Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf

2 579 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 13:15

33T. Thủ tục thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn quy sử dụng đất nhỏ hơn 200ha 11/08/2009 33.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ dự án khu đô thị mới về Sở Xây dựng quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác thẩm định; - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền địa phương và các quan liên quan; - Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép đầu tư. 33.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở quan hành chính. 33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tờ trình xin phép đầu tư; - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu dự án khu đô thị mới của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; - Dự án đầu khu đô thị mới bao gồm phần thuyết minh và thiết kế sở, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn tại điều 14, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới. b) Số lượng hồ sơ: - Theo yêu cầu thực tế của Sở Xây dựng. 33.4. Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định dự án là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 33.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 33.6. quan thực hiện thủ tục hành chính: - quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng; - quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng; 33.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Báo cáo kết quả thẩm định dự án. 33.8. Lệ phí: - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % 33.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình xin phép đầu (đính kèm theo thủ tục). 33.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Không có. 33.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới; - Thông 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ; - Thông 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu. . 33T. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha 11/08/2009 33.1 hồ sơ dự án khu đô thị mới về Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác thẩm định; - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải có giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf, Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf, Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf

Từ khóa liên quan