Câu hỏi và bài tập tình huống Kiểm toán

2 12,656 177
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2012, 09:55

Câu hỏi và bài tập tình huống Kiểm toán Câu hỏi bài tập tình huốngChương I. Tổng quan về kiểm toán1. Phân tích khái niệm kiểm toán.2. Phân biệt thanh tra, giám sát, kiểm toán?3. So sánh các hình thức kiểm toán.4. Tại sao kiểm toán về hiệu quả lại dễ hơn kiểm toán về hiệu năng?5. Các yêu cầu đối với kiểm toán viên.6. Tiêu chuẩn kiểm toán viên độc lập theo nghị định 105?Chương II. Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toán1. Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ?2. Mối quan hệ giữa cơ sở dẫn liệu mục tiêu kiểm toán?3. Phân biệt gian lận sai sót? 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến gian lận sai sót?5. Nếu trên thông tin được kiểm toán có sai phạm trọng yếu mà kiểm toán viên không phát hiện ra thì trách nhiệm của kiểm toán viên như thế nào?6. Ý nghĩa của khái niệm “trọng yếu”?7. Phân tích khái niệm rủi ro kiểm toán? Ý nghĩa của việc sử dụng mô hình rủi ro kiểm toán tới công việc của kiểm toán viên?8. Phân tích các yêu cầu của bằng chứng kiểm toán. 9. Trình bày các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán cho các cơ sở dẫn liệu của một số khoản mục trên báo cáo tài chính.10.Ý nghĩa của khái niệm “tính hoạt động liên tục”.11.Các dấu hiệu hoạt động không liên tục. Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến vấn đề hoạt động liên tục.12.Các loại hồ sơ kiểm toán. Ý nghĩa của hồ sơ kiểm toán.Chương III. Phương pháp kiểm toán1. Các nội dung, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp kiểm toán hệ thống phương pháp kiểm toán cơ bản.2. Điều kiện áp dụng của phương pháp kiểm toán hệ thống phương pháp kiểm toán cơ bản.3. Ý nghĩa của lấy mẫu kiểm toán.Chương IV. Các bước của một cuộc kiểm toán1. Ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm toán2. Các nội dung của lập kế hoạch kiểm toán. Các văn bản được chuẩn bị trong giai đoạn lập kế hoạch.3. Các hoạt động chính trong giai đoạn thực hiện kiểm toán.4. Thủ tục phân tích được thực hiện trong các giai đoạn nào của cuộc kiểm toán? Vai trò của thủ tục phân tích trong các giai đoạn đó.5. Trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán.6. Các loại báo cáo kiểm toán điều kiện áp dụng. . Câu hỏi và bài tập tình huốngChương I. Tổng quan về kiểm toán1 . Phân tích khái niệm kiểm toán. 2. Phân biệt thanh tra, giám sát, kiểm toán? 3. So. hình thức kiểm toán. 4. Tại sao kiểm toán về hiệu quả lại dễ hơn kiểm toán về hiệu năng?5. Các yêu cầu đối với kiểm toán viên.6. Tiêu chuẩn kiểm toán viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập tình huống Kiểm toán, Câu hỏi và bài tập tình huống Kiểm toán, Câu hỏi và bài tập tình huống Kiểm toán

Từ khóa liên quan