trường thcs hoàng xuân hãn

21 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:16

Bài 4: (1đ) Cho hình dưới đây, biết mỗi ô vuông có trong các hình đều bằng nhau.. Hỏi những hình nào có diện.[r] (1)TRUNG TÂM LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP NÉT CHỮ VIỆT www.netchuviet.com (2)Bài 1: (1đ) Ghi số thích hợp vào chỗ trống: Bài 2: (1đ) Cho năm số: 85 209 ; 75 902 ; 45 029 ; 65 329 ; 95 000 Ghi (Đ), sai (S ) vào ô trống: - Năm số có chữ số hàng chục nghìn - Năm số nhỏ 100 000 - Số lớn năm số 85 209 Bài 3: (1đ) Nối với đồng hồ tương ứng. Bài 4: (2đ) Đặt tính tính: 18329 + 6207 65493 – 2486 8109 x 25296 : ……… ……… ……… ……… ……… Bài 5: (2đ) a) Tính 95209 - 2010 x = ……… b) Tìm x: x x = 30998 ……… ……… ……… Bài 5: (2đ) Tính chu vi hình chữ có chiều dài 28 m, chiều rộng 1/4 chiều dài. Gỉải: ……… ……… 6 12 phút 15 phút 12 30 phút 10 phút Số liền trước Số cho Số liền sau ……… 85 200 ……… (3)Bài 4: (1đ) Cho hình đây, biết vng có hình Hỏi hình có diện tích nhau? Giải thích Giải: ……… ……… ……… ……… ……… ……… a (4)PHẦN (3đ) Bài 1: (1đ) Đọc số, viết số vào chỗ trống: Bài 2: (1đ) Khoanh vào câu trả lời đúng: a Số 92806 có chữ số hàng chục nghìn là: A B C D b Gía trị biểu thức : 3000 + 9000 : là: A 4000 B 6000 C 3300 D 12000 Bài 3: (1đ) Ghi (Đ) , sai (S) vào ô trống: a Dãy số liệu: 100 , 90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 có số thứ năm 50 b Số liền sau 99999 100000 c Chu vi hình chữ nhật 412 m nửa chu vi hình chữ nhật 106m d Một người km dược 16 km PHẦN 2: (7đ) Bài 1: (1,5) Đặt tính tính: 30475 + 61806 11506 x 26736 : ……… ……… ……… ……… ……… Bài 2: (2đ) a) Tìm x: x x = 30475 b) Tính: 26351 – 850 : 6 ……… ……… Bài 3: (2đ) Có 3408 kg đường chia vào bao Hỏi túi có ki-lơ-gam đường? Giải ……… ……… Viết số Đọc số 50002 ………. (5)Bài 6: (1,5) Cho hình chữ nhật ABCD hình vng MNPQ (có kích thước ghi hình vẽ) Hãy so sánh diện tích hai hình A 6cm B Giải: ……….……… 5cm ……….… ……… … D……… C ……… ……… (6)PHẦN (2điểm) Khoanh vào chữ đặt trươc câu trả đúng. 1 Số bé số: 21011 ; 21110 ; 21101 ; 21001 A 21110 B 21001 C 21011 D.21101 2 Số góc vng có hình vẽ là: A B C .5 D .6 3 Trong năm, ngày 27 tháng thứ sáu ngày tháng là: A Thứ ba B Thứ năm C Thứ tư D Thứ sáu 4 30m 6cm = ………cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 36 B 360 C 3006 D 306 PHẦN II (8 điểm) Bài 1: (3 đ) a) Tính nhẩm: 4000 + 6000 = ……… 100000 - 70000 = ……… 14000 x = ……… 48000 : = ……… b) Đặt tính tính: 21725 + 34558 ; 91752 – 6328 ; 5143 x ; 7016 : ……… ……… ……… ……… ……… Bài 2: (2đ) a) Tính giá biểu thức: b) Tìm x (7)……… Bài 3: (2đ) bạn học sinh giỏi thưởng 63 Hỏi có 3708 thưởng đươc bao mhiêu bạn, biết bạn thưởng số Giải ……… ……… ……… ……… ……… ……… Bài 4: ( 1đ) Viết phép chia có thương số chia. (8)PHẦN (2điểm) Khoanh vào chữ đặt trươc câu trả đúng. 1 Số 2345 viết thành tổng số trịn nghìn, trịn trăm, trịn chục đơn vị là: A.2000 + 300 + 45 B.1000 + 1300 + 45 + C 2000 + 300 + 40 + D.2000 + 340 + 2 Cho dãy số liệu sau: 20 ; 18 ; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; Số thứ ba dãy số: A 10 B 16 C 12 D 3 Hằng ngày em ngủ lúc 10 thức dậy lúc sáng hôm sau Mỗi ngày em ngủ được: A 16 B C D 4 8dam 6cm = ………cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 86 B 806 C 860 D 8006 PHẦN (8 điểm) Bài 1: (3 đ) a) Tính nhẩm: 6000 + 3000 = ……… 100000 - 80000 = ……… 24000 x = ……… 12000 : = ……… b) Đặt tính tính: 40729 + 51435 81772 – 7258 24082 x 12016 : ……… ……… ……… ……… ……… Bài 2: (2đ) a) Tính giá biểu thức: b) Tìm x 84575 – 22512 x 96480 : x = 9 (9)Bài 3: (2đ) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng 1/4 chiều dài Tính diện miếng bìa Giải ……… ……… ……… ……… ……… Bài 4: (1đ) Dùng số từ đến điền vào ô vuông (mỗi số dùng lần) để có: (10)PHẦN 1: (3đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả đúng. Bài 1: Tìm số trịn nghìn 9068 11982 : A 10000 12000 B 10000 11000 C 9000 11000 D 12000 11000 Bài 2: 3km 12m = ……… m Số cần điền vào chỗ chấm là: A 312 B 3012 C 36 D 15 Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiêu dài 15m, chiều rộng 10m Chu vi mảnh đất là: A, 15m B 10m C 50m D 150m Bài 4: Dãy số viết theo thứ tự từ bé đến lớn: A 64900 ; 46900 ; 96400 ; 94600 B 46900 ; 94600 ; 96400 , 64900 C 64900 ; 69400 ; 94600 ; 96400 D 64900 ; 69400 ; 96400 ; 94600 Bài 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm (… ) 9m15cm = ……….cm là: A 9015 B 915 C 9150 D 9105 Bài : Thứ tư tuần ngày Vậy thứ tư tuần sau ngày: A 15 B 16 C 17 D 18 PHẦN 2: (7đ) Tự luận Bài 1: (2đ) Đặt tính tính: 67280 - 26745 36579 + 17238 16543 x 20897 : (11)Bài 2: (2đ) a) Tính 42635 – 7505 : b) Tìm x: x x = 1040 - 40 ……….……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Bài 3: (2đ) Một người phút 450 m Hỏi phút người mét? (quãng đường phút nhau) Giải ……… ……… ……… ……… ……… Bài 4: (1đ) Điền dấu phép tính thích hợp vào trống: (12)PHẦN 1: (3đ) Trắc nghiệm: Bài 1: (2đ) Ghi (Đ) , sai (S) vào chỗ trống: a Số 54 275 đọc năm mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi năm b Các số 624 ; 542 ; 498 viết theo thứ tự từ bé đến lớn c 539 số bé số 953 ; 594 ; 872 ; 539 d Viết thành tổng : 32052 = 30000 + 2000 + 52 Bài 2: (1đ) Khoanh vào câu trả lời đúng: a Hình bên có hình vng: A B C D b Một hình vng có cạnh cm Diện tích hình vng là: A 14 cm2 B 28 cm2 C 49 cm2 D 21 cm2 PHẦN 2: (7đ) Tự luận Bài 1: (2đ) Đặt tính tính: 76127 + 4158 36883 – 7826 3106 x 4032 : ……… ……… ……… ……… ……… a (1đ) Tính giá trị biểu thức: c (1đ) Tìm x: ( 31435 – 150 ) : x : = 308 (13)Bài 3: (2đ) Một cửa hàng có 1254 tập, cửa hàng bán 1/3 số tập Hỏi cửa hàng cịn lại tập? Giải ……… ……… ……… ……… ……… Bài 4: (1đ) Một hình chữ nhật hình vng có chu vi Tính độ dài cạnh hình vng Biết hình chữ nhật có chiều dài dm, chiều rộng 40 cm Giải (14)PHẦN 1: (2đ) Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả đúng. Bài 1: Số liền sau số 50109 là: A 50108 B 50110 C 50119 D 50111 Bài 2: Trong số 45 389 ; 45 938 ; 43 999 ; 45 983 Số số lớn nhất? A 43 999 B 45 389 C 45 938 D 45 983 Bài 3: 8m 5cm = ……… cm A 805 B 850 C 85 D 8005 Bài 4: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 8cm., chiều rộng 5cm là: A, 13 cm2 B 40 cm C 40 cm2 D 26 cm2 PHẦN 2: (8đ) Tự luận Bài 1: (2đ) Đặt tính tính: 58612 – 10769 87294 + 35859 12104 x 52185 : ……… ……… ……… ……… ……… Bài 2: (2đ) a) Tìm x: 8729 – x = 2546 b) Tính : (60415 + 605 ) : ……… ……… ……… ……… (15)Bài 4: (2đ) Mua đôi dép loại phải trả 4500 đồng Hỏi mua đôi dép phải trả tiền? Giải ……… ……… ……… ……… ……… Bài 5: (1đ) Điền số thích hợp vào trống: a) + : = x b) Chu vi hình tứ giác ABCD 18cm, biết độ dài cạnh AB = 5cm , BC = 4cm , CD = 6cm (16)PHẦN 1: (2đ) Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả đúng. Bài 1: (1đ) Ghi (Đ) , sai (S) vào chỗ trống: a 10 km = 10 000 km b 12 tuần lễ có 84 ngày c Chu vi hình vng 36 cm cạnh hình vng cm d m 14 cm = 5140 cm Bài 2: (0,5đ) Trong số 45 389 ; 45 938 ; 43 999 ; 45 983 Số số lớn nhất? B 43 999 B 45 389 C 45 938 D 45 983 Bài 3: (0,5đ) Diện tích hình chữ có cạnh cm là: A, 32 cm2 B 64 cm C 64 cm2 D 32 cm PHẦN 2: (8đ) Tự luận Bài 1: (2đ) Đặt tính tính: 65493 – 2486 18329 + 6207 12104 x 36175 : ……… ……… ……… ……… ……… Bài 2: (2đ) Tính: (13829 + 20718) x 2 Tìm x: x : = 2054 ……… ……… Bài 3: (1đ) Vẽ nêu tên đường kính hình trịn tâm O Đường kính: ……… (17)Bài 4: (2đ) Một đội công nhân làm đường, ngày làm 192 m đường Hỏi ngày đội cơng nhân làm mét đường (sức làm ngày nhau)? Giải ……… ……… ……… ……… ……… Bài 5: (1đ) Tìm hiệu số nhỏ có sáu chữ số số lớn có năm chữ số: ……… ……….… (18) 1.Số 17934 đọc là: A Mười bảy nghìn chín trăm ba tư B Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư C Mười bảy nghìn chín trăm ba chục bốn đơn vị Số Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm viết là: A.76245 B 7645 C 760245 D 706245 Số liền trước số 38080 là: A 38081 B 37999 C 38079 D 37979 Dãy số:2005, 2010, 2015, 2020, … , … , … , số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 2030, 2035, 2040 B 2025, 2030, 2035 D 2030, 2035, 2025 C 2035, 2030, 2025 Đoạn thẳng AB dài 26 cm, M trung điểm AB AM có độ dài là: A 52 cm B 13 cm C 12 cm A 10 cm II Phần II (7 điểm ) Bài 1: (2đ) Đặt tính tính: 165 + 24 927 18 732 – 917 20 342 x 47287 : ……… ……… ……… ……… ……… Bài 2: (2đ) a) Tính giá trị biểu thức: b) Tìm x: x ( 7358 – 6419) x : = 1137 ……… ……… Bài 4: (2đ) Có 45 kg đậu xanh đưng túi Hỏi có 2085 kg đậu xanh đựng túi như thế? (19)……… ……… Bài 4: : (1đ) Tìm tích số lớn có bốn chữ số số lớn có chữ số (20) a Giá trị chữ số số 26573 là: A 50 B 500 C 5000 b Bốn mươi hai nghìn khơng trăm năm mươi mốt viết là: A 42015 B 42501 C 42051 c Cho 50dm 6cm = ………cm Số thích hợp để điền vào chổ chấm là: A 56 B 506 C 5060 d Cạnh hình vng có chu vi 32cm là: A 16cm B 8cm C cm2 Bài (1đ) Điền (Đ), sai (S) vào trống a Hình trịn có đường kính 26 cm, bán kính hình trịn 6cm b Trong phép chia có dư, số chia số dư lớn c Hình vng có chu vi 40 cm, cạnh hình vng 10 cm d Điện tích hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng cm 34 cm2 Bài 3: ( đ ) Điền dấu > , < , = 9798 …… 9890 8653 …… 543 + 1000 ; / giờ…….40 phút 1kg …… 981g + 19g Bài 4: (2đ) Đặt tính tính: 21567 + 42385 89205 – 63582 7138 x 64974 : (21)Bài 6: (2đ) Một vòi nước chảy vào bể phút 150 lít nước Hỏi phút vịi nước chảy vào bể lít nước ? (Số lít nước chảy vào bể phút nhau) Giải: ……… ……… ……… ……… ……… Bài 7: (1đ) Tìm tổng số lớn có năm chữ số số bé có năm chữ số
- Xem thêm -

Xem thêm: trường thcs hoàng xuân hãn, trường thcs hoàng xuân hãn