Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

6 461 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 22:15

Thủ tục đăng đầu đối với dự án vốn đầu nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan đến lĩnh vực đầu của dự án Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhà đầu nộp Hồ sơ đăng đầu và Hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) tiếp nhận hồ sơ; viết 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ). 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đăng đầu tư, Hồ sơ đăng kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho nhà đầu biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu ; - Trình Lãnh đạo Ban xem xét dự án, quyết định; - Gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các Phòng chức năng; Tổng hợp, lập Tờ trìnhLãnh đạo Ban; - Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu trình Lãnh đạo Ban chính thức; - Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư. Tên bước Mô tả bước 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành liên quan. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng đầu 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 55-Nghị định 108/2006/NĐ-CP) 3. Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu (do Nhà đầu tự lập và chịu trách nhiệm). Thành phần hồ sơ 4. Hồ sơ đăng kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật liên quan. 5. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu trong nước và nhà đầu nước ngoài (đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 54-Nghị định 108/2006/NĐ-CP Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó 01 (bộ) gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK . 2. Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) Luật doanh nghiệp số 60/2005/ . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2007/NĐ-CP N . Thông 03/2006/TT- BKH của B . Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK . Luật Doanh nghiệp 3. Hồ sơ đăng kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật liên quan. Luật Doanh nghiệp Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHC . 2. Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển theo Quyết định của TTg Chính phủ (đang soạn thảo) 3. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả theo Thông báo 86/TB-VPCP 23/4/2007 thông báo kết luận của TTCP tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu CNC Hòa Lạc Thông báo số 86/TB- VPCP ngày . . Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông. tả bước 1. Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký đầu tư và Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Chuyên viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc, Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc, Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

Từ khóa liên quan