KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH RA đời và kết cấu của tác PHẨM ĐƯỜNG KACH MỆNH

1 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 23:42

KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ KẾT CẤU CỦA TÁC PHẨM ĐƯỜNG KACH MỆNH 1/Hoàn cảnh đời tác phẩm: Tác phẩm chuẩn bị vào năm 1925 -1926 xuất vào 1927 Đây thời kì hoạt động đầy sơi hiệu Nguyễn Ái Quốc Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) Tại đây, người tập hợp người Việt Nam yêu nước, thành lập hội Việt Nam cách mạng niên Công việc mà người làm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán Người vừa giảng viên vừa người tổ chức hướng dẫn lớp học Từ 1925 đến 1927, Nguyễn Ái Quốc tổ chức lớp với tổng sô 75 học viên Các giảng người tài liệu cho học viên trao đổi, nghiên cứu Đầu năm 1927, giảng người Quảng Châu tuyên truyền Hội liên hiệp dân tộc bị áp tập hợp lại xuấ thành sách với tên gọi Đường cách mệnh 2/Kết cấu tác phẩm: Về mặt hình thức: ngồi lời đề tựa, sách phân chia theo thành vấn đề, số trang đánh dấu theo vấn đề, không đánh liền cho sách.Trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc tập trung đề cập đến 15 vấn đề tất Về kết cấu tác phẩm: tác phẩm triển khai nội dung bản: Những vấn đề lý luận cách mạng chung; tổng kết cách mạng điển hình giới, rút học cho cách mạnh Việt Nam; xác định phương phap tổ chức hoạt động cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH RA đời và kết cấu của tác PHẨM ĐƯỜNG KACH MỆNH, KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH RA đời và kết cấu của tác PHẨM ĐƯỜNG KACH MỆNH

Từ khóa liên quan