KHÁI QUÁT về NĂNG LƯỢNG và CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG TRONG tế bào

21 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 22:12

TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT Năng lượng gì? Tồn trạng thái nào? TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái niệm lượng: -Năng lượng: là đạigì? lượng đặcở trưng khảthái sinh Năng lượng Tồn nhữngcho trạng nào? công -Năng lượng có trạng thái: động + Động năng: lượng sẵn sàng sinh cơng + Thế năng: lượng dự trữ, có tiềm sinh cơng Trong tế bào có tồn lượng khơng? Nếu có tồn dạng nào? - Năng lượng tế bào tồn nhiều dạng như: hoá năng, nhiệt năng, điện TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái niệm lượng: ATP - đồng tiền lượng tế bào: a Cấu trúc: hình Ađênin mơ tả, đường cấu trúcribơzơ hố học ATP? -ATPQuan gồm:sát bazơ nhóm photphat TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái niệm lượng: ATP - đồng tiền lượng tế bào: a Cấu trúc: Tại nói ATP hợp chất cao năng? E ATP chuyển lượng cho hợp chất cách nào? P ADP ATP TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái niệm lượng: ATP - đồng tiền lượng tế bào: a Cấu trúc: ATP  ADP + Pi + lượng (7,3 kcal) E P i ATP ADP TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái niệm lượng: ATP - đồng tiền lượng tế bào: a Cấu trúc: b Chức ATP:SGK-54 ATP TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO II CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Khái niệm: Protein Enzim axit amin Cung cấp cho hoạt động sống tế bào Thế chuyển hóa vật chất? CHUYỂN HĨA VẬT CHẤT ATP + SP thải Tích trữ Màng ruột O2 + Tế bào (axit amin) máu TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO II CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Khái niệm: -Chuyển hoá vật chất: tập hợp phản ứng hoá sinh xảy bên tế bào -Chuyển hố vật chất ln kèm với chuyển hố lượng Bản chất q trình gì? TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO II CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Khái niệm: Đồng hoá dị hoá: Protein Enzim Axit amin Dị hoá Đồng hoá dị hố gì? Màng ruột ATP + SP thải O2 Đồng hố+ Tế bào Tích trữ (axit amin) máu TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO II CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Khái niệm: Đồng hoá dị hoá: - Đồng hố: q trình tổng hợp chất hữu phức tạp từ chất hữu đơn giản - Dị hố: q trình phân giải chất hữu phức tạp thành chất đơn giản TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO II CHUYỂN HỐ VẬT CHẤT Đồng hố dị hố có mối Khái niệm: Đồng hoá dị hoá: quan hệ nào? ATP E E NL dùng cho q trình đồng hóa hoạt động sống khác tế bào NL từ q trình dị hóa ADP + P i TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO II CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Khái niệm: Đồng hoá dị hoá: - Quan hệ đồng hóa dị hóa với q trình tổng hợp phân giải ATP: + Đồng hóa tiêu thụ lượng ATP tạo nhờ q trình dị hóa để tạo chất hữu + Dị hóa phân giải chất hữu để cung cấp lượng ATP cho đồng hóa ? Em cho năng, đâu động trình sau - Cơ năng: Thế Động - Hóa năng: Động Thế Liên kết nguyên tử - Điện năng: + - + - + - Cắt đứt liên kết hóa học + Điện tĩnh Thế + + Điện động Động TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT CỦNG CỐ: ATP phân tử quan trọng q trình trao đổi chất A, Nó có liên kết phốt phát cao B, Các liên kết phốt phát cao dễ hình thành khó phá vỡ C, Nó dễ dàng thu nhận từ mơi trường D, Cả a,b c TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT CỦNG CỐ: ATP phân tử quan trọng trình trao đổi chất A, Nó có liên kết phốt phát cao B, Các liên kết phốt phát cao dễ hình thành khó phá vỡ C, Nó dễ dàng thu nhận từ mơi trường D, Cả a,b c •Đáp án a Có Người nói : “năng lượng giới sống có nguồn gốc từ ánh sáng mặt trời” Câu nói hay sai? Giải thích? TIẾT 12– KHÁI QT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ - Đọc phần “em có biết” phần cuối học - Học cũ trả lời câu hỏi theo câu hỏi SGK - Đọc trước đến lớp BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH! ... 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT Năng lượng gì? Tồn trạng thái nào? TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái. .. TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái niệm lượng: ATP - đồng tiền lượng tế bào: a Cấu trúc: Tại nói ATP hợp chất cao năng? ... ATP chuyển lượng cho hợp chất cách nào? P ADP ATP TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Khái niệm lượng: ATP - đồng tiền lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT về NĂNG LƯỢNG và CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG TRONG tế bào , KHÁI QUÁT về NĂNG LƯỢNG và CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG TRONG tế bào