Nghiên cứu phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau trên địa bàn thành phố Hà Nội

133 559 3
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2012, 10:01

Nghiên cứu phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau trên địa bàn thành phố Hà Nội. LỜI CẢM ƠNTác giả luận văn xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến:- PGS.TS Hoàng Xuân Cơ, người đã tận tình hướng dẫn tác giả trong quá trình thực hiện luận văn- Các thầy cô giáo Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội đã tận tình dạy bảo và giúp đỡ tác giả trong thời gian qua- Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp, Viện Địa lý, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Phòng sau thu hoạch, Viện nghiên cứu Rau quả Trung ương; Bộ môn Môi trường Nông thôn, Viện Môi trường Nông nghiệp- Các cô /chú cụm dân cư số 5 xã Thọ Xuân, Đan phượng, Nội- Gia đình và bạn bè đã luôn động viên và giúp đỡTác giả xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2010 Tác giả Lê Thị ThoaiMỤC LỤCLỜI CẢM ƠN . i i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 1. 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 . 3 2. Mục tiêu nghiên cứu: 3 3. Nội dung nghiên cứu . 4 Các quan điểm về chất lượng rau và kiểm soát, đánh giá chất lượng rau trên thế giới . 4 Các quan điểm về chất lượng rau và kiểm soát, đánh giá chất lượng rau ở Việt Nam: quy trình VietGap . 4 Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ ra trên địa bàn Nội và quan điểm người dân Nội về chất lượng rauđánh giá chất lượng rau 4 Mô hình rau an toàn tại xã Thọ Xuân: nghiên cứu điều kiện sản xuất, quy trình sản xuất, cơ chế giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra 4 Đề xuất hoàn thiện phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau tiêu thụ trên địa bàn Nội: nghiên cứu đưa khái niệm rau sinh thái vào áp dụng trong thực tế . 4 Đề xuất chính sách và biện pháp quản lý liên quan 4 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 1.1. . 7 Khái niệm về rau và các tác nhân gây ô nhiễm rau trồng . 7 1.1.1. Một số khái niệm về rau 7 1.12.2. Các tác nhân gây ô nhiễm rau trồng 10 1.2. Khái niệm chất lượng và các phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau 21 1.2.1. Khái niệm chất lượng rau 21 1.2.2 . Các phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau 23 . 32 1.3. 1.2.2.2. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong đánh giá, giám sát và công nhận chất lượng rau [] 32 Phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau theo VietGap (quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam) 35 Để góp phần đẩy mạnh sản xuất nông sản thực phẩm an toàn nói chung và rau, quả an toàn nói riêng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, Bộ NN&PTNT ban hành VietGap cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam theo Quyết định số 379/QĐ – BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT [phụ lục 2]. . 35 iiVietGAP được biên soạn dựa theo ASEANGAP, hệ thống phân tích nguy cơ và xác định điểm kiểm soát trọng yếu (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP), các hệ thống thực hành sản xuất nông nghiệp tốt quốc tế được công nhận như EUREPGAP/ GLOBAL GAP (EU), FRESH CARE (Úc) và luật pháp Việt Nam về vệ sinh an toàn thực phẩm [VG] . Các nội dung quan trọng trong VietGap bao gồm: . 35 Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất . 35 Giống và gốc ghép . 35 Quản lý đất và giá thể 35 Phân bón và chất phụ gia . 35 Nước tưới . 35 Hóa chất ( bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật) 35 Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch . 35 Quản lý và xử lý chất thải . 35 Người lao động 35 Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm . 36 Sự ra đời của VietGAP là một bước tiến quan trọng để đẩy mạnh việc quản lý sản xuất, giám sát chất lượng và truy nguyên nguồn gốc hàng hoá, tạo điều kiện để các sản phẩm rau an toàn có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. [VG] 36 VietGAP không phải là quy trình sản xuất mà chỉ nêu lên các nguyên tắc và hành động đúng mà nhà sản xuất, sơ chế phải áp dụng để loại trừ các mối nguy có thể xảy ra từ khi bắt đầu sản xuất đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường tiêu thụ. Các nhóm nguy cơ bao gồm các mối nguy về hóa học (kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật và nitrat), về vi sinh vật (E. Coli, Samonella, Coliforms…) và về vật lý (như mảnh vỡ bóng đèn…) có thể nhiễm vào sản phẩm từ đất trồng, nước tưới, phân bón, thuốc BVTV, nước rửa, dụng cụ sơ chế, người sản xuất, người sơ chế…và có thể xảy ra trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế. [quyetdinh] 36 Ngoài ra, VietGAP còn yêu cầu nhà sản xuất phải ghi chép các thông tin về điều kiện sản xuất, sơ chế và các biện pháp đã áp dụng trong quá trình sản xuất, sơ chế, bán sản phẩm để nhà sản xuất kịp thời khắc phục sai sót và có thể truy nguyên được nguồn gốc khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. . 36 Theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN thì VietGAP có thể được tóm tắt như sau: . 36 Đáp ứng điều kiện sản xuất, sơ chế an toàn theo VietGAP 37 Cán bộ kỹ thuật, người lao động, quy trình sản xuất, sơ chế an toàn; đất trồng; nước tưới; nước rửa, nhà xưởng, dụng cụ sơ chế, bao gói; biểu mẫu ghi chép . 37 . 37 37 + 37 Áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo VietGAP 37 Sử dụng giống, phân bón, thuốc BVTV, nước tưới và các biện pháp kỹ thuật khác theo đúng quy định . 37 37 37 + 37 Áp dụng quy trình sơ chế an toàn theo VietGAP 37 Thời điểm thu hoạch; sử dụng nước rửa, hóa chất, dụng cụ bảo quản, bao gói, phương tiện vận chuyển . theo đúng quy định 37 Ghi chép lập hồ sơ về điều kiện sản xuất, sơ chế . 37 Ghi chép về sử dụng giống, thuốc BVTV, phân bón . . 37 iiiGhi chộp v thi im thu hoch, chng loi, khi lng sn phm, ni bỏn hng . 37 . 37 1.4. Hin trng sn xut, tiờu th rau trờn a bn thnh ph H Ni [14] 37 1.34.1. Hin trng sn xut rau, RAT thnh ph H Ni [ ỏn] . 37 1.4.2. Hin trng tiờu th rau xanh H Ni . 38 1.4.3. Hin trng liờn kt t chc sn xut v giỏm sỏt cht lng rau an ton H NiHin trng liờn kt t chc v giỏm sỏt RAT H Ni . 41 1.5. Tng quan v khu vc nghiờn cu thớ im -: xó Th Xuõn, huyn an Phng, H Ni 44 1.45.1. iu kin t nhiờn 44 1.54.2. iu kin kinh t - xó hi [15] 46 1.64. Khỏi quỏt v d ỏn v quy trỡnh kim soỏt ỏnh giỏ cht lng ỏp dng trong d ỏn . 47 Chng 2 - I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 49 2.1. i tng v ni dung v phm vi nghiờn cu . 49 2.1.1. i tng nghiờn cu . 49 2.1.2. Phm vi nghiờn cuNi dung nghiờn cu 49 Mụ hỡnh RST thớ im ti xó Th Xuõn an Phng H Tõy . 50 2.2. Phng phỏp nghiờn cu . 50 2.2.1. Phng phap thu thp ti liu . 50 2.2.2. Phng phỏp iu tra, phng vn 50 2.2.3. Phng phỏp ly mu ngoi thc a 51 2.2.4. Phng phap phõn tớch trong phũng thớ nghim . 51 Nguyờn tc ca phộp o thy ngõn: Cỏc dng thy ngõn trong nc c a v Hg (II), sau ú xỏc nh bng k thut hydrua húa lnh. . 53 Hg (II) phn ng vi hydro mi sinh ra (to thnh khi tỏc nhõn kh NaBH4 gp mụi trng axit) to thnh hi thy ngõn. Hi thy ngõn c dn vo b phn nguyờn t hoỏ mu nh khớ mang argon . Khi chiu mt chựm tia bc x qua ỏm hi nguyờn t, cỏc nguyờn t ny s hp th cỏc tia sỏng cú bc súng c trng v cho kt qu hp th t l vi nng ca nú trong mt gii hn nht nh . 53 ng chun phõn tớch v thu hi ca cỏc mu thờm chun . 55 ng chun phõn tớch asen vi khong nng 0 5 à g/L c chun b t dung dch chun As 1 g/L. ng chun l ng bc 1 vi h s tng quan R = 0,9999. . 55 . 55 Hỡnh : ng chun phõn tớch asen trờn . 55 Dung dch chun kim chng ICP- multi-element cú nng As 2,5 g/L c s dng kim tra chớnh xỏc ca ng chun vi thu hi l 98,7 3,8%. . 55 Chng 3 - KT QU NGHIấN CU V THO LUN 56 3.1. Phng phỏp ỏnh giỏ tng hp cht lng rau d ỏn . 56 3.1.1. ỏnh giỏ iu kin sn xut ca d ỏn . 56 iv3.1.2. Đánh giá việc ghi chép nhật ký đồng ruộng . 67 3.1.3. Đánh giá việc thực hiện quy trình sản xuất rau an toàn và cơ chế giám sát thực hiện. 75 3.1.4. Đánh giá chất lượng sản phẩm của dự án . 77 3.2. Phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau trên địa bàn thành phố Nội. . 84 3.2.1. Quy trình đánh giá và công nhận chất lượng rau tại Nội 86 3.2.2. Khó khăn trong quá trình đánh giá và công nhận chất lượng rau tại Nội 87 3.2.3. Mô hình trồng RST tại xã Thọ Xuân 92 3.3. Đề xuất chính sách áp dụng phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau cho Nội 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99 PHỤ LỤC . 104 Chỉ tiêu 113 B . 119 Đã ký vào bảng kiểm tra đánh giá/kiểm tra nội bộ chưa? 123 vDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTAAS (Atomic Absorption Spectrometry) :Quang phổ hấp thụ nguyên tửAbs (Absorbance) : Mật độ quangBNN&PTNT :Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBVTV : Bảo vệ thực vậtGAP (Good Agriculture Practices) :Thực hành nông nghiệp tốtHTX : Hợp tác xãIPM (Intergrated Pest Management) : Quản lý dịch hại tổng hợp QCVN : Quy chuẩn Việt NamRAT : Rau an toànRHC : Rau hữu cơRST : Rau sinh thái TCVN : Tiêu chuẩn Việt NamUBND : Ủy ban nhân dânVietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices): Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi của Việt NamviDANH MỤC BẢNGBảng 1Lượng nitrat đi vào cơ thể qua nguồn rau ở các vùng khác nhauBảng 2Phân chia nhóm độc theo WHOBảng 3 Danh mục các TCVN về phân tích rauBảng 4 Các thông số đo trên máy Perkin Elmer Analyst 200 với Cu, Pb, Zn, Cd, AsBảng 5 Thang chuẩn của các KLN đo và mật độ quang (Abs) tương ứngBảng 6 Thang chuẩn của nitrat và Abs ứng với mỗi loại rau phân tíchBảng 7 Kết quả phân tích chất lượng đất trồng tại địa điểm thí điểmBảng 8 Kết quả phân tích nước tướiBảng 9Bảng tổng hợp các nội dung chưa phù hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung trong các mẫu ghi chép của hồ sơ VietGAPBảng 10 Dư lượng thuốc BVTV trong các mẫu nông sản trong mô hình Bảng 11Kết quả phân tích kim loại nặng, nitrat và vi sinh vật trong mẫu rau nghiên cứuBảng 12 Lý do người dân không mua rau an toàn viiDANH MỤC HÌNHHình 1 Cơ cấu nhu cầu từng loại phân bónHình 2Giá trị nhập khẩu phân bón trong giai đoạn từ 2001 - 2007Hình 3Cơ cấu giá trị theo nghành của xã Thọ Xuân năm 2009Hình 4Quy tắc lấy mẫu theo quy tắc đường chéoHình 5Cách lấy mẫu theo đường chéo hình vuôngHình 6 Biểu đồ giá trị pH trong mẫu đấtHình 7Biểu đồ giá trị As trong mẫu đấtHình 8Biểu đồ giá trị Pb trong mẫu đấtHình 9Biểu đồ giá trị Cd trong mẫu đấtHình 10Biểu đồ giá trị Cu trong mẫu đấtHình 11 Biểu đồ giá trị Zn trong mẫu đấtHình 12 Biểu đồ phân tích kim loại nặng trong nước tướiHình 13 Hiệu quả xử lý As của bể lọcHình 14 Biểu đồ giá trị As trong rauHình 15 Biểu đồ giá trị Pb trong rauHình 16 Biểu đồ giá trị Cd trong rauHÌnh 17 Biểu đồ giá trị Cu trong rauHình 18 Biểu đồ giá trị Zn trong rauHình 19 Biểu đồ giá trị nitrat trong rauHình 20 Biểu đồ giá trị coliform và E.ColiviiiMỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiRau là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn gia đình. Rau không chỉ cung cấp các vitamin, chất xơ, chất khoáng, chất vi lượng thiết yếu mà còn là một nguồn dược liệu quý góp phần bảo vệ sức khỏe cho con người (Tạ Thu Cúc, 2006 [8Giáo trình cây rau]).Trong thời gian gần đây, sản xuất và tiêu thụ rau đang phải đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng, đó là sự mất an toàn trong các sản phẩm rau. Số vụ ngộ độc thực phẩm từ rau có xu hướng ngày càng gia tăng. Hiện tượng rau không an toàn, chứa nhiều kim loại nặng, dư thừa hàm lượng nNitrat, và hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn dư trên mức cho phép, và vi sinh vật trong sản phẩm rau cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng [21]. Hiện tượng rau không an toàn đã và đang là vấn đề nóng và là mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng cũng như các cơ quan quản lí. Nội là một thành phố lớn của cả nước, với diện tích (3.325 km2) đứng đầuứng đầu (3.325 km2 ) và dân số (6,5 triệu; 2009) đứng thứ hai cả nước (6,5 triệu; 2009) [đề án]. Nộitrên 11 nghìn ha đất trồng rau nằm trên 22 quận, huyện, đáp ứng 60% nhu cầu rau xanh. . Trong tổng số diện tích trồng rau nêu trên, chỉ có 18% diện tích (2.105 ha) đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Qui trình rau an toàn (RAT) của Thành phố [21đề án]. Rau trồng tại các ruộng rau chưa đáp ứng được Qui trình RAT cũng như 40% lượng rau tiêu thụ trên địa bàn thành phố do các địa phương khác cung cấp đang là mối quan 1tâm lớn không chỉ của các nhà quản lí Thành phố mà còn của đông đảo người dân Có nhiều nguyên nhân cho vấn đề rau an toàn của thành phố Nội, nhưng tồn tại được coi là lớn nhất là chưa có cơ chế giám sát và đánh giá chất lượng phù hợp đủ độ tin cậy để tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là rau an toàn và mua rau an toàn nhưng chưa chắc đã an toàn. Để góp phần giải quyết những vấn đề trên, UBND thành phố Nội đã đầu tư kinh phí vào một dự án Rau sinh thái (RST) tại xã Thọ Xuân, Đan Phượng do PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội chủ trì, được thực hiện nhằm thí điểm một mô hình rau an toàn, xây dựng thương hiệu và mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Dự án thí điểm tại Thọ Xuân sử dụng các phương pháp quản lý, kiểm soát tổng hợp chất lượng rau, kiểm soát từ đầu vào của quá trình sản xuất (như đất, nước, giống, phân bón…) đến các quá trình sản xuất (như chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói…) để đảm bảo rau đầu ra đạt được chất lượng cao nhất cả về mặt dinh dưỡng, cảm quan đến an toàn thực phẩm. Với mong muốn tổng kết và phát triển phương pháp kiểm soát, đánh giá tổng hợp từ mô hình thí điểm này, góp phần giải quyết vấn đề RAT của Nội, học viêntác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau trên địa bàn thành phố Nội” làm luận văn cao học ngành Kkhoa học môi trường của mình.2[...]...2 Mục tiêu nghiên cứu: a Mục tiêu chung: Nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp kiểm soát, đánh giá tổng hợp chất lượng rau tiêu thụ trên địa bàn thành phố Nội Đề xuất các chính sách và biện pháp quản lý để áp dụng phương pháp kiểm soát, đánh giá tổng hợp chất lượng rau tiêu thụ trên địa bàn thành phố Nội b Mục Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu các phương pháp đánh giá chất lượng rau trên thế giới,... biện pháp quản lý nhằm đưa vào thực hiện phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau cho Nội 3 3 Nội dung nghiên cứu Các quan điểm về chất lượng rau và kiểm soát, đánh giá chất lượng rau trên thế giới Các quan điểm về chất lượng rau và kiểm soát, đánh giá chất lượng rau ở Việt Nam: quy trình VietGap Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ ra trên địa bàn Nội và quan điểm người dân Nội về chất lượng rau. .. Việt Nam và các phương pháp đang được sử dụng để kiểm soát, đánh giá chất lượng rau Nội - Nghiên cứu điểm về hoạt động sản xuất và các qui trình kiểm soát, đánh giá tổng hợp chất lượng rau trồng tại Thọ Xuân, Đan Phượng, Nội - Đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện về phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau tiêu thụ trên địa bàn Hội – lấy mô hình Thọ Xuân làm nghiên cứu điểm - Đề xuất... thống hóa các quan điểm về chất lượngphương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau - Kiểm nghiệm và đánh giá khả năng áp dụng qui trình VietGap trong thực tế sản xuất và tiêu thụ rau ở một mô hình RST tại Nội - Từ kết quả nghiên cứu điểm ở một mô hình RST của Nội, phát triển phương pháp kiểm soát, đánh giá tổng hợp chất lượng rau cho Nội vừa mang tính khoa học vừa phù hợp với thực tiễn 4 b Ý... (1999), khái niệm chất lượng rau trong luận văn được hiểu là “sự - an - toàn - của - rau 1.2.2 Các phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau 1.2.2.1 Phương pháp định tính, định lượng trong đánh giá chất lượng rau Để đánh giá chất lượng sản phẩm nói chung và rau nói riêng có rất nhiều phương pháp đánh giá với những tiêu chí khác nhau Người tiêu dùng có thể đánh giá chất lượng sản phẩm theo... hoặc trên cơ sở phân tích kỹ thuật, Để đánh giá chất lượng đối với một sản phẩm rau thì phương pháp kỹ thuật đem lại kết quả chính xác nhất Tuy nhiên hạn chế của phương pháp này là chỉ đúng với mẫu thử mà thôi Phương pháp kỹ thuật có thể chia thành hai loại: Phương pháp định tính và phương pháp định lượng Phương pháp định tính là các test nhanh chất lượng của rauphương pháp định lượngphương pháp. .. Nội về chất lượng rauđánh giá chất lượng rau Mô hình rau an toàn tại xã Thọ Xuân: nghiên cứu điều kiện sản xuất, quy trình sản xuất, cơ chế giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra Đề xuất hoàn thiện phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng rau tiêu thụ trên địa bàn Nội: nghiên cứu đưa khái niệm rau sinh thái vào áp dụng trong thực tế Đề xuất chính sách và biện pháp quản lý liên quan 3... độ được Rau quả và các sản phẩm chế biến 5 TCVN 6427-1:1998 Xác định hàm lượng kẽm Rau quả và các sản phẩm rau quả TCVN 6540:1999 Xác định hàm lượng axit ascorbic Rau quả và các sản phẩm rau quả 1 2 3 6 7 Xác định hàm lượng sắt bằng phương pháp AAS TCVN 6541:1999 Rau, quả tươi và những sản phẩm từ rau quả Xác định hàm lượng đồng Phương pháp quang phổ 8 hấp thụ nguyên tử ngọn lửa TCVN 6542:1999 Rau, quả... phần xây dựng quy trình đánh giá, kiểm soát chất lượng rau cho thành phố Nội - Đề xuất chính sách quản lý liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển chương trình RAT của thành phố - 5 6 Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm về rau và các tác nhân gây ô nhiễm rau trồng 1.1.1 Một số khái niệm về rau Rau là loại thực phẩm không thể thiếu được trong cuộc sống con người Rau có thể được tiêu... cho phép hay không chứ không định lượng chính xác dư lượng các chất được Để xác định chính xác thành phần cũng như dư lượng các chất có trong rau thì phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm được lựa chọn Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm có rất nhiều, từ đơn giản đến phức tạp Một số phương pháp phân tích hay sử dụng là phương pháp chuẩn độ, phương pháp so màu, cực chọn lọc ion, phân . phương pháp kiểm soát, đánh giá tổng hợp chất lượng rau tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nộib .Mục Mục tiêu cụ thể- Tìm