Tiểu luận Nhận thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng (sau đại học)

19 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:42

Nhận thức về phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng đảng và phương pháp tổng kết thực tiễn về xây dựng đảng. Nhận thức về phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng đảng và phương pháp tổng kết thực tiễn về xây dựng đảng. Môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Sau đại học) MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG Những vấn đề chung nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Quan điểm phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 2.1 khoa học xây dựng Đảng Quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Phương pháp tổng kết thực tiễn Khái niệm Vị trí, vai trị phương pháp tổng kết thực tiễn Đặc điểm phương pháp tổng kết thực tiễn Các bước tiến hành phương pháp tổng kết thực tiễn Yêu cầu thực phương pháp tổng kết thực tiễn KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 9 10 12 13 14 17 18 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1 MỞ ĐẦU Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước mơn học, mơn khoa học quan trọng chương trình đào tạo cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đồn thể nhân dân nói chung, chương trình đào tạo cao học ngành trị học, chuyên ngành Xây dựng Đảng quyền Nhà nước Học viện Chính trị nói riêng Mơn khoa học giúp trang bị cho người học, người nghiên cứu tri thức Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt kiến thức, kinh nghiệm công tác lãnh đạo Đảng, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên giải đắn, kịp thời vấn đề trực tiếp, trước mắt vấn đề bản, chiến lược lâu dài đặt lãnh đạo Đảng công tác xây dựng Đảng Nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng quyền Nhà nước nghiên cứu quy luật, chế xây dựng hoạt động Đảng Trong điều kiện có quyền, xây dựng Đảng quyền Nhà nước khoa học nguyên tắc phương pháp lãnh đạo Đảng Nhà nước, tổ chức hệ thống trị; nguyên tắc phương pháp lãnh đạo Đảng nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, an ninh, quốc phòng đối ngoại Đối với việc xây dựng nội Đảng, nguyên lý tư tưởng tổ chức, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng chế để thực nguyên tắc đó, làm cho Đảng ngày vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; có đủ phẩm chất, lực trí tuệ lực lãnh đạo, làm trịn vai trị đội tiên phong trị giai cấp công nhân, đủ sức lãnh đạo cách mạng giai đoạn Để lĩnh hội tri thức đắn Đảng khoa học xây dựng Đảng, yêu cầu thiếu phải có phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng quyền Nhà nước phù hợp Vì vậy, nghiên cứu phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng quyền nhà nước nội dung đặc biệt quan trọng học viên cao học chuyên ngành Xây dựng Đảng quyền nhà nước 2 NỘI DUNG Những vấn đề chung nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng dạng hoạt động đặc biệt phức tạp người, hoạt động trí tuệ sáng tạo nhà khoa học nhằm nhận thức nguyên lý, nguyên tắc, quy luật kinh nghiệm xây dựng Đảng Cộng sản, xây dựng hệ thống trị vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân, tạo hệ thống tri thức có giá trị ứng dụng hệ thống tri thức vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, có đủ phẩm chất lực lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi Chủ thể hoạt động nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng cá nhân, tập thể nhà khoa học, đội ngũ người đạo tạo bản, có phẩm chất khả nghiên cứu sáng tạo Sự thành công hay thất bại nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng phụ thuộc lớn vào phẩm chất, tài sáng tạo phối hợp cá nhân tập thể nhà khoa học Trong đó, cá nhân thường khởi điểm đột phá, đề xuất ý tưởng sáng tạo khoa học lôi người khác tham gia nghiên cứu, phát minh Tập thể nhà khoa học có vai trị quan trọng việc góp ý, phản biện, thẩm định hợp tác nghiên cứu theo ý tưởng đề xuất cá nhân Khách thể, đối tượng nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng bao gồm hệ thống nguyên lý, nguyên tắc, quy luật kinh nghiệm xây dựng Đảng Cộng sản, xây dựng hệ thống trị vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân Tuy nhiên, vấn đề xây dựng Đảng ln mang tính đặc thù gắn chặt với vấn đề giai cấp, với đảng cầm quyền, dó nhà lãnh đạo đảng đồng thời nhà nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Sự thành công hay thất bại nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng có liên quan chặt chẽ đến cá nhân (bao gồm phẩm chất, trí tuệ) nhà nghiên cứu khoa học Phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng thực chất phương pháp nhận thức Đảng Đó quan điểm tiếp cận thao tác cụ thể tác động vào toàn cấu, tổ chức, sinh hoạt tồn quy trình hoạt động Đảng, để làm bộc lộ vấn đề mang tính chất Đảng, từ mà nhận thức quy luật, nguyên tắc, nguyên lý xây dựng Đảng đảm bảo cho Đảng đứng vững, tồn tại, không ngừng phát triển, đủ lực lãnh đạo và hồn thành vai trị lãnh đạo xã hội Sản phẩm giá trị nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng đánh giá tri thức khái quát giải pháp thực tiễn đề xuất nhằm giải đáp ứng yêu cầu thiết thực tiễn cơng tác xây dựng Đảng tình hình Quá trình nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng q trình lao động trí tuệ, khó khăn, phức tạp đầy mâu thuẫn, q trình tìm tịi, khám phá mới, khác với khoa học khác nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng gắn với tính đảng, tính giai cấp, phải hạn chế thấp sai sót q trình nghiên cứu Trong nghiên cứu môn khoa học khác, có sai sót, chí gặp thất bại Tuy nhiên, thất bại nghiên cứu khoa học nói chung xem kết quả, chí từ sai lầm đó, nhà khoa học rút kinh nghiệm quý giá để có thành cơng q trình nghiên cứu, sai lầm, thất bại không ảnh hưởng lớn đến vấn đề xã hội Còn riêng nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng, tìm không với chất, quy luật, nguyên lý xây dựng Đảng, đề xuất biện pháp sai lầm làm cho Đảng yếu Bài học công tác nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng nước Đông Âu Liên Xô trước ví dụ sinh động cơng tác xây dựng Đảng Cộng sản Nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng trình phát triển theo trình độ nhận thức ngày cao Trong lịch sử phát triển khoa học, nhận thức khoa học theo bậc thang trình độ từ mơ tả khoa học, giải thích khoa học đến phát hiện, phát minh khoa học Căn vào trình độ nhân thức nêu trên, vào mục tiêu sản phẩm phạm vi áp dụng kết nghiên cứu, người ta phân thành loại hình nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng thành loại hình chủ yếu sau: Một là, nghiên cứu bản: Là loại hình tìm tịi, nghiên cứu sáng tạo tri thức bản, làm tảng cho trình nghiên cứu (như nguyên lý, quy luật, phản ánh chất đối tượng nghiên cứu,…) Hai là, nghiên cứu ứng dụng: Là loại hình nghiên cứu để vận dụng tri thức vào giải vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Ví dụ: Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng X” Ba là, nghiên cứu triển khai: loại hình nghiên cứu tương tự nghiên cứu ứng dụng, tức nghiên cứu, triển khai, quán triệt loại nghị quyết, kế hoạch, thị, hướng dẫn,… Bốn là, nghiên cứu dự báo: Là loại hình kết hợp nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng để phát triển vọng, khả năng, xu hướng để dự báo xu phát triển tương lai Quan điểm phương pháp luận phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng 2.1 Quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng a) Quan điểm phương pháp luận vai trò, chức quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Phương pháp luận hệ thống nguyên lý, quan điểm (trước hết nguyên lý, quan điểm liên quan đến giới quan) làm sở, có tác dụng đạo, xây dựng phương pháp, xác định phạm vi, khả áp dụng phương pháp định hướng cho việc nghiên cứu tìm tịi việc lựa chọn, vận dụng phương pháp Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: khái niệm hệ thống nguyên lý, học thuyết hoạt động nhận thức cải tạo thực tiễn, khái niệm để thân phương pháp vật biện chứng Triết học Mác 5 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng: học thuyết Triết học Mác - Lênin phương pháp, phương pháp vật biện chứng, lý thuyết đường, phương pháp nhận thức khám phá, cải tạo giới khách quan Quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học: luận điểm chung định hướng cho việc tiếp cận nhận thức đối tượng nghiên cứu, hệ thống luận điểm phản ánh tính quy luật nghiên cứu khoa học đúc kết từ nghiên cứu khoa học, định hướng cho việc tìm hiểu, nghiên cứu thường mang màu sắc triết học không đồng với triết học, dựa theo trục lý luận nguyên lý Quan điểm phương pháp luận có chức giới quan nhận thức luận trình nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Chức giới quan thể hệ thống quan điểm có tính nguyên tắc để đạo hoạt động nghiên cứu nhà khoa học hướng, mang lại hiệu cao Chức nhận thức luận thể hệ thống phương pháp nhận thức, khám phá đối tượng nghiên cứu Nó cách tiếp cận logic nhận thức đối tượng nghiên cứu Chức giới quan chức nhận thức luận có mối quan hệ mật thiết, thống với nhau, hỗ trợ cho đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng đạt chất lượng, hiệu thiết thực b) Quan điểm phương pháp luận triết học nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Quan điểm phương pháp luận chung nhất, phổ biến nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng quan điểm Triết học Mác - Lênin Bởi vì, Triết học Mác - Lênin phận quan trọng giới quan, mà giới quan lại tạo nên phần quan trọng nội dung phương pháp luận Các quan điểm triết học sở để nghiên cứu xây dựng lý luận cho loại phương pháp nhận thức chung Thực chất quan điểm sử dụng hệ thống luận điểm triết học chủ nghĩa Mác - Lênin làm sở lý luận định hướng cho tồn q trình nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Nội dung quan điểm rằng, Triết học Mác - Lênin sở phương pháp luận phổ biến khoa học nhất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiên cứu khoa học đại, làm sở nghiên cứu, xây dựng lý luận, phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Triết học Mác - Lênin xây dựng khái quát từ thành tựu khoa học thực tiễn đó, vũ trang cho nhà nghiên cứu phương pháp đắn để nhận thức cải tạo thực Triết học Mác - Lênin với quan điểm lý luận vật biện chứng trở thành sở phương pháp luận triết học khoa học, kể khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật Ph.Ăngghen viết: “Chính phép biện chứng hình thức tư quan trọng khoa học tự nhiên, có tương đồng đem lại phương pháp giải thích q trình phát triển diễn giới tự nhiên, giải thích mối quan hệ chung, bước độ từ lĩnh vực nghiên cứu sang lĩnh vực nghiên cứu khác Chỉ có phép biện chứng giúp cho khoa học tự nhiên khỏi khó khăn lý luận” Triết học Mác - Lênin vũ trang cho nhà khoa học xây dựng Đảng phương pháp nhận thức đắn Chỉ có triết học Mác Lênin xác định khuynh hướng khoa học, đại thể phương hướng đắn tìm tịi khoa học lĩnh vực xây dựng Đảng, vạch hình thức phương pháp làm phong phú kết nghiên cứu Do đó, Triết học Mác - Lênin thực phương pháp luận phổ biến đắn khoa học đại nói chung nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng nói riêng Cơ sở phương pháp luận triết học nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng bao gồm vấn đề sau: Thứ nhất, luận điểm chung Triết học Mác - Lênin tự nhiên, xã hội tư duy: Đó luận điểm biện chứng tự nhiên, quy luật phát triển xã hội, người triết học, lý luận nhận thức, tư logic Những luận điểm cho nhà khoa học xây dựng Đảng quy luật chung giới khách quan, tự nhiên, xã hội tư duy, từ nhà nghiên cứu khoa học nhận thức cách đầy đủ đắn quy luật xây dựng phát triển Đảng Thứ hai, nguyên lý phép biện chứng: Đó nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển vật, tượng giới khách quan Các nguyên lý cho nhà khoa học tính vơ hạn giới, tính hữu hạn kiện, tượng cụ thể mối quan hệ phức tạp chúng Các nguyên lý cho nhà khoa học xây dựng Đảng rằng, vật, tượng tồn trạng thái vận động, biến đổi khơng ngừng có xu hướng phát triển, nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng phải tuân thủ theo quy luật Đảng có q trình đời, tồn phát triển Nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng tìm quy luật nhằm củng cố vai trò nâng cao lực lãnh đạo Đảng Thứ ba, quy luật, cặp phạm trù phép biện chứng: Những quy luật cặp phạm trù nguồn gốc, động lực đường, xu hướng phát triển giới khách quan, giúp cho nhà hoa học biết cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu đảm bảo tính khoa học, khách quan Phương pháp luận triết học nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng đặt yêu cầu sau: Một là, đứng vững sở Triết học Mác - Lê nin để nghiên cứu, tiếp cận đối tượng nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Hai là, đứng vững sở, tảng tư tưởng Hồ Chí Minh để đánh giá, xem xét đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Ba là, nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng phải dựa sở phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác Thứ tư, nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng phải dựa sở luận điểm chung Triết học Mác tự nhiên, xã hội tư duy, luận điểm biện chứng tự nhiên, quy luật phát triển xã hội, người, lý luận nhận thức, tư lô gic Thứ năm, nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng phải dựa nguyên lý bản, quy luật, cặp phạm trù phép biện chứng vật Trong thời đại ngày nay, nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng muốn đạt đến chân lý khách quan phải dựa sở phương pháp luận Triết học Mác Lênin Cơ sở phương pháp luận triết học nghiên cứu khoa học đại tồn Triết học Mác - Lênin khơng phải lý luận nhận thức, logic học hay phận triết học, chủ nghĩa vật biện chứng hạt nhân quan trọng Các quan điểm, nguyên lý, quy luật cặp phạm trù phép vật biện chứng sở lý luận quan trọng nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Các nhà khoa học xây dựng Đảng đứng lập trường vật biện chứng để nghiên cứu đạt chân lý khách quan 2.2 Phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Phương pháp lề lối cách thức phải theo để tiến hành công việc với hiệu tốt Có phương pháp chung (phương pháp luận) phương pháp cụ thể cho lĩnh vực nghiên cứu Khoa học tính tốn, thử nghiệm giả thuyết, chứng, thí nghiệm quan sát Khoa học ứng dụng Nghiên cứu khoa học hoạt động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm, dựa số liệu, liệu, tài liệu, … để tìm chất, quy luật chung vật tượng, tìm kiến thức mới, ứng dụng mới, mơ hình Theo đó, phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng tổng hợp cách thức, biện pháp mà nhà khoa học sử dụng để nhận thức, khám phá đảng, tạo hệ thống tri thức Đảng Cộng sản Mục đích phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng nhận thức, khám phá Đảng, tìm hệ thống tri thức xây dựng Đảng Khám phá nét bật phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Mục đích chi phối cách thức hoạt động chủ thể sử dụng phương pháp nghiên cứu Chủ thể sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng nhà khoa học, nhà nghiên cứu Người nghiên cứu sử dụng có hiệu phương pháp nghiên cứu để khám phá tri thức xây dựng Đảng sau nắm bắt tất tri thức Đảng Như vậy, phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng có thống quy luật khách quan người nhận thức với tính mục đích người nhận thức biến đổi Đảng 9 Đối tượng tác động phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng kiện khoa học Đảng Các kiện vận động theo quy luật riêng Phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng công cụ để nhà khoa học sử dụng nhằm tác động vào cơng tác xây dựng Đảng, khám phá, tìm thúc đẩy Đảng phát triển Bản chất phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng việc người vận dụng cách có ý thức quy luật vận động xây dựng Đảng, coi phương pháp phương tiện để khám phá thân Đảng Cơ sở khách quan việc lựa chọn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng hệ thống kiến thức khoa học phản ánh quy luật vận động Đảng tồn với tư cách đối tượng nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Trong nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng, có phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng sau: Phương pháp logic - lịch sử; Phương pháp phân tích - tổng hợp; Phương pháp tổng kết thực tiễn; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp thống kê; Phương pháp nghe báo cáo trao đổi; Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp xin ý kiến chuyên gia; Phương pháp so sánh Phương pháp tổng kết thực tiễn 3.1 Khái niệm Phương pháp tổng kết thực tiễn phương pháp nghiên cứu xem xét, phân tích, đánh giá lại hoạt động người tác động, cải tạo tự nhiên xã hội để rút kết luận, học cho hoạt động thực tiễn Đây hoạt động phổ biến, thường xuyên diễn đời sống xã hội với nhiều cấp độ khác mà chất phương pháp nhận thức từ xem xét qua, so sánh kinh nghiệm (lý luận) cũ với kinh nghiệm để tìm giải pháp (lý luận mới) Theo đó, phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng hệ thống cách thức khảo sát, phân tích, đánh giá thực tiễn xây dựng Đảng nhằm phát quy luật xây dựng Đảng, rút kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng tiếp theo, góp phần phát triển lý luận xây dựng Đảng, hoàn chỉnh chủ trương, đường lối xây dựng Đảng 10 Với tư cách phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng thể thống thao tác, cách thức nhận thức nhằm khám phá quy luật xây dựng Đảng Với tư cách công tác, phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng bao gồm hoạt động nhằm khảo sát, đánh giá ưu điểm khuyết điểm mặt công tác xây dựng Đảng làm, rút nguyên nhân, kinh nghiệm, tìm giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục, phòng ngừa khuyết điểm, sai lầm, làm cho công tác xây dựng Đảng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đảng, cách mạng Như vậy, phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng thông qua việc xem xét, đánh giá hoạt động xây dựng nội lãnh đạo Đảng, tình hình Đảng có liên quan, từ rút kết luận, kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị cho giai đoạn để tiếp tục tiến hành công tác xây dựng Đảng tốt góp phần phát triển lý luận xây dựng Đảng Thực chất phương pháp lớn địi hỏi vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể như: điều tra, phân tích, tổng hợp, lịch sử - lơgíc, nghiên cứu tài liệu, thống kê, vấn, nghe báo cáo, hội thảo, trao đổi, giám sát… tiến hành thông qua nhiều loại hình tổng kết, như: Tổng kết định kỳ - tổng kết đột xuất; tổng kết tổng hợp - tổng kết chuyên đề; tổng kết toàn trình tổng kết giai đoạn; tổng kết hội nghị tổng kết - tổng kết đề tài khoa học; tổng kết Trung ương - tổng kết địa phương,… Đây nhiệm vụ, công tác thường xuyên tổ chức đảng quan, tổ chức chức từ Trung ương đến sở 3.2 Vị trí, vai trị phương pháp tổng kết thực tiễn Đối với đường lối, chủ trương xây dựng Đảng: Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng giúp tổ chức đảng từ Trung ương đến sở kiểm tra, đánh giá xác chủ trương, đường lối xây dựng Đảng, từ có sở để hồn chỉnh đường lối, chủ trương đề chủ trương, đường lối Khơng có tổng kết thực tiễn dễ chủ quan sai lầm 11 đề tổ chức thực chủ trương, đường lối xây dựng Đảng Đối với lý luận xây dựng Đảng: Phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng góp phần quan trọng phát triển lý luận xây dựng Đảng việc đánh giá kết quan điểm lý luận thực tiễn, làm sở để hoàn thiện, phát triển quan điểm lý luận khơng cịn phù hợp Đồng thời, qua tổng kết thực tiễn rút kết luận, kinh nghiệm, giải pháp mới, làm phong phú thêm lý luận xây dựng Đảng Đối với thực tiễn xây dựng Đảng: Thực tiễn phải có lý luận đạo tránh lúng túng, mù quáng Phương pháp tổng kết thực tiễn giúp đánh giá mặt công tác xây dựng Đảng, thành công chưa thành công công tác xây dựng Đảng, rút nguyên nhân, kinh nghiệm, tìm quan điểm, giải pháp để đạo, điều chỉnh kịp thời mặt công tác xây dựng Đảng, phòng ngừa, khắc phục khuyết điểm, sai lầm Đối với khoa học xây dựng Đảng: Phương pháp tổng kết thực tiễn phương pháp nghiên cứu quan trọng hàng đầu nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Đây phương pháp đặc trưng, đặc thù nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Khoa học xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam mẻ, nhiều vấn đề cần làm rõ, phát triển, vấn đề chưa có tiền lệ, vấn đề thực tiễn đặt Đảng Cộng sản Việt Nam sinh trưởng nước nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, tàn dư tư tưởng phong kiến nặng, đa số đảng viên nông dân xuất thân từ nông dân Đảng vừa lãnh đạo công đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, vừa tự thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng cục diện giới hồn tồn mẻ, chưa có tiền lệ Vì vậy, khoa học xây dựng Đảng phải dựa chủ yếu vào tổng kết thực tiễn mà xây dựng, phát triển hệ thống lý luận Chủ tịch Hồ Chí Minh cách vừa dễ hiểu, vừa sâu sắc phương pháp luận nghiên cứu phương châm lý luận phải gắn với thực tiễn, từ thực tiễn mà phát triển lý luận, học đôi với hành theo hệ thống mở cho người làm lý luận cách mạng Việt Nam nói chung lý luận 12 xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng Trong “Sửa đổi lối làm việc” xuất tháng 10-1947, Hồ Chí Minh lần nhấn mạnh: “Lý luận đem thực tế lịch sử, kinh nghiệm, đấu tranh, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận Rồi lại đem chứng minh với thực tế Đó lý luận chân chính”1 3.3 Đặc điểm phương pháp tổng kết thực tiễn Thứ nhất, phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng tiến hành thường xuyên hoạt động tổ chức đảng Do yêu cầu công tác lãnh đạo, cấp ủy đảng thường xuyên phải quan tâm tiến hành tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, coi bước khơng thể thiếu quy trình lãnh đạo Đảng Bởi vậy, phương pháp có thuận lợi quen thuộc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tổ chức đảng, Thứ hai, phương pháp áp dụng khách thể nghiên cứu Đảng Cộng sản Việt Nam nên địi hỏi đội ngũ cán nghiên cứu phải có tính đảng cao, có phong cách làm việc nghiêm túc, hiểu biết tốt lý luận thực tiễn xây dựng Đảng Khơng có tính đảng cao, kiến thức tốt lý luận thực tiễn xây dựng Đảng, người nghiên cứu nắm bắt đầy đủ tình hình, đánh giá thực trạng khơng thể rút kinh nghiệm, đề xuất phương hướng có giá trị Nếu có hời hợt, không thuyết phục Thứ ba, đối tượng tiếp xúc thường xuyên để thực tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng cấp ủy viên, cán quan lãnh đạo, quan tham mưu Đảng quần chúng nhân dân Bởi vậy, phương pháp đòi hỏi đội ngũ cán nghiên cứu vừa phải đủ tầm trí tuệ, kỹ làm việc với cán quan lãnh đạo cấp Đảng tổ chức hệ thống trị, vừa phải có phong cách làm việc sâu sát sở, gần gũi với quần chúng nhân dân Thứ tư, phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng đòi hỏi nghiên cứu, khảo sát sâu rộng, thận trọng Là đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện định vấn đề hệ trọng trị, tư tưởng, vậy, áp dụng phương pháp tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, đội ngũ Hồ Chí Minh tồn tập, NXBCTQG, H.1995, tập 5, tr 223 13 cán nghiên cứu cần ý thiết kế khảo sát sâu rộng, thận trọng Hơn nữa, công tác xây dựng Đảng lĩnh vực hệ trọng, có nhiều việc mang tính nội bộ, nhạy cảm, bí mật, khó tiếp cận, nên nghiên cứu Đảng cần cẩn trọng, sâu sắc, toàn diện 3.4 Các bước tiến hành phương pháp tổng kết thực tiễn Xuất phát từ yêu cầu tình hình thực tế cụ thể trường hợp có bước yêu cầu cụ thể để tiến hành tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng Sau bước chủ yếu: a) Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổng kết Xác định nội dung, vấn đề tổng kết (do giao nhiệm vụ, đặt hàng, tự đề ra,…) Chọn đối tượng khảo sát, tổng kết (căn vào nội dung, tình hình thực tế, kinh nghiệm,…) Xây dựng kế hoạch cụ thể mục tiêu, đề cương nội dung nghiên cứu, phương pháp, địa điểm, thời gian, bước tiến hành, phân công nhiệm vụ, điều kiện vật