Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

15 638 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 23:11

Người thực hiện : Trần Thị Song Tính: 5 - 2 = 5 - 4 = 0 + 3 = 4 + 0 = 3 1 3 4 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán 1 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán 3 – 3 = O Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 5 5 0 5 - 0 5= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 1 – 0 = 1 – 0 = 2 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1.Tính : 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Thực hành Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 [...]... 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thực hành 2.Tính: V 4+1= 4 +0= 4 -0 = 5 4 4 2 +0= 2 2-2 = 0 2 -0 = 2 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Củng cố Trò chơi: Thi viết nhanh phép tính thích hợp a) 4 0= 3 - 3 = 0 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ b) Viết phép tính thích hợp ( bảng con) 2 - 2 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ 1–1 =0 4 4 4 0= 4 3–3 =0 0 5 5 5 0= 5 0 . 201 0 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 5 5 0 5 - 0 5= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0. 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song, Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song, Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Từ khóa liên quan