Luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sử dụng đất đô thị tại thị trấn phố mới huyện quế võ tỉnh bắc ninh giai đoạn 2006 2015

118 489 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 14:31

luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ----------      ---------- NGUYỄN TRUNG HIẾU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN SỬ DỤNG ðẤT ðÔ THỊ TẠI THỊ TRẤN PHỐ MỚI HUYỆN QUẾ - TỈNH BẮC NINH GIAI ðOẠN 2006-2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60.31.10 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HÀ NỘI - 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… i LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Trung Hiếu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành bản luận văn này ngoài sự cố gắng của bản thân tôi còn nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến TS Nguyễn Thị Minh Hiền, người ñã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong Viện Sau ñại học, khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, bộ môn phát triển nông thôn - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo mọi ñiều kiện thuận lợi giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn UBND thị trấn Phố Mới, các phòng chức năng và UBND huyện Quế ñã tạo ñiều kiện giúp tôi trong quá trình ñiều tra, thu thập số liệu ñể hoàn thành ñề tài nghiên cứu. Xin cảm ơn gia ñình, ban bè và ñồng nghiệp ñã giúp ñỡ, ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp./. Hà Nội, tháng 12 năm 2009 Tác giả Nguyễn Trung Hiếu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục biểu ñồ viii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2 1.3 Câu hỏi ñặt ra trong nghiên cứu 3 1.4 ðối tượng và phạm vi của ñề tài 3 2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN ðẤT ðÔ THỊ 4 2.1 Cơ sở luận về ðất ñô thịsử dụng ñất ñô thị tại Việt Nam 4 2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 14 2.3 Kinh nghiệm quản ñất ñô thị 26 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 41 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 4.1 Thực trạng việc quản sử dụng ñất ñai theo 8 nội dung quản Nhà nước về ñất ñô thị của thị trấn Phố Mới huyện Quế tỉnh Bắc Ninh 45 4.1.1 Công tác ñiều tra, khảo sát, ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính và ñịnh giá các loại ñất ñô thị 45 4.1.2 Quy hoạch xây dựng ñô thị và kế hoạch sử dụng ñất ñô thị. 50 4.1.3 Giao ñất, cho thuê ñất ñô thị 56 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… iv 4.1.4 Thu hồi ñất ñể xây dựng ñô thị 59 4.1.5 Công tác ban hành chính sách và có kế hoạch xây dựngsở hạ tầng khi sử dụng ñất ñô thị. 66 4.1.6 ðăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 73 4.1.7 Làm thủ tục chuyển quyền sử dụng ñất. 76 4.1.8 Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử các vi phạm ñất ñô thị. 77 4.2 ðánh giá việc sử dụng ñất ñô thị của thị trấn Phố Mới huyện Quế tỉnh Bắc Ninh. 83 4.2.1 Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2006 - 2008 83 4.2.2 Tình hình sử dụng ñất phi nông nghiệp 86 4.2.3 Nguyên nhân và những yếu tố gây áp lực ñối với công tác quản sử dụng ñất ñô thị trên ñịa bàn. 87 4.3 Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản sử dụng ñất ñô thị trên ñịa bàn thị trấn Phố Mới huyện Quế tỉnh Bắc Ninh 89 4.3.1 Phương hướng quản ñất ñô thị 89 4.3.2 Những giải pháp quản sử dụng ñất ñô thị 90 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 5.1 Kết luận 98 5.2 Kiến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BððC Bản ñồ ñịa chính BQ Bình quân CC Cơ cấu CNH – HðH Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá DT Diện tích GCN QSD ñất Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất HTX Hợp tác xã HSðC Hồ ñịa chính Khẩu NN Khẩu nông nghiệp Lð Lao ñộng LðNN Lao ñộng nông nghiệp MTTQ Mặt trận Tổ quốc NK Nhân khẩu TMDV Thương mại dịch vụ UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh một số ngành chính của thị trấn Phố Mới qua 3 năm 2006 – 2008 (giá cố ñịnh 1994) 31 3.2 Dự kiến cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của thị trấn Phố Mới năm 2010 - 2015 32 3.3 Tình hình nhân khẩu và lao ñộng của thị trấn Phố Mới qua 3 năm 2006 - 2008 38 3.4 Tổng hợp hiện trạng sử dụng ñất ñai thị trấn Phố Mới năm 2008 40 4.1 Kết quả ño ñạc BððC của thị trấn Phố Mới 46 4.2 Tổng hợp số hộ ñã thực hiện giao dịch GCN QSD ñất qua mẫu phiếu ñiều tra 49 4.3 Giá ñất quy ñịnh tại một số tuyến ñường tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (theo Quyết ñịnh số 172/Qð- UBND ngày 23/12/2008) 50 4.4 Tổng hợp số hộ nhất trí việc quy hoạch xây dựng ñô thị ñể nâng cao hiệu quả kinh tế ñịa phương qua mẫu phiếu ñiều tra 55 4.5 Tổng hợp các ý kiến của người dân về thủ tục thu hồi ñất qua mẫu phiếu ñiều tra 60 4.6 Tổng hợp số hộ chưa nhất trí với giá trị quyền sử dụng ñược bồi thường qua mẫu phiếu ñiều tra 62 4.7 Bảng tổng hợp các dự án sử dụng ñất từ năm 2006 ñến 30/6/2009 trên ñịa bàn thị trấn Phố Mới 64 4.8 Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về ñất ñai trên ñịa bàn thị trấn Phố Mới. 69 4.9 Dự kiến tổng hợp khối lượng ñường giao thông trong ñô thị Phố mới 71 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… vii 4.10 Tổng hợp kết quả cấp GCN của thị trấn Phố Mới giai ñoạn 2006 – 2008 (tính ñến 31/12/2008) 74 4.11 Tổng hợp kết quả cấp GCN QSD ñất qua mẫu phiếu ñiều tra 75 4.12 Kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình quản sử dụng ñất trên ñịa bàn thị trấn Phố Mới 78 4.13 Kết quả giải quyết ñơn thư khiếu nại giai ñoạn 2006 – 2008 trên ñịa bàn thị trấn Phố Mới 79 4.14 Kết quả sử dụng ñất phi nông nghiệp giai ñoạn 2006 -2008 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… viii DANH MỤC BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang 3.1 Cơ cấu kinh tế thị trấn Phố Mới năm 2008 33 3.2 Cơ cấu sử dụng ñất thị trấn Phố Mới năm 2008 41 4.1 Tỷ lệ số hộ ñồng ý quy hoạch xây dựng ñô thị 56 4.2 Các nhận xét của người dân về thủ tục thu hồi ñất 61 4.3 Sự chưa nhất trí với giá trị ñược bồi thường 62 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài “ðất ñai là tài nguyên quốc gia cùng quý giá, là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là thành phần quan trọng hàng ñầu của môi trường sống, là ñịa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựngsở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta ñã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập và bảo vệ ñược vốn ñất như hôm nay” (Luật ñất ñai 1993, Luật ñất ñai 2003). ðất ñai là tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố ñịnh trong không gian, không thể thay thế di chuyển ñược theo ý muốn chủ quan của con người. Chính vì vậy, việc quản sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia này một cách hợp không những có ý nghĩa quyết ñịnh ñến sự phát triển của nền kinh tế ñất nước mà còn ñảm bảo cho mục tiêu chính trị và phát triển xã hội. Khi xã hội càng phát triển thì giá trị của ñất sẽ càng cao và luôn giữ vị trí quan trọng như Mác ñã khẳng ñịnh: “ Lao ñộng là cha, ñất là mẹ sản sinh ra của cải vật chất”. Do ñó, việc quản ñất ñai luôn là mục tiêu của mọi Quốc gia, mọi thời ñại nhằm nắm chắc và quản và nắm chắc quỹ ñất, hướng ñất ñai phục vụ theo yêu cầu của giai cấp cầm quyền, ñảm bảo việc sử dụng ñất ñai có hiệu quả. Nước ta, ñất không rộng, người lại ñông, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 33 triệu ha (chỉ tính riêng phần ñất liền) thuộc loại trung bình ñứng hàng thứ 60 trong 160 nước trên thế giới, ñứng thứ tư trong 10 nước khu vực ðông Nam Á: dân số khoảng hơn 80 triệu người, ñứng thứ 13 trên thế giới và thứ hai khu vực ðông Nam Á. Bình quân diện tích tự nhiên tính theo ñầu người rất thấp chỉ khoảng 4500 m 2 . Bình quân diện tích ñất nông nghiệp tính theo ñầu người thấp 1080 m 2 [1]. Cả nước có khoảng hơn 15 triệu hộ gia ñình sinh sống ở vùng nông thôn, hơn 3 triệu hộ sống ở vùng ñô thị với mức ñộ tăng trưởng dân số tự nhiên, chỉ số bình quân ñất tự nhiên và ñất nông nghiệp tính theo ñầu người của nước ta trong tương lai còn giảm. Vì vậy, ngay sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sử dụng đất đô thị tại thị trấn phố mới huyện quế võ tỉnh bắc ninh giai đoạn 2006 2015 , Luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sử dụng đất đô thị tại thị trấn phố mới huyện quế võ tỉnh bắc ninh giai đoạn 2006 2015

Từ khóa liên quan