Hướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

112 3,964 8
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 16:24

Hướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ======    ====== HOÀNG THỊ HỒNG MINH HƢỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN TÍCH THẢO LUẬN CÁC TẦNG Ý NGHĨA NHÂN SINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN MINH CHÂU Chuyên ngành: Lí luận Phƣơng pháp dạy học Văn & Tiếng Việt Mã số: 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS: NGUYỄN THANH HÙNG THÁI NGUYÊN - 2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ======    ====== HOÀNG THỊ HỒNG MINH HƢỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN TÍCH THẢO LUẬN CÁC TẦNG Ý NGHĨA NHÂN SINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN MINH CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 1.1.Tác giả Nguyễn Minh Châu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2. Truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Lịch sử vấn đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. Phương pháp nghiên cứu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6. Bố cục luận văn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng I: Tiền đề lý luận thực tiễn của đề tài 1. Phương pháp phân tích thảo luận trong quá trình dạy học tác phẩm văn chương: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Phương pháp phân tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Phương pháp thảo luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Mối quan hệ giữa hai phương pháp trên trong quá trình dạy học tác phẩm văn chương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. Các tầng ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chương:. . . . . . . . . 26 Quan niệm về ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chương .26 Những biểu hiện cụ thể của ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Cách thức phân tích thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tầm quan trọng của ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chương trong việc giáo dục, đào tạo nhân cách học sinh . .31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 Chƣơng II: Những biểu hiện cụ thể của các tầng ý nghĩa nhân sinh trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu 1. Phân tích kết cấu truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa ” . . . . . . . . . 33 Định nghĩa kết cấu tác phẩm văn học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kết cấu của truyện ngắn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kết cấu của truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”. . . . . . . . . . . 34 2. Phân tích chủ đề của truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” . . . . . . . . . 35 2.1 . Định nghĩa chủ đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2. Chủ đề truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” . . . . . . . . . . . . . . .35 2.3. Phân tích chủ đề truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” . . . . . . . 36 3. Những biểu hiện cụ thể của các tầng ý nghĩa nhân sinh trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1. Những chiêm nghiệm về chân lý nghệ thuật qua hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2. Những chiêm nghiệm về chân lý đời sống qua câu chuyện về cuộc đời người đàn bà hàng chài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1. Ca ngợi những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người qua hình tượng nhân vật trung tâm: người đàn bà hàng chài . . . . . . . . 43 3.2.2. Lên án bạo lực trong gia đình qua hình tượng nhân vật người đàn ông hàng chài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2.3. Cảnh báo những nguy cơ xã hội tiềm ẩn . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.2.3.1. Hình tượng nhân vật chú bé Phác . . . . . . . . . . . . . . . . .54 3.2.3.2. Hình tượng nhân vật người con gái . . . . . . . . . . . . . 55 3.2.4. Sự thức tỉnh để nhận ra chân lý mới: chân lý về nghệ thuật chân lý về cuộc sống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.2.4.1. Đối với người chánh án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.2.4.2. Đối với người nghệ sĩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 3.2.4.3. Quan niệm nghệ thuật mới mẻ của Nguyễn Minh Châu về con người cuộc sống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.3. Mối quan hệ giữa nghệ thuật đời sống . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4. Mối quan hệ đa dạng thống nhất giữa các tầng ý nghĩa nhân sinh trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”61 Chƣơng III: Thiết kế dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” 1. Thiết kế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 63 2. Giải thích thiết kế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 3. Hướng dẫn thực hiện thiết kế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Phần chung của thực hiện thiết kế . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . .92 Phần cụ thể: Hướng dẫn học sinh vận dụng PP phân tích PP thảo luận trong việc tìm hiểu các tầng ý nghĩa nhân sinh của truyện . . 95 Tự đánh giá về những ưu điểm những bất cập của thiết kế . 99 PHẦN KẾT LUẬN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 1.1. Tác giả Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu là một nhà văn có vị trí quan trọng trong nền văn học hiện đại nước nhà. Sự nghiệp văn chương của ông là tấm gương phản chiếu quá trình phát triển văn xuôi Việt Nam đương đại. Là một nhà văn suốt đời khát khao khám phá cái đẹp sự chân thực trong cuộc sống, ông viết các tác phẩm với mong muốn:“Đi tìm chất ngọc ẩn trong bề sâu tâm hồn con người” Trước 1975, các tác phẩm của Nguyễn Minh Châu mang đậm chất sử thi cảm hứng lãng mạn. Nguyễn Minh Châu được bạn đọc biết đến yêu mến qua các tiểu thuyết: Cửa sông, Dấu chân người lính truyện ngắn giàu chất sử thi như Mảnh trăng cuối rừng …đã góp phần dựng lên bức tượng đài về sức mạnh vẻ đẹp của dân tộc trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trong những tác phẩm này, ý thức cộng đồng tình yêu Tổ quốc là một hệ quy chiếu duy nhất cao cả nhất để định giá mọi quan hệ từ gia đình đến xã hội, mọi tình cảm từ riêng đến chung của con người, trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh cần có sự đồng lòng nhất trí cao độ thì điều này là tất yếu. Trong dòng chảy mãnh liệt của lịch sử thời đại chống Mỹ thì ngọn lửa kháng chiến đã tôi luyện ngòi bút Nguyễn Minh Châu. Sau 1975 khi hoàn cảnh xã hội thay đổi nền văn học mang âm hưởng sử thi dần dần bộc lộ tính sơ lược công thức, có phần giản đơn phiến diện về con người, lúc này khó có thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống mới với những vấn đề phức tạp, bức xúc bộn bề. Trong cuộc đấu tranh lâu dài giữa đời thường, bao vấn đề nhân sinh đã đặt ra cho mỗi người nói chung cho các nhà văn như Nguyễn Minh Châu nói riêng. Nguyễn Minh Châu đã có sự chuyển hướng về tư duy nghệ thuật: từ cuộc “chiến đấu cho quyền sống của Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 cả dân tộc”, nhà văn cùng đất nước chuyển sang cuộc “chiến đấu cho quyền sống của từng con người” {12, 390} . Là một nhà văn tâm huyết suốt đời trăn trở, băn khoăn như ngọn nến tự đốt thân mình để cháy sáng; Nguyễn Minh Châu đã sớm ý thức được yêu cầu phải đổi mới tư duy văn học đã âm thầm tự đổi mới tự tìm hướng đi cho chính mình với một loạt truyện ngắn đậm chất đời tư-thế sự: Cỏ lau, Cơn giông, Bức tranh, Bến quê… Những tác phẩm của ông giai đoạn này hấp dẫn người đọc bởi sự giản dị mà chứa đựng chiều sâu nhân bản. Tâm điểm khám phá nghệ thuật của ông là những con người bình thường trong cuộc mưu sinh trong hành trình nhọc nhằn kiếm tìm hạnh phúc hoàn thiện nhân cách. Đặc biệt những năm cuối đời, dòng mạch văn chương của ông xót xa trầm lắng trong bến bờ sâu thẳm của nó – nơi ông hằng ám ảnh manh nha tìm kiếm vấn đề số phận con người. Thực tế văn học cho thấy: quá trình đổi mới ý thức nghệ thuật của Nguyễn Minh Châuquá trình trở về cội nguồn chủ nghĩa nhân văn, nối lại truyền thống văn học trung đại thấm đẫm tình người tình đời, là sự khơi nguồn cảm hứng nhân văn cho những sáng tác trong những thập kỷ sau này. Đánh giá về những tác phẩm của ông được viết vào những năm đầu của thập kỷ 80 nhà văn Nguyên Ngọc đã nhận xét:“Nguyễn Minh Châu là một trong những nhà văn mở đường tinh anh tài năng nhất của văn học nước ta thời kỳ sau 1975”. Các tác phẩm của ông trong mấy thập kỷ qua đã thu hút sự tìm tòi, nghiên cứu một cách khoa học, sâu sắc khách quan của các nhà phê bình nghiên cứu trong nước. Đã có nhiều công trình nghiên cứu các tác phẩm của Nguyễn Minh Châu ở phương diện nội dung nghệ thuật để thấy được những tìm tòi đổi mới trong cách viết của Nguyễn Minh Châu. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 Với những đóng góp trên, nhiều tác phẩm của Nguyễn Minh Châu đã được chọn để giảng dạy trong nhà trường: Mảnh trăng cuối rừng, Bến quê, Bức tranh, Chiếc thuyền ngoài xa. Đặc biệt là truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” –một tác phẩm mới được chọn đưa vào dạy trong các trường THPT. Đây là một tác phẩm đương đại, đề ra những vấn đề trong cuộc sống hôm nay, nên không xa lạ với học sinh. Đây cũng là tác phẩm hay khó so với sự tiếp nhận của học sinh, vì nó chứa đựng nhiều mặt, nhiều tầng ý nghĩa ẩn không dễ tiếp cận. 2.2. Truyện ngắn “ Chiếc thuyền ngoài xa”. Là tác phẩm độc đáo về nội dung nghệ thuật, tiêu biểu cho phong cách nhà văn Nguyễn Minh Châu, cũng tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai. Cái nhìn hiện thực đa chiều đã giúp ông nhận ra đời sống con người bao gồm cả những quy luật tất yếu, lẫn những ngẫu nhiên may rủi khó bề lường hết. Ông day dứt về việc con người phải chấp nhận những nghịch lý không đáng có. Gánh nặng mưu sinh đã đè trĩu trên đôi vai cặp vợ chồng hàng chài, giam hãm họ trong cảnh tăm tối đói khổ, bấp bênh. Phía sau câu chuyện buồn này, trái tim nhân hậu của Nguyễn Minh Châu vẫn ấm áp niềm tin yêu, sự trân trọng trước vẻ đẹp của tình mẫu tử, sự can đảm bao dung của người phụ nữ. Đó không phải là kiểu vẻ đẹp chói sáng, hào hùng; mà là những hạt ngọc khuất lấp, lẫn trong cái lấm láp, lam lũ của đời thường. Truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” là một tác phẩm hay, có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Tác phẩm đưa ra những vấn đề nhân sinh rất gần gũi, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh lớp 12 - lứa tuổi gần hoàn thiện về mọi mặt những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày để học sinh cùng suy nghĩ, tìm cách lý giải. Để từ đó học sinh tự nhận thức, tự giáo dục tự phát triển. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 Những đặc sắc trong đổi mới về nội dung nghệ thuật trong cách viết của ông đã được một số bài viết đề cập đến ở nhiều khía cạnh, nhưng phương pháp giúp học sinh tiếp cận các tầng ý nghĩa nhân sinh của tác phẩm này thì ít người đề cập đến chưa được nhất trí với nhau. Thực hiện đề tài hướng dẫn học sinh phân tích thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm này, tôi mong tìm hiểu sâu sắc hơn giúp học sinh phân tích, thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh của tác phẩm đầy đủ hơn. 2. Lịch sử vấn đề. Là một nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, kể từ truyện ngắn đầu tay được đăng lần đầu tiên năm 1960, cho đến khi tạ thế 1989, Nguyễn Minh Châu đã có 30 năm hoạt động trên các lĩnh vực báo chí văn học nghệ thuật. Với những đóng góp to lớn cho nền văn học nước nhà, Nguyễn Minh Châu đã được nhận nhiều giải thưởng có giá trị. - Giải thưởng Bộ Quốc phòng(1984-1989) cho toàn bộ tác phẩm của ông viết về chiến tranh người lính. - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam(1988-1989) cho tập truyện vừa “Cỏ Lau”. - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: “Dấu chân người lính, Cửa sông, Cỏ lau, Người đàn bà trên chuyến tầu tốc hành”. Toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu được in trong “Nguyễn Minh Châu toàn tập” ( 5 tập) do NXB Văn học phát hành năm 2001 đã khẳng định vị trí của ông trong nền Văn học dân tộc. Các sáng tác của Nguyễn Minh Châu luôn gây được sự chú ý hấp dẫn đối với bạn đọc nói chung giới phê bình nói riêng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Chỉ trong khoảng 5 năm từ “Cửa sông” (1967) đến “Dấu chân người lính” (1972) đã có hơn 17 bài phê bình đăng trên các báo tạp chí Trung ương. Các bài viết về con người tác phẩm của ông được tập hợp trong “Nguyễn Minh Châu - Con người Tác phẩm” do Nguyễn Trọng Hoàn giới thiệu tuyển chọn. Đi sâu vào tìm hiểu phong cách nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu, tác giả Tôn Phương Lan đã có công trình nghiên cứu khoa học riêng“Phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh Châu”. Ngoài ra còn có nhiều chuyên luận, nhiều bài báo, khoá luận tốt nghiệp, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của sinh viên Đại học, Cao học nghiên cứu sinh về tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Một số tác phẩm được chuyển thể sang kịch bản điện ảnh như:“Mảnh trăng”,“Cỏ lau”,“Khách ở quê ra”. Trong cuộc “Trao đổi về truyện ngắn những năm gần đây của Nguyễn Minh Châu” do tuần báo Văn nghệ tổ chức vào tháng 6/1985, với sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học lớn sự có mặt của Nguyễn Minh Châu thì còn có nhiều ý kiến khác nhau về những thành công hạn chế trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Những điều đáng chú ý là hầu hết mọi người đều thừa nhận nét mới của ông không chỉ so với các nhà văn cùng thời, mà còn so với chính ông thời kỳ trước đó: Đó là sự đổi mới của nhà văn về tư duy nghệ thuật, quan niệm nghệ thuật về con người, phương thức thể hiện… Giáo sư Phong Lê đã thấy được ở Nguyễn Minh Châu “cái đa giọng điệu, cái đa thanh của cuộc đời đã đi vào tác phẩm” do nhận thức “cái quyết định không phải là đề tài” nên Nguyễn Minh Châu đã “dần dần tạo ra thế giới nghệ thuật của riêng mình”. [...]... thể của các tầng ý nghĩa nhân sinh trong truyện ngắnChiếc thuyền ngoài xacủa Nguyễn Minh Châu Chương 3: Thiết kế dạy học truyện ngắnChiếc thuyền ngoài xacủa Nguyễn Minh Châu * Phần kết luận: * Danh mục các tài liệu tham khảo B PHẦN NỘI DUNG Chƣơng I: Tiền đề lý luận thực tiễn của đề tài 1 Phƣơng pháp phân tích thảo luận trong quá trình dạy học tác phẩm văn chƣơng 1.1: Phƣơng pháp phân tích: ... trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, từ đó đề xuất các biện pháp phân tích thảo luận để học sinh phát hiện, bình giá các tầng ý nghĩa nhân sinh của truyện - Thực nghiệm dạy học nhằm khẳng định tính khả thi hiệu quả qua việc hướng dẫn học sinh phân tích thảo luận như là hai phương pháp chủ yếu có mối quan hệ với nhau để cùng giáo viên khám phá chiều sâu của tác phẩm... các tầng ý nghĩa nhân sinh của tác phẩm thì chưa được đề cập đến cụ thể đầy đủ Tiếp thu thành tựu của các nhà nghiên cứu đi trước, chúng tôi muốn giúp học sinh phân tích thảo luận tác phẩm như là hai biện pháp dạy học phù hợp với tác phẩm này 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các tầng ý nghĩa nhân sinh của truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài. .. động phân tích thảo luận như những biện pháp khám phá giá trị riêng của truyện ngắnChiếc thuyền ngoài xa” với các tầng ý nghĩa nhân sinh của nó - Qua việc hướng dẫn học sinh phân tích thảo luận, nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giờ học tác phẩm văn chương 4.2 Nhiệm vụ: - Nghiên cứu nét đặc sắc về giá trị nội dung hình thức nghệ thuật trong truyện. .. ngắnChiếc thuyền ngoài xacủa Nguyễn Minh Châu * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những phương diện cơ bản như: kết cấu, chủ đề của truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”, ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chương các tầng ý nghĩa nhân sinh trong truyện ngắnChiếc thuyền ngoài xa” 4 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích: 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... tác phẩm văn học hay hiện tượng văn học Khi phân tích nên vận dụng 3 bước trên một cách linh hoạt 1.2 Phƣơng pháp thảo luận: Là một trong những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học theo hướng dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, dạy học thông qua việc tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tính tích cực của học sinh Trong cách dạy học tích cực có sự... mới phương pháp dạy học thực chất là đổi mới cách dạy cách học. Việc vận dụng phương pháp dạy học truyền thống (phương pháp phân tích) kết hợp phương pháp dạy học mới (phương pháp thảo luận) chính là vận dụng hài hoà, linh hoạt cách dạy của giáo viên cách học của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tác phẩm văn chương; giúp học sinh hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu đúng dụng ý nghệ thuật của tác giả, từ... thuật về cách nhìn nhận con người cuộc đời một cách đa diện, nhiều chiều Vì vậy dạy tác phẩm văn chương chính là dạy nội dung ý nghĩa nhân sinh - dạy học sinh cách làm người Dạy học sinh nội dung ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chương phải luôn gắn với cuộc sống của con người, nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn trong hiện tại lâu dài Nội dung ý nghĩa nhân sinh trong. .. không thể thiếu trong dạy học tác phẩm văn chương; bởi qua phương pháp này giáo viên là người định hướng, cắt nghĩa, giải thích phân tích chiều sâu các tầng ý nghĩa của tác phẩm văn chương Phương pháp thảo luận: là phương pháp dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Ở phương pháp mới này, giáo viên là người tổ chức hướng dẫn học sinh tự chiếm lĩnh các tầng ý nghĩa. .. cứu cơ sở lý luận của hoạt động phân tích thảo luận 2 Nghiên cứu thực tiễn qua việc thống kê khảo sát mức độ nắm vững những nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của tác phẩm, qua việc tìm hiểu thực trạng việc đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh phân tích thảo luận, qua quan sát tính tích cực của học sinh, nhằm đánh giá khả năng vận dụng biện pháp phân tích thảo luận phù hợp với nội dung của đề tài . HỒNG MINH HƢỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CÁC TẦNG Ý NGHĨA NHÂN SINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN. thể của các tầng ý nghĩa nhân sinh trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu 1. Phân tích kết cấu truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, Hướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, Hướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, Tác giả Nguyễn Minh Châu., Lịch sử vấn đề., PHẦN NỘI DUNG., Gv: Nêu vấn đề chọn một số vấn đề cơ bản có chiều sâu, mang tính gợi, Những biểu hiện cụ thể của ý nghĩa nhân sinh trong tác phẩm văn chƣơng:, Định nghĩa kết cấu tác phẩm văn học: Kết cấu của truyện ngắn:, Kết cấu của truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”, Truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” :, Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu kết cấu, bố cục của truyện:, Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề: Nghệ thuật: Nội dung :, GIẢI THÍCH THIẾT KẾ:, chung của thực hiện thiết kế:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn