Tài liệu Luận văn "Đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không" pptx

52 537 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 16:15

Luận văn Đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không Mục lục Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không 3 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 3 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 4 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu .4 1.4. Phạm vi nghiên cứu .5 1.5. Kết cấu luận văn 5 Chương II: Một số vấn đề lí luận bản về kiểm soát bán hàng của doanh nghiệp 6 2.1. Một số định nghĩa, khái niệm bản .6 2.2. Một số lí thuyết về quản trị bán hàngkiểm soát bán hàng 7 2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài những năm trước .9 2.4. Phân định nội dung kiểm soát bán hàng trong doanh nghiệp 9 Chương III: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không 19 3.1. Phương pháp nghiên cứu 19 3.2. Đánh giá tổng quan tình hình doanh nghiệp và nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không 21 3.3. Kết quả thu thập dữ liệu sơ cấp .25 3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp .28 Chương IV: Các kết luận và đề xuất nhằm đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không 37 4.1. Các kết luận và phát hiện về kiếm soát bán hàng tại công ty .37 4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không 39 4.3. Các giải pháp đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC .49 Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không là doanh nghiệp lịch sử hoạt động khá lâu dài và danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh khá đa dạng. Qua quá trình thực tập tổng hợp ba tuần tại Công ty, qua điều tra và phỏng vấn, em nhận thấy Công ty đang gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động bán hàng mà cụ thể là trong công tác kiểm soát bán hàng. Đây là một công tác đóng vị trí quan trọng ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả hoạt động bán hàng của Công ty. Kiểm soát bán hàng được thực hiện tốt sẽ giúp Công ty luôn đi đúng hướng, thực hiện được những mục tiêu đã đề ra và hoàn toàn chủ động trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh bất ngờ trong công tác bán hàng. Trong vài năm gần đây, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể là doanh thu không đạt dự kiến và chi phí vượt quá con số dự kiến. Điều này dẫn đến kết quả là lợi nhuận ròng của Công ty không đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu. Qua quá trình thực tập, tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, qua phỏng vấn các nhân viên của Công ty em nhận thấy nguyên nhân dẫn đến việc kết quả hoạt động kinh doanh không cao chính là do công tác kiểm soát bán hàng của Công ty chưa được thực hiện tốt. Thứ nhất là về kiểm soát hoạt động bán hàng. Cho đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chỉ áp dụng các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động bán hàng truyền thống, chưa sự cải tiến, đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại vào công tác kiểm soát bán hàng. Điều này khiến cho doanh nghiệp chỉ nhận được những kết quả đánh giá chung chung, không sự chi tiết, cụ thể và nhiều khi mang tính chủ quan của người đánh giá. Thêm vào đó, công cụ để đánh giá kết quả hoạt động bán hàngCông ty đang sử dụng chỉ là dựa vào kết quả hoạt động bán hàng, hóa đơn thanh toán. Công ty không tiến hành thu thập ý kiến khách hàng về sản phẩm, dịch vụcông ty kinh doanh dẫn đến việc không nắm bắt được cảm nhận thực tế của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty nên không đánh giá chính xác hiệu quả của công tác bán hàng. Những lý do trên khiến cho việc xác định nguyên nhân dẫn đến hoạt động bán hàng của Công ty không đạt được đúng mục tiêu không được đầy đủ và chính xác. Từ đó các biện pháp điều chỉnh mà Công ty đưa ra không được đầy đủ và nhiều khi không phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Thứ hai là về công tác kiểm soát nhân viên bán hàng. Quy trình đánh giá thành tích nhân viên bán hàng của Công ty hiện chưa được thực hiện tốt, công tác thảo luận việc đánh giá với nhân viên chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Phương pháp đánh giá nhân viên bán hàngCông ty sử dụng chỉ là phương pháp xếp hạng luân phiên. Với việc chỉ sử dụng đơn thuần một phương pháp cổ điển này dẫn đến nhà quản trị không nhận biết được điểm mạnh yếu của từng nhân viên nên không