chất,… b) Bước 2: Chuẩn bị tổng kết Liên hệ với tổ chức đảng địa bàn khảo sát để thống chủ trương, yêu cầu, kế hoạch cụ thể, tham gia, phối hợp, giúp đỡ Tổ chức lực lượng tham gia tổng kết, giao nhiệm vụ cụ thể Chuẩn bị phương tiện, kinh phí phục vụ tổng kết c) Bước 3: Tiến hành tổng kết Triển khai lực lượng tham gia tổng kết tiếp cận địa bàn khảo sát Tiến hành hoạt động khảo sát theo kế hoạch để thu thập thông tin, tài liệu, nắm rõ tình hình: nghe báo cáo, hội thảo, trao đổi với tổ chức đảng cán bộ, đảng viên, quần chúng tình hình liên quan; theo dõi hoạt động thực tiễn xây dựng Đảng địa bàn; khảo sát sở để quan sát, xem xét tình hình, vấn đối tượng cần thiết, điều tra bảng hỏi; thu thập báo cáo, tài liệu xây dựng Đảng có liên quan tổ chức đảng, tổ chức khác hệ thống trị địa bàn khảo sát… 14 Xử lý thông tin, tài liệu thu thập Soạn thảo báo cáo tổng kết (chuyên đề tổng hợp) Đọc, sửa, hoàn chỉnh báo cáo kết d) Bước 4: Thẩm định kết tổng kết Giao nộp sản phẩm cho quan quản lý: Sau hoàn chỉnh báo cáo kết quả, chủ thể gửi lên quan quản lý Lập Hội đồng thẩm định: Do quan quản lý định thành lập Thẩm định, nghiệm thu: Theo kế hoạch, hội đồng họp để thẩm định, đánh giá nghiệm thu Hoàn thiện sản phẩm để triển khai ứng dụng, phổ biến kết tổng kết nộp quan quản lý theo quy định Sau hội đồng cho ý kiến, chủ thể tiến hành hoàn thiện sản phẩm 3.5 Yêu cầu thực phương pháp tổng kết thực tiễn Thứ nhất, phải phát kiện điển hình Sự kiện điển hình kiện có ảnh hưởng hưởng sống hoạt động thực tiễn tổ chức đảng hay quan, tổ chức hệ thống trị Điển hình chủ yếu thành cơng vang dội, bao gồm kiện điển hình thất bại gây nên tổn thất lớn Sự kiện điển hình lựa chọn để nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm phải có sức thuyết phục cao phổ biến rộng rãi cho nhiều người nghiên cứu tiếp thu (Ví dụ: Nghiên cứu nguyên nhân thất bại, sụp đỗ mơ hình chủ nghĩa xã hội nước Đông Âu Liên Xô thập kỷ 90 hay sai lầm đường lối lãnh đạo đảng cộng sản nước này,… sở để phân tích, làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta, tránh sai lầm quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo) Thứ hai, gặp gỡ, trao đổi với nhân chứng Nhân chứng người theo dõi, chứng kiến người trực tiếp tham gia kiện Thực tiễn công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng Đảng điều kiện khó khăn phức tạp (như chiến tranh, kinh tế thị trường,…) có thuộc tính đặc biệt mà có người trực tiếp tham gia cảm nhận 15 đầy đủ Vì vậy, nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm xây dựng Đảng, cần phải tạo điều kiện cho người trực tiếp tham gia mô tả lại diễn biến kiện đó, đưa nhận định, đánh giá nguyên nhân, diễn biến bày tỏ cảm xúc Đảng ta, trình lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn trước đổi với mơ hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, có phù hợp thu thành công định giai đoạn đầu tổ chức thực hiện, sau, mơ hình bộc lộ nhiều khuyết điểm kiềm hãm phát triển Khi tiến hành công đổi từ năm 1986, Đảng ta nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế lãnh đạo giai đoạn Nhưng để rút kinh nghiệm xác tiến hành đổi thành công, Đảng ta tiến hành hàng loạt hoạt động: nghiên cứu, trao đổi, hội thảo, rút kinh nghiệm từ trung ương đến sở, gặp gỡ, lắng nghe nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân, phân tích nhiều mơ hình, cách làm mới… Chính Đảng lãnh đạo nghiệp đổi thành công vang dội Thứ ba, dựng lại q trình phát triển đối tượng Việc khơi phục lại kiện xảy phải cố gắng đạt tới nguyên Cần phải làm rõ hoàn cảnh nảy sinh kinh nghiệm thực trạng chất lượng ban đầu kiện Chỉ yêu cầu khách quan động lực thúc đẩy kiện phát triển, chuyển biến vật, tượng nhân tố tác động đến chuyển biến tình trạng vật tượng Thứ tư, hệ thống hóa kinh nghiệm, rút học cần thiết Dựa vào lý thuyết khoa học chứng minh để giải thích kiện, phân tích, xử lý mặt vấn đề nhằm tìm kết luận thật khách quan chất quy luật phát triển kiện, rút học cần thiết Thơng qua phân tích, xử lý định tính định lượng để tìm mối quan hệ có tính quy luật biện pháp thực hiệu vận động, phát triển vật tượng Thứ năm, thảo luận dân chủ Những học, kết luận rút từ kinh nghiệm thực tiễn cần phải đưa thảo luận dân chủ để tập thể đóng 16 góp ý kiến, bổ sung cho cơng trình nghiên cứu tổng kết hồn hảo hơn, sau sửa chữa lần cuối hồn chỉnh thành văn thức Thứ sáu, cơng bố rộng rãi kết nghiên cứu Những kinh nghiệm thực tiễn hệ thống hóa, khái quát hóa trở thành kết luận khoa học vừa góp phần làm phong phú thêm lý luận khoa học, vừa có giá trị đạo hoạt động thực tiễn Việc phổ biến rộng rãi học kinh nghiệm tiến hành cách thông qua hội thảo khoa học, hội nghị tổng kết kinh nghiệm, ấn phẩm khoa học, phương tiện truyền thông đại chúng 17 KẾT LUẬN Phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng hệ thống lý thuyết phương pháp nhận thức khoa học xây dựng Đảng bao gồm lý thuyết chế sáng tạo, quan điểm tiếp cận công tác xây dựng Đảng với tư cách đối tượng nghiên cứu khoa học Đây công cụ sắc bén để dẫn nhà khoa học tiến hành công tác nghiên cứu nâng cao lực sức chiến đấu Đảng, làm cho Đảng ngày vững mạnh phẩm chất, trí tuệ đủ lực lãnh đạo cách mạng, làm trịn vai trị đội tiên phong trị giai cấp cơng nhân tồn thể dân tộc Việt Nam, lãnh đạo xã hội phát triển toàn diện Ngày nay, nhân loại bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khoa học công nghệ phát triển vũ bão, công tác nghiên cứu khoa học ngày trở nên sôi cấp thiết phạm vi toàn cầu Để vận dụng tốt phương pháp luận phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng vào nghiên cứu khoa học cần phải nghiên cứu kỹ, nắm quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng; vận dụng tốt quan điểm phương pháp luận phương pháp nghiên cứu khoa học để đạt kết nghiên cứu cao Trong Quân đội, môn khoa học xây dựng Đảng gắn liền với môn học Công tác đảng, công tác trị (CTĐ, CTCT), nhằm tăng cường lãnh đạo Đảng với Qn đội Chính mà phương pháp nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng phương pháp nghiên cứu môn học CTĐ, CTCT gắn liền với trình đời Đảng Cộng sản Việt Nam suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Đảng nói chung với Quân đội nói riêng Vậy lúc hết yêu cầu khoa học xây dựng Đảng nói chung mơn học CTĐ, CTCT nói riêng cần nghiên cứu cách khoa học bản, có hệ thống góp phần tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng cộng sản Việt nam Quân đội nhân dân Việt nam, tiếp tục xây dựng hoàn thiện chế hoạt động lãnh đạo Đảng quân đội nay; đồng thời xây dựng Đảng Quân đội toàn diện tất mặt, trị, tư tưởng tổ chức, bảo đảm 18 thực thắng lợi hiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kì đảm bảo cho Quân đội thực lực lượng trị tin cậy Đảng nhân dân TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ Học viện Chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 946 /QĐ-HV3 ngày 05/7/2019 Giám đốc Học viện Chính trị; Quân ủy Trung ương, Nghị số 86/NQ-ĐUQSTƯ đổi công tác giáo dục đào tạo giai đoạn mới, Hà Nội, 2008; Tổng cục Chính trị, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb QĐND, Hà Nội, 2008 ... dựa sở phương pháp luận Triết học Mác Lênin Cơ sở phương pháp luận triết học nghiên cứu khoa học đại toàn Triết học Mác - Lênin lý luận nhận thức, logic học hay phận triết học, chủ nghĩa vật... điểm lý luận vật biện chứng trở thành sở phương pháp luận triết học khoa học, kể khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật Ph.Ăngghen viết: “Chính phép biện chứng hình thức tư quan trọng khoa học tự... khoa học tự nhiên thoát khỏi khó khăn lý luận? ?? Triết học Mác - Lênin vũ trang cho nhà khoa học xây dựng Đảng phương pháp nhận thức đắn Chỉ có triết học Mác Lênin xác định khuynh hướng khoa học, đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Nhận thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng (sau đại học), Tiểu luận Nhận thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học xây dựng Đảng (sau đại học)

Từ khóa liên quan