Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

221 877 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 06:45

Cuốn sách được chia làm ba phần:- Phần I: Cơ sở cơ học của quá trình biến dạng dẻo kim loại.-Phần II: Cơ sở vật lý của quá trình biến dạng dẻo kim loại.-Phần III: Một số phương pháp tính lực và công biến dạng trong GCAL.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại, Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại