bài tập về CO2 và SO2

353 4,986 15
  • Loading ...
1/353 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 18:45

bài tập về CO2 và SO2 1000 bài tốn BÀI TẬP 1 Hấp thụ 30.49 lít khí CO 2 đo ở đktc vào 2073.156 gam dung dòch KOH 13.56 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 30.49/22.4 = 1.361(mol) Số mol KOH =2073.156x13.56 /( 56 x 100 ) = 5.02(mol) Số mol KOH/Số mol CO 2 = 3.688 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 CO 3 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.361(mol) Khối lượng muối K 2 CO 3 = 1.361x138 = 187.818(gam) BÀI TẬP 2 Hấp thụ 12.947 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 358.187 gam dung dòch NaOH 26.69 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 12.947/22.4 = 0.578(mol) Số mol NaOH =358.187x26.69 /( 40 x 100 ) = 2.39(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 4.135 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 0.578(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 0.578x106 = 61.268(gam) BÀI TẬP 3 Hấp thụ 38.528 lít khí SO 2 đo ở dktc vào 2832 gam dung dòch NaOH 10 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 38.528/22.4 = 1.72(mol) Số mol NaOH =2832x10 /( 40 x 100 ) = 7.08(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 4.116 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.72(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 1.72x126 = 216.72(gam) BÀI TẬP 4 Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Hấp thụ 41.238 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 1471.092 gam dung dòch NaOH 18.68 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 41.238/22.4 = 1.841(mol) Số mol NaOH =1471.092x18.68 /( 40 x 100 ) = 6.87(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 3.732 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.841(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.841x106 = 195.146(gam) BÀI TẬP 5 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 0.15 lít dung dòch NaOH 5.19 M thu được 79.338 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.15 x 5.19 = 0.781 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 79.338 Giải ra ta được : x = 0.735(mol) , y = 0.023(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.735 x 104 = 76.44 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.023x126 = 2.898 (gam) BÀI TẬP 6 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.967 lít dung dòch NaOH 0.89 M thu được 140.376 gam 2 muối NaHCO 3 Na 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHCO 3 , y là số mol của Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 2.967 x 0.89 = 2.641 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 84x + 106y = 140.376 Giải ra ta được : x = 0.01(mol) , y = 1.314(mol) Khối lượng của muối NaHCO 3 = 0.01 x 84 = 1.092 (gam) Khối lượng của muối Na 2 CO 3 = 1.314x106 = 139.284 (gam) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn BÀI TẬP 7 Hấp thụ 29.434 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 364.728 gam dung dòch NaOH 36.63 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 29.434/22.4 = 1.314(mol) Số mol NaOH =364.728x36.63 /( 40 x 100 ) = 3.34(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 2.542 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.314(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.314x106 = 139.284(gam) BÀI TẬP 8 Cho m gam P 2 O 5 tác dụng với 1.34 lít dung dòch NaOH 2.57 M thu được 241.104 gam 2 muối Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ?(Cho P=31;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của Na 2 HPO 4 , y là số mol của Na 3 PO 4 P 2 O 5 + 4NaOH = 2Na 2 HPO 4 + H 2 O (1) 0.5x 2x x P 2 O 5 + 6NaOH = 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O (2) 0.5y 3y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 1.34 x 2.57 = 3.44 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 142x + 164y = 241.104 Giải ra ta được : x = 1.624(mol) , y = 0.064(mol) Khối lượng của muối Na 2 HPO 4 = 1.624 x 142 = 230.608 (gam) Khối lượng của muối Na 3 PO 4 = 0.064x164 = 10.496 (gam) BÀI TẬP 9 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 0.285 lít dung dòch KOH 4.65 M thu được 105.196 gam 2 muối KHCO 3 K 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của KHCO 3 , y là số mol của K 2 CO 3 KOH + CO 2 = KHCO 3 (1) x x x 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol KOH : x + 2y = 0.285 x 4.65 = 1.326 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 100x + 138y = 105.196 Giải ra ta được : x = 0.442(mol) , y = 0.442(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Khối lượng của muối KHCO 3 = 0.442 x 100 = 44.2 (gam) Khối lượng của muối K 2 CO 3 = 0.442x138 = 60.996 (gam) BÀI TẬP 10 Hấp thụ 26.074 lít khí SO 2 đo ở dktc vào 960 gam dung dòch NaOH 10 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 26.074/22.4 = 1.164(mol) Số mol NaOH =960x10 /( 40 x 100 ) = 2.4(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 2.062 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.164(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 1.164x126 = 146.664(gam) BÀI TẬP 11 Hấp thụ 38.909 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 3.004 lít dung dòch NaOH 2.3 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 38.909/22.4 = 1.737(mol) Số mol NaOH =3.004x2.3 = 6.91(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 3.978 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.737(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.737x106 = 184.122(gam) BÀI TẬP 12 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 0.314 lít dung dòch NaOH 3.36 M thu được 66.796 gam 2 muối NaHCO 3 Na 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHCO 3 , y là số mol của Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.314 x 3.36 = 1.055 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 84x + 106y = 66.796 Giải ra ta được : x = 0.35(mol) , y = 0.352(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Khối lượng của muối NaHCO 3 = 0.35 x 84 = 29.484 (gam) Khối lượng của muối Na 2 CO 3 = 0.352x106 = 37.312 (gam) BÀI TẬP 13 Hấp thụ 36.669 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 409.923 gam dung dòch NaOH 24.59 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 36.669/22.4 = 1.637(mol) Số mol NaOH =409.923x24.59 /( 40 x 100 ) = 2.52(mol) 1 < Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 1.539 < 2 => Có 2 muối sinh ra là : NaHCO 3 Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O(2) 2y y y Gọi x là số mol của CO 2 (1) y là số mol của CO 2 (2) Ta có : Số mol CO 2 : x+y = 1.637 Số mol NaOH : 2x + y = 2.52 Giải ra ta được : x= 0.754 (mol) , y = 0.883 (mol) Khối lượng muối NaHCO 3 = 0.754x84 = 63.336(gam) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 0.883x106 = 93.598(gam) BÀI TẬP 14 Hấp thụ 36.624 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.264 lít dung dòch NaOH 3.37 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 36.624/22.4 = 1.635(mol) Số mol NaOH =2.264x3.37 = 7.63(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 4.667 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.635(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.635x106 = 173.31(gam) BÀI TẬP 15 Hấp thụ 44.419 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 1.258 lít dung dòch KOH 5.31 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 44.419/22.4 = 1.983(mol) Số mol KOH =1.258x5.31 = 6.68(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Số mol KOH/Số mol SO 2 = 3.369 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 SO 3 2KOH + SO 2 = K 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.983(mol) Khối lượng muối K 2 SO 3 = 1.983x158 = 313.314(gam) BÀI TẬP 16 Hấp thụ 43.93 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 1.778 lít dung dòch KOH 4.28 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 43.93/22.4 = 1.961(mol) Số mol KOH =1.778x4.28 = 7.61(mol) Số mol KOH/Số mol CO 2 = 3.881 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 CO 3 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.961(mol) Khối lượng muối K 2 CO 3 = 1.961x138 = 270.618(gam) BÀI TẬP 17 Hấp thụ 36.019 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 882.482 gam dung dòch NaOH 31.91 %. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 36.019/22.4 = 1.608(mol) Số mol NaOH =882.482x31.91 /( 40 x 100 ) = 7.04(mol) Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 4.378 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 CO 3 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 CO 3 = số mol CO 2 = 1.608(mol) Khối lượng muối Na 2 CO 3 = 1.608x106 = 170.448(gam) BÀI TẬP 18 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 0.088 lít dung dòch NaOH 3.65 M thu được 27.606 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.088 x 3.65 = 0.323 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 27.606 Giải ra ta được : x = 0.177(mol) , y = 0.073(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.177 x 104 = 18.408 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.073x126 = 9.198 (gam) BÀI TẬP 19 Hấp thụ 6.88 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.052 lít dung dòch KOH 1.16 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 6.88/22.4 = 0.307(mol) Số mol KOH =2.052x1.16 = 2.38(mol) Số mol KOH/Số mol CO 2 = 7.752 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 CO 3 2KOH + CO 2 = K 2 CO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 CO 3 = số mol CO 2 = 0.307(mol) Khối lượng muối K 2 CO 3 = 0.307x138 = 42.366(gam) BÀI TẬP 20 Hấp thụ V lít khí CO 2 đo ở dktc vào 0.062 lít dung dòch NaOH 2.42 M thu được 9.5 gam 2 muối NaHCO 3 Na 2 CO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHCO 3 , y là số mol của Na 2 CO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 (1) x x x 2NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 0.062 x 2.42 = 0.15 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 84x + 106y = 9.5 Giải ra ta được : x = 0.05(mol) , y = 0.05(mol) Khối lượng của muối NaHCO 3 = 0.05 x 84 = 4.2 (gam) Khối lượng của muối Na 2 CO 3 = 0.05x106 = 5.3 (gam) BÀI TẬP 21 Hấp thụ 18.144 lít khí SO 2 đo ở dktc vào dung dòch NaOH thu được 93.15 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol SO 2 : x + y = 18.144 /22.4 = 0.81 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 93.15 Giải ra ta được : x = 0.405(mol) , y = 0.405(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.405 x 104 = 42.12 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.405x126 = 51.03 (gam) BÀI TẬP 22 Hấp thụ 5.6 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 2.758 lít dung dòch NaOH 2.27 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 5.6/22.4 = 0.25(mol) Số mol NaOH =2.758x2.27 = 6.26(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 25.04 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 0.25(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 0.25x126 = 31.5(gam) BÀI TẬP 23 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 1.776 lít dung dòch NaOH 2.03 M thu được 230.212 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 1.776 x 2.03 = 3.606 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 230.212 Giải ra ta được : x = 0.074(mol) , y = 1.766(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 0.074 x 104 = 7.696 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 1.766x126 = 222.516 (gam) BÀI TẬP 24 Hấp thụ 36.422 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 2.583 lít dung dòch NaOH 2.28 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Số mol SO 2 = 36.422/22.4 = 1.626(mol) Số mol NaOH =2.583x2.28 = 5.89(mol) Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 3.622 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 1.626(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 1.626x126 = 204.876(gam) BÀI TẬP 25 Hấp thụ 21.638 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 1.842 lít dung dòch KOH 3.16 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;K=39;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 21.638/22.4 = 0.966(mol) Số mol KOH =1.842x3.16 = 5.82(mol) Số mol KOH/Số mol SO 2 = 6.025 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K 2 SO 3 2KOH + SO 2 = K 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol K 2 SO 3 = số mol SO 2 = 0.966(mol) Khối lượng muối K 2 SO 3 = 0.966x158 = 152.628(gam) BÀI TẬP 26 Hấp thụ 30.374 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 1.543 lít dung dòch NaOH 0.81 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 30.374/22.4 = 1.356(mol) Số mol NaOH =1.543x0.81 = 1.25(mol) 0 < Số mol NaOH/Số mol CO 2 = 0.922 <= 1 =>Có 1 muối sinh ra là : NaHCO 3 NaOH + CO 2 = NaHCO 3 Ta có : Số mol NaHCO 3 = số mol NaOH = 1.25(mol) Khối lượng muối NaHCO 3 = 1.25x84 = 105(g) BÀI TẬP 27 Hấp thụ 5.152 lít khí SO 2 đo ở đktc vào 11.964 lít dung dòch NaOH 0.56 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO 2 = 5.152/22.4 = 0.23(mol) Số mol NaOH =11.964x0.56 = 6.7(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội 1000 bài tốn Số mol NaOH/Số mol SO 2 = 29.13 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : Na 2 SO 3 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O Ta có : Số mol Na 2 SO 3 = số mol SO 2 = 0.23(mol) Khối lượng muối Na 2 SO 3 = 0.23x126 = 28.98(gam) BÀI TẬP 28 Cho 124.96 gam P 2 O 5 tác dụng với 1.701 lít dung dòch NaOH 3.54 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ? (Cho P=31;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol P 2 O 5 = 124.96/142 = 0.88(mol) Số mol NaOH =1.701x3.54 = 6.02(mol) Số mol NaOH/Số mol P 2 O 5 = 6.841 > = 6 => Có 1 muối sinh ra là : Na 3 PO 4 P 2 O 5 + 6NaOH = 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O Ta có : Số mol Na 3 PO 4 = 2 x số mol P 2 O 5 = 2 x 0.88 = 1.76(mol) Khối lượng muối Na 3 PO 4 = 1.76x164 = 288.64(gam) BÀI TẬP 29 Hấp thụ V lít khí SO 2 đo ở dktc vào 1.326 lít dung dòch NaOH 1.4 M thu được 165.658 gam 2 muối NaHSO 3 Na 2 SO 3 .Hãy xác đònh khối lượng mỗi muối sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Gọi x là số mol của NaHSO 3 , y là số mol của Na 2 SO 3 NaOH + SO 2 = NaHSO 3 (1) x x x 2NaOH + SO 2 = Na 2 SO 3 + H 2 O (2) 2y y y Ta có : Số mol NaOH : x + 2y = 1.326 x 1.4 = 1.857 Khối lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 165.658 Giải ra ta được : x = 1.187(mol) , y = 0.335(mol) Khối lượng của muối NaHSO 3 = 1.187 x 104 = 123.448 (gam) Khối lượng của muối Na 2 SO 3 = 0.335x126 = 42.21 (gam) BÀI TẬP 30 Hấp thụ 34.003 lít khí CO 2 đo ở dktc vào 2.178 lít dung dòch NaOH 1.91 M. Hãy xác đònh muối sinh ra khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol CO 2 = 34.003/22.4 = 1.518(mol) Số mol NaOH =2.178x1.91 = 4.16(mol) Cấn Văn Thắm – Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập về CO2 và SO2, bài tập về CO2 và SO2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn