Bài giảng Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 - 2010-2011 - Bố Trạch

1 822 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 11:11

Câu 1: (1 điểm) chứng mình rằng A = n 3 (n 2 – 7) - 36n chia hết cho 420 với mọi số nguyên n. Câu 2: (1,5 điểm) Tìm các chữ số a,b,c sao cho . .7abbc ab ac= Câu 3: (2,5 điểm) a) Tìm giá trị của x,y để đa thức: A = 2x 2 – 6xy + 9y 2 – 6x – 12y + 2010 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó. b) Chứng minh rằng với n là số tự nhiên lớn hơn 1, ta có: 1 1 1 3 . 1 2 4n n n n + + + < + + + Câu 4: (1 điểm) giải phương trình: 140 104 131 127 35 53 79 83 x x x x+ + + + − = − Câu 5: (4,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD, đường thẳng đi qua đỉnh A cắt đường chéo BD ở E và cắt BC, DC theo thứ tự ở K và G. Chứng mình rằng: a) AE 2 = EK.EG. b) 1 1 1 AE AK AG = + . c) BK.DG có giá trị không đổi khi đường thẳng qua A thay đổi. --------------------**Hết**------------------- . có giá trị không đổi khi đường thẳng qua A thay đổi. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - **Hết* *-- -- - -- - -- - -- - -- - -- . ab ac= Câu 3: (2,5 điểm) a) Tìm giá trị của x,y để đa thức: A = 2x 2 – 6xy + 9y 2 – 6x – 12y + 2010 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó. b) Chứng minh rằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 - 2010-2011 - Bố Trạch, Bài giảng Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 - 2010-2011 - Bố Trạch, Bài giảng Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 - 2010-2011 - Bố Trạch