Bài giảng báo cáo hàng tháng trẻ hòa nhập

28 1,087 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 07:11

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THÁNG : 4 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A (hoặc GV hỗ trợ liên trường tại Trường Tiểu Học Thủy Đông A) Học sinh được hỗ trợ : Huỳnh Công Hiếu Trẻ : Chậm phát triển trí tuệ 8 tuổi ; học lớp :2 Giáo viên phụ trách lớp : Nguyễn Thị Trang Hoạt động1: Tìm hiểu về trẻ và hoàn cảnh gia đình trẻ thông qua nhân dân địa phương . Từ đó cùng với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch giáo dục trẻ. Hoạt động 2 Dự giờ giúp đỡ trẻ ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II. Hoạt động 3: Trao đổi với giáo viên tạo điều kiện cho trẻ đến trường thường xuyên. Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh. Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà. Hoạt động 5: Báo cáo lại nội dung cho giáo viên hỗ trợ liên trường NHẬT KÝ HỖ TRỢ -Tháng : 4 /2010 Ngày Thứ Các hoạt động hỗ trợ Thời gian ( phút ) 1 Năm 2 Sáu Đến thăm gia đình học sinh 3 Bảy 4 CN 5 Hai Dự giờ đi đến thống nhất pp dạy học 6 Ba 7 Tư 8 Năm Cùng với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch 9 Sáu 10 Bảy 11 CN 12 Hai 13 Ba 14 Tư 15 Năm Dự giờ đi đến thống nhất pp dạy học 16 Sáu 17 Bảy 18 CN 19 Hai 20 Ba 21 Tư 22 Năm Trực tiếp giúp đỡ trẻở lớp 23 Sáu 24 Bảy 25 CN 26 Hai Dự giờ đi đến thống nhất pp dạy học 27 Ba 28 Tư 29 Năm Trực tiếp giúp đỡ trẻở nhà 30 Sáu 31 Bảy Giáo viên hỗ trợ Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 4 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đơng A Cc hoạt động hỗ trợ trong tháng : 4 được triển khai theo đúng tiến độ và đầy đủ như trong kế hoạch . Cụ thể : - Bước đầu đã nắm được đặc điểm và hoàn cảnh gia đình trẻ và từ đó có hướng trao đổi cùng với giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch cụ thể nhằm giáo dục trẻ tốt hơn. - Việc cung cấp thông tin về lớp tập huấn giáo viên hỗ trợ cho toàn thể giáo viên trong trường là rất cần thiết, giúp họ hiểu rõ hơn về mô hình dịch vụ này và hiểu biết thêm về một số phương pháp dạy học đặc thù cho trẻ khuyết tật và trẻ có khó khăn về học. - Thường xuyên trao đổi, chia sẻ với giáo viên hỗ trợ cùng trường và giáo vên phụ trách lớp để tìm cách khắc phục những khó khăn thường gặp. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THÁNG : 5 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A (hoặc GV hỗ trợ liên trường tại Trường Tiểu Học Thủy Đông A) Học sinh được hỗ trợ : Huỳnh Công Hiếu Trẻ : Chậm phát triển trí tuệ 8 tuổi ; học lớp :2 Giáo viên phụ trách lớp : Nguyễn Thị Trang Các hoạt động hỗ trợ trong tháng : 5 bao gồm : Hoạt động1: Tìm hiểu về trẻ và hoàn cảnh gia đình trẻ thông qua nhân dân địa phương, thông qua bạn bè cùng lớp . Từ đó cùng với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch giáo dục trẻ. Hoạt động 2 Đến gia đình giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻ. Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc làm ở nhà. Hoạt động 3: Trao đổi với giáo viên tạo điều kiện cho trẻ được học thường xuyên. Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh. Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà. Hoạt động 5: Lồng ghép sinh hoạt chuyên môn về giáo dục hòa nhập Báo cáo lại nội dung cho giáo viên hỗ trợ liên trường NHẬT KÝ HỖ TRỢ - tháng : 5 /2010 Ngày Thứ Các hoạt động hỗ trợ Thời gian ( phút ) 1 Bảy 2 CN 3 Hai 4 Ba Đến thăm gia đình HS và giúp đỡ trẻ ôn tập ở nhà. 5 Tư 6 Năm 7 Sáu 8 Bảy 9 CN 10 Hai Cùng với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch 11 Ba 12 Tư 13 Năm 14 Sáu 15 Bảy Giúp đỡ trẻ ôn tập 16 CN 17 Hai 18 Ba Ôn tập cho trẻ trong hè 19 Tư 20 Năm 21 Sáu 22 Bảy Trực tiếp giúp đỡ trẻ ở lớp 23 CN 24 Hai 25 Ba Giám sát sự tiến bộ, khó khăn của trẻ ở nhà 26 Tư 27 Năm 28 Sáu 29 Bảy Trực tiếp giúp đỡ trẻ ở nhà 30 CN 31 Hai Giáo viên hỗ trợ Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 5 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A Các hoạt động hỗ trợ trong tháng : 5 đã được triển khai theo đúng tiến độ và đầy đủ như đã nêu trong kế hoạch . Cụ thể : - Được sự tham gia của cộng đồng và gia đình có mối quan hệ tốt giữa ba môi trường giáo dục: Gia đình- Nhà trường- Xã hội. - Nắm được đặc điểm và hoàn cảnh cơ bản gia đình trẻ và từ đó có hướng trao đổi cùng với giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch cụ thể nhằm giáo dục trẻ tốt hơn. - Việc cung cấp thông tin về lớp tập huấn giáo viên hỗ trợ cho toàn thể giáo viên trong trường là rất cần thiết, giúp họ hiểu rõ hơn về mô hình dịch vụ này và hiểu biết thêm về một số phương pháp dạy học đặc thù cho trẻ khuyết tật và trẻ có khó khăn về học. - Thường xuyên trao đổi, chia sẻ với giáo viên hỗ trợ cùng trường và giáo viên phụ trách lớp để tìm cách khắc phục những khó khăn thường gặp. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THÁNG : 6 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A (hoặc GV hỗ trợ liên trường tại Trường Tiểu Học Thủy Đông A) Học sinh được hỗ trợ : Huỳnh Công Hiếu Trẻ : Chậm phát triển trí tuệ 8 tuổi ; học lớp :2 Giáo viên phụ trách lớp : Nguyễn Thị Trang Các hoạt động hỗ trợ trong tháng : 6 bao gồm : Hoạt động1: Từ đó cùng với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch giáo dục trẻ. Hoạt động 2 Đến gia đình giúp đỡ trẻ ôn tập trong hè. Hoạt động 3: Trao đổi với giáo viên tạo điều kiện cho trẻ được ôn tập thường xuyên. Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh. Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm với sự hướng dẫn của phụ huynh học sinh. Hoạt động 5: Báo cáo lại nội dung cho giáo viên hỗ trợ liên trường NHẬT KÝ HỖ TRỢ - Tháng : 6 /2010 Ngày Thứ Các hoạt động hỗ trợ Thời gian ( phút ) 1 Ba 2 Tư Đến thăm gia đình học sinh 3 Năm 4 Sáu 5 Bảy 6 CN 7 Hai 8 Ba Cùng với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch 9 Tư 10 Năm 11 Sáu 12 Bảy Ôn tập môn toán trong hè 13 CN 14 Hai 15 Ba Thống nhất pp dạy học với phụ huynh 16 Tư 17 Năm 18 Sáu 19 Bảy Ôn tập môn Tiếng Việt trong hè 20 CN 21 Hai 22 Ba Trực tiếp giúp đỡ trẻ ở lớp 23 Tư 24 Năm 25 Sáu 26 Bảy 27 CN 28 Hai 29 Ba Trực tiếp giúp đỡ trẻ ở nhà 30 Tư 31 Giáo viên hỗ trợ Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 6 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A Cc hoạt động hỗ trợ trong tháng : 6 đã được triển khai theo đúng tiến độ và đầy đủ như đã nêu trong kế hoạch . Cụ thể : - Trao đổi cùng với giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch cụ thể nhằm giáo dục trẻ ôn tập tốt hơn trong hè. - Việc cung cấp thông tin về lớp tập huấn giáo viên hỗ trợ cho toàn thể giáo viên trong trường là rất cần thiết, giúp họ hiểu rõ hơn về mô hình dịch vụ này và hiểu biết thêm về một số phương pháp dạy học đặc thù cho trẻ khuyết tật và trẻ có khó khăn về học. - Thường xuyên trao đổi, chia sẻ với giáo viên hỗ trợ cùng trường và giáo viên phụ trách lớp để tìm cách khắc phục những khó khăn thường gặp. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THÁNG : 7 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A (hoặc GV hỗ trợ liên trường tại Trường Tiểu Học Thủy Đông A) Học sinh được hỗ trợ : Huỳnh Công Hiếu Trẻ : Chậm phát triển trí tuệ 8 tuổi ; học lớp :2 Giáo viên phụ trách lớp : Nguyễn Thị Trang Các hoạt động hỗ trợ trong tháng : 7 bao gồm Hoạt động1: Cùng với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch giáo dục trẻ. Hoạt động 2 Dự giờ giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻ. Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc học nhóm Hoạt động 3: Trao đổi với giáo viên tạo điều kiện cho trẻ đến trường thường xuyên. Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh. Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà. Hoạt động 5: Lồng ghép sinh hoạt chuyên môn về giáo dục hòa nhập Báo cáo lại nội dung cho giáo viên hỗ trợ liên trường [...]... trẻ Hoạt động 2 Dự giờ giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻtrong học tập Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc vui chơi tập thể Hoạt động 3: Tạo điều kiện cho trẻ đến trường vào đầu năm học Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà Hoạt động 5: Lồng ghép sinh hoạt chuyên môn về giáo dục hòa nhập Báo. .. dục trẻ Hoạt động 2 Dự giờ giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻ trong học tập Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc vui chơi tập thể Hoạt động 3: Tạo điều kiện cho trẻ đến trường thường xuyên Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà Hoạt động 5: Lồng ghép sinh hoạt chuyên môn về giáo dục hòa nhập Báo. .. hoạch hỗ trợ giáo dục trẻ Hoạt động 2 Dự giờ, trực tiếp giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻ trong học tập Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc vui chơi tập thể Hoạt động 3: Tạo điều kiện cho trẻ đến trường thường xuyên Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà Hoạt động 5: Báo cáo lại nội dung cho... hoạch hỗ trợ giáo dục trẻ Hoạt động 2 Dự giờ, trực tiếp giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻ trong học tập Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc vui chơi tập thể Hoạt động 3: Tạo điều kiện cho trẻ đến trường thường xuyên Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà Hoạt động 5: Báo cáo lại nội dung cho... hoạch hỗ trợ giáo dục trẻ Hoạt động 2 Dự giờ, trực tiếp giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻ trong học tập Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc vui chơi tập thể Hoạt động 3: Tạo điều kiện cho trẻ đến trường thường xuyên Và nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh Hoạt động 4: Tư vấn phụ huynh có kế hoạch giúp đỡ trẻ học thêm ở nhà Hoạt động 5: Báo cáo lại nội dung cho... giúp đỡ trẻ lớp Đến thăm gia đình HS để ôn tập môn Toán Thống nhất pp dạy học Dự giờ trao đổi pp với GVCN Trực tiếp giúp đỡ trẻ lớp Giám sát sự tiến bọ, khó khăn của trẻ ở nh Trực tiếp giúp đỡ trẻ nhà Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 8 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A Cc hoạt động hỗ trợ trong tháng :... Thống nhất pp dạy học Dự giờ trao đổi pp với GVCN Trực tiếp giúp đỡ trẻ lớp Giám sát sự tiến bọ, khó khăn của trẻ ở nh Trực tiếp giúp đỡ trẻ nhà Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 10 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A Các hoạt động hỗ trợ trong tháng : 10 được triển khai theo đúng tiến độ và đầy đủ như đã nêu... nhiệm lên kế hoạch Đến thăm gia đình HS để ơn tập môn TV Trực tiếp giúp đỡ trẻ lớp Đến thăm gia đình HS để ơn tập môn Tốn Thống nhất pp dạy học Dự giờ trao đổi pp với GVCN Trực tiếp giúp đỡ trẻ lớp Giám sát sự tiến bọ, khó khăn của trẻ ở nh Trực tiếp giúp đỡ trẻ nhà Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 9 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường... Dự giờ trao đổi pp với GVCN Trực tiếp giúp đỡ trẻ lớp Giám sát sự tiến bọ, khó khăn của trẻ ở nh Trực tiếp giúp đỡ trẻ nhà Đến thăm gia đình HS để ơn tập môn TV Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 11 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A Cc hoạt động hỗ trợ trong tháng : 10 được triển khai theo đúng tiến độ và... để ôn tập môn Toán trong hè Thống nhất pp dạy học Trực tiếp giúp đỡ trẻ lớp Giám sát sự tiến bọ, khó khăn của trẻ ở nh Trực tiếp giúp đỡ trẻ nhà Hiệu trưởng BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Trong tháng : 7 / 2010 Họ và tên : Nguyễn Văn Kim Anh Giáo viên hỗ trợ tại trường của Trường Tiểu Học Thủy Đông A Cc hoạt động hỗ trợ trong tháng : 7 đã được triển khai theo đúng tiến độ và đầy đủ như đã nêu . ghép sinh hoạt chuyên môn về giáo dục hòa nhập Báo cáo lại nội dung cho giáo viên hỗ trợ liên trường NHẬT KÝ HỖ TRỢ - tháng : 5 /2010 Ngày Thứ Các hoạt động. kế hoạch giáo dục trẻ. Hoạt động 2 Dự giờ giúp đỡ trẻ, giám sát sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn của trẻ. Giám sát sự tiến bộ của trẻ thông qua việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng báo cáo hàng tháng trẻ hòa nhập, Bài giảng báo cáo hàng tháng trẻ hòa nhập, Bài giảng báo cáo hàng tháng trẻ hòa nhập

Từ khóa liên quan