hiểu các phương pháp đánh giá. chung :Nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp kiểm soát, đánh giá tổng hợp chất lượng rau tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất các chính sách và biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghiên cứu phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghiên cứu phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng rau trên địa bàn thành phố Hà Nội, 1 Ý nghĩa thực ti, Mục tiêu nghiên cứu 12, Khái niệm chất lượng và các phương pháp kiểm soát, đánh giá chất, 1.2.2.2. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong đánh giá, giám, Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ rau trên địa bàn thành phố Hà Nội Hệ thống chợ bán buôn rau chợ đêm:, 2 Hệ thống chợ bán lẻ rau xanh chợ ngày 3 Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng, 4 Người bán rong rau xanh, Tổng quan về khu vực nghiên cứu thí điểm, Đối tượng và nội dung và phạm vi, 54 Nước tưới, Quản lý phân bón, Quản lý hóa chất Quản lý rác thải, ml lô ml lit, Nơng dân thiếu thơng tin Hộ sản xuất rau nhỏ trong khi chi phí chứng nhận lớn Khó khăn trong tiêu thụ, RAT chưa chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Xử phạt vi phạm về chất lượng rau chưa đủ mạnh, Cơ chế hỗ trợ tài chính: Cơ chế hỗ trợ kỹ thuật, Cơ chế quản lý Cơ chế hỗ trợ thông tin, Họ và tên tổ chứccá nhân sản xuất: Địa chỉ: Thơn Ấp Xã: Diện tích canh tác: Giống rau, quả: Gốc ghép: Mật độ trồng: Tháng và năm trồng: Kèm bản đồ lơthửa sản xuất, Vùng sản xuất có phù hợp với quy Đã đánh giá nguy cơ ơ nhiễm hố học, Đã có đủ cơ sở khoa học để có thể khắc Trong trường hợp phải mua, đã có hồ sơ Quản lý đất và giá thể 6. Đã có biện pháp chống xói mòn và, Có chăn thả vật ni gây ơ nhiễm đất, Nếu có chăn thả vật ni, đã có biện Phân bón và chất phụ gia 10. Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong Chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ đã Dụng cụ, nơi trộn và lưu giữ phân bón Đã ghi chép và lưu vào hồ sơ khi mua, Nước tưới 1 Đã lưu vào hồ sơ các đánh giá nguy cơ Sử dụng hố chất, thuốc bảo vệ thực vật Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động đã Người lao động sử dụng hay hướng dẫn Có áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh Hố chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc Có m, Có sử dụng hố chất, thuốc bảo vệ thực Đã lập nhật ký và hồ sơ theo dõi việc sử Kho chứa, cách sắp xếp, bảo quản, sử Các loại nhiên liệu xăng, dầu, và hố Có tiến hành kiểm tra thường xun Khi thay thế bao bì, thùng chứa có ghi Việc tiêu h, Việc thu hoạch sản phẩm có đúng thời Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản Có tn thủ việc khơng để sản phẩm Khu vực sơ chế, đóng gói và bảo quản Có sử dụng nguồn nước sạch để rửa sản Sản phẩm có được sơ chế, phân loại và Việc sử dụng , Gia súc, gia cầm có được cách ly khỏi Đã có biện pháp ngăn chặn các lồi sinh Đã ghi chú bả, bẫy để phòng trừ dịch Đã thiết kế và xây dựng nhà vệ sinh ở Các loại hố chất, chế phẩm, màng sáp Chất lượng nước sử dụng sau thu hoạch Dụng cụ sau thu hoạc, Có tn thủ việc khơng để sản phẩm Khu vực bảo quản chè có được xây Gia súc, gia cầm có được cách ly khỏi Đã có biện pháp ngăn chặn các loại sinh Quản lý và xử lý chất thải 52. Người lao động Người lao động làm việc trong vùng Ng, Người lao động có được cung cấp điều Người lao động tham gia vận chuyển, Đã trang bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế Đã có biển cảnh báo vùng sản xuất rau, Đã ghi chép đầy đủ nhật ký thu hoạch, Có kiểm tra nội bộ, ghi chép và lưu trữ Đã ghi rõ vị trí của

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn