Luận văn quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh bắc ninh

155 1,145 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 10:53

luận văn 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðỖ THANH QUANG QUAN HỆ LAO ðỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỐN ðẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.31.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi cam ñoan rằng bản Luận vănQuan hệ lao ñộng trong các doanh nghiệp vốn ñầu nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. TÁC GIẢ LUẬN VĂN ðỗ Thanh Quang Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn tôi ñã nhận ñược sự quan tâm, giúp ñỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. Nhân ñây tôi xin ñược bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Tôi xin ñặc biệt bày tỏ lòng biết ơn giáo viên hướng dẫn khoa học PGS-TS. Nguyễn Thị Minh Hiền ñã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn tới Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy trong Khoa kinh tế và Phát triển nông thôn, Bộ môn Phát triển nông thôn, Viện sau ñại học ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ban quảnCác khu công nghiệp, Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Bắc Ninh, các nhà quảntrong lĩnh vực lao ñộng, các DN ñã nhiệt tình cung cấp thông tin cho ñề tài. Trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tôi ñã nhận ñược sự ñộng viên của quan, bạn bè và gia ñình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm quý báu ñó. Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN ðỗ Thanh Quang Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan Error! Bookmark not defined. Lời cảm ơn Error! Bookmark not defined. Mục lục Error! Bookmark not defined. Danh mục các chữ viết tắt Error! Bookmark not defined. Danh mục bảng Error! Bookmark not defined. Danh mục biểu ñồ Error! Bookmark not defined. Danh mục sơ ñồ viii Danh mục hộp ix 1. ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 3 1.4 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 1.4.1 ðối tượng nghiên cứu 3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4 1.5 Các ñóng góp của ñề tài 4 2. TỔNG QUAN VỀ QHLð TRONG DNðTNN 5 2.1 sở lý luận 5 2.1.1 Bản chất của QHLð trong chế thị trường 5 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến QHLð 12 2.1.3 Các mô hình lý thuyết về QHLð 14 2.1.4 Bản chất ñầu trực tiếp nước ngoài (FDI) 18 2.2 sở thực tiễn 19 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iv 2.2.1 ðặc ñiểm mô hình QHLð một số nước trên thế giới và trong khu vực 19 2.2.2 Mô hình QHLð ở Việt Nam 22 2.2.3 Một số ñặc ñiểm QHLð trong các loại hình DN ở Việt Nam 29 2.2.4 Thực trạng và xu hướng trong ñầu trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 31 2.2.5 Các vấn ñề nảy sinh trong QHLð ở các DNðTNN. 33 2.2.6 Kinh nghiệm trong giải quyết ñình công ở một số tỉnh 36 2.2.7 Các văn bản pháp luật chủ yếu của Việt Nam về QHLð 37 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 38 3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 38 3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 39 3.1.3 Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 43 3.2 Phương pháp nghiên cứu 47 3.2.1 Chọn ñiểm nghiên cứu 47 3.2.2 Phương pháp tiếp cận 47 3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 47 3.2.4 Phương pháp phân tích 49 3.2.5 Các nội dung và chỉ tiêu phân tích 49 4 CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Thực trạng QHLð trong các DNðTNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 51 4.1.1 Chủ thể và quan hệ của các chủ thể trong QHLð trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 51 4.1.2 Khái quát thực trạng DN ðTNN và ñặc ñiểm lao ñộng trong các DN này trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 54 4.1.3 Tình hình thực hiện một số nội dung về QHLð 60 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… v 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến QHLð trong các DNðTNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 79 4.2.1 Những yếu tố nội sinh của DN 79 4.2.2 Môi trường bên ngoài 90 4.3 Một số giải pháp lành mạnh hoá QHLð trong các DNðTNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 100 4.3.1 Nhóm giải pháp ở cấp quốc gia 100 4.3.2 Nhóm giải pháp ở cấp tỉnh 105 4.3.3 Nhóm giải pháp về phía DN 111 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118 5.1 Kết luận 118 5.2 Kiến nghị 120 5.2.1 ðối với Nhà nước 120 5.2.2 ðối với tỉnh 120 5.2.3 ðối với DN và NLð 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC SỐ 1 123 PHỤ LỤC SỐ 2 126 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội các quốc gia ñông nam châu Á Cð : Công ñoàn DN : Doanh nghiệp DNðTNN : Doanh nghiệp vốn ñầu nước ngoài DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNNN : Doanh nghiệp ngoài Nhà nước FDI : ðầu trực tiếp của nước ngoài GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HðLð : Hợp ñồng lao ñộng cá nhân ILO : Tổ chức Lao ñộng quốc tế Lð : Lao ñộng NLð : Người lao ñộng NSDLð : Người sử dụng lao ñộng QHLð : Quan hệ lao ñộng TCCð : Tổ chức công ñoàn TCCðCS : Tổ chức công ñoàn sở TƯLðTT : Thoả ước lao ñộng tập thể VCA : Liên minh các Hợp tác xã Viêt Nam VCCI : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vii DANH MỤC BẢNG 3.1 Lao ñộng ñang làm việc trong ngành kinh tế quốc dân giai ñoạn 2005-2010 40 3.2 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của tỉnh thời kỳ 1997-2010 46 4.1 Số lượng DN trên ñịa bàn tỉnh 55 4.2 cấu DNðTNN phân theo Quốc gia và vùng lãnh thổ 56 4.3 Số lượng và cấu lao ñộng chia theo khu vực 57 4.4 Số lượng và cấu lao ñộng theo giới tính, trong tỉnh và nhập cư 58 4.5 Số lượng và cấu lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn 59 4.6 Số lượng và cấu lao ñộng theo hình thức làm việc 60 4.7 Tình hình ký kết HðLð của các DN trên ñịa bàn tỉnh 61 4.8 Tình hình ký HðLð và thực hiện thử việc ở một số DNðTNN năm 2011 62 4.9 Số DNðTNN ñã xây dựng TƯLðTT 63 4.10 Số vụ tai nạn lao ñộng trong các DN (2005-2010) 66 4.11 Tiền lương bình quân của các DN (gồm cả phụ cấp) 67 4.12 Mức chênh lệch về lương của các nhóm lao ñộng trong DN 68 4.13 Mức ñộ hài lòng của người lao ñộng về lương 68 4.14 Số vụ ñình công phân theo lĩnh vực hoạt ñộng của DN 71 4.15 Số vụ ñình công phân theo Quốc gia ñầu 72 4.16 Lý do ñình công của NLð (%) 75 4.17 Số doanh nghiệplao ñộng chia theo quy mô lao ñộng 80 4.18 Tỷ lệ ñình công của DN chia theo quy mô lao ñộng 80 4.19 Mức ñộ hiểu biết pháp luật lao ñộng của NLð (%) 86 4.20 Số DNðTNN TCCðCS 89 4.21 Trình ñộ chuyên môn của cán bộ quảnlao ñộng 95 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… viii DANH MỤC BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang 2.1: ðình công phân theo loại hình DN giai ñoạn 1995 – 2010 34 3.1: Tốc ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế 43 3.2: cấu GDP tỉnh Bắc Ninh theo 3 khu vực kinh tế 45 4.1: cấu DNðTNN phân theo khu vực 57 4.2: Tình hình ñình công của các DNðTNN của tỉnh Bắc Ninh 71 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… ix DANH MỤC SƠ ðỒ STT Tên sơ ñồ Trang 2.1: QHLð là giao nhau của các quan hệ khác 6 2.2: Các chủ thể trong QHLð 7 2.3: Mô hình QHLð cổ ñiển của Dunlop 15 2.4: Mô hình lựa chọn chiến lược trong QHLð của Kochan 15 2.5: Tác ñộng qua lại trong hệ thống QHLð của André Petit 16 4.1: Các chủ thể trong QHLð trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 51 4.2: Thủ tục ñình công hợp pháp theo quy ñịnh của pháp luật 77 [...]... ng các nư c trên th gi i và khu v c trong b i c nh h i nh p qu c t nh ng ñ c ñi m gì? Các t nh thành ph ho t ñ ng c a các DNðTNN các v n ñ gì n y sinh, các kinh nghi m gì trong vi c gi i quy t hài hòa các QHLð? - M i QHLð trong các DNðTNN B c Ninh hi n ñang di n ra như th nào? Chính quy n ñ a phương và t ch c kinh t xã h i và t ch c dân s vai trò như th nào trong ñi u ti t các m i quan. .. lý, các chuyên viên trong lĩnh v c s d ng lao ñ ng Nh m góp ph n vào vi c gi i quy t v n ñ ñã nêu, tác gi ch n ñ tài Quan h lao ñ ng trong các doanh nghi p v n ñ u nư c ngoài trên ñ a bàn t nh B c Ninh , trong ñó t p trung làm sáng t m t s QHLð chính và ñang n i c m B c Ninh làm n i dung nghiên c u 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên s tìm hi u th c tr ng m i QHLð trong các. .. ti n ñ u khác như trái phi u, c phi u, các ch ng khoán c ph n khác Ngư i b v n ñ u g i là nhà ñ u hay ch ñ u Nhà ñ u th là m t cá nhân, m t DN, hay m t t ch c trong ñó k c Nhà nư c hai hình th c ñ u nư c ngoài ch y u là ñ u tr c ti p và ñ u gián ti p Trong ñó, ñ u tr c ti p c a nư c ngoài là hình th c ph bi n và quan tr ng nhi u ñ nh nghĩa khác nhau v FDI nhi u... kinh nghi m trong gi i quy t hài hòa các m i QHLð trong các DNðTNN - Phân tích th c tr ng m t s QHLð các DNFDI trên ñ a bàn t nh B c Ninh, và các y u t ch y u nh hư ng t i quan h này - ð xu t m t s gi i pháp nh m phát tri n m i QHLð hài hòa, ti n b trong các DNFDI trên ñ a bàn t nh 1.3 Các câu h i nghiên c u - QHLð ñư c hi u như th nào? các h th ng lý thuy t nào v v n ñ này? - QHLð trong n n kinh... các ñ c trưng v QHLð trong các DNðTNN - Giúp cung c p nh ng thông tin v th c tr ng m i QHLð trong các DNFDI B c Ninh - Giúp nhìn nh n các khía c nh tích c c trong QHLð - Giúp th y ñư c các mâu thu n và các khía c nh chưa hài hòa, chưa b n v ng trong QHLð trong các DN này - ð xu t h th ng gi i pháp cho các bên liên quan: nhà nư c, ñ a Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c... h ? - nh ng quan h tích c c (t t/hài hòa) và tiêu c c (không lành m nh/chưa hài hòa) nào trong m i QHLð? các y u t nào nh hư ng t i các QHLð trong các DNðTNN? Nguyên nhân nào d n t i các m i quan h chưa lành m nh và hài hòa trong QHLð? - Li u c n nh ng chính sách gì, gi i ph i nào ñ gi i quy t hài hòa và b n v ng m i QHLð trong các DNðTNN? 1.4 ð i ng, ph m vi nghiên c u 1.4.1 ð i ng... phương, DN và các t ch c ñoàng th 2 T NG QUAN V QHLð TRONG DNðTNN 2.1 s lý lu n 2.1.1 B n ch t c a QHLð trong ch th trư ng 2.1.1.1 Khái ni m v QHLð trong ch th trư ng T ng th các m i quan h gi a ngư i v i ngư i t o nên m t h th ng các quan h xã h i bao g m quan h chính tr , quan h kinh t , quan h tôn giáo, quan h ñ o ñ c và QHLð [6] QHLð phát tri n cùng trào lưu công nghi p hóa các nư c b n t... nghiên c u ð i ng nghiên c u c a ñ tài là m t s QHLð trong các DNFDI trên ñ a bàn t nh B c Ninh Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t ………………………… 3 ð i ng kh o sát chính c a ñ tài là: - Các DNðTNN, bao g m: NSDLð, NLð và TCCðCS - Chính quy n các c p c a t nh, các s ban ngành liên quan (S Lao ñ ng – Thương binh và Xã h i, S k ho ch và ð u tư, Ban qu n lý Các khu công... a thu n, các th t c c n thi t ñ can thi p khi v n ñ phát sinh gi a DN v i cá nhân hay t p th NLð ðã nhi u nghiên c u và ñưa ra nh ng ñ nh nghĩa v QHLð quan ñi m cho r ng: “QHLð chính là h th ng quan h xã h i gi a các bên ñ a v và l i ích khác nhau trong quá trình lao ñ ng, bao g m các quan h : gi a li u s n xu t v i NLð; gi a ngư i qu n lý ñi u hành v i ngư i th a hành” [7] Ngoài ra,... h p các quy t c v quy n và trách nhi m c a các ch th Chúng bao g m nh ng quy t c v n i dung, là s cho m i quan h ng tác gi a các bên hay các quy t c v quy trình t c là cách th c th c hi n quan h này D a trên khung tham chi u ñó mà ngư i ta x lý các tình hu ng c th [5] Các ch th Nhà nư c, NSDLð và NLð Môi trư ng - Công ngh 4 - Kinh t - Quy t c v n i dung - Quy t c v th t c - Ngân sách H
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh bắc ninh , Luận văn quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh bắc ninh , Luận văn quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan