Luận văn giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàng tỉnh bắc giang

131 941 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 10:56

luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI --------------------*&*--------------------- NGUYỄN VĂN TRỌNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC ðỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Phạm Vân ðình HÀ NỘI, 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan, mọi thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược ghi rõ nguồn gốc, mọi sự giúp ñỡ ñã ñược cám ơn. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Trọng Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu, ñược sự giúp ñỡ tận tình của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, tôi ñã hoàn thành chương trình học tập và nghiên cứu, hoàn chỉnh luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh với ñề tài: “Giải pháp tăng cường quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang”. Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo GS. TS. Phạm Vân ðình ñã hướng dẫn, giúp ñỡ tận tình, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Bộ môn Marketing và khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ và cho tôi những lời khuyên bổ ích trong quá trình nghiên cứu hoàn chỉnh ñề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Viện ðào tạo Sau ñại học trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập ñể hoàn thành chương trình Cao học Quản trị kinh doanh. Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ñơn vị liên quan trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñã tạo mọi ñiều kiện giúp ñỡ, ñóng góp nhiều ý kiến quý giá, tạo ñiều kiện về tài liệu trong suốt quá trình nghiên cứu ñề tài. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Học viên Nguyễn Văn Trọng Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục các ký hiệu viết tắt vi 1. MỞ ðẦU 1 1.1. Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 2 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 2 2. CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ðỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆPNƯỚC TA 3 2.1. luận chung về quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệp 3 2.1.1. Khái niệm, vai trò, nhân tố tác ñộng và sự cần thiết phát triển cụm công nghiệp 3 2.1.2. Quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệp 15 2.2. Thực tiễn quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệp 24 2.2.1. Quản Nhà nước ñối với các cụm công nghiệp trên thế giới 24 2.2.2. Quản Nhà nước ñối với các cụm công nghiệp ở Việt Nam 29 2.3. Các công trình nghiên cức có liên quan 32 3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 33 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên [19,tr5] 33 3.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội [19,tr9] 36 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… iv 3.2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 45 3.2.1. Cách tiếp cận 45 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 45 3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 47 4. THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ðỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆPBẮC GIANG 48 4.1.1. Cơ quan quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệp ở Trung ương 49 4.1.2. Cơ quan quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệp ở cấp tỉnh 49 4.2. Thực trạng quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệptỉnh Bắc Giang 53 4.2.1. Những thành công trong công tác quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệpBắc Giang 53 4.2.2. Hạn chế công tác quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệptỉnh Bắc Giang 74 4.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển cụm công nghiệpBắc Giang trong thời gian tới 83 4.2.4. Bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển cụm công nghiệp 90 4.3. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường quản Nhà nước ñối với các cụm công nghiệpBắc Giang 91 4.3.1. Phương hướng nhiệm vụ tăng cường quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệpBắc Giang 91 4.3.2. Giải pháp tăng cường quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệpBắc Giang 94 5. KẾT LUẬN 103 5.1. Kết luận 103 5.2. ðề xuất 104 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Diện tích các loại ñất của tỉnh 37 Bảng 3.2. Tổng sản phẩm trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2006 - 2009 39 Bảng 3.3. GDP theo ngành kinh tế của cả nướcBắc Giang 40 Bảng 4.1. Các cụm công nghiệp hiện có trên ñịa bàn tỉnh (ñến 30/11/2009) 55 Bảng 4.2. Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến của cán bộ quản Nhà nước ñối với việc thành lập cụm công nghiệptỉnh Bắc Giang 57 Bảng 4.3. Các cụm công nghiệp ñã có dự án ñăng ký ñầu tư và ñang hoạt ñộng 58 Bảng 4.4. Tình hình thu hút ñầu tư vào các cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh (ñến 30/11/2009) 60 Bảng 4.5. Danh mục dự án, doanh nghiệp tiêu biểu ñăng ký ñầu tư vào cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 62 Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến của cán bộ quản về công tác cấp phép và quản hoạt ñộng ñầu tư tại các cụm công nghiệptỉnh Bắc Giang 63 Bảng 4.7. Công tác lập quy hoạch, lập dự án, ñầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp 65 Bảng 4.8. Nguồn vốn ngân sách ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầngcác cụm công nghiệp 67 Bảng 4.9. Kết qủa hoạt ñộng và thực hiện chính sách Nhà nước của các dự án hoạt ñộng trong cụm công nghiệp 71 Bảng 4.10. Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến của cán bộ doanh nghiệp trong việc quản các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệptỉnh Bắc Giang 73 Bảng 4.11. Mục tiêu phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang ñến năm 2020 93 Bảng 4.12. Quy hoạch các cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñến năm 2020 93 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOT Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BT Xây dựng - chuyển giao CNH, HðH Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa CCN Cụm công nghiệp CðCN Cụm, ñiểm công nghiệp CSSXCN Cơ sở sản xuất công nghiệp ðTNN ðầu tư nước ngoài ODA Vốn viện trợ nước ngoài GDP Tổng sản phẩm quốc nội KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KD Kinh doanh FDI ðầu tư trực tiếp nước ngoài UBND Ủy ban nhân dân Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa (CNH, HðH) ñất nước, ngoài khu công nghiêp, khu chế xuất (KCN, KCX) thì vấn ñề phát triển các cụm công nghiệp (CCN) giữ vai trò quan trọng. Phát triển các CCN sẽ góp phần thúc ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, thúc ñẩy nhanh quá trình CNH, HðH nông nghiệp, nông thôn, giải quyết tốt, có hiệu quả ñồng bộ vấn ñề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, sớm ñưa nước ta về cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Trên cả nước ñã hình thành hàng trăm CCN. Tuy nhiên, việc hình thành và phát triển các CCN trong thời gian qua còn nhiều bất cập như: không có quyết ñịnh thành lập cụm công nghiệp; không có tên gọi; vị trí, quy mô không ñược xác ñịnh rõ ràng; không có ñơn vị kinh doanh hạ tầng; không lập quy hoạch chi tiết; gây ảnh hưởng ñến môi trường; thiếu thống nhất cơ quan ñầu mối quản ở ñịa phương, ñầu tư xây dựng hạ tầng còn nhiều hạn chế Không nằm ngoài tình trạng ñó, việc hình thành và phát triển CCN ở tỉnh Bắc Giang trong thời gian vừa qua mang tính tự phát, mỗi huyện, thành phố làm một kiểu, trách nhiệm của cácquan quản Nhà nước từ tỉnh ñến huyện, xã không rõ ràng, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, công tác quản ñối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong CCN bị buông lỏng, cơ sở hạ tầng CCN không ñược quan tâm ñúng mức Nhằm góp phần giải quyết những vấn ñề bức xúc ñặt ra ñối với công tác quản Nhà nước về phát triển CCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, tác giả chọn ñề tài: “Giải pháp tăng cường quản Nhà nước ñối với phát triển cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang” làm ñề tài luận văn thạc sỹ của mình. Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở ñánh giá thực trạng công tác quản Nhà nước ñối với CCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, từ ñó ñề ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản Nhà nước ñối với CCN trong những năm tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hoá những vấn ñề luận cơ bản và thực tiễn về quản Nhà nước ñối với CCN. - ðánh giá thực trạng công tác quản Nhà nước ñối với CCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. - ðề xuất các giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản Nhà nước ñối với CCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu Hoạt ñộng quản Nhà nước ñối với CCN của các cấp chính quyền từ Trung ương ñến ñịa phương, nhất là công tác quản Nhà nước của một số sở, ngành, UBND cấp huyện ñối với CCN của tỉnh Bắc Giang. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian xác ñịnh cho nghiên cứu ñề tài ñược xác ñịnh tính từ năm 2005 ñến hết năm 2009. - Về không gian nghiên cứu các CCN ñã hình thành trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. - Về nội dung chủ yếu là công tác quản Nhà nước ñối với CCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… 3 2. CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ðỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆPNƯỚC TA 2.1. luận chung về quản Nhà nước ñối với cụm công nghiệp 2.1.1. Khái niệm, vai trò, nhân tố tác ñộng và sự cần thiết phát triển cụm công nghiệp 2.1.1.1. Khái niệm về cụm công nghiệp Tại Việt Nam, trong quá trình phát triển của ñất nước khái niệm CCN ñược nói ñến từ rất lâu, tuy nhiên khái niệm CCN chính thức ñược ra ñời từ khi có Quyết ñịnh số 105/2009/Qð-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản CCN. CCN là khu vực tập trung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; có ranh giới ñịa xác ñịnh, không có dân cư sinh sống; ñược ñầu tư xây dựng chủ yếu nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia ñình ở ñịa phương vào ñầu tư sản xuất, kinh doanh, do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết ñịnh thành lập. CCN có quy mô diện tích không quá 50 (năm mươi) ha. Trường hợp cần thiết phải mở rộng CCN hiện có thì tổng diện tích sau khi mở rộng cũng không vượt quá 75 ha. Phân biệt CCN với các KCN, KCX Khu công nghiệp là “khu tập trung các doanh nghiệp KCN chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới ñịa xác ñịnh, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh thành lập. Trong KCN có thể có doanh nghiệp chế xuất”. Khu chế xuất là “khu chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các [...]... n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p Qu n Nhà nư c ñ i v i CCN không ch là các ho t ñ ng ñi u ti t, ki m soát s phát tri n c a các CCN mà còn bao hàm c các ho t ñ ng khuy n khích, h tr s phát tri n c a các CCN Qu n Nhà nư c ñ i v i CCN bao g m vi c t o l p môi trư ng pháp n ñ nh và bình ñ ng cho các doanh nghi p, xác l p các chính sách khuy n khích, h tr s phát tri n c a các CCN Qu n Nhà. .. lao ñ ng ñ h tr các nhà ñ u tư - Ch c năng t ch c - ñi u hành ð th c hi n t t ch c năng này ph i xây d ng h th ng t ch c b máy qu n thích h p nh p nhàng, ăn kh p và t i ưu các ch c năng qu n c a các b ph n trong b máy qu n CCN ð ng th i c n có s ph i h p t t nh t trong h th ng các quan qu n Nhà nư c trong vi c ban hành các quy ph m pháp lu t ñi u ch nh ho t ñ ng c a các d án trong CCN... p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 23 2.2 Th c ti n qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p 2.2.1 Qu n Nhà nư c ñ i v i các c m công nghi p trên th gi i 2.2.1.1 Chính sách phát tri n khu, c m, ñi m công nghi p ðài Loan[6,tr26] Nh m th c hi n chính sách phát tri n công nghi p và qu n môi trư ng, trong th i gian ñ u, ðài Loan phát tri n các KCX, ti p theo là các KCN, CCN Năm... và qu n CCN ñ t hi u qu cao Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 17 2.1.2.3 Ch c năng qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p Cũng như qu n Nhà nư c nói chung, qu n Nhà nư c ñ i v i CCN nói riêng có nhi u ch c năng khác nhau, các ch c năng này có m i liên h ch t ch , v a có tính ñ c l p tương ñ i Nhìn chung, qu n Nhà nư c ñ i v i CCN có các ch... hút v n vào các lĩnh v c công nghi p ưu tiên, ñ c bi t ưu tiên Nhà nư c v n d ng các công c kinh t ñ khuy n khích các nhà ñ u tư nư c ngoài cũng như các doanh nghi p trong nư c - Ch c năng b o h và h tr Nhà nư c là ch th qu n cao nh t, là ngư i ñ i di n cho quy n l c c a c c ng ñ ng qu c gia Vì v y ch có Nhà nư c m i có ñ tư cách, s c m nh, ti m l c ñ b o v cho quy n l i chính ñáng c a các doanh nghi... bi n pháp ưu ñãi v kinh t Vi c xây d ng và áp d ng các bi n pháp ưu ñãi kinh t xu t phát t l i Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 20 ích c a nư c nhà và l i ích lâu dài c a nhà ñ u tư Các bi n pháp ưu ñãi kinh t áp d ng t i CCN ph i b o ñ m tính c nh tranh cao ñ i v i ngoài CCN; bình ñ ng, các bên cùng có l i, ñư c th ch hoá v m t pháp ð ng th i các bi... t ñ ng Các ch c năng cơ b n c a qu n Nhà nư c nói trên không t n t i ñ c l p mà tác ñ ng qua l i v i nhau Ch có th qu n t t các ho t ñ ng ñ u tư trong CCN khi các ch c năng qu n ñư c th c hi n m t cách ñ ng b và th ng nh t 2.1.3 N i dung qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p 2.1.3.1 Các hình thái - Xây d ng chi n lư c phát tri n CCN Trên cơ s k ho ch phát tri n kinh t – xã h i c a ñ a phương,... n hi n ñ i, phong cách c a m t n n s n xu t công nghi p ñư c hình thành V i các l i th ñó các s n ph m s n xu t ra có ch t lư ng n ñ nh và t t hơn Vì v y ñã giúp các doanh nghi p c nh tranh có hi u qu trên th trư ng và có ch ñ ng trong th trư ng Nói cách khác, v i nh ng ưu th nh t ñ nh c a mình thì các doanh nghi p trong các CCN có l i th c nh tranh trên th trư ng rõ nét hơn các doanh nghi p ngoài... Qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p 2.1.2.1 S c n thi t khách quan c a qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p Qu n CCN là m t ch c năng ñ c thù trong qu n kinh t nói chung, vi c phát tri n CCN có m i quan h tr c ti p t i quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a m t ñ t nư c ð ng th i nó cũng ch u s ñi u ch nh, chi ph i c a nhi u y u t như lu t pháp, kinh t , văn hoá, xã h i Do ñó Nhà nư... nhiên, do v n ñ lao ñ ng, công ngh và ô nhi m môi trư ng hi n nay trong các KCN, CðCN, KCX ñã thúc ñ y các nhà ñ u tư di chuy n các ngành ñòi h i nhi u lao ñ ng, công nghi p th p, d gây ô nhi m sang các nư c khác ñ phát tri n nh ng ngành có hàm lư ng ch t xám cao, công nghi p cao, s n xu t các s n ph m có giá tr kinh t cao 2.2.1.2 Chính sách phát tri n khu công nghi p, c m ñi m công nghi p Thái Lan [6,tr27]
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàng tỉnh bắc giang , Luận văn giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàng tỉnh bắc giang , Luận văn giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàng tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan