Bài giảng Đại số 8 tiêt 43+44

4 364 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 15:12

Ngày giảng: / /2010 tiết 43: phơng trình đa đợc về dạng ax+b=0 I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - HS hiểu cách biến đổi phơng trình đa về dạng ax + b = 0 + Hiểu đợc và sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân để giải các phơng trình 2. Kỹ năng: áp dụng 2 qui tắc để giải phơng trình bậc nhất 1 ẩn số 3. Thái độ: T duy lô gíc - Phơng pháp trình bày II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bài soạn, bảng phụ 2. Học sinh: bảng nhóm III. Tiến trình bài dạỵ 1. Kiểm tra bài cũ : - HS1: Giải các phơng trình sau a) x - 5 = 3 - x b) 7 - 3x = 9 x a) x - 5 = 3 - x 2x = 8 x = 4 ; S = {4} b) 7 - 3x = 9 - x 3x = -2 x = 2 3 ; S = { 2 3 } - HS2: Giải các phơng trình sau: c) x + 4 = 4(x - 2) d) 5 3 5 2 2 3 x x = Đáp số: c) x + 4 = 4(x - 2) x + 4 = 4x - 8 3x = 12 x = 4 S = {4} d) 5 3 5 2 2 3 x x = 15 - 9x = 10x - 4 19 x = 19 x = 1 S = {1} 2.Bài mới : Hoạt động của GV-HS Nội dung Hoạt động 1 1, Cách giải phơng trình - GV nêu VD 2x - ( 3 - 5x ) = 4(x +3) (1) - GV: hớng dẫn: để giải đợc phơng trình bớc 1 ta phải làm gì ? - áp dụng qui tắc nào? - Thu gọn và giải phơng trình? - Tại sao lại chuyển các số hạng chứa ẩn sang 1 vế , các số hạng không chứa ẩn sang 1 vế . Ta có lời giải - GV: Chốt lại phơng pháp giải Hoạt động 2: 5 2 3 x + x = 1 + 5 3 2 x - GV: Ta phải thực hiện phép biến đổi nào trớc? - Bớc tiếp theo làm ntn để mất mẫu? 1- Cách giải phơng trình * Ví dụ 1: Giải phơng trình: 2x - ( 3 - 5x ) = 4(x +3) (1) Phơng trình (1) 2x -3 + 5x = 4x + 12 2x + 5x - 4x = 12 + 3 3x = 15 x = 5 vậy S = {5} * Ví dụ 2: 5 2 3 x + x = 1 + 5 3 2 x 2(5 2) 6 6 3(5 3 ) 6 6 x x x + + = 10x - 4 + 6x = 6 + 15 - 9x - Thực hiện chuyển vế. * Hãy nêu các bớc chủ yếu để giải PT ? - HS trả lời câu hỏi Hoạt động 3: 2) áp dụng Ví dụ 3: Giải phơng trình 2 (3 1)( 2) 2 1 11 3 2 2 x x x + + = - GV cùng HS làm VD 3. - GV: cho HS làm ?2 theo nhóm x - 5 2 6 x + = 7 3 4 x x = 25 11 Các nhóm giải phơng trình nộp bài -GV: cho HS nhận xét, sửa lại - GV cho HS làm VD4. - Ngoài cách giải thông thờng ra còn có cách giải nào khác? - GV nêu cách giải nh sgk. - GV nêu nội dung chú ý:SGK 10x + 6x + 9x = 6 + 15 + 4 25x = 25 x = 1 , vậy S = {1} +Thực hiện các phép tính để bỏ dấu ngoặc hoặc qui đồng mẫu để khử mẫu +Chuyển các hạng tử có chứa ẩn về 1 vế, còn các hằng số sang vế kia +Giải phơng trình nhận đợc 2) áp dụng Ví dụ 3: Giải phơng trình 2 (3 1)( 2) 2 1 11 3 2 2 x x x + + = 2 2(3 1)( 2) 3(2 1) 11 6 2 x x x + + = x = 4 vậy S = {4} Ví dụ 4: 1 1 1 2 2 3 6 x x x + = x - 1 = 3 x = 4 . Vậy S = {4} Ví dụ5: x + 1 = x - 1 x - x = -1 - 1 0x = -2 , PTvô nghiệm Ví dụ 6: x + 1 = x + 1 x - x = 1 - 1 0x = 0 phơng trình nghiệm đúng với mọi x. 3- Củng cố - Nêu các bớc giải phơng trình bậc nhất - Chữa bài 10/12 a) Sai vì chuyển vế mà không đổi dấu b) Sai vì chuyển vế mà không đổi dấu 4- Hớng dẫn về nhà - Làm các bài tập 11, 12, 13 (sgk) - Ôn lại phơng pháp giải phơng trình . Ngày giảng: / /2011 tiết 44: Bài tập I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - HS hiểu cách biến đổi phơng trình đa về dạng ax + b = 0 + Hiểu đợc và sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân để giải các phơng trình 2. Kỹ năng: áp dụng 2 qui tắc để giải phơng trình - Rèn luyện kỹ năng giải phơng trình và cách trình bày lời giải. 3. Thái độ: T duy lô gíc - Phơng pháp trình bày II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Bài soạn.bảng phụ 2. Học sinh: bảng nhóm III. Tiến trình bài dạỵ 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới Hoạt động củaGV-HS Nội dung Hoạt động 1: HS lên bảng trình bày cáh giải bài 17(f) HS: 1HS lên bảng thực hiện bài 18(b) HS: Số hs còn lại quan sát, nhận xét bài trên bảng. Hoạt động 2 GV: Hỏi: Muốn biết số nào trong 3 số nghiệm đúng phơng trình nào ta làm nh thế nào? HS: Đứng tại chỗ nêu ý kiến GV kết luận: Đối với PT x = x có cần thay x = 1 ; x = 2 ; x = -3 để thử nghiệm không? (Không vì x = x x 0 2 là nghiệm ) HS: Thực hiện tìm nghiệm đúng Hoạt động 3: GV: Yêu cầu hs thực hiện bài 15 - Hãy viết các biểu thức biểu thị: + Quãng đờng ô tô đi trong x giờ + Quãng đờng xe máy đi từ khi khởi hành đến khi gặp ô tô? - Ta có phơng trình nào? HS : Tiến hành thực hiện theo hớng dẫn của GV Bài 17 (f) (x-1)- (2x- 1) = 9 - x x - 1 - 2x + 1 = 9 - x x - 2x + x = 9 0x = 9 . Phơng trình vô nghiệm S = { } Bài 18a 2 1 3 2 6 x x x x + = 2x - 6x - 3 = x - 6x 2x - 6x + 6x - x = 3 x = 3, S = {3} Bài 14 - 1 là nghiệm của phơng trình 6 1 x = x + 4 2 là nghiệm của phơng trình x = x - 3 là nghiệm của phơng trình x 2 + 5x + 6 = 0 Bài 15 Giải + QĐ ô tô đi trong x giờ: 48x (km) + Quãng đờng xe máy đi từ khi khởi hành đến khi gặp ô tô là: x + 1 (h) + Quãng đờng xe máy đi trong x + 1 (h) là: 32(x + 1) km HS : 1 hs lên bảng, hs khác làm ra nháp, nêu nhận xét bài trên bảng Hoạt động 4 GV : Gọi hs đứng tại chỗ trả lời HS : đứng tại chỗ phát biểu GV : Ghi bảng.sửa sai cho hs Hoạt động 5 GV: Yêu cầu hs thực hiện theo nhóm 6-8hs giao nhiệm vụ cho các nhóm, cử nhóm tr- ởng th ký nhóm. HS làm việc theo nhóm HS:Các nhóm thảo luận theo gợi ý của gv HS:Các nhóm nhận xét chéo nhau GV: Kết luận. Ta có phơng trình: 32(x + 1) = 48x 32x + 32 = 48x 48x - 32x = 32 16x = 32 x = 2 Bài 19(a) - Chiều dài hình chữ nhật: x + x + 2 (m) - Diện tích hình chữ nhật: 9 (x + x + 2) m - Ta có phơng trình: 9( 2x + 2) = 144 18x + 18 = 144 18x = 144 - 18 18x = 126 x = 7 Bài 20 Số nghĩ ra là x ( x N) A = {[(x + 5)2 - 10 ]3 + 66 }:6 A = (6x + 66) : 6 = x + 11 x = A - 11 Vậy số có kết quả 18 là: x = 18 - 11 = 7 3- Củng cố: a) Tìm điều kiện của x để giá trị phơng trình: 3 2 2( 1) 3(2 1) x x x + + xác định đợc - Giá trị của phơng trình đợc xác định đợc khi nào? b) Tìm giá trị của k sao cho phơng trình :(2x +1)(9x + 2k) - 5(x +2) = 40 có nghiệm x = 2 Giải:2(x- 1)- 3(2x + 1) 0 2x - 2 - 6x - 3 0; - 4x - 5 0; x 5 4 Vậy với x 5 4 phơng trình xác định đợc b) Tìm giá trị của k sao cho phơng trình :(2x +1)(9x + 2k) - 5(x +2) = 40 có nghiệm x = 2 + Vì x = 2 là nghiệm của phơng trình nên ta có: (2.2 + 1)(9.2 + 2k) - 5(x +2) = 40 5(18 + 2k) - 20 = 40 90 + 10k - 20 = 40 70 + 10 k = 40 10k = -30 k = -3 *Bài tập nâng cao: Giải phơng trình 1 2 3 4 5 2000 2001 2002 2003 2004 x x x x x+ + + + + + + + = 4- Hớng dẫn về nhà: - Xem lại bài đã chữa - Làm bài tập phần còn lại . giải bài 17(f) HS: 1HS lên bảng thực hiện bài 18( b) HS: Số hs còn lại quan sát, nhận xét bài trên bảng. Hoạt động 2 GV: Hỏi: Muốn biết số nào trong 3 số. x + 2) m - Ta có phơng trình: 9( 2x + 2) = 144 18x + 18 = 144 18x = 144 - 18 18x = 126 x = 7 Bài 20 Số nghĩ ra là x ( x N) A = {[(x + 5)2 - 10 ]3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 tiêt 43+44, Bài giảng Đại số 8 tiêt 43+44, Bài giảng Đại số 8 tiêt 43+44