HÌNH ẢNH BỆNH đầu ĐEN (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE)

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:25

... BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ Gan viêm, xuất huyết lan tràn BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ Gan viêm, hoại tử hoa cúc BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ Mầm bệnh gây viêm thành manh tràng dầy... tăng sinh dầy lên nhiều Thành manh tràng tăng sinh dầy lên nhiều Hoại tử khô lại giống kéndân gian gọi bệnh kén ruôt
- Xem thêm -

Xem thêm: HÌNH ẢNH BỆNH đầu ĐEN (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE) , HÌNH ẢNH BỆNH đầu ĐEN (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE)