Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác lúa cá vịt trong sản xuất nông nghiệp tại huyện ứng hoà tỉnh hà tây

106 1,199 1
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 12:53

luận văn 1 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I ------------ F G ------------ thị minh huế Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình canh tác lúa - - vịt trong sản xuất nông nghiệp tại huyện ứng Hoà tỉnh Tây Luận văn thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp M số: 50.02.01 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm nội 2005 2 Lời cam đoan Luận văn thạc sỹ: Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình canh tác lúa - vịt trong sản xuất nông nghiệp tại huyện ứng Hoà tỉnh Tây chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, mã số: 5.02.01 là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Luận văn đợc sử dụng thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đợc nghi rõ nguồn gốc. Tôi xin cam đoan rằng, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và cha hề đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tác giả luận văn Thị Minh Huế 3 Lời cám ơn Trong quá trình thực hiện đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình canh tác lúa - vịt trong sản xuất nông nghiệp tại huyện ứng Hoà tỉnh Tây tôi luôn nhận đợc sự hớng dẫn, giúp đỡ động viên của nhiều nhân và tập thể, tôix in đợc bày tỏ sự cám ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể và nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu nhà trờng, Khoa sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, Bộ môn kế toán trờng đại học nông nghiệp I Nội. UBND huyện ứng Hoà tỉnh Tây và các đơn vị khác đã giúp tôi về mọi mặt trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo hớng dẫn khoa học PGS. TS Nguyễn Thị Tâm. Trong quá trình thực hiện đề tài tôi còn nhận đợc sự giúp đỡ và cộng tác của cán bộ và nhân dân trên địa bàn nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ đó. Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của gia đình và bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó. nội, ngày 29 tháng 8 năm 2005 Tác giả luận văn 4 Thị Minh Huế Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi 1. Mở đầu 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 3 2. Cơ sở lý luận thực tiễn về hiệu quả kinh tế 4 2.1. Cơ sở lý luận 4 2.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả kinh tế của các hình canh tác 15 3. Đặc điểm của huyện ứng Hòa và phơng pháp nghiên cứu 25 3.1. Đặc điểm của huyện ứng Hòa 25 3.2. Phơng pháp nghiên cứu 41 4. Kết quả nghiên cứu 45 4.1. Thực trạng các hình canh tác của huyện ứng Hòa 45 4.1.1. Các hình canh tác trong sản xuất nông nghiệp của huyện 45 4.1.2. Tình hình đầu t chi phí sản xuất cho hình canh tác lúa - vịt trong sản suất nông nghiệp của huyện ứng Hoà 51 4.1.3. Năng suất và giá trị sản xuất của hình lúa - - vịt 57 5 4.1.4. Hiệu quả của hình canh tác lúa - - vịt trong SXNN của 58 4.1.5. So sánh hiệu quả hình lúa - - vịt hình 2 lúa 65 4.1.6. Tác động của việc áp dụng hình lúa - - vịt đến phát triển . 68 4.1.7. Các nguyên nhân ảnh hởng tới hình canh tác lúa - - vịt 69 4.2. Định hớng và giải pháp 71 4.2.1. Cơ sở của định hớng và giải pháp 71 4.2.2. Định hớng 74 4.2.3. Giải pháp 75 5. Kết luận và kiến nghị 81 5.1. Kết luận 81 5.2. Đề nghị 83 Tài liệu tham khảo 85 Phụ lục 88 6 Danh mục bảng biểu BQ Bình quân CĐ Chuyển đổi DT Diện tích GO Giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian NN Nông nghiệp KHKT Khoa học kỹ thuật L Lao động SL Sản lợng TB Trung bình VA Giá trị gia tăng 7 Danh mục các bảng Bảng 3.1. Tình hình sử dụng đất đai của huyện ứng Hòa 27 Bảng 3.2. Tình hình dân số và lao động của huyện ứng Hòa 2000 - 2004 30 Bảng 3.3. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành NN huyện ứng Hòa (2000-2004) 34 Bảng 3.4. Tỷ trọng các nguồn thu nhập của nông dân huyện ứng Hòa qua 3 năm 38 Bảng 3.5. Tổng hợp số mẫu điều tra đại diện cho huyện năm 2004 43 Bảng 4.1. Các công thức luân canh trong sản xuất NN của huyện ứng Hòa giai đoạn 2000 - 2004 46 Bảng 4.2. Cơ cấu giống lúa 2 vụ chiêm mùa năm 2004 47 Bảng 4.3. Tình hình đầu t chi phí vật chất cho hình 2 vụ lúa của huyện ứng Hòa năm 2004 (BQ 1 ha canh tác) 48 Bảng 4.4. Năng suất và giá trị sản xuất của hình sản xuất hai vụ lúa của huyện ứng Hòa năm 2004 49 Bảng 4.5. Kết quả nhân rộng hình lúa - - vịt trong toàn huyện 50 Bảng 4.6. Nguồn vốn đầu t cho hình canh tác lúa - - vịt năm 2004 ở các nhóm hộ 51 Bảng 4.7. Tình hình đầu t chi phí vật chất cho 01 ha hình canh tác lúa - - vịt năm 2004 ở nhóm hộ khá 52 Bảng 4.8. Tình hình đầu t chi phí vật chất cho 01 ha hình canh tác lúa - - vịt năm 2004 ở nhóm hộ trung bình 55 Bảng 4.9. Tình hình đầu t chi phí vật chất cho 01 ha hình canh tác 56 8 lúa - - vịt năm 2004 ở nhóm hộ kém Bảng 4.10. Năng suất của hình lúa - - vịt năm 2004 57 Bảng 4.11. Giá trị sản xuất của hình lúa - - vịt năm 2004 (BQ 1ha) 59 Bảng 4.12. Hiệu quả kinh tế của lúa trong hình lúa - - vịt năm 2004 (BQ 1 ha canh tác) 61 Bảng 4.13. Hiệu quả kinh tế của trong hình lúa - - vịt năm 2004 (BQ 1 ha canh tác) 62 Bảng 4.14. Hiệu quả kinh tế của vịt trong hình lúa - - vịt năm 2004 (BQ 1 ha canh tác) 63 Bảng 4.15. Hiệu quả kinh tế của hình 2 lúa - - vịt năm 2004 (BQ 1 ha canh tác) 67 Bảng 4.16. So sánh hiệu quả kinh tế của hình 2 lúa hình lúa - - vịt 67 Bảng 4.17. Những thông tin cơ bản về chủ hộ của các hộ điều tra 70 Bảng 4.18. Dự kiến cơ cấu diện tích áp dụng hình trong thời gian tới 76 Bảng 4.19. Dự kiến chi phí cho công tác khuyến nôngứng dụng TBKT 78 9 Mở đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp là một trong những ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của nông nghiệp không chỉ nuôi sống con ngời mà còn thoả mãn những nhu cầu về sinh hoạt ngày càng tăng của xã hội. Hiện nay, trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế của đất nớc, nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm đầu t. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá hiện nay, cơ cấu kinh tế đợc chuyển đổi theo hớng dần xoá bỏ nền kinh tế mang nặng tính chất tự cấp tự túc, khép kín chuyển mạnh sang nền kinh tế hàng há, gắn thị trờng trong nớc với thị trờng nớc ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển dần tự trạng thái nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế có tỷ trọng cao, dịch vụ đợc mở rộng, cơ sở hạ tầng đợc cải thiện thúc đẩy sự phát triển của nông lâm ng nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến và xây dung nông thôn mới. Để đảm bảo đợc mục tiêu này trong những năm qua các địa phơng đã chú trọng thâm canh, tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp và có những chính sách khuyến khích thúc đẩy hộ nông dân tận dụng tối đa tiềm năng đất đai, lao động để sản xuất tạo ra sự phát triển vợt bậc cho nghành nông nghiệp. Trong đó sản xuất nông nghiệp theo hình lúa - vịt đã và đang khẳng định đợc vai trò và vị trí của mình. Trong những năm gần đây nhờ có chủ trơng và chính sách tạo điều kiện của huyện ứng Hoà, ngời dân ở đây đang áp dụng một hình mới trên đồng ruộng của mình với hy vọng đây là một hình sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập cho ngời nông dân. Từ thực trạng của địa phơng cho thấy điều kiện tự nhiên thuận lợi nh: đây là vùng đất nông nghiệp tơng đối 10 trũng quanh năm cấy hai vụ lúa, hơn nữa ngời dân ở đây có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, chăn thả vịt, để cung cấp cho thị trờng. Chính vì vậy, sau khi có chủ trơng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện ứng Hoà, ngời dân chuyển đổi từ độc canh hai vụ lúa sang hình lúa - vịt kếp hợp. Vấn đề đặt ra ở đây là việc đổi từ độc canh lúa sang hình lúa - vịthiệu quả hay không? Nên chuyển đổi sang hình này là bao nhiêu phần trăm diện tích? Điều kiện để chuyển đổi nh thế nào? Những câu hỏi trên cần đợc nghiên cứu để có những kết luận đúng lúc giúp cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hình này. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình cnh tác lúa - vịt trong sản xuất nông nghiệp tại huyện ứng Hoà tỉnh tây. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh tế của hình canh tác lúa - vịt trên địa bàn huyện, tìm ra những yếu tố thuận lợi và khó khăn làm ảnh hởng đến hiệu quả kinh tế của hình canh tác, từ đó đề ra những biện pháp thích hợp kàm tăng hiệu quả kinh tế của hình. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn hiệu quả kinh tế của hình canh tác lúa - vịt trong sản xuất nông nghiệp của huyện ứng Hoà. - Đánh giá hiệu quả kinh tế của hình canh tác lúa - vịt trong sản xuất nông nghiệp của huyện. - Đa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hình canh tác lúa - vịt. . cá - vịt trong sản xuất nông nghiệp của huyện ứng Hoà. - Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác lúa cá - vịt trong sản xuất nông nghiệp của huyện. . 4.13. Hiệu quả kinh tế của cá trong mô hình lúa - cá - vịt năm 2004 (BQ 1 ha canh tác) 62 Bảng 4.14. Hiệu quả kinh tế của vịt trong mô hình lúa - cá - vịt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác lúa cá vịt trong sản xuất nông nghiệp tại huyện ứng hoà tỉnh hà tây , Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác lúa cá vịt trong sản xuất nông nghiệp tại huyện ứng hoà tỉnh hà tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn