Tài liệu Công thức giải toán hoá vô cơ

3 319 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 12:11

Trung taâm GDTX Bình Taân I. TÍNH SỐ MOL (n) 1. Tính số mol chất khí: 2 trường hợp thường gặp a/ Biết V đktckhí )( ⇒ 4,22 V n khí = ⇒ V = n . 22,4 b/ Biết V đktckhí )( ≠ ⇒ RT PV n khí =        += = 273 082,0 )( )( c o tT R lítV atmP * Chú ý:    = )1,( 7601 atmcOđktc mmHgatm o 2. Tính số mol chất rắn hoặc chất lỏng: 3 trường hợp thường gặp a/ Biết khối lượng chất (m) ⇒ M m n chât = b/ Biết nồng độ mol/l và V dd ⇒ )( tan. . lítddM c VC n = c/ Biết nồng độ % và m dd ⇒ M mC dd c n .100 %. tan. = II. TÍNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (C) 1. Nồng độ mol (C M ) ⇒ )(lítdd M V n C = ⇒ M dd C n V = 2. Nồng độ % (C%) ⇒ dd ct m m C 100. % = * Chú ý: Nếu biết nồng độ C%, khối lượng riêng D ⇒ nồng độ mol M CD C M % 10 = III. TÍNH KHỐI LƯỢNG DUNG DỊCH (m dd ) 1. Biết m c.tan và m d.môi ⇒ dmctdd mmm += 2. Nếu chất tan phản ứng với dung môi tạo ra chất khí ⇒ khídmctdd mmmm −+= 3. Biết nồng độ % và m ct ⇒ % 100. C m m ct dd = 4. Biết thể tích dung dịch và khối lượng riêng D: DVm dddd . = ⇒ D m V dd dd = (V dd → ml) IV. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG (H%): 2 trường hợp 1. Tính theo sản phẩm: thuyetlísp tethucsp m m H %100. % = ; Biết H% ⇒ %100 %. Hm m thuyetlísp tethucsp = 2. Tính theo chất tham gia phản ứng: dùngđemc puc m m H . %100. % = ⇒ % %100. . H m m puc dùngđemc = V. TÍNH THÀNH PHẦN % HỔN HỢP: 2 trường hợp HOÙA HOÏC 1 CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA Trung taâm GDTX Bình Taân 1. Tính thành phần % m A trong hổn hợp: hh A A m m m 100. % = 2. Tính thành phần % m A trong hợp chất: M m m A A 100. % = VI. TRẠNG THÁI, M ÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT Cr(OH) 2 : vàng Cr(OH) 3 : xanh K 2 Cr 2 O 7 : đỏ da cam KMnO 4 : tí m CrO 3 : rắn, đỏ t hẫm Zn : trắng xanh Zn(OH) 2 : ↓ t rắng Hg : lỏng, trắng bạc HgO : màu vàng hoặc đỏ Mn : trắng bạc MnO : xám lục nhạ t MnS : hồng nhạ t MnO 2 : đen H 2 S : khí không màu SO 2 : khí không màu SO 3 : lỏng, không màu, sôi 45 o C Br 2 : lỏng, nâu đỏ I 2 : rắn, tí m Cl 2 : khí, vàng lục CdS : ↓ vàng HgS : ↓ đỏ AgF : t an AgI : ↓ vàng đậm AgCl : ↓ màu t rắng AgBr : ↓ vàng nhạ t HgI 2 : đỏ CuS, NiS, FeS, PbS, … : đen C : rắn, đen S : rắn, vàng P : rắn, trắng, đỏ, đen Fe : trắng xám FeO : rắn, đen Fe 3 O 4 : rắn, đen Fe 2 O 3 : màu nâu đỏ Fe(OH) 2 : rắn, màu trắng xanh Fe(OH) 3 : rắn, nâu đỏ Al(OH) 3 : màu trắng, dạng keo tan trong NaOH Zn(OH) 2 : màu trắng, tan trong NaOH Mg(OH) 2 : màu t rắng. Cu: : rắn, đỏ Cu 2 O : rắn, đỏ CuO : rắn, đen Cu(OH) 2 : ↓ xanh l am CuCl 2 , Cu(NO 3 ) 2 , CuSO 4 .5H 2 O : xanh CuSO 4 : khan, màu t rắng FeCl 3 : vàng CrO : rắn, đen Cr 2 O 3 : rắn, xanh t hẫm BaSO 4 : trắng, không tan trong ax it . BaCO 3 ,CaCO 3 : ↓ t rắng HOÙA HOÏC 2 Trung taõm GDTX Bỡnh Taõn VII. HểA TR CA MT S KIM LOI V GC AXIT Kim loi Húa tr Ion Hiroxit/nhn bit K I K + KOH tan Na I Na + NaOH tan Ba II Ba 2+ Ba(OH) 2 ớt tan Mg II Mg 2+ Mg(OH) 2 trng (khụng tan trong kim d) Al III Al 3+ Al(OH) 3 trng (tan trong kim d) Zn II Zn 2+ Zn(OH) 2 trng (tan trong kim d) Cu II(I) Cu 2+ Cu(OH) 2 xanh lam Ag I Ag + AgOH benkhụng. Ag 2 Oen + H 2 O Fe II v III Fe 2+ v Fe 3+ Fe(OH) 2 lc nht kk Fe(OH) 3 nõu Nitrat I NO 3 - 3Cu + 8HNO 3(loóng) 2Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + H 2 O 2NO + O 2 kk 2NO 2 (mu nõu) Sunfat II SO 4 2- SO 4 2- + Ba 2+ BaSO 4 trng (khụng tan trong HCl) Sunfua II S 2- S 2- + Pb 2+ PbS en S 2- + 2H + H 2 S (mựi trng thi) Hirosunfat I HSO 3 - 2HSO 3 - o t SO 2 + SO 3 2- + H 2 O Photphat III PO 4 3- PO 4 3- + 3Ag + Ag 3 PO 4 vng Cacbonat II CO 3 2- CO 3 2- + Ba 2+ BaCO 3 trng (tan trong HCl) Hirocacbonat I HCO 3 - 2HCO 3 - o t CO 2 + CO 3 2- + H 2 O Clorua I Cl - Cl - + Ag + AgCl trng (húa en ngoi ỏnh sỏng) Bromua I Br - Br - + Ag + AgBr vng nht (húa en ngoi ỏnh sỏng) Iotua I I - I - + Ag + AgI vng m (húa en ngoi ỏnh sỏng) Silicat II SiO 3 2- SiO 3 2- + 2H + H 2 SiO 3 keo Cromat II CrO 4 2- CrO 4 2- + Ba 2+ BaCrO 4 vng HOA HOẽC 3 . dùngđemc = V. TÍNH THÀNH PHẦN % HỔN HỢP: Có 2 trường hợp HOÙA HOÏC 1 CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA VÔ CƠ Trung taâm GDTX Bình Taân 1. Tính thành phần % m A trong hổn. hợp chất: M m m A A 100. % = VI. TRẠNG THÁI, M ÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT VÔ CƠ Cr(OH) 2 : vàng Cr(OH) 3 : xanh K 2 Cr 2 O 7 : đỏ da cam KMnO 4 : tí m
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Công thức giải toán hoá vô cơ, Tài liệu Công thức giải toán hoá vô cơ, Tài liệu Công thức giải toán hoá vô cơ

Từ khóa liên quan