Tài liệu Bài tập trắc nghiệm phần quang học (Đáp án) docx

1 1,017 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 16:15

ÑAÙP AÙN – PHAÀN QUANG HOÏC 1A. 2D. 3A. 4D. 5C. 6B. 7C. 8B. 9C. 10D. 11D. 12C. 13A. 14C. 15A. 16B. 17D. 18D. 19C. 20D. 21D. 22A. 23C. 24A. 25D. 26D. 27B. 28A. 29C. 30D. 31D. 32A. 33D. 34C. 35C. 36B. 37D. 38C. 39B. 40D. 41D. 42A. 43D. 44D. 45C. 46A. 47C. 48D. 49B .50C. 51D. 52A. 53C. 54C. 55B. 56C. 57A 58D. 59A. 60B. 61B. 62B. 63D. 64C. 65B. 66D. 67C. 68B. 69D. 70B. 71A. 72B. 73C. 74A. 75D. 76B. 77A. 78B. 79C. 80A. 81C. 82D. 83D. 84B. 85D. 86B. 87B. 88D. 89A. 90A. 91C. 92C. 93D. 94B. 95A. 96C. 97B. 98C. 99C. 100D. 101D. 102C. 103B. 104D. 105A. 106B. 107A. 108D. 109D. 110C. 111C. 112B. 113B. 14D. 115A. 116D. 117D. 118A. 119B. 120C. 121D. 122A. 123B. 124A. 125A. 26C. 127D. 128B. 129D. 130D. 131A. 132D. 133D. 134B. 135C. 136C. 137A. 138D. 139D. 140A. 141D. 142C. 143D. 144A. 145C. 146D. 147A. 148C. 149A. 150D. 151D. 152D. 153D. 154D. 155C. 156B. 157C. 158A. 159A. 160D. 161D. 162C. 163A. 164D. 165A. 166B. 167D. 168B. 169B. 170A. 171C. 172A. 173C. 174A. 175B. 176D. 177D. 178A. 79B. 180C. 181A. 182B. 183A. 184B. 185A. 186D. 187D. 188B. 189B. 190C. 191C. 192A. 193B. 194D. 195A. 196D. 197C. 198B. 199A. 200C. 201C. 202D. 203C. 204B. 205D. 206B. 207C. 208C. 209A. 210B. 211A. 212D. 213B. 214B. 215C. 216A. 217B. 218A. 219D. 220A. 221B. 222C. 223D. 224B. 225A. 226C. 227D. 228C. 29C. 230B. 231C. 232C. 233A. 234D. 235B. 236D. . ÑAÙP AÙN – PHAÀN QUANG HOÏC 1A. 2D. 3A. 4D. 5C. 6B. 7C. 8B. 9C. 10D. 11D. 12C. 13A. 14C. 15A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập trắc nghiệm phần quang học (Đáp án) docx, Tài liệu Bài tập trắc nghiệm phần quang học (Đáp án) docx, Tài liệu Bài tập trắc nghiệm phần quang học (Đáp án) docx

Từ khóa liên quan