Bài soạn bao cao thang 1 tan lap a

3 301 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 07:11

   Sô ́ : /BC- LĐ Tân Lập, ngày 18 tháng 1 năm 2010 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN THÁNG 1 /2010  !"# $%&'() !') !*+,-+ .//01.//23!) $45% !* 67+89(:;)< :%&' 7:= -% >?@A B7C>D7E I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC LỰC ĐỘI: F>?GH(EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3.J F>?GH(K(EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/ F>?:%EIIIIIIIIIIIIIIIIIIII333I44 F>?+>LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIII33IQJRNSJR F>?+>7T6:LMNOPEIIIIIIIIIIIII/ F>?+>7T6:ALMNOPEIIIIIIIIIII333I/3 F>?:%&5LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIIIIS.2N4J4 UA <(-H !) $G'EIIIIIIIIIIIIIIIII/3 %&57T6:LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIII3/3 %&57T6:ALMNOPEIIIIIIIIIIIIIII33/3 +>V8 %LMNOPEIII3IIIIIIIIIIIIIIS.N4J3 +>V8 %M 5LMNOPEIIIIIIIIIIIII3I/3 +>V8 %U-WLMNOPEIIIIIIIIIIIIII33.RN4.3 +>V8 %@$LMNOPEIIIIIIIIIIIIIII3RNS3 F>?+> #$)LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIII33 F>? A75LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIII4XSNQS3 F>?:YLMNOPEIIIIIIIIIIIIIIII33.0XN4S.3 F>?>D):YLM>D)NW-NOPEIIIIIIIIIIII.0NX.QN./J F>?+>@?JLMNOPEEIIIIIIIIIIIIII4Q2N0J3 F>?+>@?XLMNOPEIIIIIIIIIIIIII4J/NRR F>?+>@?SLMNOPEIIIIIIIIIIIIII4XSNQS F>?+>@?.LMNOPEIIIIIIIIIIIIII4X.NRX F>?+>@?4LMNOPEIIIIIIIIIIIIII4X.NR0  !"!ZG7T:%&5EIIIIIIIIIIIIIIII33 F>?W-:< 7T57$G)<LMNOPEEIIIIIIIII4QQ F>?>D):[L%NW-PEIIIIIIIIIIIIIIII33I4NS/ F>?:% 7T5 !7T\-,)L%NW-PEIIIIIIIII4N F>?:%&,L%NW-PEIIIIIIIIIIIIIII3SNR/ F>?:% ]^G_L%NW-PEIIIIIIIIIIII.NXJ F>?87G<`%>a bLcNW-PEIIIIIIIIIIII.NX03 F>?:%(d !$L%N*PEIIIIIIIIIIII4N44 F>?D:"@e@,EIIIIIIIIIIIIIIIII4.N0 +>D:"b>$LMNOPEIIIIIIIIIIIIXN. +>@7T5 f  9 LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIII2NJ +>-Y#LMNOPEIIIIIIIIIIIII33IIII42N23 II. HOẠT ĐỘNG: 1/ Công tác tuyên truyền giáo dục: - 7T5 !7T5 g :5 f  8 f D h ) i >'T+>j>&52N43 - 7T5 !7T5 g   f D f W-`5 f `D h )&5 i -# ! g ^) f T f   f `D h )&5 i -# ! g ^  i 5 i  # f D )D g D) #^() g # f D f  5 i D i kD l # i 3 2/ Công tác học tập: - m7T !n g D f )D i :# i :) i :7 f  g ^:5 f G f () i &D g GD g -`D g :8 g T:7 h ^ !7T `D g :8 g 7 g 3 3/ Vòng tay bạn bè: - D f )V7 i D f W-`5 f :)D g @5 f 7 f (: l G8lD73, i `5 i GD g D f W-) f )D g  D h @) f @, !)) i  8 i (3 4/ Công tác vui khỏe, lao động xã hội: - m7T !" 5 h V7 i :8 g 7 g ^ l D g ^-7 f D>8 ! g &D g )>D f   f S&D g >D f   f JD g  78 g 3 - F@A () !')7#W):o p(`<Z),A :=E03X4/3///:3 5/ Công tác xây dựng Đội vững mạnh: - 8 i (78 f cDn h 7T5j:# i ^:# i (7 i  !D f >D)^D f :# i ) f -) g  # f 3 - M)D i :# i ^>)D i >D):# g 3 - 8 i (78 f :# i 7 l (7 i  !D f ^(7 i  !D f G f (:# g 3 - !5 h @D !n g !W g G7T5 i :# i &53 III. CÔNG TÁC KHÁC: - 8 i (G7T5 i m7q`r D-D%@[W<%m+>o( 7T3 - 9(G7T&'7q`r&9 V7 F] !"s(>$H-3 IV. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG TỚI: - $ :%() !') 7)-(AG73 - $ B7' A )+>Z)3 - D-D<%mo(7T3 !5:8TG'`$)$)# $%&'() !') $4N./4/^(H -&d# $% $.N./4/tD5% !*67+89(3 XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Nguyễn Thị Hiên Nơi nhận: - 7Tu 1cD$-7u 17Đ . ngày 18 tháng 1 năm 2 010 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTN THÁNG 1 /2 010  !"# $%&'() !'). F>?+>7T6 :A LMNOPEIIIIIIIIIII333I/3 F>?:%&5LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIIIIS.2N4J4 UA <(-H !) $G'EIIIIIIIIIIIIIIIII/3 %&57T6:LMNOPEIIIIIIIIIIIIIIII3/3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bao cao thang 1 tan lap a, Bài soạn bao cao thang 1 tan lap a, Bài soạn bao cao thang 1 tan lap a