Nghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortat jacob điều trị ung thư biểu mô tế bào gan

156 1,393 19
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 10:06

luận văn MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỤC LỤC 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .11 DANH MỤC HÌNH .13 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 14 DANH MỤC BẢNG .16 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1 .3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU LIÊN QUAN TỚI PHẪU THUẬT CẮT GAN .3 1.1.1.Phân chia gan theo các hệ thống mạch máu đường mật 3 1.1.1.1.Phân chia gan theo Couinaud 3 1.1.1.2. Phân chia gan theo Tôn Thất Tùng .3 1.1.2. Một số đặc điểm giải phẫu của hệ thống mạch máu đường mật .4 1.1.2.1. Động mạch gan 4 1.1.2. Một số đặc điểm giải phẫu cần chú ý trong phẫu thuật cắt gan .4 1.1.2.1. Động mạch gan 4 1.1.2.2.Tĩnh mạch cửa .5 1.1.2.4. Hệ thống đường mật .6 1.2. CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN .7 1.2.1. Sàng lọc ung thư biểu tế bào gan .7 1.2.2. Chẩn đoán xác định .8 1.2.3. Chẩn đoán giai đoạn bệnh .10 1.3. ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN .13 1.3.1. Điều trị triệt căn .13 1.3.1.1. Ghép gan 13 1.3.1.2. Cắt gan .14 1.3.1.3. Tiêm cồn đốt nhiệt cao tần 14 1.3.2. Điều trị không triệt căn 16 1.3.2.1.Thắt động mạch gan 16 1.3.2.2. Nút động mạch hóa chất .16 1.3.2.2. Hóa trị liệu điều trị đích bằng sorafenib 17 1.4. CHỈ ĐỊNH CẮT GAN TRONG UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN .18 1.4.1.Chỉ định 18 1.4.2. Chống chỉ định 22 1.5. CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN .22 1.5.1. Vài nét về lịch sử phẫu thuật cắt gan 22 1.5.2. Chuẩn bị trước phẫu thuật .23 1.5.2.1. Chẩn đoán hình ảnh 23 1.5.2.2. Chẩn đoán học bằng chọc sinh thiết kim nhỏ 23 1.5.2.3. Đánh giá chức năng gan .23 1.5.2.4. Đo thể tích gan lành còn lại 24 1.5.2.5.Nút tĩnh mạch cửa gây phì đại gan 24 1.5.2.6.Nút mạch hóa chất trước mổ .25 1.5.3. Kỹ thuật cắt gan trong điều trị ung thư biểu tế bào gan 25 1.5.3.1. Các phương pháp cắt gan .25 1.5.3.2. Kiểm soát mạch máu chống chảy máu trong mổ 27 a. Kiểm soát chảy máu trong mổ .27 b. Kỹ thuật kiểm soát mạch .28 1.5.3.3. Cắt nhu gan 30 a.Kỹ thuật phá vỡ nhu gan .30 b.Cắt nhu gan bằng dao siêu âm dao nước .30 c. Kỹ thuật ghim mạch máu .30 1.6. KẾT QUẢ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN .31 1.6.1. Trong mổ .31 1.6.1.1. Tai biến trong mổ .31 1.6.1.2. Thời gian mổ 32 1.6.1.3. Lượng máu mất truyền trong mổ .32 1.6.2. Kết quả gần 32 1.6.2.1. Suy gan sau mổ 33 a. Chẩn đoán suy gan sau mổ 33 b. Các yếu tố nguy cơ 33 1.6.2.2. Các biến chứng khác 33 1.6.3. Kết quả xa 34 CHƯƠNG 2 .36 ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 36 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn .36 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ .36 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu .36 2.2.2. Chọn mẫu nghiên cứu .36 2.3. NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU .37 2.3.1. Lâm sàng cận lâm sàng .37 2.3.1.1. Lâm sàng 37 2.3.1.2. Cận lâm sàng 37 2.3.1.3. Sinh thiết khối u .41 2.3.1.4. Giải phẫu bệnh .41 2.3.2. Chỉ định cắt gan .41 2.3.2.1. Chỉ định: .41 2.3.2.2.Chống chỉ định : 42 2.3.3. Loại phẫu thuật 42 2.3.4. Kết quả cắt gan 43 2.3.4.1.Các kết quả trong mổ: .43 2.3.4.2. Kết quả gần sau mổ 43 * Quy trình theo dõi .43 * Các tiêu chuẩn đánh giá theo dõi sau mổ .44 2.3.4.3. Đánh giá kết quả xa của phẫu thuật: 45 2.3.5. Quy trình cắt gan điều trị ung thư biểu tế bào gan 45 2.3.5.1. Quy trình chung: 45 Gây mê: .45 Tư thế bệnh nhân phẫu thuật viên: .46 Các thì phẫu thuật: 46 2.3.5.2. Quy trình riêng của các kỹ thuật cắt gan: .48 Cắt gan phải .48 Cắt gan trái 49 Cắt thùy trái .49 Cắt gan trung tâm 50 Cắt phân thùy sau 51 Cắt phân thùy trước .51 Cắt gan phải mở rộng 52 Cắt gan trái mở rộng 53 2.4. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU 53 2.4.1. Phương tiện nghiên cứu .53 2.4.2. Các phương tiện phẫu thuật .54 2.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU .54 2.5.1. Thu thập số liệu .54 2.5.2. Xử lý số liệu 54 2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 55 CHƯƠNG 3 .56 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG .56 3.1.1. Đặc điểm lâm sàng .56 3.1.1.1.Tuổi giới .56 3.1.1.3. Tiền sử các bệnh lý phối hợp .57 3.1.1.4. Triệu chứng cơ năng .57 3.1.1.5. Thời gian xuất hiện triệu chứng cơ năng 58 3.1.1.6. Triệu chứng thực thể 58 3.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng 59 3.1.2.1. Các dấu ấn viêm gan 59 3.1.2.2. Nhóm máu 59 3.1.2.3. Tế bào máu ngoại vi prothrombintrước mổ .59 3.1.2.4. Chỉ số sinh hóa trước mổ .60 3.1.2.5. Nồng độ AFP trước phẫu thuật 60 3.1.2.6. Độ biệt hóa khối u 61 3.1.2.7. Đặc điểm vị trí của khối u trước trong mổ 61 3.1.2.8 Các tổn thương phối hợp .62 3.2. CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT 63 3.2.1. Số lượng kích thước u 63 3.2.2. Giai đoạn TNM 64 3.2.3. Đo thể tích gan trước mổ .64 3.3. KỸ THUẬT MỔ .64 3.3.1. Đường mở bụng .64 3.3.2. Các loại cắt gan trong nghiên cứu .65 3.3.3. Phương pháp kiểm soát chảy máu 65 3.3.4. Phương tiện cắt gan .66 3.4. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 66 3.4.1. Kết quả trong mổ .66 3.4.1.1. Thời gian mổ 66 3.4.1.2. Lượng máu mất truyền máu 67 3.4.1.3. Tử vong tai biến .68 3.4.2. Kết quả gần .68 3.4.2.1.Biến chứng 68 3.4.2.2. Chỉ số huyết học sinh hóa sau mổ .69 3.4.2.3. Thời gian nằm viện 70 3.4.3. Kết quả xa 70 3.4 3.1. Tỉ lệ tái phát tỉ lệ tử vong .70 3.4.3.2. Thời gian sống thêm .72 3.4.3.3.Thời gian tái phát 73 3.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới thời gian sống thêm 74 3.4.4.1. Độ biệt hóa khối u 74 3.4.4.2. Số lượng kích thước u .75 3.4.4.3. Nồng độ AFP huyết thanh trước mổ 76 Nhận xét: .76 3.4.4.4. Giai đoạn TNM 77 3.4.4.5. Huyết khối tĩnh mạch cửa 78 3.4.5.Các yếu tố liên quan tới tỉ lệ tái phát 79 3.4.5.1. Số lượng kích thước u .79 3.4.5.2. Độ biệt hóa khối u 80 Nhận xét: .80 3.4.5.3. Giai đoạn TNM 81 3.4.5.4. Nồng độ AFP huyết thanh trước mổ 82 3.4.5.5. Huyết khối tĩnh mạch cửa 83 CHƯƠNG 4 .84 BÀN LUẬN .84 4.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRƯỚC MỔ 84 4.1.1. Đặc điểm lâm sàng: .84 4.1.1.1. Tuổi giới: .84 4.1.1.2. Tiền sử các bệnh lý phối hợp .85 4.1.1.3. Triệu chứng cơ năng thực thể 86 4.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng 87 4.1.2.1. Chỉ số tế bào máu ngoại vi prothrombin .87 4.1.2.2. Chỉ số sinh hóa .87 4.1.2.3. Alphafetoprotein trước mổ .88 4.1.2.4. Đặc điểm hình ảnh .89 4.2. CHỈ ĐỊNH CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU TẾ BÀO GAN .92 4.2.1. Chức năng gan .92 4.2.2. Số lượng kích thước u .93 4.2.3. Giai đoạn khối u .94 4.2.4. Huyết khối tĩnh mạch cửa 95 4.2.5. Đo thể tích gan còn lại dự phòng suy gan sau mổ 96 4.3. PHẪU THUẬT CẮT GAN PHỐI HỢP TÔN THẤT TÙNG LORTAT-JACOB 99 4.3.1. Kỹ thuật cắt gan .101 4.3.1.1. Mở bụng di động gan 101 4.3.1.2.Kiểm soát mạch máu .103 4.3.1.3.Cắt nhu gan .105 4.3.2. Hạn chế của kỹ thuật 106 4.4. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT GAN 108 4.4.1. Kết quả trong mổ .108 4.4.1.1. Thời gian mổ 108 4.4.1.2. Lượng máu mất truyền 108 4.4.1.3. Tai biến tử vong trong mổ .110 4.4.2. Kết quả gần 112 4.4.2.1. Biến chứng tử vong .112 4.4.2.2. Thời gian nằm viện 114 4.4. 3. Kết quả xa sau phẫu thuật .114 4.4.3.1. Tỉ lệ tử vong thời gian sống thêm 114 4.4.3.2. Các yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm .115 4.4.3.3. Tỉ lệ tái phát thời gian tái phát .116 4.4.3.4. Các yếu tố liên quan tới tỉ lệ thời gian tái phát 117 KẾT LUẬN .120 KIẾN NGHỊ .1 TÀI LIỆU THAM KHẢO .2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortat jacob điều trị ung thư biểu mô tế bào gan , Nghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortat jacob điều trị ung thư biểu mô tế bào gan

Từ khóa liên quan