý kiến góp ý của thầy các bạn để bài tiểu luận của nhóm được hoàn thiện hơn Xin chân thành cảm ơn! HVTH: Ngô Thị... trong GDP (chỉ từ năm 1997 đến nay) là nhỏ so với kích thước của mẫu nên đã làm cho nhân tố vốn đầu tư không ý nghĩa trong mô hình này Số lượng quan sát nhỏ cũng gây nên khó khăn trong việc đánh giá sự tác động của nhân tố chế chính sách Vì nếu so sánh về quy mô thì rõ ràng năm 1997 gấp 2,4 lần so với năm 1987 năm 2009 gấp hơn 9,42 lần so với năm 1997 Tuy nhiên nếu xét về tốc độ tăng trưởng. .. ß1 + 3 X3i + ui Thực hiện ước lượng lại ta được: Ln(Y) = 3, 330 86 + 0,00000678 X3 Adjusted R2 = 0,950644142, F = 598,0916 Thỏa mãn tất cả các điều kiện của mô hình VI DIỄN DỊCH KẾT QUẢ KẾT LUẬN HVTH: Ngô Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thùy Vân Trang:17 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS TrươngThanh VI.1 Diễn dịch kết quả Mô hình ban đầu: Ln (Y^) = 3. 584429121 + 0.0000 135 804 X2 + 0.0000624 431 X3 +... kinh tế vĩ mô, TS Bùi Quang Bình, khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 5 Giáo trình kinh tế vĩ mô, trường Đại học quốc gia TPHCM 6 Giáo trình dân số phát triển, GS.TS Tống Văn Đường, trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê 7 Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Thị Cảnh Đại học quốc gia TPHCM, NXB Đại học quốc gia TPHCM HVTH: Ngô Thị Thu Trang... Trang: 13 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS TrươngThanh Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 6.4004 9 .38 61 7.4906 90807 34 -.62780 31 100 00000 18644 34 Std Predicted Value -1.201 2.087 000 1.000 34 Std Residual -3. 211 1.590 000 9 53 34 Residual a Dependent Variable: LogaY V.4 Kiểm định các điều kiện vận dụng mô hình V.4.1 Các điều kiện về dạng mô hình điều . ảnh hưởng của 3 yếu tố: Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo n 1976 -. một lượng vốn đầu tư và lao động. Như vậy, các nhân tố sau sẽ tác động đến tốc độ tăng GDP: - Vốn đầu tư K- Lao động L (L phụ thuộc vào: Tốc độ tăng dân số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo, Tiểu luận Kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo, Tiểu luận Kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo, Tổng sản phẩm trong nước GDP: Tăng trưởng kinh tế: Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế Các nhân tố về phía cung:, Nguồn số liệu GDP – Biến phụ thuộc Y:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn