Quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện cơ hóa chất 15

120 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 11:31

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN HOÀNG VIỆT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN, NĂM 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN HỒNG VIỆT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ THÙY LINH THÁI NGUYÊN, NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Trần Hoàng Việt ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài “Quản trị nguồn nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên điện hóa chất 15”, tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, toàn thể Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt trình theo học trường tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Với tình cảm trân trọng nhất, tơi xin bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Đỗ Thị Thùy Linh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực luận văn Trong trình thực đề tài, tơi cịn giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả Luận văn Trần Hoàng Việt năm 2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, thời gian phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp .6 1.1.1 Khái quát nguồn nhân lực doanh nghiệp .6 1.1.2 Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 12 1.2 Cơ sở thực tiễn quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 21 1.2.1 Kinh nghiệm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực số doanh nghiệp nước 21 1.2.2 Bài học kinh nghiệm công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 22 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 24 2.2.2 Phương pháp tổng .26 hợp thơng tin 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 27 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .28 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .28 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá nguồn nhân lực doanh nghiệp 28 2.3.3 Nhóm tiêu đánh giá nội dung quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ - HĨA CHẤT 15 - BỘ QUỐC PHỊNG 31 3.1 Khái quát Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Điện - Hóa chất 15 - Bộ Quốc phòng .31 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 3.1.2 Chức nhiệm vụ Cơng ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 32 3.1.3 Cơ cấu máy tổ chức Cơng ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 33 3.1.4 Khái quát kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .36 3.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .40 3.2.1 Tình hình nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 40 3.2.2 Quy trình quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .44 3.2.3 Nội dung đánh giá quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 44 3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .61 3.2.5 Kết khảo sát 66 3.3 Đánh giá quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .73 3.3.1 Kết đạt .73 3.3.2 Những hạn chế 74 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 75 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ - HÓA CHẤT 15 .76 4.1 Định hướng mục tiêu hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15” (Đến năm 2025) 76 4.1.1 Định hướng hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .76 4.1.2 Mục tiêu hồn thiện quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 77 4.2 Một số giải pháp tăng cường quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .78 4.2.1 Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực .78 4.2.2 Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 85 4.2.3 Nhóm giải pháp tạo động lực trì nguồn nhân lực 89 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 95 4.3.1 Đối với Tổng cục Cơng nghiệp – Bộ Quốc Phịng 95 4.3.2 Đối với Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên Sở/Ban/Ngành có liên quan 96 4.3.3 Đối với CB CNV Cơng ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 .96 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC .102 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BQP Bộ quốc phịng CBCC Cán cơng chức CB CNV Cán - công nhân viên CCDV Cung cấp dịch vụ CNQP Cơng nghiệp quốc phịng MTV Một thành viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định UBKHNN Ủy ban kế hoạch nhà nước WTO Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng biểu Bảng 2.1: Thang đo Likert 26 Bảng 3.1: Kết sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2017-2019 37 Bảng 3.2: Một số tiêu tài cơng ty giai đoạn 2017-2019 39 Bảng 3.3: Cơ cấu Lao động Công ty 40 Bảng 3.4: Diễn biến nguồn nhân lực từ năm 2013-2019 42 Bảng 3.5: Cơ cấu nhân lực theo thâm niên công tác 43 Bảng 3.6: Nhân viên cử đào tạo kinh phí đào tạo (2013 – 2019) 51 Bảng 3.7: Trách nhiệm công tác cán công nhân viên sau đào tạo 52 Bảng 3.8: Thu nhập bình qn cán cơng nhân viên Cơng ty 54 Bảng 3.9: Một số tiêu phản ánh hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 (2013 – 2019) 60 Bảng 3.10: Kết khảo sát công tác hoạch định công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 66 Bảng 3.11: Kết khảo sát cơng tác phân tích cơng việc Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 67 Bảng 3.12: Kết khảo sát công tác tuyển dụng Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 69 Bảng 3.13: Kết khảo sát công tác đào tạo phát triển Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 70 Bảng 3.14: Kết khảo sát công tác trì đãi ngộ Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 71 Bảng 15: Kết khảo sát công tác đánh giá nhân lực Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 72 Bảng 4.1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 (2020 - 2025) 81 Sơ đồ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ phát triển kinh tế - xã hội đặt yêu cầu ngày cao nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực quý giá đơn vị, tổ chức nhân tố định thành bại họ tương lai Do đó, tổ chức, đơn vị ln ln tìm cách để trì phát triển nguồn nhân lực Biện pháp hiệu để đạt mục tiêu tăng cường quản trị nguồn nhân lực, điều kiện định tồn phát triển đơn vị Để khai thác, sử dụng nguồn nhân lực đơn vị có hiệu đơn vị, tổ chức phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình Đặc biệt, kinh tế thị trường doanh nghiệp chịu tác động môi trường đầy cạnh tranh thách thức Để tồn phát triển khơng có đường khác phải nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực cách có hiệu Tăng cường quản trị nguồn nhân lực thành công tảng bền vững cho thành công hoạt động tổ chức Được thành lập từ năm 1965, Nhà máy Z115 –Tổng cục Công nghiệp Quốc phịng hay cịn gọi Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 doanh nghiệp Quốc phịng loại I, trực thuộc Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phịng, với chức nhiệm vụ sản xuất mặt hàng Quốc phòng cung cấp cho đơn vị Quân đội huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sản xuất loại thuốc nổ công nghiệp phục vụ cho hoạt động khai thác kinh tế quốc dân Trong 54 năm hình thành phát triển, cơng ty có nhiều đóng góp cho kinh tế Việt Nam nói chung Quân đội nói riêng Để đáp ứng mục tiêu phát triển chung Cơng nghiệp Quốc phịng nâng cao lực cạnh tranh, ổn định phát triển công ty năm tiếp theo, giải pháp hàng đầu - Theo dõi, đánh giá q trình cơng tác, phấn đấu đội ngũ cán để đề xuất cử đào tạo trình độ cao Định hướng cho đội ngũ cán xem cá nhân mạnh điểm phát huy, đào tạo điểm đó; yếu điểm bổ sung đào tạo chuyên sâu nhằm đánh giá củng cố kịp thời trình độ đội ngũ cán - Bố trí nguồn ngân sách đảm bảo việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán khóa ngắn hạn, đào tạo lại đào tạo liên tục - Khuyến khích kịp thời, lúc cán cơng nhân viên có thành tích cao, đồng thời xử lý, kỷ luật lúc trường hợp khơng hồn thành nhiệm vụ vi phạm quy chế đơn vị Con người nhân tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần quan tâm đến đời sống cán công nhân viên KẾT LUẬN Trong nguồn lực doanh nghiệp nguồn nhân lực có điểm đặc biệt diện tất khâu trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp định đến hiệu nguồn lực khác Trong 57 năm hình thành phát triển, Cơng ty TNHH MTV Điện Hóa chất 15, Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phịng ln cờ đầu ngành Cơng nghiệp Quốc phòng phát triển sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách cho Nhà nước Tuy nhiên Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 cịn tồn hạn chế công tác quản trị nguồn nhân lực Sau phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15/ Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phịng, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, nhân tố ảnh hưởng, thành tựu, hạn chế nguyên nhân Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 Trong lưu ý tới giải pháp sau: - Phân tích cơng việc, xây dựng mơ tả công việc tiêu chuẩn công việc, làm sở cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực - Hoàn thiện việc hoạch định nguồn nhân lực nhằm đánh giá tình hình nhân lực tại, dự báo cho tương lai làm sở cho việc quản trị nguồn nhân lực hướng - Hoàn thiện đánh giá nhân viên nhằm khuyến khích nhân viên làm sở để phát triển nhân viên theo hướng, mục tiêu, chiến lược Công ty - Cải tiến chế độ đãi ngộ để trở thành cơng cụ mạnh mẽ kích thích động viên nhân viên làm việc giữ chân nhân viên giỏi, khuyến khích lao động sáng tạo Luận văn thực với cố gắng, tâm cao nhằm đạt kết tốt, song không tránh khỏi thiếu xót hạn chế Rất mong nhận tham gia góp ý Thầy cơ, Ban lãnh đạo Cơng ty đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh áp dụng thực tế khả thi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 (2017, 2018, 2019), Báo cáo tài chính, giai đoạn 2017 - 2019 Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 (2017, 2018, 2019), Báo cáo thường niên, giai đoạn 2017 - 2019 Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 (2017, 2018, 2019), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2017 - 2019 Đức Vượng (2015), Thực trạng giải pháp quản trị nguồn nhân lực Việt Nam Lê Du Phong (2016), Nguồn lực động lực phát triển kinh tế thị trường định hướngXHCN Việt Nam, NXB Lý luận trị, Hà Nội Lương Việt Hải (2003), Ảnh hưởng tiến khoa học, kỹ thuật công nghệ đến việc nghiên cứu phát triển người nguồn nhân lực năm đầu kỷ XXI, Đề tài khoa học cấp 157 Nhà nước KX-05 Nghiên cứu văn hoá, người, nguồn nhân lực đầu kỷ XXI”11-2003 Nguyễn Duy Dũng (2014), Đào tạo quản lý nhân lực - Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc gợi ý cho Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội Nguyễn Tiệp (2015), Giáo trình nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội Nguyễn Văn Phức (2010), Quản lý nguồn nhân lực kinh tế thị trường, Đại học Bách khoa Hà Nội 10 Phạm Minh Hạc (2011), Nghiên cứu người nguồn lực vào cơng nghiệp hố, đại hố, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Phạm Thành Nghị (2012), Nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Tạ Ngọc Hải (2010), Một số nội dung nguồn nhân lực đánh giá nguồn nhân lực, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước 13 Thanh Nguyễn Cao Thịnh (2010), “Thực trạng quản trị nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam” UNDP-CEMA 14 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 15 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị 18/CT-TTg việc triển khai thực Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 16 Trần Xuân Cầu (2015), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân 17 Trần Văn Tùng Lê Ái Lâm (1998), Quản trị nguồn nhân lực - kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, Hà Nội 18 Vũ Thị Thìn (2014), “Phát triển nhân lực doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập”, Tạp chí Kinh tế Phát triển 19 Vương Xung (2012), Chất lượng tăng trưởng kinh tế khu vực phía Tây Trung Quốc với việc khai thác nguồn nhân lực nông thôn, NXB Nhân dân, Trung Quốc Một số website: - https://voer.edu.vn - Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên: http://www.thainguyen gov.vn - http://quantri.vn/ - http://www.quantrinhansu.com.vn/ - http://vneconomy.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Anh (Chị), Tôi học viên Cao học - Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, thực luận văn tốt nghiệp: "Tăng cường quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15" Tơi muốn tìm hiểu nhận định Anh (Chị) với tư cách cán công nhân viên Công ty công việc liên quan đến công tác tổ chức, quản trị nguồn nhân lực Công ty Những trả lời Anh (Chị) theo câu hỏi phiếu hoàn toàn liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, ngồi khơng phục vụ vào mục đích khác Rất mong hợp tác Anh (Chị) I Thông tin cá nhân 1.1 Họ tên cá nhân:…………………………………………………………… 1.2 Đơn vị/bộ phận thuộc Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 bạn cơng tác………………… …………………………………………… 1.3 Giới tính: Nam: Nữ: 1.4 Thời gian công tác bạn Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 Dưới 12 tháng Từ - năm Từ - 10 năm Trên 15 năm 1.5 Bạn vui lòng cho biết vị trí tại Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 Cán quản lý Nhân viên Cơng nhân 1.6 Bạn vui lịng cho biết trình độ chun mơn tại Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 Trên đại học Đại học Trung cấp, cao đẳng Khác II Đánh giá quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện Hóa chất 15 CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TT Chỉ tiêu Kế hoạch nhân lực xây dựng vào thực trạng đội ngũ CBCC tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Nhân viên biết tới kế hoạch nhân lực Công ty Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt TT Chỉ tiêu Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt Tốt Rất tốt Tốt Rất tốt Nhân viên tham gia vào trình xây dựng kế hoạch nhân lực Kế hoạch nhân lực đơn vị phù hợp hiệu CƠNG TÁC PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC TT Chỉ tiêu Rất Kém Trung bình Ln nắm rõ cơng việc, trách nhiệm, quyền hạn Nắm rõ công việc, trách nhiệm, quyền hạn nhân viên khác tổ chức Bản phân công công việc rõ ràng, dễ hiểu Hệ thống tiêu đánh giá công việc rõ ràng dễ vận dụng CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TT Chỉ tiêu Việc tuyển dụng có chất lượng Đơn vị thường có bảng dự báo nhu cầu nhân lực Rất Kém Trung bình TT Chỉ tiêu Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt Tốt Rất tốt Các tiêu chí tuyển dụng, ứng viên thiết lập rõ ràng trước tuyển dụng Cấp trực tiếp nhân viên tương lai tham gia vào tuyển dụng có quyền phủ lựa chọn cuối Thơngtin tuyển dụng cơng bố rộng rãi 4.CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TT Chỉ tiêu Cơ quan cung cấp đầy đủ khóa huấn luyện cho bạn q trình làm việc Cơng việc bạn sử dụng hết kiến thức kỹ đào tạo Sau khóa đào tạo bạn đánh giá viết báo cáo kết đào tạo Cơ quan ln khuyến khích bạn thử nghiệm ý tưởng mới, cách làm việc Bạn tin ln có hội cho bạn học hỏi phát triển nghề nghiệp Rất Kém Trung bình TT Chỉ tiêu Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt Tốt Rất tốt Tốt Rất tốt Cơ quan ln khuyến khích bạn nâng cao kiến thức trau dồi kỹ nghề nghiệp CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TT Chỉ tiêu Rất Kém Trung bình Mức lương bạn cạnh tranh so với thị trường lao động nước Bạn hài lịng với sách tăng lương phúc lợi khác Nếu có người đề nghị với Anh/Chị công việc tương tự chỗ khác, khả từ chối lời mời là? ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC TT Chỉ tiêu Công việc bạn thú vị đầy thử thách Trách nhiệm công việc bạn định nghĩa rõ ràng Bạn có quyền tự định cách thức hồn thành cơng việc cách hiệu Rất Kém Trung bình TT Chỉ tiêu Rất Kém Trung bình Bạn cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc tài ngun khác để hồn thành cơng việc cách hiệu Mức độ căng thẳng công việc bạn chấp nhận Bạn cân sống cá nhân cơng việc Bạn hài lịng với điều kiện làm việc Cảm ơn bạn tham gia trả lời vấn tôi! Tốt Rất tốt PHỤ LỤC MẪU BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức danh: Trưởng phòng Lao động Báo cáo: Giám đốc Công ty Mã số công việc: Người thực hiện: Xác định công việc: Tham mưu cho Giám đốc chịu trách nhiệm toàn vấn đề thuộc lĩnh vực nhân nhằm phát triển sử dụng có hiệu nguồn nhân lực Quyền hạn cơng việc: - Tham gia vào q trình định điều phối nhân thực hoạt động kinh doanh chung Công ty - Giữ vai trò chủ chốt tuyển dụng, đào tạo, bố trí cơng việc, giải chế độ sách cho nhân viên Chức năng, nhiệm vụ cụ thể: - Tham mưu cho Giám đốc định hướng phát triển quản lý nhân - Cố vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho lãnh đạo, nhân viên vấn đề nhân - Nghiên cứu, đề xuất tham gia với lãnh đạo Cơng ty hồn thiện hệ thống quản trị nhân - Phối hợp, điều hành hoạt động chương trình nhân - Kiến nghị, điều chỉnh cấu nhân - Hướng dẫn giải tranh chấp lao động - Trực tiếp quản lý, giao việc cho nhân viên thuộc cấp Các mối quan hệ: Báo cáo cho: Giám đốc Công ty Giám sát: Nhân viên thuộc quyền Quan hệ với: Các phận Công ty, Các quan đơn vị Tổng cục BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC - CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ – HĨA CHẤT 15 Chức danh: Trưởng phòng Lao động Báo cáo: Giám đốc Công ty Mã số công việc: Người thực Trình độ học vấn: Ngành học: Các khóa đào tạo: Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: - Có kinh nghiệm cơng tác đạt thành tích tốt lĩnh vực năm - Nắm vững kinh nghiệm thực kỹ thực hành quản trị nguồn nhân lực Yêu cầu kiến thức kỹ năng: - Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế lao động Luật Kinh tế - Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị nguồn nhân lực - Nắm vững luật lao động quy định Nhà nước liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ nhân viên - Am hiểu đường lối, chiến lược kinh doanh Công ty 10 Yêu cầu tố chất, điều kiện làm việc: - Điềm tĩnh, chín chắn giải cơng việc - Có khả làm việc độc lập cao - Làm việc khoa học, có tổ chức, có tinh thần trách nhiệm cao - Có khả giao tiếp tốt biết thu hút, tập hợp nhân viên 110 PHỤ LỤC MẪU TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG CÔNG VIỆC TT Nội dung trắc nghiệm Điểm chấm Khi nghĩ tơi hồn thành tốt cơng việc đó, tơi khơng quan tâm đến việc người khác nghĩ đến hồn 5-4-3-2-1 thành cơng việc tơi Người khác nghĩ công việc tơi khơng quan trọng theo cách suy nghĩ tơi Khi tơi thực tốt cơng việc, có tơi biết mà người khác khơng đề cấp tới Tơi thường có ý kiến rõ ràng tơi cố thực tơi tiến đến mục đích Đối với tôi, người khác nghĩ cơng việc quan trọng Để người khác kiểm tra cơng việc trước trễn cần để thay đổi ý kiến tốt Mặc dù nghĩ thực tốt công việc cảm thấy tự tin nói với tơi 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 Trắc nghiệm mong muốn thông tin phản hồi thành tích cơng tác (Khoanh trịn số mà bạn đồng ý cho câu) 111 PHỤ LỤC BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá từ: Họ tên: Bộ phận: đến: Vị trí Tên giám sát viên: Mơ tả thành tích thực tế: So sánh kết quả, thành tích đạt với tiêu chuẩn đánh giá, từ định theo thang điểm sau: Không thảo mãn yêu cầu đề = 0, thỏa Thành Kết % Điểm tích thực TT Tiêu chuẩn đánh giá (1) (2) tế (3) Hiệu công việc Thái độ làm việc độ tin cậy công việc Tinh thần làm việc thái độ hợp tác Khả nhận định giải vấn đề Tính chủ động cơng việc Mức độ hiểu công việc Kỷ luật an toàn lao động Mức độ phấn đấu công việc học tập, trao đổi kỹ Tổng số điểm (4): (1): Tỷ lệ % tổng thể tiêu chuẩn Tổng số điểm = đánh giá tổng thể đánh giá 1,0-1,8: Rất (2): Điểm đánh giá thành tích so với tiêu 1,81 đến 2,6: Kém chuẩn đánh giá 2,61 đến 3,4: Trung bình (3): (1)*(2): Ra kết đánh giá 3,41 đến 4,2: Tốt (4): Tổng số cột 3: Ra kết đánh giá 4,21 đến 5,0: Rất tốt tổng thể ... trạng công tác nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 thời gian qua nào? - Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa. .. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 3.2.1 Tình hình nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Điện – Hóa chất 15 Bộ máy tổ chức Cơng ty TNHH MTV Điện - Hóa chất 15 - Bộ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN HOÀNG VIỆT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện cơ hóa chất 15 , Quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện cơ hóa chất 15

Từ khóa liên quan