sự điều chỉnh phù hợp.Chính điều này đã khiến cho hoạt động bán hàng của nhân viên trong Công ty không được điều chỉnh đúng hướng, kết quả kinh doanh vì vậy không đạt được mục tiêu mong muốn. Với những lý do trên, em nhận thấy công tác kiểm soát bán hàng của Công ty thực sự đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Vì vậy đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty đang là một vấn đề hết sức cấp thiết, cần phải giải quyết tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Đề tài tập trung giải quyết vấn đề kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. Cụ thể là nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát bán hàng tại Công ty, tìm ra các vấn đề và đưa ra các phương án nhằm đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty. Tên đề tài cụ thể là: “Đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không.” 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu đề tài gồm: - Làm rõ một số lý thuyết bản về quản trị bán hàngkiểm soát bán hàng - Làm rõ những vấn đề mà Công ty đang gặp phải trong công tác kiểm soát bán hàng trên sở xem xét thực trạng hệ thống kiểm soát bán hàng của Công ty. - Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. 1.4. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài giới hạn nghiên cứu tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không, đối tượng nghiên cứu là hoạt động bán hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh và cán bộ quản lý bán hàng. - Về thời gian: nghiên cứu các dữ liệu trong khoảng thời gian 3 năm kinh doanh từ năm 2006 đến năm 2008. 1.5. Kết cấu luận văn Đề tài gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài đẩy mạnh kiểm soát bán hàngCông ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. Chương 2: Một số vấn đề lí luận bản về kiểm soát bán hàng của doanh nghiệp. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng công tác kiểm soát bán hàngCông ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. Chương 4: Các kết luận và đề xuất đẩy mạnh kiểm soát bán hàngCông ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. Chương II: Một số vấn đề lí luận bản về kiểm soát bán hàng của doanh nghiệp 2.1. Một số định nghĩa, khái niệm bản - Bán hàng được hiểu là quá trình chuyển hóa hình thái giá trị từ thành tiền, đồng thời quyền sở hữu về hàng hóa cũng được thay đổi. Xét trên góc độ hoạt động thì bán hàng là việc gặp gỡ giữa một bên là người bán với những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và một bên là người mua với nhu cầu khả năng thanh toán, từ đó tìm kiếm thỏa thuận giữa người mua với người bán. Bán hàng là khâu cuối cùng của lưu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất, phân phối và một bên là tiêu dùng. Xét trên phạm vi một doanh nghiệp sản xuất, bán hàng góp phần quyết định việc thực hiện các mục tiêu, cũng như mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. - Quản trị bán hàng: Quản trị bán hàng là những hoạt động, nỗ lực của các nhà quản trị doanh nghiệp nói chung và các nhà quản trị bán hàng nói riêng nhằm đạt được mục tiêu bán hàng thông qua lực lượng bán. Những hoạt động đó là một quá trình bao gồm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát hoạt động bán hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp. Một số mục tiêu bản của quản trị bán hàng bao gồm: + Đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm tăng doanh thu và mở rộng thị trường + Mục tiêu tăng lợi nhuận, chiếm lĩnh thị trường + Nâng cao mức thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu + Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp + Giảm chi phí bán, nâng cao hiệu quả kinh tế - Kiểm soát bán hàng: Kiểm soát bán hàng vừa là một quá trình kiểm tra các chỉ tiêu bán hàng, vừa là việc theo dõi các ứng xử của đối tượng. Kiểm soát bán hàng bao gồm hai nội dung chính là kiểm soát hoạt động bán hàng và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên bán hàng. + Kiểm soát hoạt động bán hàng là một quá trình hai mặt: quá trình thụ động và quá trình chủ động. Kiểm soát hoạt động bán hàng mục đích là đảm bảo cho kết quả bán hàng phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp. Kiểm soát bán hàng bao gồm ba giai đoạn chính đó là: xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát – xác định các loại mục tiêu cần đạt và mức độ cần đạt; đánh giá kết quả hoạt động bán hàng để đảm bảo cho kết quả đạt được mục tiêu mong muốn, hoặc thể là xem xét và điều chỉnh mục tiêu ban đầu. + Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên bán hàng là quá trình xem xét, đánh giá, đo lường những nỗ lực của lực lượng bán hàng thể hiện qua mức độ hoàn thành công việc của các nhân viên bán hàng. 2.2. Một số lí thuyết về quản trị bán hàngkiểm soát bán hàng 2.2.1. Một số lý thuyết về quản trị bán hàng - Theo tài liệu “Quản trị bán hàng” của James. M. Comer: “Quản trị bán hàng thể được định nghĩa là hoạt động quản trị của những người hoặc thực sự thuộc lực lượng bán hàng hoặc gồm những người hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng bán hàng. Tùy thuộc vào từng công ty, cấp thấp nhất mà quản lý bán hàng thể rất nhiều danh quận, khu vực, giám sát viên hay giám sát viên bán hàng. Đặc tính chung của các chức vụ này là dù cho mang danh vị gì đi nữa cũng đều là giám sát trực tiếp những người đại diện bán hàng theo lĩnh vực. Những người quản lý bán hàng theo lĩnh vực thường phải báo cáo lại cho những người quản lý bán hàng thuộc cấp cao hơn trong Công ty. Số người quản lý bán hàng cấp cao này khác nhau giữa các công ty và những danh vị của họ thể từ người quản lý bán hàng từng địa phương, khu vực hay toàn quốc cho đến chức phó giám đốc phụ trách bán hàng v.v”. Quan điểm này cho rằng: Quản trị bán hàng là quá trình điều khiển quản lý hoạt động bán hàng của nhà quản trị, nhằm phát huy tối đa lợi thế của doanh nghiệp trong kinh doanh. Từ đó đạt được mục tiêu bản của doanh nghiệp kinh doanh thương mại: là tối đa hóa lợi nhuận, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thương trường và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. - Theo tài liệu “Bán hàng và quản lý bán hàng” của David Jobber và Geoff Lancaster: “Quản trị bán hàng là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và điều hành và kiểm soát bán hàng nhằm thực hiện mục tiêu đã xác định của doanh nghiệp. Trong đó, các mục tiêu bản của quản trị bán hàng bao gồm: + Nâng cao mức thỏa mãn của khách hàng mục tiêu. + Tăng doanh thu, lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp + Tăng khả năng cạnh tranh bán của doanh nghiệp trên thị trường + Giảm chi phí bán + Tăng trình độ văn minh phục vụ khách hàng” - Theo cách tiếp cận tác nghiệp hay quản trị hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại: Quản trị hoạt động bán hàng không phải là một phép cộng số học của các hành vi, các thương vụ mà là một quá trình công nghệ được hoạch định và triển khai trước bán (bao gồm nghiên cứu thị trường và khách hàng, dự báo bán hàng; lựa chọn hình thái bán hàng và chiến lược thị trường mục tiêu, triển khai các yếu tố phối thức bán hàng hỗn hợp, hậu cần kinh doanh phục vụ khách hàng, trong bán (bao gồm các hoạt động điều hành công nghệ và thực thi các quy trình công nghệ giao dịch bán hàngdịch vụ khách hàng trong khi bán) và sau bán (bao gồm theo dõi, kiểm soát kết quả bán hàng, thực hiện dịch vụ khách hàng sau bán, đánh giá hiệu quả bán hàng) nhằm thỏa mãn nhu cầu tập khách hàng trong mối quan hệ với thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. 2.2.2. Một số lý thuyết về kiểm soát bán hàng - Theo “giáo trình Quản trị bán hàng” của Nguyễn Xuân Đăng Huy,: Kiểm soát bán hàng chính là việc nắm bắt các kết quả thực tế của hoạt động bán hàng và đưa ra các hoạt động điều chỉnh cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra. Nó chính là việc nắm bắt tình hình của các kênh phân phối, tình hình bán ra, thái độ của khách hàng với doanh nghiệp về sản phẩm của doanh nghiệp. Như vậy, kiểm soát bán hàng không chỉ đơn thuần là đối chiếu kết quả bán hàng đạt được mục tiêu đề ra và điều chỉnh, nó còn bao gồm việc nắm bắt các thông tin thị trường nhằm giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh, kịp thời với các thay đổi của thị trường. - Theo tài liệu “Bán hàng và quản lý bán hàng” của David Jobber và Geoff Lancaster: Kiểm soát bán hàng bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn và lượng hóa các kết quả đạt được, tiến hành các hoạt động điều chỉnh nếu kết quả không đúng với mục tiêu ấn định. Thông qua hoạt động kiểm soát giúp các nhà quản trị thấy được thực trạng của hoạt động bán hàng cũng như kết quả của việc thực hiện các chiến lược, chính sách đã đề ra. Từ đó các phương án điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo cho kết quả đúng với mục tiêu ban đầu của hoạt động bán hàng. 2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài những năm trước. Cho đến thời điểm hiện tại đã một số sinh viên trường Đại học Thương Mại nghiên cứu về đề tài kiểm soát bán hàng như: - Đề tài “Cải thiện công tác kiểm soát hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà” của sinh viên Nguyễn Quang Huy, Giáo viên hướng dẫn: Thầy Lê Quân, năm 2007. - Đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm soát trong hoạt động bán hàng tại Xí nghiệp dịch vụ xăng dầu và khí- Công ty xăng dầu khu vực 1 của sinh viên Phương Nhung, Giáo viên hướng dẫn: Thầy Bùi Hữu Đức, năm 2007. - Đề tài “Cải thiện công tác kiểm soát bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và giải pháp công nghệ Quốc Hưng” của sinh viên Nguyễn Thị Ngoan, Giáo viên hướng dẫn: Thùy Dương, năm 2007. Tuy nhiên trong ba năm gần đây chưa sinh viên nào nghiên cứu về đề tài đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứngdịch vụ Hàng Không. 2.4. Phân định nội dung kiểm soát bán hàng trong doanh nghiệp 2.4.1. Kiểm soát hoạt động bán hàng 2.4.1.1.Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm soát. Hoạt động bán hàng là một bộ phận trong hệ thống các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động mua hàng và hoạt động dự trữ vì vậy phải đánh giá đóng góp hoạt động bán hàng vào việc hoàn thành các mục tiêu chung của doanh nghiệp. Việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát sẽ giúp cho nhà quản trị biết được kết quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn kiểm soát thế được xây dựng thành một hệ thống cấu trúc hoặc thể xây dựng tùy thuộc vào kết quả mà doanh nghiệp muốn đạt được. Các tiêu chuẩn kiểm soát bao gồm nhóm tiêu chuẩn phản ánh đầu ra như doanh thu từ hoạt động bán hàng, khách hàng, lợi nhuận, số đơn đặt hàng và nhóm tiêu chuẩn phản ánh đầu vào của hoạt động bán hàng bao gồm: các cuộc tiếp xúc, chi phí bán hàng, số lần điện thoại. Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động bán hàng cung cấp một nguồn thông tin dồi dào cho cán bộ quản lý trong công tác đánh giá. Tuy nhiên cần phải lưu ý không thể chú trọng một mục tiêu riêng biệt nào, chẳng hạn lợi nhuận, mà phải chú ý đến tất cả những gì thể góp phần tạo ra mục tiêu ấy. 2.4.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng. a. Yêu cầu đánh giá kết quả hoạt động bán hàng. Thứ nhất, kết quả đánh giá phải hữu ích nghĩa là nhà quản trị bán hàng phải hoạt động điều chỉnh phù hợp với thực trạng công tác bán hàng của doanh nghiệp. Muốn vậy, quá trình đánh giá cần được tổ chức một cách đơn giản, và thích hợp. Thứ hai, kết quả đánh giá phải đáng tin cậy. Kết quả đánh giá tin cậy mới đảm bảo hoạt động điều chỉnh được đưa ra là phù hợp, tránh trường hợp không giải quyết đúng vấn đề đang tồn tại mà còn gây ra thêm vấn đề khác. Thứ ba, kết quả đánh giá phải không lạc hậu hay nói cách khác là kết quả thể sử dụng được phải đảm bảo tính thời gian, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, tránh trường hợp sử dụng kết quả cũ gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Thứ tư, đánh giá kết quả hoạt động bán hàng phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, tức là phải quan tâm đến yếu tố chi phí. Cần phải kế hoạch sử dụng chi phí hợp lý, cân bằng giữa lợi ích mà công ty đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được lợi ích đó b. Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động bán hàng. rất nhiều phương pháp để đánh giá kết quả hoạt động bán hàng. Trong đó phải kể đến các phương pháp sau: * Phương pháp đánh giá bằng việc quan sát các dữ kiện: Đây là phương pháp dễ thực hiện nhất vì các dữ kiện này luôn sẵn có. Ta thể sử dụng các dữ kiện định lượng, tài chính, kế toán. Bên cạnh đó chúng ta còn các dữ kiện định tính, loại dữ kiện này tuy khó đo lượng nhưng lại thường cung cấp những thông tin rất ý nghĩa đối với công việc kiểm soát. Phương pháp này cần phải đảm bảo năm yêu cầu sau: thứ nhất, việc đánh giá phải được tiến hành định kỳ đều đặn; thứ hai, các đơn vị sử dụng trong đánh giá phải thống nhất; thứ ba, các quy tắc sử dụng trong hệ thống thông tin kiểm soát phải thống nhất; thứ tư, các công cụ đo lường phải đồng nhất; thứ năm, [...]... xu hướng cổ phần hóa công ty nhà nước được đẩy mạnh Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không chuyển đổi từ loại hình công ty nhà nước sang công ty cổ phần Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm soát bán hàng của doanh nghiệp - Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến hoạt động kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không... hướng tăng lên 3.4.2.Quy trình kiểm soát bán hàng tại Công ty Sơ đồ 3.2 Quy trình kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không Xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng Điều chỉnh hoạt động bán hàng (Nguồn: Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu) Hiện tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không đang áp dụng quy trình kiểm soát bán hàng như trên Thực trạng việc... tầng: Hiện tại Công ty không trang bị sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm soát bán hàng như hệ thống máy móc kiểm tra, giám sát Với sự đầu tư không thích đáng như vậy, hoạt động kiểm soát bán hàng của Công ty không đạt hiệu quả cao - Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không Công ty mới... khăn, Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, lợi nhuận gộp về bán hàng của công ty năm 2008 giảm hơn 5 tỷ so với năm 2007 Tuy nhiên chi phí bán hàng của năm 2008 cũng giảm một phần đáng kể, hơn 3 tỷ nên lợi nhuận thuần của Công ty chỉ giảm hơn 1 tỷ đồng 3.2.2 Đánh giá tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng. .. học công nghệ phát triển, các trang thiết bị máy móc phục vụ cho quá trình kiểm soát bán hàng được cải tiến, nâng cao chất lượng kiểm soát Các doanh nghiệp khác đã ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, hoạt động kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không cũng bị ảnh hưởng không nhỏ 3.2.2.2 Nhân tố chủ quan - Trình độ đội ngũ kiểm soát bán hàng tại Công. .. Bình Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không ra đời trên sở tiền thân là Cục phục vụ- tổng Cục Hàng Không dân dụng Việt Nam, ngày 19/9/2004 Bộ giao thông vận tải ra Quyết định số 1507/QĐ/TCCB- LĐ thành lập Công ty cung ứng dịch vụ Hàng Không Việt Nam không trực thuộc Cục Hàng Không dân dụng Việt Nam Ngày 1/1/2007, Công ty chính thức cổ phần hóa lấy tên là: Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng. .. không kiểm soát tốt chi phí * Phương pháp kiểm soát: Mục đích của việc đánh giá kết quả hoạt động bán hàng nhằm giúp cho Công ty thấy thực trạng công tác bán hàng Qua đó Công ty sẽ thể đề ra các biện pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác kiểm soát bán hàng Và để đánh giá công tác bán hàng thì Công ty sử dụng một số phương pháp kiểm soát sau: - Hiện tại Công ty tiến hành kiểm soát hoạt động bán hàng. .. dựng tiêu chuẩn kiểm soát Xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát là một bước rất quan trọng trong quy trình kiểm soát bán hàng của công ty Tiêu chuẩn kiểm soát được xây dựng tốt, phù hợp với thực trạng hoạt động bán hàng của công ty sẽ giúp cho công tác kiểm soát của các cán bộ quản lý được dễ dàng hơn, kết quả kiểm soát thu được cũng chính xác hơn Hiện tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không sử dụng... Công ty: Đội ngũ kiểm soát bán hàng tại Công ty chưa qua đào tạo bài bản, các nhân viên kiểm soát thường là cán bộ làm việc lâu năm được thăng cấp lên làm quản lý, dựa vào kinh nghiệm tích lũy được nhiều năm để thực hiện công việc kiểm soát chứ không qua một lớp đào tạo kỹ năng kiểm soát Chính vì vậy công tác kiểm soát bán hàng của đội ngũ kiểm soát bán hàng của Công ty không đáp ứng được yêu cầu của công. .. nhân viên tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không Hiện tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không sử dụng các phương pháp sau để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên bán hàng - Phương pháp xếp hạng được Công ty sử dụng nhiều nhất để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên vì đây là một phương pháp khá đơn giản Căn cứ vào việc xếp hạng, nhà quản lý của Công ty sẽ biết . đề tài đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không. 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng. phương án nhằm đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại Công ty. Tên đề tài cụ thể là: “Đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không.”
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn "Đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không" pptx, Tài liệu Luận văn "Đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không" pptx, Tài liệu Luận văn "Đẩy mạnh kiểm soát bán hàng tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không" pptx

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn