Luận văn quản lý chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của đoàn thanh niên tại tỉnh hòa bình

111 706 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:47

luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------------------- NGUYỄN GIA VŨ QUẢN CHƯƠNG TRÌNH NHẬN ỦY THÁC CHO VAY TÍN DỤNG ƯU ðÃI ðỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA ðOÀN THANH NIÊN TẠI TỈNH HÒA BÌNH LUẬN VĂN THẠCQUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… i LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ bất kỳ một học vị nào. - Tôi xin cam ñoan, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Nguyễn Gia Vũ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn tôi ñã nhận ñược sự ñộng viên giúp ñỡ nhiệt tình của các thầy, các cô, gia ñình, bạn bè và ñồng nghiệp. Tôi xin ñược bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Tâm, ñã trực tiếp hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa Sau ðại học, các thầy cô giáo trong khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi hoàn thiện cuốn luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ công nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hòa Bình, tổ chức ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi thực tập và thu thập số liệu ñể hoàn thiện luận văn này. Tôi xin cảm ơn cán bộ công nhân viên trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập tại trường và hoàn thiện luận văn này. Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn tới bạn bè, ñồng nghiệp, người thân ñã ñộng viên tạo thuận lợi cho tôi hoàn thiện khóa học này. Tác giả Nguyễn Gia Vũ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các bảng v Danh mục các sơ ñồ, biểu ñồ vi Danh mục viết tắt vii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 2 CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ QUẢN CHƯƠNG TRÌNH NHẬN ỦY THÁC CHO VAY TÍN DỤNG ƯU ðÃI ðỐI VỚI HỘ NGHÈO 5 2.1 Cơ sở luận về quản chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu ñãi 5 2.1.1 Một số khái niệm 5 2.1.2 Những vấn ñề chung về nghèo ñói và hộ nghèo 7 2.1.3 Tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo 10 2.1.4 Quản chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo 20 2.2 Cơ sở thực tiễn về quản chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo trên thế giới 33 2.2.1 Bangladesh 33 2.2.2 Thái Lan 34 2.2.3 Malaysia 35 2.2.4 Bài học rút ra từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới 35 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… iv 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Giới thiệu tỉnh Hoà Bình 38 3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 38 3.1.3 Thực trạng ñói nghèo tại tỉnh Hòa Bình 42 3.1.4 Cơ cấu tổ chức ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình 44 3.2 Phương pháp nghiên cứu 46 3.2.1 Khung nghiên cứu 48 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 50 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.1 Thực trạng quản chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo của ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình 53 4.1.1 Mô hình tổ chức hoạt ñộng nhận ủy thác của ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình 53 4.1.2 Các bộ phận cấu thành trong chương trình cho vay ủy thác 55 4.1.3 Quản của ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình trong chương trình nhận ủy thác 62 4.1.4 ðánh giá chung về công tác quản và tổ chức thực hiện chương trình nhận ủy thác của ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình 87 4.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo của ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình 91 4.2.1 ðịnh hướng hoạt ñộng của ðoàn Thanh niên trong thời gian tới 91 4.2.2 ðề xuất một số giải pháp nhằm quản chương trình nhận ủy thác của ðoàn Thanh niên 92 5 KẾT LUẬN 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Kiến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… v DANH MỤC CÁC BẢNG 3.1 Thực trạng ñói nghèo tại tỉnh hòa bình. 43 3.2 Cán bộ quản chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng của ðoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình 47 3.3 Danh sách huyện ñại diện ñược khảo sát 50 4.1 Các lớp tập huấn cho cán bộ cấp cơ sở (2006-2010) 63 4.2 Các kênh thông tin tuyên truyền 64 4.3 Tổng hợp số tổ TK&VV theo ñơn vị nhận ủy thác 66 4.4 Bảng tổng hợp số tổ TK&VV do ðoàn Thanh niên quản 68 4.5 Tổng hợp dư nợ theo ñối tượng cho vay 74 4.6 Tổng hợp dư nợ theo ñịa bàn do ðoàn Thanh niên quản 77 4.7 Tổng hợp dư nợ cho vay theo mục ñích sử dụng 79 4.8 Dư nợ cho vay theo mục ñích sử dụng năm 2010 81 4.9 Tổng hợp vốn cho vay hộ nghèo và ñối tượng chính sách khác 83 4.10 Tổng hợp dư nợ quá hạn do ðoàn Thanh niên quản cho vay hộ nghèo 85 4.11 Dư nợ quá hạn cho vay theo mục ñích sử dụng năm 2010 85 4.12 Tổng hợp số liệu rủi ro năm 2010 87 4.13 Kế hoạch tăng cường và bồi dưỡng cán bộ ðoàn hàng năm 97 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… vi DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ 2.1 Sơ ñồ cơ chế quản cho vay ủy thác theo qui trình cho vay 23 3.1 Sơ ñồ mô hình tổ chức ðoàn Thanh niên tỉnh 43 4.1 Sơ ñồ mô hình tổ chức hoạt ñộng nhận ủy thác 52 4.1 Biểu ñồ tổng hợp số tổ TK&VV theo ñơn vị nhận ủy thác 67 4.2 Biểu ñồ tổng hợp số tổ TK&VV theo ñịa bàn 69 4.3 Biểu ñồ so sánh sự hoạt ñộng của tổ TK&VV 72 4.4 Biểu ñồ so sánh dư nợ theo ñối tượng cho vay 74 4.5 Biểu ñồ so sánh dư nợ theo ñịa bàn do ðoàn TN quản 75 4.6 Biểu ñồ so sánh dư nợ cho vay theo mục ñích sử dụng 80 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… vii DANH MỤC VIẾT TẮT - NHCSXH: Ngân hàng Chính sách Xã hội. - NHTM: Ngân hàng Thương mại. - HðQT: Hội ñồng quản trị - ðoàn TN: ðoàn Thanh niên. - UBND: Ủy ban nhân dân. - Hội PN: Hội phụ nữ - Hội ND: Hội nông dân - Hội CCB: Hội cựu chiến binh - HSSV: Học sinh sinh viên - TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp. - Bộ LðTBXH: Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - XðGN: Xóa ñói giảm nghèo - Tổ TK&VV: Tổ tiết kiệm và vay vốn - SXKD: Sản xuất kinh doanh - VSMT: Vệ sinh môi trường - TðTT BQ: Tốc ñộ tăng trưởng bình quân - KHKT: Khoa học kỹ thuật Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1.Tính cấp thiết của ñề tài. Nghèo ñói là một vấn ñề mang tính toàn cầu. Xóa ñói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn ðảng, toàn dân ta. Trong thời gian vừa qua, nghèo ñói của Việt Nam tập trung chủ yếu tại các tỉnh ñồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, hải ñảo, các vùng sâu vùng xa và nông thôn. Trước thực trạng ñó, ðảng và Nhà nước ñã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giúp ñỡ người nghèo và các vùng nghèo ñói vươn lên thoát nghèo. Một trong những chính sách ñó là chính sách tín dụng ưu ñãi. Ngày 4/10/2002 Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 78/2002/Nð-CP về tín dụng ñối với hộ nghèo và các ñối tượng chính sách khác. ðồng thời Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh số 131/TTg thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội (trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 230/Qð-NH5, ngày 01/9/1995 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) ñể thực hiện tín dụng ưu ñãi ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác. Tín dụng ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy ñộng ñể cho người nghèo và các ñối tượng chính sách khác vay ưu ñãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện ñời sống, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa ñói giảm nghèo, ổn ñịnh xã hội. Nhằm mục ñích giảm thiểu các chi phí quản và phát huy sức mạnh của cộng ñồng thực hiện chủ trương dân chủ hóa, công khai hóa công tác ngân hàng, bảo ñảm tiền của Nhà nước ñến với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác cần vốn, hạn chế rủi ro, thất thoát và giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện việc Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… 2 cho vay tín dụng ưu ñãi theo phương thức trực tiếp cho vay ñến người vayủy thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội khác theo hợp ñồng ủy thác. Một trong những tổ chức chính trị - xã hội ñó là “ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Thực tế ñã cho thấy chủ trương thực hiện chương trình ủy thác ñã ñạt ñược hiệu quả cao. Sau 07 năm hoạt ñộng, ñến tháng 9/2010 ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cả nước nói chung ñã nhận ủy thác cho vay trên 618.000 hộ nghèo và các ñối tượng chính sách khác với số dư nợ trên 7.200 tỷ ñồng. Hòa Bình là một tỉnh miền núi, có nhiều ñồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Nằm trong chủ trương chung của Nhà nước, ngay từ khi ñược Ngân hàng CSXH ủy thác, ðoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình ñã chỉ ñạo, tổ chức thực hiện và ñạt hiệu quả cao trong việc cho vay tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo và các ñối tượng chính sách khác. Tính ñến tháng 31/5/2011 số hộ còn dư nợ trên 22.000 hộ, số dư nợ trên 267 tỷ ñồng (là một trong 10 tỉnh thành có số dư nợ trên 200 tỷ ñồng), nợ quá hạn dưới 0,75%. Việc ðoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nhận ủy thác cho vay từ Ngân hàng CSXH ñã góp phần cùng với chính quyền ñã ñưa chính sách tín dụng ưu ñãi của ðảng và Nhà nước ta ñến ñúng ñối tượng, giúp người nghèo tiếp cận ñược với nguồn vốn ưu ñãi, sử dụng vốn ñúng mục ñích, giảm thiểu ñược chi phí quản lý, phát huy ñược sức mạnh cộng ñồng góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xóa ñói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong công tác quản của các cơ sở ðoàn còn nhiều hạn chế, hiệu quả của việc sử dụng tín dụng ưu ñãi chưa cao, còn nhiều hộ nghèo chưa tiếp cận ñược với nguồn vốn tín dụng ưu ñãi…. Chính vì vậy, ñể góp phần giúp ðoàn Thanh niên (ðoàn TN) tạo ñiều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận tốt hơn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn . NGUYỄN GIA VŨ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH NHẬN ỦY THÁC CHO VAY TÍN DỤNG ƯU ðÃI ðỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA ðOÀN THANH NIÊN TẠI TỈNH HÒA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH. chung về nghèo ñói và hộ nghèo 7 2.1.3 Tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo 10 2.1.4 Quản lý chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn quản lý chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của đoàn thanh niên tại tỉnh hòa bình , Luận văn quản lý chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của đoàn thanh niên tại tỉnh hòa bình

Từ khóa liên quan