Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài pdf

1 728 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,403 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 10:15

Phụ lục số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng . năm . ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1.Tên doanh nghiệp: Tên giao dịch: . 2. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: .; Fax: ; E-mail: . 3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do . cấp ngày . tháng năm … 5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: …………………………… Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Hồ sơ kèm theo gồm: 1. 2. 3. TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) . đi m đề nghị cấp Giấy phép: …………………………… Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước. . tháng . năm . ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài pdf, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài pdf, Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn